Search the site

Matthew 6-part 2 Lay-up Treasures in Heaven and Trust God for His Provision

มัทธิว 6-ส่วนที่2การวางสมบัติในสวรรค์และความไว้วางใจพระเจ้าสำหรับการจัดตั้งคณะกรรมการของเขาได้ตัดสินใจว่าคนในการประชุมที่ได้รับการส่งผ่านแผ่นจานนำเสนอ

 

A church board decided that people in the congregation were embarrassed when the offering plate plates were passed. 

คณะกรรมการได้ตัดสินใจว่าผู้คนในการประชุมที่ได้รับการอายเมื่อจานแผ่นนำเสนอถูกส่งผ่านไป

So, they thought that they ought to have a new system that wouldn’t embarrass anybody, especially when they couldn’t give. 

ดังนั้นพวกเขาจึงคิดว่าพวกเขาควรจะมีระบบใหม่ที่จะไม่อึดอัดใครโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพวกเขาไม่สามารถให้

They asked the pastor to design a way of handling it, so people could give as they came in or went out. 

พวกเขาขอให้ศิษยาภิบาลออกแบบวิธีการจัดการมันเพื่อให้ผู้คนสามารถให้พวกเขามาในหรือออกไป.

So he built several interesting boxes and put them at each door.  But these boxes were different. 

ดังนั้นเขาจึงสร้างกล่องที่น่าสนใจหลายและใส่ไว้ในแต่ละประตู แต่กล่องเหล่านี้แตกต่างกัน

If you dropped in a dollar (30 baht) or more, it made no noise, it was silent. 

ถ้าคุณลดลงในดอลลาร์ (30 บาท) หรือมากกว่า มันทำให้ไม่มีเสียง มันเงียบ

If you gave a half dollar (15 baht), a little bell tingled. 

ถ้าคุณให้ครึ่งดอลลาร์ (15 บาท) กริ๊งระฆังเล็กน้อย

If you gave a quarter (7 baht), it blew a whistle. 

ถ้าคุณให้ไตรมาส (7 บาท) มันพัดนกหวีด

If you have a dime (3 baht), a siren went off. 

หากคุณมีขนาดเล็ก (3 บาท) ไซเรนออกไป.

If you gave a nickel (1 baht), a shot sounded. 

ถ้าคุณให้นิกเกิล (1 บาท) ยิงฟัง

If you gave nothing, it took your picture! –Clyde Surdock, A Treasury of Humor.[1]

ถ้าคุณให้อะไร มันเอาภาพของคุณ –ไคลด์ Surdock คลังของอารมณ์

 

Matthew 6:19-21 (NASB)

19 “Do not store up for yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy, and where thieves break in and steal.

มัทธิว6:19-21

19“อย่าสะสมทรัพย์สมบัติเพื่อตัวพวกท่านเองไว้ในโลก ที่อาจเป็นสนิมและที่แมลงกินเสียได้ ยก.5:2-3 และที่ขโมยอาจทะลวงลักเอาไปได้

20 But store up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust destroys, and where thieves do not break in or steal;

20แต่จงสะสมทรัพย์สมบัติเพื่อตัวพวกท่านเองไว้ในสวรรค์ ที่ไม่มีแมลงจะกินและไม่มีสนิมจะกัด และที่ไม่มีขโมยทะลวงลักเอาไปได้

21 for where your treasure is, there your heart will be also.

21เพราะว่าทรัพย์สมบัติของท่านอยู่ที่ไหน ใจของท่านก็อยู่ที่นั่นด้วย

 

James 5:1-5 gives a similar warning to those who are just stockpiling their wealth for the here and now. 

ยากอบ 5: 1-5 ให้เป็นคำเตือนแบบเดียวกันนี้แก่พวกผู้ที่กำลังสะสมความมั่งคั่งสำหรับที่นี่และเดี๋ยวนี้

 

1 Come now, you rich, weep and howl for the miseries that are coming upon you.

1 นี่แน่ะท่านผู้มั่งมี   จงร้องไห้โอดครวญเพราะความวิบัติซึ่งจะเกิดกับท่าน

2 Your riches have rotted and your garments are moth-eaten.

2 ทรัพย์สมบัติของท่านก็ผุพังไปแล้ว   และตัวแมลงก็กัดกินเสื้อผ้าของท่าน

3 Your gold and silver have corroded, and their corrosion will be evidence against you and will eat your flesh like fire. You have laid up treasure in the last days.

3 ทองและเงินของท่านก็เกิดสนิม   และสนิมนั้นก็จะเป็นพยานหลักฐานการกระทำของท่าน   และจะเผาผลาญเลือดเนื้อท่านดุจไฟ   ท่านได้ส่ำสมสมบัติไว้แล้วสำหรับอวสานกาล

4 Behold, the wages of the laborers who mowed your fields, which you kept back by fraud, are crying out against you, and the cries of the harvesters have reached the ears of the Lord of hosts.

4 นี่แน่ะ  ค่าจ้างของคนที่ได้เกี่ยวข้าวในนาของท่านซึ่งท่านได้ฉ้อโกงไว้นั้น   ก็ร้องฟ้องขึ้น   และเสียงร้องทุกข์ของคนที่เกี่ยวข้าวนั้น   ได้ทรงทราบถึงพระกรรณขององค์พระผู้เป็นเจ้าจอมโยธาแล้ว

5 You have lived on the earth in luxury and in self-indulgence. You have fattened your hearts in a day of slaughter.

5 ท่านมีชีวิตอยู่ในโลกอย่างฟุ่มเฟือยและสนุกสนาน   ท่านได้บำเรอจิตใจของท่านไว้รอวันประหาร

 

Why should you be laying up treasures in heaven instead of here upon the earth?

ทำไมคุณควรจะส่ำสมทรัพย์สมบัติในสวรรค์แทนส่ำสมไว้ที่นี่บนแผ่นดินโลก

The whole reason is this, “wherever your treasure is, there your heart will be also.” (Matthew 6:21).

