Search the site

Acts 8 Philip and the Ethiopian Eunuch

กิจการ8ฟีลิปและขันทีชาวเอธิโอป

 

Last time we spoke about that when Stephen was being stoned there was a man there named Saul who approved of his execution. 

ครั้งสุดท้ายที่เราพูดเกี่ยวกับเมื่อสตีเฟนที่ถูกขว้างด้วยก้อนหินมีชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าซาอูลผู้ที่ได้รับการอนุมัติการดำเนินการของเขา

He was a very religious and serious Jewish man who believed strongly in God but did not believe in Jesus. 

เขาเป็นคนยิวและศาสนามากอย่างที่เชื่อมั่นในพระเจ้า แต่ไม่เชื่อในพระเยซู

Saul thought that persecuting the believers was one way of serving God. Much of the rest of the book of Acts is his story.

ซาอูลคิดว่า ก่อกวน ศรัทธาที่ถูกวิธีหนึ่งในการให้บริการของพระเจ้า มากที่เหลือของหนังสือของกิจการที่เป็นเรื่องราวของเขา

The first past of Acts told us of the ministry of Peter and other disciples.  But today we will mainly learn about Philip. 

ที่ผ่านมาครั้งแรกของการกระทำที่บอกกับเราว่ากระทรวงเปโตรและสาวกอื่น ๆ แต่วันนี้เราส่วนใหญ่จะเรียนรู้เกี่ยวกับฟิลิป

Philip like Stephen was one of the seven servants that were chosen by the apostles to help meet the needs of the widows in the church. 

ฟิลิปเหมือนสตีเฟ่นเป็นหนึ่งในเจ็ดคนที่ถูกเลือกโดยอัครสาวกที่จะช่วยตอบสนองความต้องการของหญิงม่ายที่อยู่ในคริสตจักร

 

Saul persecuted the Church

เซาโลข่มเหงคริสตจักร

 

Acts 8:1-3 (NASB)

1  Saul was in hearty agreement with putting him to death. And on that day a great persecution began against the church in Jerusalem, and they were all scattered throughout the regions of Judea and Samaria, except the apostles.
กิจการ8:1-3

1และเซาโลก็เห็นชอบด้วยกับการฆ่าสเทเฟน ขณะนั้นเกิดการข่มเหงคริสตจักรครั้งใหญ่ในกรุงเยรูซาเล็ม และบรรดาสาวกกระจัดกระจายไปทั่วแคว้นยูเดียกับสะมาเรียเว้นแต่พวกอัครทูต

2  Some devout men buried Stephen, and made loud lamentation over him.
2บรรดาคนที่ยำเกรงพระเจ้าก็ฝังศพสเทเฟนไว้ แล้วคร่ำครวญอาลัยถึงท่านอย่างยิ่ง

3  But Saul began ravaging the church, entering house after house, and dragging off men and women, he would put them in prison.

3ส่วนเซาโลพยายามทำลายคริสตจักรโดยเข้าไปฉุดลากเอาพวกผู้ชายและพวกผู้หญิงตามบ้านเรือนไปจำไว้ในคุก

 

Acts 22:4-5 (ESV)

4  I persecuted this Way to the death, binding and delivering to prison both men and women,

กิจการ22:4-5

4ข้าพเจ้าข่มเหงคนทั้งหลายที่ถือ ‘ทางนี้’ จนถึงตาย ทั้งยังจับพวกผู้ชายและผู้หญิงขังไว้ในคุก
5  as the high priest and the whole council of elders can bear me witness. From them I received letters to the brothers, and I journeyed toward Damascus to take those also who were there and bring them in bonds to Jerusalem to be punished.

5ตามที่มหาปุโรหิตกับสภาผู้อาวุโสสามารถเป็นพยานให้ข้าพเจ้าได้ เพราะข้าพเจ้าเป็นผู้ถือหนังสือจากเขาทั้งหลายไปถึงพวกพี่น้องที่เมืองดามัสกัส และข้าพเจ้าเดินทางไปที่นั่นเพื่อจับพวกที่อยู่ในเมืองนั้นมัดมารับโทษที่กรุงเยรูซาเล็ม

 

Acts 26:9-11 (ESV)

9  “I myself was convinced that I ought to do many things in opposing the name of Jesus of Nazareth.

กิจการ26:9-11

9“ข้าพระบาทเคยคิดในใจของตนเองว่า ควรจะทำหลายๆ อย่างเพื่อขัดขวางพระนามของพระเยซูชาวนาซาเร็ธ
10  And I did so in Jerusalem. I not only locked up many of the saints in prison after receiving authority from the chief priests, but when they were put to death I cast my vote against them.

