Search the site

Luke 4 The Temptation of Jesus

ลูกา 4 พระเยซูทรงพบการทดลอ

 

We learned last week about John the Baptist and Jesus being baptized by him. 

            เราได้เรียนรู้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเรื่องยอห์นผู้ให้รับบัพติสมาและพระเยซูคริสต์ทรงรับบัพติสมาจากเขา

Today we are talking about Jesus being tempted. 

วันนี้เรากำลังพูดเรื่องพระเยซูที่ทรงถูกทดลอง

Did you know that even Jesus was tempted? 

คุณรู้ไหมว่าแม้แต่พระเยซูก็ยังทรงถูกทดลอง

In what ways are you tempted?   

คุณถูกทดลองโดยวิธีใดบ้าง

People are tempted in different ways depending on their gender, and their temperament also their background.   

ผู้คนถูกทดลองในรูปแบบต่างๆ   ขึ้นอยู่กับเพศ  อารมณ์และภูมิหลังของพวกเขาด้วย

Some people are naturally quiet and easy going, others worry or get angry quickly.  

บางคนก็เงียบสงบและเรียบง่ายตามธรรมชาติ   คนอื่นๆ กังวลหรือโกรธเร็ว

So while one person may be tempted to drink and get drunk another is not tempted by that at all. 

ดังนั้นในขณะที่คนหนึ่งอาจถูกทดลองใจให้ดื่มเหล้าและเมา  อีกคนไม่ถูกทดลองใจโดยสิ่งนั้นเลย

One person might be tempted to be mean and angry toward others or use their authority in wrong ways, whereas another person is not tempted by that all.   

คนหนึ่งอาจถูกทดลองให้เจ็บใจหรือโกรธผู้อื่น   หรือใช้สิทธิอำนาจของตนในทางที่ผิด   ในขณะที่คนอื่นไม่ได้ถูกทดลองโดยสิ่งนั้นเลย

Someone might be tempted to be very lazy or another to work so hard that he neglects other people or responsibilities.    

บางคนอาจจะอยากถูกทดลองใจให้ขี้เกียจ   หรืออีกคนอาจต้องทำงานหนักมากจนเขาละเลยคนอื่นหรือความรับผิดชอบ

Men are generally more tempted to misbehave sexually than women are. 

โดยทั่วไปผู้ชายมักถูกทดลองใจให้ประพฤติผิดทางเพศมากกว่าผู้หญิง

People are tempted to cheat on their taxes, cheat on the school work and other writing, and take short cuts in their driving or drive in the wrong direction. 

คนเราถูกทดลองใจให้โกงภาษี   โกงในการทำงานโรงเรียน  และงานเขียนอื่น ๆ และขับรถทางลัดหรือขับรถที่ผิดทิศทาง

So we are tempted frequently in many areas differently from one another. 

ดังนั้นเราจึงถูกทดลองบ่อยครั้งในหลาย ๆ ด้านแตกต่างกันแต่ละคน

But also we have many common temptations and can help one another resist those temptations. 

แต่เรายังพบการทดลองเหมือนๆ กันมากมาย   และสามารถช่วยซึ่งกันและกันต่อต้านการทดลองเหล่านั้นได้

Nelson’s Bible Dictionary defines temptation as “an enticement or invitation to sin, with the implied promise of greater good to be derived from following the way of disobedience.” [1]  

พจนานุกรมพระคัมภีร์ฉบับของเนลสันให้นิยามการทดลองว่าเป็น "การล่อลวงใจหรือการเชื้อเชิญให้ทำบาป  โดยมีสัญญาเป็นนัยว่ามันจะดียิ่งขึ้นที่ได้รับโดยการไม่เชื่อฟัง"

Resisting temptation begins with knowing where it is coming from.  Many temptations come from Satan. 

การต่อต้านการทดลองเริ่มต้นด้วยการรู้ว่ามันมาจากไหน การทดลองหลายอย่างมาจากซาตาน

 

In Matthew 4:3 Satan is called the tempter. 

ในมัทธิว 4: 3 ซาตานได้ชื่อว่าผู้ทดลอง

3 And the tempter came and said to Him, “If you are the Son of God, command these stones to become loaves of bread.”

3 ส่วนผู้ทดลองมาหาพระองค์ทูลว่า   “ถ้าท่านเป็นพระบุตรของพระเจ้า   จงสั่งก้อนหินเหล่านี้ให้กลายเป็นขนมปัง”

           

Paul was concerned that some people in the church in Thessalonica had given into temptation and perhaps gone away from the faith. 

            เปาโลเป็นห่วงว่าบางคนในคริสตจักรเมืองเธซะโลนิกาได้ถูกทดลองและอาจสูญเสียความเชื่อ

 

1 Thessalonians 3:5 For this reason, when I could bear it no longer, I sent to learn about your faith, for fear   

that somehow the tempter had tempted you and our labor would be in vain.

1เธสะโลนิกา 3:5 เพราะเหตุนี้   เมื่อข้าพเจ้าทนต่อไปอีกไม่ได้   จึงใช้คนไปเพื่อจะได้ทราบถึงความเชื่อของท่าน              เกรงว่าผู้ทดลองนั้นจะทดลองท่านสักประการหนึ่ง  แล้วงานที่เราตรากตรำมาจะเป็นงานเปล่าประโยชน์ไป  

 

Satan has been tempting mankind since Adam and Eve in the Garden of Eden.  