เหตุผลทั้งหมดนี้คือที่  “ใดก็ตามที่มีทรัพย์สมบัติของคุณ  จิตใจของคุณก็จะอยู่ที่นั่น” (มัทธิว 6:21)

And if you've laid up your treasures upon earth then your heart is going to be on the material things of this world.

และถ้าคุณได้ส่ำสมทรัพย์สมบัติของคุณบนแผ่นดินโลกแล้ว   จิตใจของคุณกำลังเป็นไปตามวัสดุสิ่งของในโลกนี้

If you laid up your treasures in heaven then your heart is going to be on the things in heaven, the spiritual things, the eternal things such as the salvation of other people.

หากคุณส่ำสมทรัพย์สมบัติของคุณไว้ในสวรรค์แล้ว  จิตใจของคุณกำลังไปตามสิ่งที่อยู่ในสวรรค์    สิ่งต่างๆ ฝ่ายจิตวิญญาณ   สิ่งที่ยั่งยืนนิรันดร์   เช่นความรอดของคนอื่น ๆ

 

Many people and churches have given to our missionary support through the years. 

            หลายคนและคริสตจักรได้รับการสนับสนุนมิชชันนารีของเราผ่านปี

They are partners with us in their prayers and giving. 

พวกเขาเป็นคู่ค้ากับเราในการสวดอ้อนวอนของพวกเขาและให้

Because of their gifts, hundreds of children were saved and taught, people were trained to be evangelists and teachers, a church was planted, countless hospital visits were made, hundreds of people were saved, Bibles were distributed, many Bible messages and teaching materials were translated into Thai. 

เพราะของขวัญของพวกเขาหลายร้อยเด็กได้รับการบันทึกและสอนคนได้รับการฝึกอบรมที่จะเป็น ผู้สอนศาสนาและครู คริสตจักรถูกปลูก, การเข้าชมโรงพยาบาลนับไม่ถ้วนที่ทำ, หลายร้อยคนถูกบันทึกไว้ พระคัมภีร์ได้รับการกระจาย, ข้อความไบเบิลจำนวนมากและ สื่อการสอนได้รับการแปลเป็นภาษาไทย

Many Thai children were also taught English. 

เด็กไทยหลายคนยังสอนภาษาอังกฤษ

Our family was supported. 

ครอบครัวของเราได้รับการสนับสนุน

God did amazing things and used our supporters money to do it. 

พระเจ้าได้สิ่งที่น่าอัศจรรย์และใช้เงินของเราสนับสนุนการทำมัน.

You can be involved in missions by giving directly to missionaries or giving to the church. 

คุณสามารถมีส่วนร่วมในภารกิจโดยการให้ผู้สอนศาสนาโดยตรงหรือให้กับคริสตจักร

In the church the building costs are paid. 

ในศาสนจักรค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

The pastor and staff are paid. 

ศิษยาภิบาลและเจ้าหน้าที่ชำระเงิน

Teaching materials are purchased.

วัสดุการสอนจะถูกซื้อ

 Missionaries are supported. 

มีผู้สอนศาสนาได้รับการสนับสนุน

The result being advancement of the Kingdom of God, people are saved and discipled, and people can fellowship and worship together. 

ผลที่ได้คือการก้าวหน้าของราชอาณาจักรของพระเจ้า คนที่ถูกบันทึกไว้และ สาวก และผู้คนสามารถสามัคคีธรรมและนมัสการร่วมกัน.

You are part of it, when you give.

คุณเป็นส่วนหนึ่งของมัน เมื่อคุณให้

Don’t be just a spectator be a participant.

ไม่ใช่แค่ผู้ชมเป็นผู้เข้าร่วม

But don’t give grudgingly, God loves a cheerful giver.

แต่ไม่ให้ อย่างเสียไม่ได้ พระเจ้ารักการเป็นผู้ที่ร่าเริง.

 

“Thank you” by Ray Boltz

"ขอบคุณ" โดยเรย์ Boltz ฉันฝันฉันไปสวรรค์

I dreamed I went to heaven
ฉันฝันฉันไปสวรรค์

You were there with me
คุณอยู่ที่นั่นกับฉัน

We walked along the streets of gold
เราเดินไปตามถนนของทอง

Beside the crystal sea
ข้างๆทะเลคริสตัล

We heard the angels singing…

เราได้ยินเสียงนางฟ้าร้องเพลง

Then another man stood before you
จากนั้นคนอื่นยืนอยู่ก่อนที่คุณ

And said, “remember the time
และกล่าวว่า "จำเวลา

A missionary came to your church
มิชชันนารีมาถึงโบสถ์ของคุณ

His pictures made you cry
ภาพของเขาทำให้คุณร้องไห้

You didn't have much money
คุณไม่ได้มีเงินมาก

But you gave it anyway
แต่คุณให้มันอยู่แล้ว

Jesus took the gift you gave

พระเยซูทรงเอาของขวัญที่คุณให้และ

And that's why I'm here today.”

และนั่นคือเหตุผลที่ผมอยู่ที่นี่ในวันนี้ "

Thank you for giving to the Lord
ขอขอบคุณที่ให้พระเจ้า

I am a life that was changed
ฉันเป็นชีวิตที่เปลี่ยนแปลง

Thank you for giving to the Lord
ขอขอบคุณที่ให้พระเจ้า

I am so glad you gave

ฉันดีใจมากที่คุณให้

One by one they came,
หนึ่งโดยหนึ่งที่พวกเขามา

As far as the eye could see
เท่าที่ตาจะเห็น

Each one somehow touched
ทุกคนสัมผัส

By your generosity

โดยสิ่งเล็กๆน้อยๆของคุณ

Little things that you had done, sacrifices made
ที่คุณได้กระทำ
ทำให้เสียสละ

Unnoticed on the earth, heaven now proclaims…[2]
เล็ดบนโลกสวรรค์ตอนนี้
proclaims ...