10และนี่ก็คือสิ่งที่ข้าพระบาททำในกรุงเยรูซาเล็ม หลังจากได้รับสิทธิอำนาจจากพวกหัวหน้าปุโรหิตแล้ว ข้าพระบาทจับธรรมิกชนจำนวนมากขังคุก และเมื่อพวกเขาถูกลงโทษถึงตาย ข้าพระบาทก็เห็นดีด้วย

11  And I punished them often in all the synagogues and tried to make them blaspheme, and in raging fury against them I persecuted them even to foreign cities.

11ข้าพระบาททำโทษเขาบ่อยๆ ในธรรมศาลาทุกแห่ง และบังคับเขาให้กล่าวคำหมิ่นประมาทพระเจ้า และเนื่องจากข้าพระบาทโกรธพวกเขาอย่างยิ่ง ถึงขนาดข้าพระบาทตามไปข่มเหงเขาถึงหัวเมืองต่างๆ ในต่างประเทศ

 

Often when Christians of the Church are persecuted, the Church grows. 

บ่อยครั้งเมื่อคริสตชนของพระศาสนจักรที่มีการถูกข่มเหงคริสตจักรที่เติบโตขึ้น

The Christians were spread out into further areas because of the persecution that came through Saul. 

คน คริสเตียนถูกกระจายออกไปสู่พื้นที่ต่อไปเพราะจากการประหัตประหารที่ผ่านมาซาอูล

As the people were spread out they preached the Gospel wherever they went.

เป็นคนที่ถูกกระจายออกไปพวกเขาประกาศพระวรสารใดก็ตามที่พวกเขาไป

 

Philip Preaches About Jesus in Samaria

ฟิลิปเทศนาเกี่ยวกับพระเยซูในสะมาเรีย

 

Acts 8:4-8 (NASB)

4  Therefore, those who had been scattered went about preaching the word.
กิจการ8:4-8

4พวกที่กระจัดกระจายไปก็เที่ยวประกาศพระวจนะนั้น

5  Philip went down to the city of Samaria and began proclaiming Christ to them.

5ส่วนฟีลิปไปยังเมืองหนึ่งในแคว้นสะมาเรีย และประกาศเรื่องพระคริสต์ให้ชาวเมืองนั้นฟัง

6  The crowds with one accord were giving attention to what was said by Philip, as they heard and saw the signs which he was performing.

6ฝูงชนต่างสนใจฟังถ้อยคำของฟีลิปขณะฟังท่านประกาศ และเห็นหมายสำคัญต่างๆ ที่ท่านทำ

7  For in the case of many who had unclean spirits, they were coming out of them shouting with a loud voice; and many who had been paralyzed and lame were healed.

7เพราะว่าพวกผีโสโครกที่สิงอยู่ในหลายๆ คนพากันร้องเสียงดังแล้วออกจากคนเหล่านั้น พวกที่เป็นอัมพาตกับเป็นง่อยก็หายเป็นปกติ
8  So there was much rejoicing in that city.

8จึงเกิดความปลื้มปีติอย่างยิ่งในเมืองนั้น

           

Philip was used of God to not only preach the Gospel but it was also accompanied by miracles that helped to confirm his preaching.  He also cast out the demons. 

ฟิลิปถูกนำมาใช้ของพระเจ้าที่ไม่เพียง แต่สั่งสอนพระกิตติคุณ แต่มันก็ยังมาพร้อมปาฏิหาริย์ที่ช่วยให้เพื่อยืนยันการเทศนาของเขา นอกจากนี้เขายังขับออกปีศาจ

 

Simon the Magician Believes

ไซมอนหมอผีเชื่อว่า

 

Acts 8:9-25 (NASB)

9  Now there was a man named Simon, who formerly was practicing magic in the city and astonishing the people of Samaria, claiming to be someone great;
9และมีคนหนึ่งชื่อซีโมนเคยเล่นคาถาอาคมในเมืองนั้นมาก่อน เขาทำให้ชาวสะมาเรียพิศวงหลงใหล เขายกตัวว่าเป็นผู้วิเศษ
กิจการ8:9-25

10  and they all, from smallest to greatest, were giving attention to him, saying, "This man is what is called the Great Power of God."

10คนทั้งหมดตั้งแต่คนเล็กน้อยไปจนถึงคนใหญ่โตต่างสนใจฟังคนนั้น แล้วว่า “คนนี้คือฤทธานุภาพของพระเจ้าที่เรียกว่ามหิทธิฤทธิ์”
11  And they were giving him attention because he had for a long time astonished them with his magic arts.

