Search the site

Acts 6 Seven Chosen to Serve

กิจการ 6 เจ็ดเลือกที่จะให้บริการ

 

Last time we spoke about the disciples being arrested then miraculously released and then right back to preaching the Good News.  

ครั้งสุดท้ายที่เราพูดเกี่ยวกับ สาวกที่ถูกจับแล้วปล่อยออกมาได้อย่างปาฏิหาริย์แล้วคลิกขวากลับไปที่พระธรรมเทศนาข่าวดี

Now as we continue in chapter 6, we see they had a new problem.  Some of the widows needs were not being met. 

ตอนนี้ที่เราดำเนินการต่อในบทที่ 6 เราจะเห็นพวกเขามีปัญหาใหม่ บางส่วนของความต้องการของหญิงม่ายไม่ถูกพบ

The Christians were sharing with each other, and food was being brought to the widows, but some of the Greek speaking widows were being neglected. 

คริสเตียนถูกใช้งานร่วมกันกับแต่ละอื่น ๆ และอาหารที่ถูกนำไปแม่หม้าย แต่บางส่วนของหญิงม่ายที่พูดภาษากรีกถูกทอดทิ้ง

This was not intentional but there were not enough leaders in the church to serve everyone, so the solution was to appoint more leaders.

นี้ไม่ได้เจตนา แต่มีไม่เพียงพอในการเป็นผู้นำคริสตจักรที่จะให้บริการทุกคนดังนั้นวิธีการแก้ปัญหาคือการแต่งตั้งเป็นผู้นำมากขึ้น 

            Acts 6:1-7 (NASB)

1 Now at this time while the disciples were increasing in number, a complaint arose on the part of the Hellenistic Jews against the native Hebrews, because their widows were being overlooked in the daily serving of food.

กิจการ6:1-7

1ในเวลานั้นเมื่อพวกสาวกกำลังเพิ่มจำนวนขึ้น พวกยิวที่พูดกรีกพากันบ่นติเตียนพวกยิวที่พูดฮีบรู เพราะบรรดาแม่ม่ายของพวกเขาถูกทอดทิ้งไม่ได้รับแจกอาหารประจำวัน

2 So the twelve summoned the congregation of the disciples and said, "It is not desirable for us to neglect the word of God in order to serve tables.

2อัครทูตทั้งสิบสองคนจึงเรียกพวกสาวกมาประชุมกัน แล้วกล่าวว่า “การที่เราจะละเลยพระวจนะของพระเจ้า มัวไปแจกอาหารก็ไม่สมควร

3 Therefore, brethren, select from among you seven men of good reputation, full of the Spirit and of wisdom, whom we may put in charge of this task.  

3เพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลาย จงเลือกเจ็ดคนในพวกท่านที่มีชื่อเสียงดี เต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และสติปัญญา เราจะตั้งให้พวกเขาดูแลงานนี้

4 But we will devote ourselves to prayer and to the ministry of the word."

4ฝ่ายพวกเราจะขะมักเขม้นอธิษฐาน   และรับใช้พระเจ้าในพันธกิจแห่งพระวจนะเสมอไป”

5 The statement found approval with the whole congregation; and they chose Stephen, a man full of faith and of the Holy Spirit, and Philip, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas and Nicolas, a proselyte from Antioch.

5คนทั้งหลายก็เห็นชอบกับสิ่งที่กล่าวนี้ จึงเลือกสเทเฟนผู้เต็มเปี่ยมด้วยความเชื่อและพระวิญญาณบริสุทธิ์ กับฟีลิป โปรโครัส นิคาโนร์ ทิโมน ปารเมนัส และนิโคเลาส์ชาวเมืองอันทิโอกซึ่งเป็นคนเข้าจารีตในศาสนายิว

6 And these they brought before the apostles; and after praying, they laid their hands on them.

6คนทั้งเจ็ดนี้ พวกเขาให้มายืนต่อหน้าพวกอัครทูต แล้วอัครทูตก็อธิษฐานและวางมือบนตัวเขาทั้งหลาย

7 The word of God kept on spreading; and the number of the disciples continued to increase greatly in Jerusalem, and a great many of the priests were becoming obedient to the faith.