 

Matthew 6:22-23 (NASB)

22 “The eye is the lamp of the body; so then if your eye is clear, your whole body will be full of light.

มัทธิว 6:22-23

22“ตาเป็นประทีปของร่างกาย เพราะฉะนั้นถ้าตาของท่านปกติ ทั้งตัวของท่านก็พลอยสว่างไปด้วย

23 But if your eye is bad, your whole body will be full of darkness. If then the light that is in you is darkness, how great is the darkness!

23แต่ถ้าตาของท่านผิดปกติ ทั้งตัวของท่านก็พลอยมืดไปด้วย เพราะฉะนั้นถ้าความสว่างซึ่งอยู่ในตัวท่านมืดไป ความมืดนั้นจะหนาทึบสักเพียงใดหนอ

 

If your vision, your perspective, your focus is on wealth and comfort then you will have little of the light of God in your life.

ถ้าวิสัยทัศน์ของคุณ, มุมมองของคุณ    การมุ่งเน้นของคุณอยู่ที่ความมั่งคั่งและความสุขสบายแล้ว    คุณจะมีแสงสว่างของพระเจ้าเล็กน้อยในชีวิตของคุณ

We need money to secure the food, clothing, and shelter that we require. 

เราต้องการเงินเพื่อรักษาความปลอดภัยอาหารเสื้อผ้าและที่กำบังที่เราต้องการ

We need to be wise stewards of the money the Lord provides. 

เราจำเป็นต้องมีความฉลาดพิทักษ์ของเงินที่พระเจ้าให้

We also like to have money for transportation, pleasure, and entertainment.  But we must not make money our god or our priority.

นอกจากนี้เรายังต้องการที่จะมีเงินสำหรับการขนส่งความสุขและการบันเทิง แต่เราต้องไม่สร้างรายได้ให้กับพระเจ้าหรือความสำคัญของเรา

 

Matthew 6:24 (NASB) “No one can serve two masters; for either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to one and despise the other. You cannot serve God and wealth.

มัทธิว6:24 24“ไม่มีใครเป็นข้าสองเจ้า บ่าวสองนายได้ เพราะว่าเขาจะชังนายข้างหนึ่ง และรักนายอีกข้างหนึ่ง หรือเขาจะนับถือนายฝ่ายหนึ่ง และดูหมิ่นนายอีกฝ่ายหนึ่ง ท่านทั้งหลายจะรับใช้พระเจ้าและเงินทองพร้อมกันไม่ได้

 

1 Timothy 6:10 (ESV) For the love of money is a root of all kinds of evils. It is through this craving that some have wandered away from the faith and pierced themselves with many pangs.

 

1ทิโมธี6:10 เพราะว่าการรักเงินทองเป็นรากเหง้าของความชั่วทั้งหมด ความโลภเงินทองนี้ที่ทำให้บางคนหลงไปจากความเชื่อ และตรอมตรมด้วยความทุกข์มากมาย

 

Do Not Be Anxious

ความกังวลและความกระวนกระวาย

 

Next the Lord talks to us about worrying.   

ถัดไปพระเจ้าทรงตรัสกับเราเกี่ยวกับอาการกังวล

The preceding was addressed to the rich primarily, now next perhaps more to the poor who may worry about where the next bowl of rice is coming from, or money to buy the school uniforms for your children.  

ก่อนนี้เราได้กล่าวถึงคนมั่งมีในตอนต้น เดี๋ยวนี้ถัดไปอาจจะเรื่องคนยากจนมากขึ้น  ผู้ที่อาจกังวลว่าชามข้าวต่อไปจะมาจากไหน   หรือเงินเพื่อซื้อเครื่องแบบนักเรียนสำหรับลูกของคุณ

 

Matthew 6:25-30 (NASB)

25 “For this reason I say to you, do not be worried about your life, as to what you will eat or what you will drink; nor for your body, as to what you will put on. Is not life more than food, and the body more than clothing?

มัทธิว6:25-30

25“เพราะเหตุนี้ เราบอกท่านทั้งหลายว่า อย่ากระวนกระวายถึงชีวิตของตนว่าจะเอาอะไรกิน หรือจะเอาอะไรดื่ม และอย่ากระวนกระวายถึงร่างกายของตนว่าจะเอาอะไรนุ่งห่ม ชีวิตสำคัญยิ่งกว่าอาหารไม่ใช่หรือ?  และร่างกายสำคัญยิ่งกว่าเครื่องนุ่งห่มไม่ใช่หรือ?

26 Look at the birds of the air, that they do not sow, nor reap nor gather into barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not worth much more than they?

26จงดูนกทั้งหลายบนฟ้า พวกมันไม่ได้หว่าน ไม่ได้เกี่ยว ไม่ได้รวบรวมไว้ในยุ้งฉาง แต่พระบิดาของพวกท่าน ผู้สถิตในสวรรค์ทรงเลี้ยงพวกมันไว้ ท่านไม่ประเสริฐกว่าพวกมันหรือ?

27 And who of you by being worried can add a single hour to his life?

27มีใครในพวกท่านที่โดยความกระวนกระวาย สามารถต่ออายุของตนให้ยืนนานขึ้นอีกนิดหนึ่งได้

28 And why are you worried about clothing? Observe how the lilies of the field grow; they do not toil nor do they spin,

28ท่านกระวนกระวายถึงเครื่องนุ่งห่มทำไม? จงพิจารณาดูว่าดอกไม้ในทุ่งนานั้นเติบโตขึ้นอย่างไร มันไม่ทำงาน มันไม่ปั่นด้าย

29 yet I say to you that not even Solomon in all his glory clothed himself like one of these.