            ซาตานทำการทดลองมนุษยชาติมาตั้งแต่อาดัมและอีฟในสวนเอเดน

 

Genesis 3:1 Now the serpent was more crafty than any other beast of the field that the LORD God had made.  He said to the woman, “Did God actually say, ‘You shall not eat of any tree in the garden?
ปฐมกาล3:1 ในบรรดาสัตว์ป่าทั้งหมด  ที่พระยาเวห์พระเจ้าทรงสร้างนั้น   งูฉลาดกว่าหมด   มันถามหญิงนั้นว่า   “จริงหรือ ที่พระเจ้าตรัสว่า   'ห้ามพวกเจ้ากินผลจากต้นไม้ทุกต้นในสวนนี้' ”

1 John 3:8 Whoever makes a practice of sinning is of the devil, for the devil has been sinning from the beginning. The reason the Son of God appeared was to destroy the works of the devil.

1 ยอห์น 3:8 ผู้ที่ทำบาปก็มาจากมาร   เพราะว่ามารก็ทำบาปตั้งแต่เริ่มแรก   พระบุตรของพระเจ้าได้เสด็จมาปรากฏก็เพราะเหตุนี้   คือเพื่อทำลายกิจการของมาร

 

          Satan’s power over people has already been won back to God through our Savior’s death and resurrection which conquered the power of sin and death forever.

            พระเจ้าทรงกลับมีชัยชนะเหนืออำนาจของซาตานที่ครอบงำมนุษย์โดยการสิ้นพระชนม์และการฟื้นคืนพระชนม์ของพระผู้ช่วยให้รอดของเรา  ซึ่งเอาชนะอำนาจแห่งความบาปและความตายตลอดนิรันดร์

But, Satan still prowls the earth looking to draw God’s children away from God, and his temptations are sadly a daily part of our lives   [2]

แต่ซาตานยังคงวนเวียนในโลก  มันกำลังมองหาทางดึงบุตรของพระเจ้าออกไปจากพระเจ้า  และเป็นเรื่องน่าเศร้าที่การทดลองต่างๆของมันเกิดขึ้นทุกวันในชีวิตของเรา

 

1 Peter 5:8 Be sober-minded; be watchful. Your adversary the devil prowls around like a roaring lion, seeking someone to devour.

1 เปโตร 5:8 จงควบคุมตัวเอง จงระวังระไวให้ดี   ศัตรูของพวกท่านคือมาร ดุจสิงโตคำรามเดินวนเวียนเที่ยวเสาะหาคนที่มันจะกัดกินได้

           

Satan is not the only source of temptation. 

ซาตานไม่ใช่ที่มาของการทดลองเพียงแหล่งเดียว

 

1 John 2:16 For all that is in the world—the desires of the flesh and the desires of the eyes and pride in possessions—is not from the Father but is from the world.

 1 ยอห์น 2:16 เพราะว่าทุกสิ่งที่อยู่ในโลก   คือตัณหาของเนื้อหนังและตัณหาของตา   และความทะนงในลาภยศไม่ได้มาจากพระบิดา   แต่มาจากโลก

 

So before we blame all temptation on Satan, notice how we are tempted by the world and our own flesh. 

            ดังนั้นก่อนที่เราจะตำหนิการล่อลวงทั้งหมดที่ซาตาน  ให้สังเกตว่าเราถูกทดลองโดยโลกและเนื้อหนังของเราอย่างไร

We are tempted by the desires of the flesh in the areas of eating, drinking, and sex. 

เราถูกทดลองด้วยความปรารถนาของเนื้อหนังในด้านการกิน การดื่มและเรื่องเพศ

We are tempted by our eyes in what we look at. 

เรากำลังถูกทดลองด้วยตาของเราในสิ่งที่เรามอง

We are tempted in the areas of pride and possessions in having more things and more power that someone else.  

เราถูกทดลองในเรื่องของความภาคภูมิใจและทรัพย์สมบัติที่เรามีสิ่งต่างๆและอำนาจมากกว่าที่คนอื่นมี

Perhaps we could summarize many temptations at getting some benefit for me the easy but wrong way.

บางทีเราอาจสรุปเอาง่ายๆ แต่ไม่ถูกต้อง  ว่าการทดลองมากมายที่ได้ประโยชน์ก็เพื่อตัวเอง

With the power of the Holy Spirit and the truth of God’s Word to help us, we can resist temptations.

 โดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์และความจริงของพระวจนะของพระเจ้าที่จะช่วยเรา   เราสามารถต่อต้านการทดลองได้

We definitely cannot blame God for temptation.

แน่นอนเราไม่สามารถตำหนิพระเจ้าได้ในเรื่องการทดลอง

 

James 1:13-1513 Let no one say when he is tempted, “I am being tempted by God,” for God cannot be tempted with evil, and He himself tempts no one.

ยากอบ 1:13-1513 อย่าให้คนที่ถูกล่อลวงกล่าวว่า   “พระเจ้าทรงล่อลวงข้าพเจ้า”   เพราะว่าพระเจ้าจะไม่ถูกความชั่วล่อลวง   และพระองค์เองก็ไม่ทรงล่อลวงใครเลย

14But each person is tempted when he is lured and enticed by his own desire.

14 แต่ทุกคนถูกล่อลวงด้วยตัณหาของตัวเอง  คือถูกตัณหานั้นล่อลวงและชักนำ

15 Then desire when it has conceived gives birth to sin, and sin when it is fully grown brings forth death.

15 เมื่อตัณหาฟักตัวขึ้นแล้วก็ก่อให้เกิดบาป   และเมื่อบาปเจริญเต็มที่แล้วก็ก่อให้เกิดความตาย  

 

            God may test His children, to purify and strengthen them, but He does not lead us into sin.  

            พระเจ้าอาจทดสอบบุตรของพระองค์เพื่อชำระให้บริสุทธิ์และให้เข้มแข็งขึ้น แต่พระองค์มิได้ทรงนำเราไปกระทำบาป

Man has no one to blame but himself.  