7การประกาศพระวจนะของพระเจ้าก็เจริญขึ้น และจำนวนสาวกก็เพิ่มขึ้นอย่างมากในกรุงเยรูซาเล็ม และพวกปุโรหิตจำนวนมากก็มาเชื่อถือ

 

Acts chapters 6 and 7 tell of the ministry and execution of Stephen, a Holy Spirit-filled believer who was honored or crowned by the Lord.  

กิจการบทที่ 6 และ 7 บอกของกระทรวงและการดำเนินการของสตีเฟ่น, เป็นผู้ศรัทธาที่เต็มไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ได้รับเกียรติหรือครองตำแหน่งโดยพระเจ้า

 

 “Be faithful unto death, and I will give you a crown of life” (Revelation 2:10).

"จงซื่อสัตย์สำหรับพวกตายและฉันจะให้คุณมงกุฎของชีวิต"(วิวรณ์ 2:10)

 

There are two words for “crown” in the Greek language in the New Testament: diadema, which means “a royal crown” and gives us the English word “diadem”; and stephanos, the “victor’s crown,” which is the name Stephen.

มีสองคำสำหรับมงกุฎในภาษากรีกในพระคัมภีร์ใหม่ที่มี diadema ซึ่งหมายถึงพระราชมงกุฎและทำให้เรามกุฎคำภาษาอังกฤษและ stephanos ที่"มงกุฎแห่งชัยชนะของ"ซึ่งเป็นชื่อสตีเฟน

You can inherit a diadema, but the only way to get a stephanos is to earn it, competing in the Olympic games.[1]

คุณสามารถรับช่วง diadema แต่วิธีเดียวที่จะได้รับ stephanos เป็นที่จะได้รับมันในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก

 

Stephen was faithful both in life and in death and is a good example for us to follow. 

สตีเฟนถูกซื่อสัตย์ทั้งในชีวิตและในการตายและการเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับเราที่จะปฏิบัติตาม

Stephen was a servant in the church.

สตีเฟนเป็นมหาดเล็กในโบสถ์

The early church took its responsibility to help support widows seriously because they often had no other support; but they also expected these widows to serve the church faithfully, Paul describes this in 1 Timothy.

คริสตจักรแรกเอาความรับผิดชอบของตนเพื่อช่วยให้การสนับสนุนอย่างจริงจังแม่หม้ายเพราะพวกเขามักจะมีไม่มีการสนับสนุนอื่น ๆ แต่พวกเขายังคาดว่าจะม่ายเหล่านี้เพื่อตอบสนองความนับถือคริสตจักร พอลอธิบายนี้ในทิโมธี

 

1 Timothy 5:3-16 (ESV)

3  Honor widows who are truly widows.

3จงให้เกียรติแก่บรรดาแม่ม่ายไร้ที่พึ่ง

4  But if a widow has children or grandchildren, let them first learn to show godliness to their own household and to make some return to their parents, for this is pleasing in the sight of God.

4ถ้าแม่ม่ายคนไหนมีลูกหรือหลาน ก็ให้เขาทั้งหลายเรียนรู้การทำหน้าที่ในทางพระเจ้าต่อครอบครัวของตนก่อน และให้ตอบแทนคุณบิดามารดา เพราะว่าการกระทำเช่นนี้เป็นที่พอพระทัยพระเจ้า

5  She who is truly a widow, left all alone, has set her hope on God and continues in supplications and prayers night and day,

5ส่วนผู้หญิงที่เป็นแม่ม่ายไร้ที่พึ่งและอยู่ตามลำพังย่อมหวังในพระเจ้า เฝ้าวิงวอนและอธิษฐานทั้งกลางวันกลางคืนไม่หยุดหย่อน

6  but she who is self-indulgent is dead even while she lives.