11คนทั้งหลายสนใจฟังเขา เพราะเขาทำวิทยาคมให้ผู้คนพิศวงหลงใหลมานานแล้ว
12  But when they believed Philip preaching the good news about the kingdom of God and the name of Jesus Christ, they were being baptized, men and women alike.

12แต่เมื่อฟีลิปประกาศข่าวประเสริฐเกี่ยวกับแผ่นดินของพระเจ้าและพระนามของพระเยซูคริสต์แล้ว    คนทั้งหลายก็เชื่อและรับบัพติศมาทั้งชายและหญิง

13  Even Simon himself believed; and after being baptized, he continued on with Philip, and as he observed signs and great miracles taking place, he was constantly amazed.

13ซีโมนเองก็เชื่อด้วย เมื่อรับบัพติศมาแล้วก็อยู่กับฟีลิปต่อไป และประหลาดใจที่เห็นหมายสำคัญกับการอัศจรรย์ยิ่งใหญ่ที่ฟีลิปทำ
14  Now when the apostles in Jerusalem heard that Samaria had received the word of God, they sent them Peter and John,

14เมื่อพวกอัครทูตที่อยู่ในกรุงเยรูซาเล็ม ได้ยินว่าชาวสะมาเรียได้รับพระวจนะของพระเจ้าแล้ว จึงให้เปโตรกับยอห์นไปหาเขาทั้งหลาย

15  who came down and prayed for them that they might receive the Holy Spirit.
15เมื่อเปโตรกับยอห์นไปถึงก็อธิษฐานเผื่อพวกเขา เพื่อให้พวกเขาได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์

16  For He had not yet fallen upon any of them; they had simply been baptized in the name of the Lord Jesus.

16เพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ยังไม่ได้เสด็จลงมาสถิตกับใคร พวกเขาเพียงแต่ได้รับบัพติศมาในพระนามของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าเท่านั้น
17  Then they began laying their hands on them, and they were receiving the Holy Spirit.

17เปโตรกับยอห์นจึงวางมือบนพวกเขา    แล้วพวกเขาได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์

18  Now when Simon saw that the Spirit was bestowed through the laying on of the apostles' hands, he offered them money,

18เมื่อซีโมนเห็นว่าคนเหล่านั้นได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์โดยการวางมือของอัครทูตทั้งสอง จึงนำเงินมาให้ท่านทั้งสอง
19  saying, "Give this authority to me as well, so that everyone on whom I lay my hands may receive the Holy Spirit."

19กล่าวว่า “ขอช่วยให้ข้าพเจ้ามีอำนาจแบบนี้ด้วย เพื่อว่าเมื่อข้าพเจ้าวางมือให้คนไหน คนนั้นจะได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์”
20  But Peter said to him, "May your silver perish with you, because you thought you could obtain the gift of God with money!

20เปโตรจึงกล่าวกับซีโมนว่า “เงินของเจ้าจงพินาศพร้อมกับตัวเจ้า เพราะเจ้าคิดว่าของประทานจากพระเจ้าสามารถซื้อด้วยเงินได้
21  "You have no part or portion in this matter, for your heart is not right before God.

21เจ้าไม่มีหุ้นหรือส่วนใดๆ ในการงานนี้ เพราะใจของเจ้าไม่ซื่อตรงต่อพระเจ้า

22  "Therefore repent of this wickedness of yours, and pray the Lord that, if possible, the intention of your heart may be forgiven you.

22เพราะฉะนั้นจงกลับใจใหม่จากการชั่วร้ายของเจ้า และอธิษฐานขอต่อพระเจ้า พระองค์อาจจะทรงยกความผิดที่เจ้าคิดอยู่ในใจ
23  "For I see that you are in the gall of bitterness and in the bondage of iniquity."

23เพราะข้าเห็นแล้วว่าเจ้าตกอยู่ในความขมขื่นและการผูกมัดของความอธรรม
24  But Simon answered and said, "Pray to the Lord for me yourselves, so that nothing of what you have said may come upon me."

24ซีโมนจึงตอบว่า “ขอพวกท่านช่วยอ้อนวอนองค์พระผู้เป็นเจ้าเผื่อข้าพเจ้าด้วย เพื่อว่าเหตุการณ์ที่พวกท่านกล่าวนั้นจะไม่เกิดขึ้นกับข้าพเจ้าแม้แต่อย่างเดียว”
25  So, when they had solemnly testified and spoken the word of the Lord, they started back to Jerusalem, and were preaching the gospel to many villages of the Samaritans.