29แต่เราบอกพวกท่านว่า แม้แต่กษัตริย์ซาโลมอนเมื่อทรงบริบูรณ์ด้วยศักดิ์ศรี ก็ไม่ได้แต่งพระองค์งามเท่าดอกไม้เหล่านี้สักดอกหนึ่ง

30 But if God so clothes the grass of the field, which is alive today and tomorrow is thrown into the furnace, will He not much more clothe you? You of little faith!

30และถ้าพระเจ้าทรงตกแต่งหญ้าที่ทุ่งนาอย่างนั้น ซึ่งเป็นอยู่วันนี้และรุ่งขึ้นต้องทิ้งในเตาไฟ โอ พวกมีความเชื่อน้อย พระองค์จะไม่ทรงตกแต่งท่านมากยิ่งกว่านั้นหรือ?

 

Luke 12:6-7 (ESV) 

6 Are not five sparrows sold for two pennies? And not one of them is forgotten before God.

ลูกา12:6-7

6นกกระจาบห้าตัวเขาขายสองอาส์ซาริอันไม่ใช่หรือ? และนกนั้นแม้สักตัวเดียวพระเจ้าก็ไม่ได้ทรงลืมเลย

7 Why, even the hairs of your head are all numbered. Fear not; you are of more value than many sparrows.

7 ถึงผมของพวกท่านก็ทรงนับไว้แล้วทุกเส้น อย่ากลัวเลย ท่านก็มีค่ามากกว่านกกระจาบหลายตัว

 

We tend to worry about so many things, afraid something bad is going to happen.  We must pray rather than worry.

เรามีแนวโน้มที่จะกังวลเกี่ยวกับสิ่งหลายอย่าง กลัวสิ่งที่ไม่ดีจะเกิดขึ้น. เราต้องอธิษฐานมากกว่ากังวล

 

1 Peter 5:7 (ESV) casting all your anxieties on him, because he cares for you.

1เปโตร5:7 จงละความกังวลทุกอย่างของพวกท่านไว้กับพระองค์ เพราะว่าพระองค์ทรงห่วงใยท่านทั้งหลาย

 

The Lord is not saying don’t work, but He is saying don’t worry. 

องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ตรัสว่าอย่าทำงาน แต่ทรงตรัสว่าไม่ต้องกังวล

 

2 Thessalonians 3:10 (ESV) For even when we were with you, we would give you this command: If anyone is not willing to work, let him not eat.

2เธสะโลนิกา3:10แม้เมื่อเราอยู่กับพวกท่าน เราก็ได้กำชับอย่างนี้ว่า ถ้าใครไม่ยอมทำงาน ก็อย่าให้เขากิน

 

Colossians 3:23-24 (ESV) 

23 Whatever you do, work heartily, as for the Lord and not for men,

โคโลสี3:23-24

23ไม่ว่าพวกท่านจะทำสิ่งใด ก็จงทำด้วยความเต็มใจเหมือนทำถวายองค์พระผู้เป็นเจ้า ไม่ใช่เหมือนทำต่อมนุษย์

24 knowing that from the Lord you will receive the inheritance as your reward. You are serving the Lord Christ.

24ท่านทั้งหลายก็รู้ว่า ท่านจะได้รับมรดกจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นบำเหน็จ เพราะท่านกำลังรับใช้พระคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่

 

Matthew 6:31-33 (NASB)

31 Do not worry then, saying, ‘What will we eat?’ or ‘What will we drink?’ or ‘What will we wear for clothing?’

มัทธิว6:31-33

31หตุฉะนั้นอย่ากระวนกระวายและกล่าวว่าจะเอาอะไรกิน? หรือจะเอาอะไรดื่ม? หรือจะเอาอะไรนุ่งห่ม?

32 For the Gentiles eagerly seek all these things; for your heavenly Father knows that you need all these things.

32เพราะว่าบรรดาคนต่างชาติแสวงหาสิ่งทั้งปวงนี้ แต่ว่าพระบิดาของพวกท่านผู้สถิตในสวรรค์ทรงทราบแล้วว่าท่านต้องการสิ่งทั้งปวงนี้

33 But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be added to you.

33แต่พวกท่านจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า และความชอบธรรมของพระองค์ก่อน แล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงนี้ให้

 

So, our priority is not wealth but the kingdom of God.   

ดังนั้นสิ่งแรกที่สำคัญสำหรับเราไม่ได้อยู่ที่ความมั่งมี  แต่เป็นแผ่นดินของพระเจ้า

Above all things, I must seek first the kingdom of God. 

เหนือสิ่งที่ฉันต้องแสวงหาก่อนราชอาณาจักรของพระเจ้า

God knows we have needs and He will supply those needs, when we put Him first. 

พระเจ้าทรงรู้ว่าเรามีความต้องการและเขาจะจัดหาความต้องการเหล่านั้นเมื่อเราใส่เขาเป็นครั้งแรก

When I worked for the telephone company I was often asked to work on Sunday, it was optional not mandatory. 

เมื่อผมทำงานให้กับบริษัทโทรศัพท์นั้น ผมมักถูกขอให้ทำงานในวันอาทิตย์   มันเป็นทางเลือกว่าเอาหรือไม่ มันไม่ใช่คำสั่งบังคับ

If I worked, I would be paid time and a half. 

ถ้าผมทำงาน  ผมจะต้องได้รับค่าจ้างหนึ่งเวลากับอีกครึ่งหนึ่ง

But I refused because that was the day to worship with my family, to learn more about God to seek first the kingdom of God. 

แต่ผมปฏิเสธเพราะเห็นว่าเป็นวันที่จะนมัสการพร้อมกับครอบครัว  เพื่อจะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับพระเจ้าที่จะแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า

 

Matthew 6:34 (NASB) “So do not worry about tomorrow; for tomorrow will care for itself.   Each day has enough trouble of its own.