6แต่หญิงม่ายที่ปล่อยตัวนั้นก็เหมือนกับตายแล้วแม้ยังเป็นอยู่

7  Command these things as well, so that they may be without reproach.

7จงกำชับในเรื่องเหล่านี้ เพื่อเขาจะไม่ถูกตำหนิ

8  But if anyone does not provide for his relatives, and especially for members of his household, he has denied the faith and is worse than an unbeliever.

8ถ้าใครไม่เลี้ยงดูญาติพี่น้อง และโดยเฉพาะคนในครอบครัวแล้ว คนนั้นก็ปฏิเสธความเชื่อ และชั่วยิ่งกว่าคนที่ไม่เชื่อเสียอีก

9  Let a widow be enrolled if she is not less than sixty years of age, having been the wife of one husband,

9จงให้แม่ม่ายที่มีอายุไม่ต่ำกว่าหกสิบปี และเคยแต่งงานเพียงครั้งเดียวแปลได้อีกว่า และซื่อสัตย์ต่อสามี ลงชื่อในทะเบียน

10  and having a reputation for good works: if she has brought up children, has shown hospitality, has washed the feet of the saints, has cared for the afflicted, and has devoted herself to every good work.

10นางต้องมีชื่อเสียงในการทำความดี เช่นเอาใจใส่เลี้ยงดูลูก มีน้ำใจรับรองแขก ล้างเท้าของธรรมิกชนทั้งหลาย สงเคราะห์คนทุกข์ยากและอุทิศตัวในการทำดีทุกอย่าง

11  But refuse to enroll younger widows, for when their passions draw them away from Christ, they desire to marry

11แต่พวกแม่ม่ายสาวๆ นั้น อย่ารับขึ้นทะเบียน เพราะว่าเมื่อไรที่ความอยากชักนำให้ห่างจากพระคริสต์ไป    พวกนางก็อยากจะแต่งงานอีก    และความสุภาพอ่อนโยน

12  and so incur condemnation for having abandoned their former faith.

12นางจึงมีโทษ เพราะละเมิดคำปฏิญาณเดิมนั้น

13  Besides that, they learn to be idlers, going about from house to house, and not only idlers, but also gossips and busybodies, saying what they should not.

13นอกจากนี้พวกนางยังทำตัวเป็นคนเกียจคร้าน ชอบแวะเวียนไปตามบ้านต่างๆ และไม่ใช่เพียงแต่เกียจคร้านเท่านั้น แต่ยังชอบนินทาด้วย และเที่ยวยุ่งเรื่องของคนอื่น พูดในสิ่งที่ไม่สมควรจะพูด

14  So I would have younger widows marry, bear children, manage their households, and give the adversary no occasion for slander.

14เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงอยากให้บรรดาแม่ม่ายสาวๆ นั้นมีสามี มีบุตรธิดาและดูแลบ้านเรือน เพื่อไม่ให้ศัตรูมีช่องทางกล่าวร้ายได้

15  For some have already strayed after Satan.

15เพราะมีบางคนหลงตามซาตานไปแล้วและเป็นองค์เจ้านายเหนือบรรดาเจ้านาย

16  If any believing woman has relatives who are widows, let her care for them. Let the church not be burdened, so that it may care for those who are truly widows.

16ถ้าหญิงที่มีความเชื่อคนไหนมีญาติพี่น้องที่เป็นแม่ม่าย ก็ให้เธอช่วยเลี้ยงดูพวกนาง และอย่าให้เป็นภาระของคริสตจักรเลย เพื่อคริสตจักรจะได้สงเคราะห์พวกที่เป็นแม่ม่ายไร้ที่พึ่งจริงๆ

 

The church was growing larger and larger, and this was making it difficult for the Apostles to minister to everybody.

คริสตจักรจะมีการเติบโตที่ใหญ่กว่าและมีขนาดใหญ่และนี้คือทำให้ยากสำหรับอัครสาวกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงให้ทุกคน

The Greek-speaking Jews who had come in from Greece and other nations probably did not speak Hebrew, but the Jews who already lived in Israel spoke Greek and Hebrew.  