25เมื่ออัครทูตทั้งสองเป็นพยานและประกาศพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วก็กลับไปยังกรุงเยรูซาเล็ม และประกาศข่าวประเสริฐในหมู่บ้านชาวสะมาเรียหลายแห่ง   

 

It is important to note that the Samaritans did not receive the gift of the Holy Spirit when they believed. 

เป็นสิ่งสำคัญที่จะทราบว่าสะมาเรียคนที่ไม่ได้รับของขวัญของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พวกเขาเชื่อ

Today when a person believes in Jesus Christ, they receive the Holy Spirit. It was necessary for two of the Apostles, Peter and John, to come from Jerusalem, put their hands on the new believers, and gave them the gift of the Holy Spirit.

วันนี้เมื่อคนที่เชื่อในพระเยซูคริสต์พวกเขาได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ มันเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับสองของอัครทูตเปโตรและยอห์น ที่มาจากกรุงเยรูซาเล็มใส่มือของพวกเขาเกี่ยวกับความเชื่อใหม่แล   ให้พวกเขามีของประทานจากพระวิญญาณบริสุทธิ์

 

Why?  Because God wanted to unite the Samaritan believers with the original Jewish church in Jerusalem and make it clear to other Jewish Christians that the Samaritans could be believers also. 

ทำไม? เพราะว่าพระเจ้าทรงต้องการที่จะรวมศรัทธาซามาเรียที่มีคริสตจักรของชาวยิวที่เป็นต้นฉบับในกรุงเยรูซาเล็มและให้ชัดเจนเพื่อคริสตชนชาวยิวอื่น ๆ ที่สะมาเรียคนอาจจะยังศรัทธา

Simon the magician, may have become a Christian believer through the ministry of Philip,  or he might just have been a pretender only interested in miracles.  

ไซมอนหมอผีอาจจะกลายเป็นผู้ศรัทธาคริสเตียนผ่านกระทรวงฟิลิปหรือเขาอาจจะเพียงแค่ได้รับการอ้างความสนใจเฉพาะในปาฏิหาริย์

When he saw the work of the Holy Spirit after Peter and John laid their hands on the new believers, he wanted to have this power too, for his own gain to be popular and do miraculous things like he had done before as a magician. 

เมื่อเขาเห็นการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์หลังจากที่ปีเตอร์และจอห์นวางมือบนความเชื่อใหม่ที่เขาต้องการที่จะมีอำนาจนี้มากเกินไปเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองให้เป็นที่นิยมและทำสิ่งที่มหัศจรรย์เช่นเขาเคยทำมาก่อนเป็นนักมายากล

But as a magician he had been serving the Devil and now if he was to be a Christian he must be an obedient servant of God. 

แต่เป็นนักมายากลที่เขาได้รับการบริการปีศาจและตอนนี้ถ้าเขาเป็นคริสเตียนที่เขาจะต้องเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าเชื่อฟัง

The Holy Spirit could choose to use him but not for Simon’s own benefit.  So Peter gave him a strong rebuke.

พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสามารถเลือกที่จะใช้เขา แต่ไม่ได้เพื่อประโยชน์ของตัวเองของไซมอน ดังนั้นปีเตอร์ทำให้เขามีตำหนิหยาบ

 

Philip and the Ethiopian Eunuch

ฟีลิปและขันทีชาวเอธิโอป

Acts 8:26-40 (NASB)

26  But an angel of the Lord spoke to Philip saying, "Get up and go south to the road that descends from Jerusalem to Gaza." (This is a desert road.)
กิจการ8:26-40

26แต่ทูตองค์หนึ่งขององค์พระผู้เป็นเจ้าสั่งฟีลิปว่า “จงลุกขึ้น ไปยังทิศใต้ตามทางที่ลงไปจากกรุงเยรูซาเล็มถึงกาซา” (ซึ่งเป็นทางเปลี่ยว)

27  So he got up and went; and there was an Ethiopian eunuch, a court official of Candace, queen of the Ethiopians, who was in charge of all her treasure; and he had come to Jerusalem to worship,

27ฟีลิปก็ลุกไป และนี่แน่ะ มีขันทีชาวเอธิโอปคนหนึ่ง เป็นข้าราชการของพระนางคานดาสีพระราชินีของชาวเอธิโอป และเป็นนายคลังทรัพย์ทั้งหมดของพระราชินีองค์นั้น ท่านมานมัสการที่กรุงเยรูซาเล็ม

28  and he was returning and sitting in his chariot, and was reading the prophet Isaiah.