มัทธิว6:34 “เพราะฉะนั้น อย่ากระวนกระวายถึงวันพรุ่งนี้ เพราะว่าพรุ่งนี้ก็มีเรื่องกระวนกระวายของมันเอง แต่ละวันก็มีทุกข์พออยู่แล้ว

 

This seems to me where worry can really come in, when you start thinking way out into the future. 

นี้ดูเหมือนว่าเป็นที่มาของความกังวลในใจจริงๆ  เมื่อคุณเริ่มคิดหาทางออกไปสู่อนาคต

We need to take one day at a time and focus on God, on righteousness, on holy living. 

เราจำเป็นต้องใช้เวลาหนึ่งวันต่อครั้งและมุ่งเน้นไปที่พระเจ้า  ที่ความชอบธรรม ที่มีชีวิตบริสุทธิ์

 

1 Timothy 6:6-12

6 Now there is great gain in godliness with contentment,

1 ทิโมธี 6:6-12

6 จริงอยู่  เราได้รับประโยชน์มากมายจากทางของพระเจ้า พร้อมทั้งความสุขใจ

7 for we brought nothing into the world, and we cannot take anything out of the world.

7 เพราะว่าเราไม่ได้เอาอะไรเข้ามาในโลกฉันใด เราก็เอาอะไรออกไปจากโลกไม่ได้ฉันนั้น

8 But if we have food and clothing, with these we will be content.

8 แต่ถ้าเรามีอาหารและเสื้อผ้า ก็ให้เราพอใจด้วยของเหล่านั้นเถิด

9 But those who desire to be rich fall into temptation, into a snare, into many senseless and harmful desires that plunge people into ruin and destruction.

9 ส่วนคนเหล่านั้นที่อยากร่ำรวยก็ตกอยู่ในข่ายของความเย้ายวน   และติดบ่วงแร้วและในความปรารถนานานาที่ไร้ความคิดและเป็นภัยแก่ตัว   ซึ่งทำให้คนเราต้องถึงความพินาศเสื่อมสูญไป

10 For the love of money is a root of all kinds of evils. It is through this craving that some have wandered away from the faith and pierced themselves with many pangs.

10 ด้วยว่าการรักเงินทองนั้นเป็นมูลรากแห่งความชั่วทั้งมวล   และเพราะความโลภนี่แหละ   จึงทำให้บางคนห่างไกลจากความเชื่อ   และตรอมตรมด้วยความทุกข์

11 But as for you, O man of God, flee these things. Pursue righteousness, godliness, faith, love, steadfastness, gentleness.

11 แต่ท่านผู้เป็นคนของพระเจ้า  จงหลีกหนีเสียจากสิ่งเหล่านี้  จงมุ่งมั่นในความชอบธรรม   ใน

ทางของพระเจ้า   ความเชื่อ   ความรัก   ความอดทน   และความอ่อนสุภาพ

12 Fight the good fight of the faith. Take hold of the eternal life to which you were called and about which you made the good confession in the presence of many witnesses.

12 จงต่อสู้อย่างเต็มกำลังความเชื่อ   จงยึดชีวิตนิรันดร์ไว้   ซึ่งพระเจ้าทรงเรียกให้ท่านรับ   ในเมื่อท่านได้รับเชื่ออย่างดีต่อหน้าพยานหลายคน

 

There is a difference between saving some for future needs and hoarding. 

มีความแตกต่างระหว่างการเก็บออมเพื่อความจำเป็นในอนาคตและการเก็บสะสมไว้

It is good to have some savings for an emergency, especially if you don’t have insurance. 

มันเป็นสิ่งที่ดีที่จะมีเงินออมบ้างเผื่อกรณีฉุกเฉิน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณไม่มีการประกัน

If you crash your car or motorcycle, or you become very ill. 

หากคุณขับรถชนรถจักรยานยนต์  หรือคุณกลายเป็นคนป่วยหนัก

Savings can prove very helpful or might be used to help someone else.   If you plan to send your child to college when he grows up, then you should be saving toward that expense.  If you need to travel in future, you need to save for that expense. 

เงินฝากที่เก็บออมไว้สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นประโยชน์มาก   หรืออาจจะนำมาใช้เพื่อช่วยคนอื่น ถ้าคุณวางแผนที่จะส่งบุตรหลานของคุณไปเรียนที่วิทยาลัยเมื่อเขาเติบโตขึ้น  แล้วคุณควรจะเก็บออมไว้เพื่อค่าใช้จ่ายส่วนนั้น  ถ้าคุณต้องการที่จะท่องเที่ยวในอนาคต คุณจำเป็นต้องประหยัดเพื่อค่าใช้จ่ายก้อนนั้น

For example, we need to travel to Singapore the end of July to renew our visa, then go to Hong Kong in September for a Calvary Chapel meeting and from there to the USA for two months. 

ตัวอย่างเช่น  เราจำเป็นต้องเดินทางไปสิงคโปร์ปลายเดือนกรกฎาคมเพื่อจะต่ออายุวีซ่าของเราแล้วไปที่ฮ่องกงในเดือนกันยายนสำหรับการประชุมคริสตจักรคาลแวรี่  และจากที่นั่นไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเวลาสองเดือน

So, we need to save money for that travel. 

ดังนั้นเราจำเป็นที่จะเก็บออมเงินสำหรับการเดินทางนั้น

We have to pay taxes once a year to the US government so we need to save money aside for that.  

เราต้องจ่ายภาษีปีละครั้งแก่รัฐบาลสหรัฐ   ดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องออมเงินสำรองสำหรับการนั้น

Borrowing money at interest should be avoided except for major purchases such as a car or house. 

การกู้ยืมเงินที่มีดอกเบี้ยนั้นควรหลีกเลี่ยง    ยกเว้นสำหรับการซื้อของที่สำคัญ เช่นรถหรือบ้าน

For little things we are best off to wait until we have the cash in hand.  And we must save toward expenses that we know are coming up.  