ชาวยิวที่พูดภาษากรีกที่ได้มาจากกรีซและประเทศอื่น ๆ อาจจะไม่ได้พูดภาษาฮิบ​​รู แต่ชาวยิวที่ไ​​ด้อาศัยอยู่ในอิสราเอลพูดภาษากรีกและฮิบรู

The Greek speakers that were widows were not getting food, and the Hebrew speaking Jews were.

ลำโพงกรีกที่ถูกแม่หม้ายไม่ได้รับอาหารและการพูดภาษาฮีบรูชาวยิวที่ถูก

This situation could have divided the church.  But the Apostles handled the problem with great wisdom and did not give Satan our Enemy a way to destroy the fellowship. 

สถานการณ์เช่นนี้อาจมีการแบ่งออกเป็นคริสตจักร แต่อัครสาวกจัดการปัญหาด้วยสติปัญญาที่ดีและไม่ได้ให้ซาตานศัตรูของเราวิธีที่จะทำลายสัมพันธภาพ

When a church faces a serious problem, leaders and the members need to examine the ministry and discover what changes must be made.  

เมื่อคริสตจักรใบหน้าเป็นปัญหาที่ร้ายแรงผู้นำและสมาชิกที่จำเป็นต้องตรวจสอบของกระทรวงและค้นพบสิ่งที่เปลี่ยนแปลงจะต้องทำ

The Apostles studied the situation and concluded that they were to blame: they were so busy serving tables that they were neglecting prayer and the ministry of the Word of God.

อัครสาวกได้ศึกษาสถานการณ์และสรุปได้ว่าพวกเขาจะไปโทษที่พวกเขาจึงไม่ว่างที่ให้บริการตารางที่พวกเขาละเลยการละหมาดและกระทรวงพระวจนะของพระเจ้า

They had created their own problem because they were trying to do too much. Even today, some pastors are so busy with work that other people could or should do that they fail to spend enough time in study and in prayer.[2]

พวกเขาได้สร้างปัญหาของตัวเองเพราะพวกเขาพยายามที่จะทำมากเกินไป แม้วันนี้พระบางเพื่อให้ยุ่งกับการทำงานที่คนอื่น ๆ อาจจะหรือควรจะทำอย่างไรที่พวกเขาล้มเหลวในการใช้เวลาพอในการศึกษาและในคำอธิษฐาน

Then the preaching and teaching are not as good as they could be and the church may suffer problems.

จากนั้นพระธรรมเทศนาและการเรียนการสอนจะไม่ดีเท่าที่พวกเขาอาจจะและคริสตจักรอาจประสบปัญหา

Every ministry in the church is important.  But it is a matter of priorities; the Apostles were doing jobs that others could do just as well.

กระทรวงในคริสตจักรทุกคนเป็นสิ่งสำคัญ แต่มันก็เป็นเรื่องของการจัดลำดับความสำคัญเป็นอัครสาวกได้ทำงานที่ผู้อื่นจะทำเหมือนกัน

[A famous pastor from many years ago,] D.L. Moody used to say that it was better to put ten men to work than to try to do the work of ten men.

[เจ้าอาวาสที่มีชื่อเสียงจากหลายปีที่ผ่านมา] D.L. มูดี้ส์ที่ใช้ในการบอกว่ามันเป็นดีกว่าที่จะใส่สิบคนในการทำงานกว่าที่จะพยายามที่จะทำในการทำงานของสิบคน

Church problems also give us an opportunity to exercise our faith, not only faith in the Lord, but also faith in each other.

ปัญหาที่เกิดขึ้นคริสตจักรยังให้เราได้มีโอกาสไปออกกำลังกายความเชื่อของเราไม่เพียง แต่ความเชื่อในพระเจ้า แต่ยังมีความเชื่อในแต่ละอื่น ๆ

The leaders suggested a solution, and all the members agreed with it. The assembly selected seven qualified men, and the Apostles set them apart for ministry.

ผู้นำที่แนะนำวิธีการแก้ปัญหาและสมาชิกทุกคนที่ได้ตกลงกับมัน การชุมนุมที่เลือกเจ็ดคนที่มีคุณวุฒิและอัครสาวกที่กำหนดพวกเขานอกเหนือการกระทรวง

The church was not afraid to adjust their structure in order to make room for a growing ministry.