28ขณะนั่งรถม้ากลับไปนั้น ท่านกำลังอ่านหนังสืออิสยาห์ผู้เผยพระวจนะอยู่

29  Then the Spirit said to Philip, "Go up and join this chariot."
29พระวิญญาณตรัสสั่งฟีลิปว่า “จงเข้าไปชิดรถม้าคันนั้นเถิด”

30  Philip ran up and heard him reading Isaiah the prophet, and said, "Do you understand what you are reading?"

30ฟีลิปจึงวิ่งเข้าไปใกล้ และได้ยินท่านอ่านหนังสืออิสยาห์ผู้เผยพระวจนะ จึงถามว่า “ท่านเข้าใจสิ่งที่อ่านหรือไม่
31  And he said, "Well, how could I, unless someone guides me?" And he invited Philip to come up and sit with him.

31ขันทีจึงตอบว่า “ถ้าไม่มีใครอธิบาย จะเข้าใจได้อย่างไรท่านจึงเชิญฟีลิปขึ้นไปนั่งบนรถม้ากับท่าน
32  Now the passage of Scripture which he was reading was this: "HE WAS LED AS A SHEEP TO SLAUGHTER; AND AS A LAMB BEFORE ITS SHEARER IS SILENT, SO HE DOES NOT OPEN HIS MOUTH.

32พระคัมภีร์ตอนที่ท่านอ่านอยู่นั้นคือข้อเหล่านี้   “ท่านถูกนำไปฆ่าเหมือนอย่างแกะ

ลูกแกะนิ่งอยู่ต่อหน้าผู้ตัดขนของมันอย่างไร  ท่านก็ไม่ปริปากของท่านอย่างนั้น
33  "IN HUMILIATION HIS JUDGMENT WAS TAKEN AWAY; WHO WILL RELATE HIS GENERATION?  FOR HIS LIFE IS REMOVED FROM THE EARTH."  [Quotation from Isaiah 53:7-8.]

33 ในเวลาที่ท่านถูกเหยียดหยาม ท่านไม่ได้รับความยุติธรรม

ใครจะเล่าถึงเชื้อสายของท่าน เพราะชีวิตของท่านถูกตัดขาดจากแผ่นดินโลก” [ใบเสนอราคาจากอิสยาห์ 53:7-8]

34  The eunuch answered Philip and said, "Please tell me, of whom does the prophet say this?  Of himself or of someone else?"

34ขันทีจึงถามฟีลิปว่า “สิ่งที่ผู้เผยพระวจนะกล่าวนี้เล็งถึงใคร เล็งถึงตัวท่านเอง หรือเล็งถึงคนอื่น?    ขอบอกข้าพเจ้าเถิด”

35  Then Philip opened his mouth, and beginning from this Scripture he preached Jesus to him.

35ฟีลิปจึงเริ่มเล่าโดยตั้งต้นจากพระคัมภีร์ตอนนั้น ท่านประกาศข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซูกับขันทีผู้นั้น
36  As they went along the road they came to some water; and the eunuch said, "Look! Water! What prevents me from being baptized?"

36ขณะกำลังเดินทางไปก็มาถึงที่ที่มีน้ำแห่งหนึ่ง ขันทีจึงบอกว่า “นี่แน่ะ ที่นี่มีน้ำ มีอะไรขัดข้องไม่ให้ข้าพเจ้ารับบัพติศมา”
37  [And Philip said, "If you believe with all your heart, you may." And he answered and said, "I believe that Jesus Christ is the Son of God."] [Some manuscripts don’t contain this verse.]

37[ฟีลิปจึงตอบว่า “ถ้าท่านเต็มใจเชื่อท่านก็รับได้” ขันทีจึงตอบว่า “ข้าพเจ้าเชื่อว่าพระเยซูคริสต์เป็นพระบุตรของพระเจ้า”][สำเนาโบราณบางฉบับ ไม่มีข้อนี้]

38  And he ordered the chariot to stop; and they both went down into the water, Philip as well as the eunuch, and he baptized him.

38แล้วท่านจึงสั่งให้หยุดรถ คนทั้งสองก็ลงไปในน้ำทั้งฟีลิปกับขันที ฟีลิปให้ท่านรับบัพติศมา
39  When they came up out of the water, the Spirit of the Lord snatched Philip away; and the eunuch no longer saw him, but went on his way rejoicing.