ไม่มีใครที่มนุษย์จะตำหนิได้ยกเว้นตัวเอง

In the time period we are living in, blame is passed to society, to the pressures of the times, our circumstances, and our family heritage. 

ในช่วงเวลาที่เรากำลังมีชีวิตอยู่   การตำหนิถูกส่งผ่านไปยังสังคม  ความกดดันของยุคต่างๆ  สถานการณ์ของเราและมรดกทางครอบครัวของเรา

If one is to be forgiven, he must first humbly admit, “I have sinned.”

ถ้าใครจะได้รับการอภัย  เขาต้องยอมรับด้วยความถ่อมใจว่า "ฉันได้ทำบาป"

As long as he looks for someone or something else to blame, he will be totally helpless in combating temptation.

ตราบเท่าที่เขามองหาใครบางคนหรือสิ่งอื่นใดที่จะตำหนิ   เขาจะหมดหนทางอย่างสิ้นเชิงในการต่อสู้กับสิ่งล่อลวงใจ

In addition to God’s Word, prayer can help us to resist temptation.

 นอกเหนือจากพระวจนะของพระเจ้า  การอธิษฐานอ้อนวอนสามารถช่วยให้เราต่อต้านการทดลองได้

The night He was betrayed, Jesus prayed in the Garden of Gethsemane and gave His disciples this instruction.

ในคืนที่พระองค์ทรงถูกทรยศ  พระเยซูทรงอธิษฐานในสวนเกทเสมนี  และทรงให้คำสั่งสอนแก่เหล่าสาวกของพระองค์

 

Mark 14:38 Watch and pray that you may not enter into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak.”

มาระโก14:38  ท่านทั้งหลายจงเฝ้าระวังและอธิษฐาน   เพื่อจะไม่ถูกการทดลอง   จิตวิญญาณพร้อมแล้วก็จริง   แต่กายยังอ่อนกำลัง”

 

  Also, in the “Lord’s Prayer,” Jesus taught us to pray that we would not be lead into temptation. 

ดังนั้น ใน “คำอธิษฐานของพระเยซู” พระเยซูทรงสอนให้เราอธิษฐานเพื่อเราจะไม่เข้าในการทดลอง

 

Matthew 6:13 And lead us not into temptation, but deliver us from evil.

มัทธิว 6:13 และขออย่าทรงนำพวกข้าพระองค์เข้าไปในการทดลอง     แต่ขอให้พวกข้าพระองค์พ้นจากความชั่วร้าย  

 

            Another way to help us resist temptation is to remember what Jesus Christ did for us.

                      อีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยเราต่อต้านการทดลอง  คือการจดจำสิ่งที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงกระทำเพื่อเรา

Even though He never committed a sin, He willingly endured the torture of the Cross for us while we were still sinners. 

แม้ว่าพระองค์ไม่เคยทรงกระทำบาป   พระองค์ก็ทรงเต็มพระทัยที่จะอดทนต่อการทรมานบนกางเขนเพื่อเราในขณะที่เรายังเป็นคนบาป

Every sin we’ve ever committed, or will commit, played a part in nailing our Savior to the Cross.

บาปทุกอย่างที่เราได้เคยกระทำ  หรือจะกระทำ  เท่ากับเป็นการตอกย้ำพระผู้ช่วยให้รอดของเราบนกางเขน

How we respond to Satan’s worldly temptations is a great indicator as to just how much we love Jesus.

วิธีที่เราตอบสนองต่อการทดลองฝ่ายโลกของซาตาน  เป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญว่าเรารักพระเยซูมากแค่ไหน

Now, even though Christians already have the tools necessary for victory, we need to use our common sense and not place ourselves in situations that subject us to weaknesses.

ตอนนี้ ถึงแม้ว่าคริสเตียนมีเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับชัยชนะอยู่แล้ว แต่เราจำเป็นต้องใช้สามัญสำนึกของเรา และตัวเราจะไม่อยู่ในสถานการณ์ที่ทำให้เราอ่อนแอได้

We are already bombarded every day with images and messages that may tempt us. We don’t need to make it more difficult than it already is. [3]

เราได้ถูกกระหน่ำทุกวันด้วยภาพและข้อความที่อาจล่อลวงใจเรา  ไม่จำเป็นที่เราต้องทำให้มันหนักขึ้นกว่าที่เป็นอยู่แล้ว

 

Romans 13:14 But put on the Lord Jesus Christ, and make no provision for the flesh, to gratify its desires.

โรม 13:14 แต่ท่านทั้งหลายจงประดับกายด้วยพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้า   และอย่าจัดเตรียมอะไรไว้เพื่อสนองตัณหาของเนื้อหนัง

 

Another essential to victory is to avoid temptation.

            ประเด็นสำคัญอย่างหนึ่งต่อการมีชัยชนะคือการหลีกเลี่ยงการล่อลวง

So, if you are trying to stop drinking alcohol then don’t put it in your house, don’t go to bars, and don’t go the liquor aisle in the market. 

ดังนั้นถ้าคุณกำลังพยายามที่จะหยุดดื่มแอลกอฮอล์  ก็จงอย่าใส่เหล้าในบ้านของคุณอย่าไปที่บาร์และอย่าไปที่แผงขายเหล้าในตลาด

              Some believers correctly understand that temptation is not the same as sin, so then feel that they can enjoy temptation without any harm.

ผู้เชื่อบางคนเข้าใจอย่างถูกต้องว่าการทดลองนั้นไม่เหมือนกับความบาป  ดังนั้นจึงรู้สึกว่าพวกเขาสามารถเพลิดเพลินกับการทดลองได้โดยไม่มีอันตราย

This behavior becomes a game, seeing how much stimulation and temptation one can “enjoy” without falling into overt sin.