คริสตจักรไม่ได้กลัวที่จะปรับโครงสร้างของพวกเขาเพื่อที่จะทำให้ห้องพักสำหรับกระทรวงที่กำลังเติบโต

The Apostles were not afraid to share their authority and ministry with others.[3]

อัครสาวกที่ไม่ได้กลัวที่จะแบ่งปันอำนาจและพันธกิจของพวกเขากับคนอื่น ๆ

 

This is what we want to do all across Southern Thailand, to not have only well-educated pastors and missionaries leading churches but regular Christians who have regular jobs in the community leading home Bible studies with just a bit of training and help.

นี่คือสิ่งที่เราต้องการทำทุกที่ทั่วทั้งภาคใต้ของประเทศไทยที่จะไม่ได้มีการศึกษาเฉพาะพระที่ดีและคริสตจักรมิชชันนารีคริสเตียนชั้นนำ แต่ปกติท​​ี่มีงานปกติในชุมชนเป็นผู้นำการศึกษาพระคัมภีร์ที่บ้านมีเพียงบิตของการฝึกอบรมและความช่วยเหลือ 

Problems also give us the opportunity to love.  The Apostles selected seven men to be servants, to serve the tables.  They delegated responsibility and authority.  They got others involved in the ministry work. 

ปัญหาที่เกิดขึ้นนอกจากนี้ยังให้เรามีโอกาสที่จะรัก อัครสาวกที่เลือกเจ็ดคนที่จะเป็นคนรับใช้เพื่อให้บริการตารางที่ ความรับผิดชอบของพวกเขาได้รับมอบหมายและอำนาจหน้าที่ พวกเขาได้คนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการทำงานกระทรวง

They chose people who were Greek speaking to meet these people’s needs.  When we solve church problems, we must think of others and not of ourselves only.

พวกเขาเลือกคนที่พูดภาษากรีกเพื่อสนองความต้องการของคนเหล่านี้ เมื่อเราแก้ปัญหาที่คริสตจักรเราต้องคิดของผู้อื่นและไม่ได้ของตัวเองเท่านั้น

We commonly call these seven men of Acts 6 “deacons”   The qualifications for church deacons are given in 1 Timothy.[4]

เรามักจะเรียกเหล่านี้เจ็ดคนของกิจการบทที่ 6"มัคนายก"คุณสมบัติสำหรับมัคนายกคริสตจักรจะได้รับใน1ทิโมธี 

1 Timothy 3:8-13 (ESV)

8Deacons likewise must be dignified, not double-tongued, not addicted to much wine, not greedy for dishonest gain.

8พวกมัคนายกก็เหมือนกัน จะต้องเป็นคนน่านับถือ ไม่เป็นคนพูดจากลับกลอก ไม่ดื่มสุรามึนเมา ไม่เป็นคนโลภเห็นแก่ได้

9They must hold the mystery of the faith with a clear conscience.

9และจะต้องเป็นคนที่ยึดมั่นในข้อล้ำลึกของความเชื่อ ด้วยมโนธรรมที่บริสุทธิ์

10And let them also be tested first; then let them serve as deacons if they prove themselves blameless.

10จงทดสอบพวกเขาเสียก่อน และเมื่อเห็นว่าไม่มีข้อตำหนิแล้ว จึงให้พวกเขาทำหน้าที่มัคนายก

11Their wives likewise must be dignified, not slanderers, but sober-minded, faithful in all things.

11ส่วนพวกผู้หญิงก็เหมือนกัน ต้องเป็นคนน่านับถือ ไม่ใส่ร้ายคนอื่น รู้จักประมาณตน ซื่อสัตย์ในทุกๆ เรื่อง

12 Let deacons each be the husband of one wife, managing their children and their own households well.

12พวกมัคนายกนั้นจะต้องเป็นสามีของหญิงคนเดียว และสามารถปกครองบุตร ธิดา และครอบครัวของตนได้ดี

13 For those who serve well as deacons gain a good standing for themselves and also great confidence in the faith that is in Christ Jesus.