39เมื่อท่านทั้งสองขึ้นจากน้ำแล้ว พระวิญญาณบริสุทธิ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงรับฟีลิปไป และขันทีคนนั้นไม่ได้เห็นท่านอีก จึงเดินทางต่อไปด้วยความยินดี

40  But Philip found himself at Azotus, and as he passed through he kept preaching the gospel to all the cities until he came to Caesarea.

40แต่มีคนพบฟีลิปที่เมืองอาโซทัส และเมื่อท่านเดินทางไป ท่านก็ประกาศข่าวประเสริฐทั่วทุกเมืองจนกระทั่งท่านไปถึงเมืองซีซารียา

           

This story of Philip has always amazed me, because here was a man who was having a very successful ministry in Samaria.

เรื่องราวของฟิลิปนี้มีผมประหลาดใจเสมอเพราะที่นี่คือมนุษย์ที่เป็นกระทรวงที่มีประสบความสำเร็จมากในสะมาเรีย

God asked him to leave that ministry and go out into the desert, where there were perhaps no people at all.  Philip went in obedience to the Lord. 

พระเจ้าขอให้เขาออกจากพันธกิจที่และออกไปเป็นทะเลทรายที่อาจจะมีคนที่ไม่ทั้งหมด ฟิลิปไปในการเชื่อฟังพระเจ้า

Philip was willing to leave the crowds to deal with only one person. 

ฟิลิปก็ยินดีที่จะออกฝูงชนที่จะจัดการกับเพียงคนเดียว

God had made a special appointment for Philip with another man that day.

พระเจ้าทรงทำนัดหมายพิเศษสำหรับฟิลลิปกับชายอีกคนหนึ่งในวันนั้น

It was just at that time that a man from Ethiopia was returning home from a visit to Jerusalem. 

เป็นเพียงเวลาที่ว่าคนจากเอธิโอเปียได้กลับบ้านจากการไปเยี่ยมชมไปยังกรุงเยรูซาเล็ม

He had come searching for God but hadn’t found what he was looking for. 

เขามาหาพระเจ้า แต่ไม่พบสิ่งที่เขามองหา

He was concerned enough about his spiritual life to travel over 250 kilometers to Jerusalem to worship God and to try to find out more about Him. 

เขาเป็นกังวลมากพอที่เกี่ยวกับชีวิตทางจิตวิญญาณของเขาเพื่อการเดินทางกว่า 250 กิโลเมตรไปยังกรุงเยรูซาเล็มเพื่อนมัสการพระเจ้าและพยายามที่จะหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพระองค์

He was reading from the book of Isaiah when Philip approached his chariot. 

เขาได้อ่านจากหนังสือของอิสยาห์เมื่อฟิลิปเข้าหารถม้าของเขา

They rode along together, and Philip explained to the Ethiopian that the prophet Isaiah was speaking about Jesus.

พวกเขาขี่ม้าพร้อมกันและฟิลิปอธิบายให้ชาวเอธิโอเปียที่ผู้เผยพระวจนะอิสยาห์ได้พูดเกี่ยวกับ

พระเยซู

Isaiah 53 was the passage he was reading, the prophecy of God’s suffering Servant. Isaiah 53 describes our Lord Jesus Christ in His birth, life and ministry, His death as our substitute, and  His resurrection.

อิสยาห์บทที่ 53 คือตอนที่เขาได้อ่านคำทำนายของคนที่ทุกข์ทรมานของพระเจ้า อิสยาห์บทที่ 53 อธิบายถึงองค์พระเยซูคริสต์ในชีวิตของเขาเกิดและกระทรวงการตายของเขาเป็นตัวสำรองของเราและฟื้นคืนพระชนม์

 

Isaiah 53 (NASB) อิสยาห์บทที่ 53

1  Who has believed our message?  And to whom has the arm of the LORD been revealed?

1ใครเล่าจะเชื่อสิ่งที่เราเรา เป็นพหูพจน์ซึ่งหมายถึงผู้เผยพระวจนะและพวกพ้องป่าวประกาศแปลได้อีกว่า ได้ยิน?  พระกรของพระยาห์เวห์ทรงสำแดงแก่ผู้ใด?

2  For He grew up before Him like a tender shoot, And like a root out of parched ground; He has no stately form or majesty That we should look upon Him, Nor appearance that we should be attracted to Him.