ส่วนสิ่งของเล็ก ๆ น้อย ๆ เป็นการดีที่สุดที่เราควรรอจนกว่าเรามีเงินสดในมือ และเราจะต้องออมเงินค่าใช้จ่ายที่เรารู้ว่ากำลังจะมาถึง

 

Proverbs 22:7 The rich rules over the poor, and the borrower is the slave of the lender.

สุภาษิต 22:7 คนมั่งคั่งปกครองเหนือคนยากจน    และคนขี้ยืมก็เป็นทาสของคนให้ยืม  

Proverbs 6:6-11

6 Go to the ant, O sluggard; consider her ways, and be wise.

สุภาษิต6:6-11

6 คนเกียจคร้านเอ๋ย  ไปหามดไป๊   พิเคราะห์ดูทางของมัน  และจงฉลาด   

7 Without having any chief, officer, or ruler,

7 โดยปราศจากผู้หัวหน้า  เจ้าหน้าที่หรือผู้ปกครอง  

8 she prepares her bread in summer and gathers her food in harvest.

8 มันเตรียมอาหารของมันในฤดูแล้ง   และส่ำสมของกินของมันในฤดูเกี่ยว  

9 How long will you lie there, O sluggard?  When will you arise from your sleep?

9 คนเกียจคร้านเอ๋ย  เจ้าจะนอนนานเท่าใด   เมื่อไรเจ้าจะลุกขึ้นจากหลับ  

10 A little sleep, a little slumber, a little folding of the hands to rest,

10 หลับนิด  เคลิ้มหน่อย   กอดมือพักนิดหน่อย  

11 and poverty will come upon you like a robber, and want like an armed man.

11 และความจนจะมาเหนือเจ้าอย่างคนจร  และความขัดสน  อย่างคนถืออาวุธ  

 

There are at least 169 verses in the Bible that refer to the ways God provides for us.

มีอย่างน้อย๑๖๙ในพระคัมภีร์ไบเบิลที่อ้างถึงวิธีการที่พระเจ้าให้เรา

 

Philippians 4:19 (ESV) My God will supply all your needs according to His riches in glory in Christ Jesus.

ฟีลิปปี4:19และพระเจ้าของข้าพเจ้าจะประทานทุกสิ่งที่จำเป็นแก่พวกท่านจากทรัพย์อันรุ่งโรจน์ของพระองค์ในพระเยซูคริสต์

 

While prosperity seekers might always be looking for money or possessions to miraculously arrive, we should take a closer look at what God desires to provide for us. 

ในขณะที่ความเจริญรุ่งเรืองอาจจะมองหาเงินหรือทรัพย์สินที่จะมาถึงปาฏิหาริย์, เราควรจะมองใกล้กับสิ่งที่พระเจ้าปรารถนาที่จะให้เรา

Like any good parent, God would never give us what He knows would harm us. His intent is to help us develop Christlikeness so that we become salt and light in the world.

เช่นเดียวกับผู้ปกครองที่ดีใดๆ พระเจ้าจะไม่ให้เราสิ่งที่เขารู้ว่าจะเป็นอันตรายต่อเรา ความตั้งใจของพระองค์คือช่วยให้เราพัฒนา Christlikeness เพื่อให้เรากลายเป็นเกลือและแสงสว่างในโลก

 

Matthew 5:13–14 (ESV)

13 “You are the salt of the earth, but if salt has lost its taste, how shall its saltiness be restored? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled under people's feet.

มัทธิว 5:13 –14

13“ท่านทั้งหลายเป็นเกลือแห่งโลก ถ้าเกลือนั้นหมดรสเค็มไปแล้ว จะทำให้กลับเค็มอีกได้อย่างไร ตั้งแต่นั้นไปก็ไม่เป็นประโยชน์อะไร มีแต่จะถูกทิ้งเสียให้คนเหยียบย่ำ มก

14 “You are the light of the world. A city set on a hill cannot be hidden.

14“ท่านทั้งหลายเป็นความสว่างของโลก   นครซึ่งอยู่บนภูเขาจะถูกปิดบังไว้ไม่ได้

 

God does not want us to see Him as a heavenly source of mere material possessions.   Acquiring things is not the fundamental goal of this life.

พระเจ้าไม่ได้ต้องการให้เราเห็นเขาเป็นแหล่งที่มาของสวรรค์ของวัสดุเพียง การหาสิ่งที่ไม่ใช่เป้าหมายพื้นฐานของชีวิตนี้

 

Luke 12:15 (ESV) And he said to them, “Take care, and be on your guard against all covetousness, for one's life does not consist in the abundance of his possessions.”

ลูกา12:15 แล้วพระองค์ตรัสกับพวกเขาว่า “ระวังให้ดี จงหลีกเลี่ยงจากความโลภทุกอย่าง เพราะว่าชีวิตของคนไม่ได้อยู่ที่การมีของฟุ่มเฟือย”

 

God differentiates between our needs and our wants because He knows that where our treasure is our heart is also. [3]

พระเจ้าแตกระหว่างความต้องการของเราและต้องการของเราเพราะเขารู้ว่าสมบัติของเราคือหัวใจของเรายัง

 

Matthew 6:21 (NASB) for where your treasure is, there your heart will be also.