พฤติกรรมนี้กลายเป็นเกม   มองเห็นว่าคนเราก็สามารถ “ชอบใจ" สิ่งกระตุ้นและการทดลองได้มาก  โดยไม่ตกอยู่ในความบาปที่เปิดเผย

Such an attitude is sinful in itself, for this fails to take seriously God's commands for holiness in attitude as well as in action. [4]

ทัศนคติเช่นนี้เป็นบาปในตัวเอง  เพราะเรื่องนี้ผิดจากคำสั่งสอนที่จริงจังของพระเจ้า  เพื่อให้รักษาทัศนคติที่บริสุทธิ์และในการประพฤติด้วย

 

The saying proves true: “if you play with fire you will get burned.”

  คำกล่าวนี้เป็นจริง: "ถ้าคุณเล่นกับไฟ  ระวังไฟจะเผาคุณ"

 

1 And Jesus, full of the Holy Spirit, returned from the Jordan and was led by the Spirit in the wilderness

1 พระเยซูทรงเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์   ทรงกลับจากแม่น้ำจอร์แดน   และพระวิญญาณทรงนำพระองค์ไปในถิ่นทุรกันดาร

2for forty days, being tempted by the devil. And he ate nothing during those days. And when they were  ended, he was hungry.

2 ที่ซึ่งพระองค์ทรงถูกมารทดลองถึงสี่สิบวัน   ตลอดวันเหล่านั้นพระองค์ไม่ได้เสวยอะไรเลย   และเมื่อสิ้นสุดแล้ว   พระองค์ก็ทรงหิว

3 The devil said to him, “If you are the Son of God, command this stone to become bread.”

3 มารจึงพูดกับพระองค์ว่า   “ถ้าท่านเป็นพระบุตรของพระเจ้า   จงสั่งก้อนหินนี้ให้กลายเป็นขนมปัง”

4 And Jesus answered him, “It is written, ‘Man shall not live by bread alone.’”

4 แต่พระเยซูตรัสตอบมารว่า   “มีพระคัมภีร์เขียนไว้ว่า   มนุษย์จะดำรงชีวิตด้วยอาหารเพียงอย่างเดียวไม่ได้”

 

   First we notice that Jesus was led by the Holy Spirit, just like Jesus’ followers which are Christians are led by the Holy Spirit.   

        ประการแรกเราสังเกตเห็นว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำพระเยซูคริสต์  เช่นเดียวกับสาวกของพระเยซู  ซึ่งเป็นคริสเตียนที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทรงนำ

Jesus did not eat for forty days and so of course He was very hungry. 

พระเยซูไม่ได้ทรงรับประทานอาหารเป็นเวลาสี่สิบวัน  และแน่นอนว่าพระองค์ทรงหิวมาก

The devil who was angel of light created by God, before the creation of mankind rebelled against God. 

มารผู้เคยเป็นทูตแห่งความสว่างที่พระเจ้าสร้างขึ้น   ก่อนการทรงสร้างมนุษยชาตินั้น  ได้กบฏต่อพระเจ้า

He became very proud and wanted to take the place of God. 

มันลำพองใจมากและอยากเข้ามาแทนที่พระเจ้า

He is the one who tempted Eve, the first woman in the Garden of Eden to eat the fruit of the tree of the knowledge of good and evil, the tree that God had commanded Adam and Eve to not eat. 

มันเป็นผู้นั้นที่ล่อลวงใจเอวาซึ่งเป็นผู้หญิงคนแรกในสวนเอเดน  ใช้ให้นางกินผลของต้นไม้แห่งการรู้ถึงความดีและความชั่ว  ที่พระเจ้าทรงบัญชาห้ามมิให้อาดัมและเอวากิน

Now since Jesus was very hungry, the devil tempted Jesus to turn rocks into bread.  So the Devil comes in a time weakness, Jesus hasn’t eaten for 40 days, the Devil has a short cut for Him. 

ตอนนี้เพราะพระเยซูทรงหิวพระกระยาหาร  มารได้ล่อลวงพระเยซูให้เปลี่ยนก้อนหินเป็นขนมปัง ดังนั้นมารร้ายมาในช่วงเวลาที่อ่อนแอ  พระเยซูไม่ได้ทรงรับประทานเป็นเวลา 40 วัน  มารร้ายใช้ทางลัดทดลองพระองค์

Just command these stones to become bread. 

เพียงแค่ทรงสั่งให้ก้อนหินเหล่านี้กลายเป็นขนมปัง

Now since Jesus created the world He could have turned stones into bread. 

เพราะพระเยซูได้ทรงสร้างโลก  พระองค์ก็ทรงสามารถเปลี่ยนหินเป็นขนมปังได้

But He wasn’t going to do what the Devil wanted and He wasn’t going to just satisfy His own flesh. 

แต่พระองค์ไม่ได้ทรงทำตามที่มารร้ายต้องการ  และพระองค์ไม่ได้ทรงทำเพื่อสนองตัณหาของเนื้อหนัง

We will see in each time the Devil tempted Jesus to obey him, Jesus answered the Devil with Scripture from the Word of God. 

เราจะเห็นว่าทุกครั้งที่มารร้ายล่อลวงพระเยซูให้เชื่อฟังมัน  พระเยซูตรัสตอบซาตานด้วยข้อพระคัมภีร์จากพระวจนะของพระเจ้า

Jesus said, “You shall not live by bread alone.” 

พระเยซูตรัสว่า "จงอย่าดำรงชีวิตด้วยอาหารเพียงอย่างเดียว”

Food is very necessary for us, but we also need spiritual food for our inner being. 