 2เพราะท่านเจริญขึ้นเฉพาะพระพักตร์พระองค์อย่างต้นอ่อน   และเหมือนรากที่แตกหน่อมาจากพื้นดินแห้งแล้ง   ท่านไม่มีความงามหรือความสง่าที่จะให้พวกเรามองดู

และไม่มีรูปลักษณ์ซึ่งจะให้เราพึงปรารถนา
3  He was despised and forsaken of men, A man of sorrows and acquainted with grief; And like one from whom men hide their face He was despised, and we did not esteem Him.

4แน่ทีเดียวท่านแบกความเจ็บไข้ของพวกเรา   และหอบความเจ็บปวดของเราไป กระนั้นพวกเรายังคิดว่าที่ท่านถูกตี

คือถูกพระเจ้าทรงโบยตีและข่มใจ
4  Surely our griefs He Himself bore, And our sorrows He carried; Yet we ourselves esteemed Him stricken, Smitten of God, and afflicted.

4แน่ทีเดียวท่านแบกความเจ็บไข้ของพวกเรา   และหอบความเจ็บปวดของเราไป กระนั้นพวกเรายังคิดว่าที่ท่านถูกตี   คือถูกพระเจ้าทรงโบยตีและข่มใจ

5  But He was pierced through for our transgressions, He was crushed for our iniquities; The chastening for our well-being fell upon Him, And by His scourging we are healed.

5แต่ท่านถูกแทงแปลได้อีกว่า ท่านบาดเจ็บเพราะความทรยศของเรา

ท่านบอบช้ำเพราะความบาปผิดของเรา   การตีสอนที่ตกบนท่านนั้นทำให้พวกเรามีสวัสดิภาพ  และที่ท่านถูกเฆี่ยนตีก็ทำให้เราได้รับการรักษา

6  All of us like sheep have gone astray, Each of us has turned to his own way; But the LORD has caused the iniquity of us all To fall on Him.

6เราทุกคนหลงทางไปเหมือนแกะ    ต่างคนต่างหันไปตามทางของตนเอง

และพระยาห์เวห์ทรงวางความผิดบาปของเราทุกคนลงบนตัวท่าน
7  He was oppressed and He was afflicted, Yet He did not open His mouth; Like a lamb that is led to slaughter, And like a sheep that is silent before its shearers, So He did not open His mouth.

7ท่านถูกบีบบังคับและถูกข่มใจ   ถึงกระนั้นท่านก็ไม่ปริปาก

เหมือนลูกแกะที่ถูกนำไปฆ่า และเหมือนแกะที่เป็นใบ้ต่อหน้าผู้ตัดขนของมันเช่นใด

ท่านก็ไม่ปริปากของท่านเลยเช่นนั้น
8  By oppression and judgment He was taken away; And as for His generation, who considered That He was cut off out of the land of the living For the transgression of my people, to whom the stroke was due?

8ท่านถูกนำตัวไปด้วยการบังคับและการตัดสิน   และคนในยุคสมัยของท่านนั้น มีใครเล่าที่คิดว่า   ที่ท่านถูกตัดออกไปจากแผ่นดินของคนเป็นนั้น    ที่ท่านถูกตีนั้นเพราะการทรยศของชนชาติของข้าพเจ้า

9  His grave was assigned with wicked men, Yet He was with a rich man in His death, Because He had done no violence, Nor was there any deceit in His mouth.

9และเขาจัดหลุมศพของท่านไว้กับคนอธรรม   และเขาจัดท่านไว้ฉบับทะเลตายว่า และจัดอุโมงค์ไว้ กับเศรษฐีในความตายของท่าน   แม้ว่าท่านไม่ได้ทำการทารุณใดๆ

และไม่มีการหลอกลวงใดๆ ในปากของท่าน

10  But the LORD was pleased To crush Him, putting Him to grief; If He would render Himself as a guilt offering, He will see His offspring, He will prolong His days, And the good pleasure of the LORD will prosper in His hand.

10แต่พระยาห์เวห์ยังทรงประสงค์ให้ท่านบอบช้ำด้วยการบาดเจ็บแปลได้อีกว่า ด้วยความเจ็บป่วย  เมื่อชีวิตของท่านแปลได้อีกว่า เมื่อพระองค์ทรงกำหนดให้ชีวิตของท่านเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาป   ท่านจะเห็นพงศ์พันธุ์ของท่าน ท่านจะยืดวันเวลาของท่าน

พระประสงค์ของพระยาห์เวห์จะเจริญขึ้นในมือของท่าน
11  As a result of the anguish of His soul, He will see it and be satisfied; By His knowledge the Righteous One, My Servant, will justify the many, As He will bear their iniquities.