มัทธิว6:21 เพราะว่าทรัพย์สมบัติของท่านอยู่ที่ไหน ใจของท่านก็อยู่ที่นั่นด้วย

 

He wants us to know that this world is not our home and that part of what we need is to shift our focus to the eternal life while still living this one.  God is concerned with every part of our being: spirit, soul, and body. As the facets of His character are infinite, so the ways God provides for us are beyond anything we can ask or imagine. [4]

พระองค์ต้องการให้เรารู้ว่าโลกนี้ไม่ได้เป็นบ้านของเราและเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่เราต้องการคือการเปลี่ยนโฟกัสของเราไปยังชีวิตนิรันดร์ในขณะที่ยังคงอยู่คนนี้ พระเจ้ามีความกังวลกับทุกส่วนของการเป็นของเรา: จิตวิญญาณและร่างกาย ในฐานะที่เป็นแง่ของตัวละครของเขาไม่มีที่สิ้นสุดดังนั้นวิธีการที่พระเจ้าให้เราอยู่นอกเหนือสิ่งที่เราสามารถถามหรือจินตนาการ 

 

Ephesians 3:20 (ESV) Now to him who is able to do far more abundantly than all that we ask or think, according to the power at work within us,

เอเฟซัส3:20ขอให้พระเกียรติมีแด่พระองค์ผู้ทรงสามารถทำทุกสิ่งได้มากยิ่งกว่าที่เราทูลขอหรือคิด โดยฤทธานุภาพที่ทำกิจอยู่ภายในเรา

 

We can trust His goodness, guidance, and shepherding care to do more for us than we could ever achieve on our own.

เราสามารถไว้วางใจในความดีของเขา   คำแนะนำ, และการดูแล shepherding ที่จะทำมากขึ้นสำหรับเรามากกว่าที่เราเคยประสบความสำเร็จของเราเอง

God provides a way for us to develop an intimate, conversational, obedient relationship with Him so that we can lead ourselves and others into a “Psalm 23” quality of life.

พระเจ้าให้วิธีการที่เราจะพัฒนาความใกล้ชิด สนทนา การเชื่อฟังสัมพันธ์กับเขาเพื่อให้เราสามารถนำตัวเองและคนอื่นๆเป็น "เพลงสดุดี 23" คุณภาพชีวิต.

Those whose shepherd is the Lord can say, “I lack nothing”

ผู้ที่เลี้ยงแกะเป็นพระเจ้าสามารถพูดได้ว่า "ผมไม่มีอะไร"

 

Psalm 23:1 (ESV) The LORD is my shepherd; I shall not want.

เพลงสดุดี23:1 พระยาห์เวห์ทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าสรรพนามบุรุษที่หนึ่ง ใช้เมื่อพูดกับมนุษย์ดุจเลี้ยงแกะ ข้าพเจ้าจะไม่ขัดสน

 

Psalm 84:11 (ESV) No good thing does He withhold from those who walk uprightly.

เพลงสดุดี84:11 เพราะพระยาห์เวห์พระเจ้าทรงเป็นดวงตะวันและเป็นโล่   พระยาห์เวห์ประทานความโปรดปรานและเกียรติ   พระองค์มิได้ทรงหวงสิ่งดีอันใดไว้

จากบรรดาผู้ที่ดำเนินในความซื่อสัตย์

 

This verse carries a reminder that there is a part we play in God’s provision coming to fruition in our lives.

            พระคัมภีร์นี้ถือเตือนว่ามีส่วนหนึ่งที่เราเล่นในข้อบัญญัติของพระเจ้าที่มาเพื่อบรรลุผลในชีวิตของเรา

We must walk uprightly.  

เราต้องเดิน เที่ยงธรรม

James 4:3 is an answer to our questions about why prayers sometimes go unanswered: “When you ask, you do not receive, because you ask with wrong motives, that you may spend what you get on your pleasures.”

เจมส์4:3 เป็นคำตอบสำหรับคำถามของเราเกี่ยวกับเหตุใดบางครั้งการสวดมนต์ไปตอบ: "เมื่อคุณถามคุณไม่ได้รับเพราะคุณถามกับครหาผิดที่คุณอาจจะใช้สิ่งที่คุณได้รับในความสุขของคุณ ."

God sees the heart, and our prayers’ motivations are important to Him.

พระเจ้าเห็นหัวใจและแรงจูงใจของคำอธิษฐานของเรามีความสำคัญต่อพระองค์

Many passages about God’s provision relate to our need for food and clothing and the daily, physical needs of life.

หลายทางที่เกี่ยวกับการจัดหาของพระเจ้าที่เกี่ยวข้องกับความต้องการของเราสำหรับอาหารและเสื้อผ้าและทุกวันความต้องการทางกายภาพของชีวิต

Others refer to the needs of our soul and spirit, our inner man. He provides us with peace.

คนอื่นๆหมายถึงความต้องการของจิตวิญญาณและจิตวิญญาณของเรา, คนภายในของเรา. เขาให้เรามีความสงบสุข

 

John 14:27 (ESV) Peace I leave with you; my peace I give to you. Not as the world gives do I give to you. Let not your hearts be troubled, neither let them be afraid.

ยอห์น14:27เรามอบสันติสุขไว้กับพวกท่าน สันติสุขของเราที่ให้กับท่านนั้น เราไม่ได้ให้อย่างที่โลกให้ อย่าให้ใจของท่านเป็นทุกข์ อย่ากลัวเลย

 

In whatever physical state we find ourselves, we can be content in the Lord.[5]

ในสิ่งที่รัฐทางกายภาพที่เราพบว่าตัวเองเราสามารถเป็นเนื้อหาในพระเจ้า

 

Philippians 4:12 (ESV) I know how to be brought low, and I know how to abound. In any and every circumstance, I have learned the secret of facing plenty and hunger, abundance and need

ฟีลิปปี4:12ข้าพเจ้ารู้จักความขาดแคลนและรู้จักความอุดมสมบูรณ์ ไม่ว่าในกรณีใดหรือในทุกกรณี ข้าพเจ้าได้เรียนรู้เคล็ดลับในการเผชิญความอิ่มท้องและความอดอยาก ความอุดมสมบูรณ์และความขัดสนแล้ว

 

So, Jesus taught us don’t do righteous things just to be noticed by others.  Then He went on to apply that to giving, praying and then fasting. 

ดังนั้นพระเยซูทรงสอนเราว่าอย่าทำสิ่งที่ชอบธรรมเพียงให้คนอื่นสังเกตเห็น จากนั้นพระองค์ทรงนำไปประยุกต์ใช้กับการให้   อธิษฐานแล้วก็ถืออดอาหาร

He gave us a model of prayer where we give Him praise, we ask that His will would be done, we ask for forgiveness of sin, just like we forgive others, we ask that He meet our daily needs. 