อาหารเป็นสิ่งจำเป็นมากสำหรับเรา  แต่เรายังต้องการอาหารฝ่ายจิตวิญญาณสำหรับภายในของเราด้วย

If we make decisions in our lives based only on satisfying the needs of our bodies we will go astray. 

ถ้าเราตัดสินใจดำรงชีวิตโดยขึ้นอยู่กับความต้องการของร่างกายเราเท่านั้น  เราจะหลงทางไป

 

5 And the devil took him up and showed him all the kingdoms of the world in a moment of time,

5 แล้วมารจึงนำพระองค์ขึ้นไปบนที่สูง   สำแดงราชอาณาจักรต่างๆ ทั่วพิภพให้พระองค์เห็นภายในพริบตาเดียว

6 and said to him, “To you I will give all this authority and their glory, for it has been delivered to me, and I give it to whom I will.

6แล้วมารพูดพระองค์ว่า   “อำนาจและความรุ่งโรจน์ทั้งหมดนี้เราจะยกให้แก่ท่าน   เพราะว่าเราได้รับมอบสิทธิ์นี้ไว้แล้ว   และเราปรารถนาจะให้ใครก็ได้ตามใจเรา

7 If you, then, will worship me, it will all be yours.”

7 ถ้าท่านกราบนมัสการเรา    ทุกๆสิ่งจะเป็นของท่าน”

8 And Jesus answered him, “It is written, “‘You shall worship the Lord your God, and him only shall you serve.’”

8 แต่พระเยซูตรัสตอบมารว่า   “พระคัมภีร์เขียนไว้ว่า     จงกราบนมัสการองค์พระผู้เป็นพระเจ้าของท่าน   และปรนนิบัติพระองค์แต่ผู้เดียว”  

Second, the devil tempted Jesus by showing Jesus all the kingdoms of the world and offering them to Him, if only Jesus would worship Him. 

ประการที่สอง  มารได้ทดลองพระเยซูโดยการสำแดงให้ทรงเห็นราชอาณาจักรทั้งหมดของโลก และเสนอมอบแด่พระองค์ถ้าเพียงแต่พระเยซูจะกราบนมัสการมัน

This would have been quite a short cut for Jesus, instead of dying on the cross for us and coming alive again from the dead and waiting for the time, the Bible speaks of:

เรื่องนี้น่าจะเป็นทางลัดสำหรับพระเยซู  แทนที่จะตายบนกางเขนเพื่อเราและมีชีวิตอีกครั้งจากความตายและรอคอยเวลานั้น  ตามพระคัมภีร์พูดถึง:

 

Philippians 2:10 every knee shall bow and every tongue confess that Jesus Christ is Lord

ฟีลิปปี 2:10 เพื่อที่ว่าเพราะพระนามของพระเยซูนั้น  ทุกชีวิตในสวรรค์   บนแผ่นดินโลก  และใต้พื้นแผ่นดินโลก   จะคุกเข่าลงกราบพระองค์

 

He could have given in to the devil’s suggestion. 

            พระองค์อาจจะทรงยอมทำตามคำแนะนำของมาร

In many ways the devil is ruling this world of ours today. 

มารกำลังครอบงำโลกเราหลายๆ ด้านในทุกวันนี้

How did that happen? 

มันเกิดขึ้นได้อย่างไร?

It was delivered unto to him in the Garden of Eden, when Adam and Eve sinned against the commandment of the Lord.

บาปได้เข้ามาในสวนเอเดน  เมื่ออาดัมและเอวาได้กระทำผิดฝ่าฝืนพระบัญชาของพระเจ้า

They forfeited the earth to Satan.  In the beginning the world was God's; He made it.

พวกเขาสูญเสียโลกให้แก่ซาตานไป  ในปฐมกาลโลกเป็นของพระเจ้า พระองค์ได้ทรงสร้างโลก

 

Genesis 1:28 Be fruitful and multiply and fill the earth and subdue it and have dominion over the fish of the sea and over the birds of the heavens and over every living thing that moves on the earth.

ปฐมกาล 1:28  พระเจ้าทรงอวยพรพวกเขา   ตรัสกับพวกเขาว่า   “จงมีลูกดกทวีมากขึ้นจนเต็มแผ่นดิน   จงมีอำนาจเหนือแผ่นดิน   จงครอบครองฝูงปลาในทะเล   และฝูงนกในท้องฟ้า  กับสัตว์ที่เคลื่อนไหวบนแผ่นดินทั้งหมด”

 

But then mankind yielding to Satan forfeited the world to him. 

            แต่แล้วมนุษยชาติยอมแพ้แก่ซาตานสูญเสียโลกให้แก่มัน

Again, in the temptation, Jesus was offered the world if He would bow to Satan.  

อีกครั้งในการทดลอง   ซาตานเสนอมอบโลกให้แก่พระเยซู  หากพระองค์จะยอมก้มกราบมัน

Jesus answered the devil with the Word of God. 

พระเยซูตรัสตอบมารด้วยพระวจนะของพระเจ้า

 

Quoting from Deuteronomy.

ข้อพระคำคัดมาจากหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติ

 

Deuteronomy 6:13a It is the LORD your God you shall fear. Him you shall serve

เฉลยธรรมบัญญัติ 6:13ก ท่านจงยำเกรงพระยาเวห์พระเจ้าของท่าน  ท่านจงปรนนิบัติ

 

The devil tempts people today in some of the same ways.  

            มารร้ายทดลองใจผู้คนในทุกวันนี้ด้วยวิธีเดียวกัน

He will tempt you perhaps to take something that is not yours, to cheat, to take short cuts, to take advantage of others to get ahead. 