11ภายหลังความลำบากของตัวเขาภาษาฮีบรูแปลตรงตัวว่า ของจิตวิญญาณเขา

เขาจะเห็นฉบับทะเลตายว่า เห็นความสว่างและจะพึงพอใจ   โดยความรู้ของเขา ผู้รับใช้ชอบธรรมของเราเรา    เป็นเอกพจน์หมายถึงพระยาห์เวห์   จะทำให้คนจำนวนมากเป็นคนชอบธรรม   และเขาจะแบกความบาปผิดทั้งหลายของพวกเขา

12  Therefore, I will allot Him a portion with the great, And He will divide the booty with the strong; Because He poured out Himself to death, And was numbered with the transgressors; Yet He Himself bore the sin of many, And interceded for the transgressors.

12เพราะฉะนั้นเราจะแบ่งส่วนหนึ่งแก่เขาเช่นเดียวกับคนใหญ่โตแปลได้อีกว่า คนมากมาย

และเขาจะแบ่งของริบกับพวกผู้ยิ่งใหญ่   เพราะเขาเทตัวของเขาภาษาฮีบรูแปลตรงตัวว่า จิตวิญญาณลงถึงความมรณะ   และถูกนับเข้ากับพวกคนทรยศ เขาเองแบกบาปของคนจำนวนมาก    และเขาอ้อนวอนเพื่อพวกคนทรยศ

 

The Holy Spirit was at work in the heart and life of this Ethiopian and when he heard the explanation of the Scriptures he immediately believed and wanted to be baptized to give evidence of his faith. 

พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทำงานอยู่ในหัวใจและชีวิตของชาวเอธิโอเปียนี้และเมื่อเขาได้ยินคำอธิบายของพระคัมภีร์ที่เขาเชื่อว่าการได้ทันทีและต้องการที่จะรับบัพติศมาเพื่อให้หลักฐานของความเชื่อของเขา

Philip baptized him in the river and then the Holy Spirit took Philip to another place to be used of the Lord.

ฟิลิปบัพติศมาเขาในแม่น้ำและจากนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์เอาฟิลลิปไปที่อื่นที่จะใช้ของพระเจ้า

                 

This sermon is a part of a collection of sermons entitled New Testament Expository Sermons vol. 7 Acts copyright ©2018 by Dana Bratton available at Amazon.com in Kindle and paperback (English only).

คำสอนนี้เป็นตอนหนึ่งของชุดรวมคำสอนที่มีชื่อว่า  คำสอนเชิงอธิบายพันธสัญญาใหม่ ชุดที่ 7 พระธรรมกิจการ ลิขสิทธิ์© 2018 โดยนายเดนา แบรตตัน สามารถดูได้ที่ Amazon.com ในเครื่องอ่านหนังสืออีเล็คทรอนิกส์และหนังสือปกอ่อน (ภาษาอังกฤษ)

Scripture quotations from the ESV® Bible (The Holy Bible, English Standard Version®, copyright ©2001 by Crossway, a publishing ministry of Good News Publishers. Used by permission. All rights reserved 

ข้อพระคัมภีร์คัดมาจากพระคัมภีร์ ESV® (พระคัมภีร์ฉบับมาตรฐานอังกฤษ®สงวนลิขสิทธิ์© 2001 โดย Crossway  พันธกิจการพิมพ์ของสำนักพิมพ์ข่าวประเสริฐ  โดยได้รับอนุญาต  ขอสงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด

 

Scripture quotations from the New American Standard Bible® (NASB), Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation Used by permission. www.Lockman.org

ข้อเสนอจากพระคัมภีร์ไบเบิลฉบับใหม่ (NASB) ลิขสิทธิ์ © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 โดย The Lockman Foundation

ใช้โดยได้รับอนุญาต www.Lockman.org

 

Thai Scripture quotations are from The Holy Bible – Thai Standard Version 2011 Copyright © 2011 Thailand Bible Society

ข้อพระคัมภีร์ไทยคัดมาจากพระคัมภีร์  พระคริสตธรรมคัมภีร์ภาษาไทยฉบับมาตรฐาน 2011 สงวนลิขสิทธิ์© 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

 

 
Home  | Bibles Calvary Chapel at the Bridge Children Links |  Christian LinksDaily Devotions  ESL EFL Textbooks | Greece and Rome | Hospital Visitation | Just for Kids | Medical   Ministry Trips | Missionary Newsletter | Our Family | Salvation | Sermon Notes  | Thai Bible  Thai Flash CardsThai Language Course | Thailand Churches | Thailand Ministry | Web Design 

web design by Dana

top