ทรงให้รูปแบบของการอธิษฐานที่ซึ่งเราถวายคำสรรเสริญแด่พระองค์ เราขอให้น้ำพระทัยพระองค์สำเร็จในเรา   เราทูลขอการอภัยบาป   เหมือนกับที่เราให้อภัยผู้อื่น  เราทูลขอให้พระองค์ทรงจัดเตรียมความต้องการประจำวันของเรา

Jesus taught us not worry but to seek first His kingdom. 

พระเยซูทรงสอนว่าเราไม่ต้องกังวล แต่ก่อนอื่นจงแสวงหาแผ่นดินของพระองค์

He will supply our needs.

พระองค์จะทรงจัดเตรียมให้ตามความต้องการของเรา

 

Deciding to follow Jesus is the most important decision you can make.

            การตัดสินใจที่จะปฏิบัติตามพระเยซูคือการตัดสินที่สำคัญที่สุดที่คุณสามารถทำได้

God is the Creator. God loves you. He loves all people.

พระเจ้าเป็นผู้สร้าง พระเจ้าทรงรักคุณ เขารักทุกคน

But God is perfect, and we are not.

แต่พระเจ้าเป็นที่สมบูรณ์แบบและเราไม่ได้

Since the first two people sinned in the garden all people since that time have done wrong, thought wrong, and spoke wrong.

ตั้งแต่ครั้งแรกที่สองคนทำบาปในสวนคนทั้งหมดตั้งแต่เวลานั้นได้ทำผิด, คิดผิด, และพูดไม่ถูกต้อง

This sin separates us from God, we can't go to Heaven to be with him in this condition.

บาปนี้แยกเราออกจากพระเจ้าเราไม่สามารถไปที่สวรรค์ที่จะอยู่กับเขาในสภาพนี้

But Jesus the son of God took the punishment for our sins by dying on the cross. He came alive again three days later.

พระบุตรของพระผู้เป็นเจ้าทรงเอาโทษเพื่อบาปของเราโดยการตายในข้าม เขามามีชีวิตอยู่อีกครั้งสามวันต่อมา

 

Romans 10:9 (ESV) If you believe in your heart that God raised Jesus from the dead and confess with your mouth that Jesus is Lord, then you will be saved.

โรม10:9 คือว่าถ้าท่านจะยอมรับด้วยปากของท่านว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า และเชื่อในใจว่า พระเจ้าได้ทรงให้พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตาย ท่านจะรอด

 

Your sins will be forgiven, and you will become a Christian, a follower of Jesus.

            ความบาปของคุณจะได้รับการอภัยและคุณจะกลายเป็นคริสเตียนผู้ติดตามของพระเยซู

 

This sermon is a part of a collection of sermons entitled New Testament Expository Sermons vol. 1 Matthew 1-14 copyright ©2018 by Dana Bratton available at Amazon.com in Kindle and paperback (English only).

คำสอนนี้เป็นตอนหนึ่งของชุดรวมคำสอนที่มีชื่อว่า  คำสอนเชิงอธิบายพันธสัญญาใหม่ ชุดที่ 1 พระธรรมมัทธิว1-14 ลิขสิทธิ์© 2018 โดยนายเดนา แบรตตัน สามารถดูได้ที่ Amazon.com ในเครื่องอ่านหนังสืออีเล็คทรอนิกส์และหนังสือปกอ่อน (ภาษาอังกฤษ)

 

Scripture quotations are from the ESV® Bible (The Holy Bible, English Standard Version®, copyright ©2001 by Crossway, a publishing ministry of Good News Publishers. Used by permission. All rights reserved 

ข้อพระคัมภีร์คัดมาจากพระคัมภีร์ ESV® (พระคัมภีร์ฉบับมาตรฐานอังกฤษ®สงวนลิขสิทธิ์© 2001 โดย Crossway  พันธกิจการพิมพ์ของสำนักพิมพ์ข่าวประเสริฐ  โดยได้รับอนุญาต  ขอสงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด

 

Scripture quotations from the New American Standard Bible® (NASB), Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation.  Used by permission. www.Lockman.org

ข้อเสนอจากพระคัมภีร์ไบเบิลฉบับใหม่ (NASB) ลิขสิทธิ์ © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 โดย The Lockman Foundation  ใช้โดยได้รับอนุญาต www.Lockman.org

 

Thai Scripture quotations are from The Holy Bible – Thai Standard Version 2011 Copyright © 2011 Thailand Bible Society

ข้อพระคัมภีร์ไทยคัดมาจากพระคัมภีร์  พระคริสตธรรมคัมภีร์ภาษาไทยฉบับมาตรฐาน 2011 สงวนลิขสิทธิ์© 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย[1] Clyde Surdock, A Treasury of Humor, in Swindoll’s Ultimate Book of Illustrations and Quotes, by Charles R. Swindoll, (Nashville, TN: Thomas Nelson, 1998), 388.

[2]Raymond H. Boltz, “Thank You,” Gaither Music, 1988.

[3] “What Does It Mean that God Provides?” Gotquestions.org https://www.gotquestions God-provides.html  

[4] Ibid.

[5] “What Does It Mean that God Provides?” Gotquestions.org https://www.gotquestions God-provides.html   (accessed May 22, 2012).

 
Home  | Bibles Calvary Chapel at the Bridge Children Links |  Christian LinksDaily Devotions  ESL EFL Textbooks | Greece and Rome | Hospital Visitation | Just for Kids | Medical   Ministry Trips | Missionary Newsletter | Our Family | Salvation | Sermon Notes  | Thai Bible  Thai Flash CardsThai Language Course | Thailand Churches | Thailand Ministry | Web Design 

web design by Dana

top