มารจะทดลองใจคุณให้รับเอาบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ใช่ของคุณ   ให้โกง  ให้ใช้ทางลัดเพื่อเอาเปรียบคนอื่นในการมุ่งหาความก้าวหน้า

He will tempt you to worship many other things other than God, to worship yourself, to worship or follow the teachings of a person who lived many, many years ago like the Buddha, or Mohammed, even to worship the devil. 

มารจะล่อลวงท่านให้นมัสการสิ่งอื่นนอกเหนือจากพระเจ้า  ให้บูชาตัวเอง ให้นมัสการหรือทำตามคำสอนของผู้ที่มีชีวิตอยู่หลายปีก่อนในอดีต เช่นพระพุทธเจ้าหรือโมฮัมเหม็ด แม้แต่เพื่อบูชามารด้วย

The devil may tempt you to take unnecessary chances or risks outside of the will of God.  

มารอาจล่อลวงใจคุณฉวยโอกาสหรือความเสี่ยงที่ไม่จำเป็น ที่ไม่ใช่พระประสงค์ของพระเจ้า

If the devil was so bold as to tempt Jesus, the Son of God, don’t be surprised when he tempts you to follow him rather than to follow God. 

ถ้ามารร้ายกล้าหาญพอที่จะทดลองพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระเจ้า   จงอย่าแปลกใจเมื่อมันล่อลวงให้ท่านติดตามมันแทนที่พระเจ้า

Some Christians who have been gifted by God or placed in positions of authority or power by God, use God's gift for themselves, for their own benefit, their own flesh, and to enrich themselves and have caused troubles for themselves and those associated with them.

คริสเตียนบางคนที่ได้รับของประทานจากพระเจ้า   หรืออยู่ในตำแหน่งที่มีสิทธิอำนาจหรืออำนาจจากพระเจ้า   ได้ใช้ของประทานจากพระเจ้าเพื่อตัวเอง   เพื่อประโยชน์ของตนเอง  ตัณหาของตัวเอง  และเพื่อให้ตนเองร่ำรวยขึ้น  และก่อให้เกิดปัญหาสำหรับตัวเอง และผู้ที่เกี่ยวข้องกับพวกเขา

When Christ was tempted by Satan in the desert, the first thing He did was to quote Scripture which eventually caused the devil to leave Him.

            เมื่อพระคริสต์ทรงถูกทดลองโดยซาตานในทะเลทราย   สิ่งแรกที่พระองค์ทรงทำคือการยกอ้างอิงข้อพระคัมภีร์ซึ่งทำให้ซาตานถอยหนีจากพระองค์

We need to be diligent in studying God’s Word. 

เราจำเป็นต้องขยันหมั่นเพียรในการเรียนพระวจนะของพระเจ้า

 

9 And he took him to Jerusalem and set him on the pinnacle of the temple and said to him, “If you are the Son of God, throw yourself down from here,

9 แล้วมารจึงนำพระองค์ไปที่กรุงเยรูซาเล็ม   และให้พระองค์ประทับอยู่ที่ยอดหลังคาพระวิหาร   แล้วพูดกับพระองค์ว่า   “ถ้าท่านเป็นพระบุตรของพระเจ้า   จงกระโจนลงไปจากที่นี่

10 for it is written,“‘He will command his angels concerning you,to guard you,’

10 เพราะพระคัมภีร์เขียนไว้ว่า     พระเจ้าจะรับสั่งเรื่องท่านต่อบรรดาทูตสวรรค์ของพระองค์ ให้ป้องกันรักษาท่านไว้  

11 and“‘On their hands they will bear you up,lest you strike your foot against a stone.’”

11 และเหล่าทูตสวรรค์  จะเอามือประคองชูท่าน  ไม่ให้เท้าของท่านกระทบหิน”  

12 And Jesus answered him, “It is said, ‘You shall not put the Lord your God to the test.’”

12 พระเยซูจึงตรัสตอบมารว่า   “มีคำกล่าวไว้ว่า   อย่าทดลององค์พระผู้เป็นพระเจ้าของท่าน”

13 And when the devil had ended every temptation, he departed from him until an opportune time.

13 เมื่อมารทดลองทุกอย่างจนหมดแล้ว   จึงจากพระองค์ไปจนกว่าจะถึงโอกาสเหมาะ

 

Then the devil tempted Jesus to jump off the top of the temple so that God would send angels to catch Him. 

จากนั้นมารได้ล่อลวงพระเยซูให้กระโดดลงมาจากยอดบนสุดของพระวิหารเพื่อว่าพระเจ้าจะส่งทูตสวรรค์รับพระองค์ไว้

But Jesus was not a show off, a miracle worker wanting to please people. 

แต่พระเยซูไม่ได้ทรงอวดตัวเป็นนักสำแดงปาฏิหาริย์คนหนึ่งที่ต้องการให้ผู้คนชอบใจ

Now you will notice that devil also tried to use the Word of God in the temptation. 

ตอนนี้คุณจะสังเกตเห็นว่ามารยังพยายามใช้พระวจนะของพระเจ้าในการทดลองด้วย

The devil will sometimes use some of what God has said, some bit of truth to make us believe a lie or to give into what he wants.  

บางครั้งมารจะใช้คำตรัสบางคำที่พระเจ้าได้ตรัสไว้   ความจริงบางส่วนเพื่อทำให้เราเชื่อคำโกหก  หรือยอมแพ้นสิ่งที่มันต้องการ

That is what most of the false religions in the world have done.

 นั่นคือสิ่งที่ศาสนาเทียมเท็จส่วนใหญ่ในโลกได้ทำ

They use part of what the Bible says, and then twist it a bit and add or take away. 

พวกเขาใช้บางส่วนที่พระคัมภีร์กล่าวไว้  แล้วบิดเบือนมันและเพิ่มเติมหรือตัดออกไป

That’s one reason why we must be good students of God’s Word.  God is faithful to us providing a way of escape when we are tempted.

นั่นเป็นเหตุผลหนึ่งที่ว่าทำไมเราต้องเป็นนักเรียนรู้ที่ดีในพระคำของพระเจ้า พระเจ้าทรงสัตย์ซื่อต่อเราที่ทรงประทานทางออกแก่เราเมื่อเราถูกทดลอง

 

I Corinthians 10:13 No temptation has overtaken you that is not common to man. God is faithful, and He will not let you be tempted beyond your ability, but with the temptation He will also provide the way of escape, that you may be able to endure it.

1โครินธ์ 10:13 ไม่มีการทดลองใดๆ เกิดขึ้นกับท่านทั้งหลาย   นอกเหนือการทดลองซึ่งเคยเกิดกับมนุษย์   พระเจ้าทรงซื่อสัตย์   พระองค์จะไม่ทรงให้พวกท่านต้องถูกทดลองเกินกว่าที่ท่านจะทนได้   และเมื่อถูกทดลอง   พระองค์จะทรงให้มีทางออกด้วย   เพื่อท่านจะมีกำลังทนได้  

 

             Knowing there is a way of escape, and using that way of escape, may be quite different things.

             เรารู้ว่ามีทางออกและการใช้ทางออกนั้น  อาจเป็นเรื่องมากมายแตกต่างกัน

If you are ignorant of God's Word, you will likely not recognize the escape when you see it..5]

หากคุณไม่ใส่ใจพระวจนะของพระเจ้า  บางทีคุณอาจจำไม่ได้ว่ามีทางออกเมื่อคุณเจอปัญหา

 

Jesus being fully human was tempted in all points like we are, and even suffered in this temptation, but did not sin.

พระเยซูทรงเป็นมนุษย์อย่างครบถ้วน  ทรงถูกทดลองในทุกด้านเช่นเดียวกับเรา   และแม้กระทั่งทรงทนทุกข์ทรมานต่อการทดลองนี้  แต่ไม่ทรงกระทำบาป

 

Hebrews 2:18; 4:15-16 18 For because he himself has suffered when tempted, he is able to help those who are being tempted.

 18เพราะพระองค์เองได้ทรงทนทุกข์และถูกทดลอง พระองค์จึงทรงสามารถช่วยผู้ที่ถูกทดลองได้

15For we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses, but one who in every respect has been tempted as we are, yet without sin.

15เพราะว่า เรามิได้มีมหาปุโรหิตที่ไม่สามารถจะเห็นใจในความอ่อนแอของเรา แต่ทรงเคยถูกทดลองใจเหมือนเราทุกอย่าง ถึงกระนั้นพระองค์ก็ยังปราศจากบาป

16Let us then with confidence draw near to the throne of grace, that we may receive mercy and find grace to help in time of need.

16ฉะนั้นขอให้เราเข้ามาถึงพระที่นั่งแห่งพระคุณด้วยความกล้า เพื่อเราจะได้รับพระเมตตา และจะพบพระคุณที่จะช่วยเราในยามต้องการ

            Jesus is a sympathetic Savior, knowing from His own experience the pressures of temptation. 

            พระเยซูทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดที่ทรงเห็นอกเห็นใจ   จากประสบการณ์ของพระองค์เอง ที่ทรงประสบแรงกดดันจากการทดลอง

Since no one is uniquely tempted, Christians can help and learn from one another.

เนื่องจากไม่มีใครที่ถูกล่อลวงอย่างมีลักษณะเฉพาะ คริสเตียนจึงสามารถช่วยเหลือและเรียนรู้จากกันและกันได้

The Christian who has grown in one area of his spiritual life is responsible for helping other Christians who have not yet grown in that area. 

คริสเตียนผู้เติบโตในด้านชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณ  เขามีหน้าที่รับผิดชอบในการช่วยคริสเตียนคนอื่น ๆ ที่ยังไม่ได้เติบโตขึ้นในด้านนั้น

We can encourage others in their faith and pray God will help them overcome sin and temptations.

เราสามารถหนุนใจคนอื่น ๆ ในความเชื่อของพวกเขา   และอธิษฐานขอพระเจ้าจะทรงช่วยให้พวกเขาเอาชนะบาปและการล่อลวง

The Word of God is our best defense against Satan’s temptations, and the better we know His Word, the easier it will be to claim victory over our daily struggles. [6]

 พระวจนะของพระเจ้าคือการป้องกันที่ดีที่สุดของเราต่อการล่อลวงของซาตาน  และยิ่งดีกว่านั้นที่เรารู้จักพระวจนะของพระองค์  จะยิ่งง่ายกว่าที่จะประกาศชัยชนะเหนือการต่อสู้ทุกวันของเราTop of FormBottom of Form

 

Psalm 119:11  I have stored up your word in my heart, that I might not sin           against you.

เพลงสดุดี 119:11 ข้าพระองค์ได้สะสมพระดำรัสของพระองค์ไว้ในใจของข้าพระองค์ เพื่อข้าพระองค์จะไม่ทำบาปต่อพระองค์  

 

So today we learned Jesus was tempted by Satan and resisted those temptations by the Word of God. 

       ดังนั้นทุกวันนี้เราได้เรียนรู้ว่าพระเยซูทรงถูกทดลองใจโดยซาตานและทรงต่อต้านการล่อลวงเหล่านั้นด้วยพระวจนะของพระเจ้า

We are tempted too in many ways and also can resist those temptations using the Word of God.

เราก็เช่นกัน  ถูกล่อลวงด้วยหลายๆวิธี  และเราสามารถต่อต้านการทดลองเหล่านั้นได้โดยใช้พระวจนะของพระเจ้า

The Gospel or Good News is God loves you.

พระกิตติคุณหรือข่าวประเสริฐคือว่าพระเจ้าทรงรักคุณ

 

John 3:16 For God so loved the world that he gave his only Son that whoever believes in him should not perish but have eternal life.

ยอห์น 3:16 พระเจ้าทรงรักโลกดังนี้คือ   ได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์   เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ   แต่มีชีวิตนิรันดร์

Romans 3:23 For all have sinned and fallen short of the glory of God

โรม 3:23 เพราะว่าทุกคนทำบาป   และเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้า

Romans 6:23 For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord.

โรม 6:23 เพราะว่าค่าจ้างของบาปคือความตาย   แต่ของประทานจากพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา

 

That gift must be received,

เราต้องได้รับของประทานนั้น

 

John 1:12 But as many as received him to them gave he power to become the children of God, even to them that believe on his name.

ยอห์น1:12 แต่ทุกคนที่ยอมรับพระองค์คือคนที่เชื่อในพระนามของพระองค์นั้น พระองค์ก็จะประทานสิทธิให้เป็นลูกของพระเจ้า

 

Jesus, the perfect Son of God, died for us on the cross and came alive again,

       พระเยซูคริสต์พระบุตรที่สมบูรณ์แบบของพระเจ้า  ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อเราบนกางเขนและทรงกลับฟื้นคืนพระชนม์อีก

 

1 Corinthians 15:3-4 3Christ died for our sins in accordance with the Scriptures,

1 โครินธ์15.3-4 3พระคริสต์วายพระชนม์เพราะบาปของเรา   ตามที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์

4that he was buried, that he was raised on the third day in accordance with the Scriptures,

4และทรงถูกฝังไว้   แล้ววันที่สามพระองค์ทรงทำให้เป็นขึ้นมา   ตามที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์

 

           If you want to receive Christ as your Savior and turn from your sins, you can ask Him to be your Savior and Lord by praying a prayer like this: Lord Jesus, I believe you are the Son of God. Thank you for dying on the cross for my sins. Please forgive my sins and give me the gift of eternal life. I ask you into my life and heart to be my Lord and Savior. I want to serve you always. In Jesus name I pray, Amen.

       ถ้าคุณต้องการที่จะรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดและหันกลับจากบาปของคุณ  คุณสามารถทูลขอให้พระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดและเป็นพระเจ้าของคุณโดยการอธิษฐานเช่นนี้  ข้าแต่พระเยซูเจ้า ฉันเชื่อว่าคุณคือพระบุตรของพระเจ้า ขอบคุณสำหรับความตายบนไม้กางเขนเพื่อความบาปของฉัน โปรดทรงให้อภัยบาปของฉันและมอบของประทานแห่งชีวิตนิรันดร์ให้ฉัน  ฉันทูลขอให้พระองค์เสด็จเข้ามาในชีวิตและในหัวใจของฉัน  เพื่อเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดของฉัน ฉันต้องการที่จะรับใช้พระองค์เสมอ ฉันขออธิษฐานในพระนามพระเยซู อาเมน

 

 

This sermon is a part of a collection of sermons entitled New Testament Expository Sermons vol. 4 Luke 1-13 copyright ©2018 by Dana Bratton available at Amazon.com in Kindle and paperback (English only).

คำสอนนี้เป็นตอนหนึ่งของชุดรวมคำสอนที่มีชื่อว่า  คำสอนเชิงอธิบายพันธสัญญาใหม่ ชุดที่ 4 พระธรรมลูกา 1-13 ลิขสิทธิ์© 2018 โดยนายเดนา แบรตตัน สามารถดูได้ที่ Amazon.comในเครื่องอ่านหนังสืออีเล็คทรอนิกส์และหนังสือปกอ่อน (ภาษาอังกฤษ)

Scripture quotations are from the ESV® Bible (The Holy Bible, English Standard Version®, copyright ©2001 by Crossway, a publishing ministry of Good News Publishers. Used by permission. All rights reserved 

ข้อพระคัมภีร์คัดมาจากพระคัมภีร์ ESV® (พระคัมภีร์ฉบับมาตรฐานอังกฤษ®สงวนลิขสิทธิ์© 2001 โดย Crossway  พันธกิจการพิมพ์ของสำนักพิมพ์ข่าวประเสริฐ  โดยได้รับอนุญาต  ขอสงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด

Thai scripture quotations are from the Thai Holy Bible 2011 Version Copyright © Thailand Bible Society.

​ข้อพระคัมภีร์คัดมาจากพระ​คัมภีร์ภาษาไทย ฉบับ 2011 สงวนลิขสิทธิ์โดยสมาคม​พระ​คริสต​ธรรม​ไทย[1] Ronald F. Youngblood, Nelson’s Compact Series: Compact Bible Dictionary, Edited by F. F. Bruce and R. K. Harrison, (Nashville: Thomas Nelson, 2004).

[2] “What are the keys to resisting temptation?” www.gotquestions.org/resisting-temptation.html (accessed May 21, 2012).

[3] ibid.

[4] Henry M. Morris and Martin E. Clark, The Bible Has The Answer, Master Books, 1987, (Kindle Locations 4842-4843).

[5] ibid.

[6] ibid.

 
Home  | Bibles Calvary Chapel at the Bridge Children Links |  Christian LinksDaily Devotions  ESL EFL Textbooks | Greece and Rome | Hospital Visitation | Just for Kids | Medical   Ministry Trips | Missionary Newsletter | Our Family | Salvation | Sermon Notes  | Thai Bible  Thai Flash CardsThai Language Course | Thailand Churches | Thailand Ministry | Web Design 

web design by Dana

top