13เพราะว่าคนที่ทำหน้าที่มัคนายกได้ดีก็มีชื่อเสียงดี และมีความกล้าหาญแปลได้อีกว่า ความมั่นใจอย่างยิ่งในความเชื่อที่มีอยู่ในพระเยซูคริสต์

 

The word deacon simply means “a servant.” These seven men were humble servants of the church, men whose work made it possible for the Apostles to carry on their important ministries among the people.

มัคนายกคำก็หมายถึง"ผู้รับใช้."เหล่านี้เจ็ดคนถูกคนรับใช้ที่ต่ำต้อยของโบสถ์ชายที่ทำงานทำให้มันเป็นไปได้สำหรับอัครสาวกจะดำเนินการในกระทรวงที่สำคัญของพวกเขาในหมู่ประชาชน

Stephen was one of these men.  He was full of the Holy Spirit and wisdom, full of faith, and full of power.  He was controlled by the Holy Spirit, had much faith, and wisdom. 

สตีเฟ่นเป็นหนึ่งในคนเหล่านี้ เขาได้เต็มรูปแบบของพระวิญญาณบริสุทธิ์และสติปัญญาเต็มรูปแบบของความเชื่อและเต็มรูปแบบของพลังงาน เขาถูกควบคุมโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่มีความเชื่อมากและภูมิปัญญา

God could show His power through this man.  He was a man who wanted to lead people to Christ.

พระเจ้าอาจแสดงอำนาจของพระองค์ผ่านชายคนนี้ เขาเป็นคนที่ต้องการที่จะทำให้คนคริสต์

Before the Apostle were trying to do everything for everybody.  What was the result of this change in the church? The blessing of God continued and increased! [5]

ก่อนที่อัครสาวกได้พยายามที่จะทำทุกอย่างสำหรับทุกคน สิ่งที่ผลจากการเปลี่ยนแปลงในคริสตจักรนี้ได้? พระพรของพระเจ้าอย่างต่อเนื่องและเพิ่มขึ้น!

 

The church was unified, continued to multiply, and was built up spiritually.   

คริสตจักรที่ถูกแบบครบวงจรอย่างต่อเนื่องเพื่อคูณและถูกสร้างขึ้นทางจิตวิญญาณ

Stephen one of these deacons was a brave speaker, teaching about the Old Testament and about the work of Jesus.  God was also using him to do miracles. 

สตีเฟนหนึ่งของมัคนายกเหล่านี้คือลำโพงที่กล้าหาญ, การเรียนการสอนเกี่ยวกับพระคัมภีร์เก่าและเกี่ยวกับการทำงานของพระเยซู พระเจ้ายังใช้ให้เขาทำปาฏิหาริย์

 

Stephen is seized

Acts 6:8-15 (NASB)

8 And Stephen, full of grace and power, was performing great wonders and signs among the people.

8สเทเฟนซึ่งเต็มเปี่ยมด้วยพระคุณและฤทธานุภาพก็ทำการมหัศจรรย์และหมายสำคัญใหญ่ท่ามกลางประชาชน

9 But some men from what was called the Synagogue of the Freedmen, including both Cyrenians and Alexandrians, and some from Cilicia and Asia, rose up and argued with Stephen.

9แต่มีบางคนจากธรรมศาลาที่เรียกว่าธรรมศาลาของทาสอิสระ ชาวไซรีน ชาวอเล็กซานเดรียและบางคนจากซิลีเซียและเอเชีย ลุกขึ้นมาโต้แย้งกับสเทเฟน

10 But they were unable to cope with the wisdom and the Spirit with which he was speaking.

10คนเหล่านั้นไม่สามารถต่อสู้ถ้อยคำที่ท่านกล่าวโดยสติปัญญาและพระวิญญาณบริสุทธิ์

11 Then they secretly induced men to say, "We have heard him speak blasphemous words against Moses and against God."

11จึงแอบสร้างพยานเท็จกล่าวว่า “เราได้ยินคนนี้พูดหมิ่นประมาทโมเสสและพระเจ้า”

12 And they stirred up the people, the elders and the scribes, and they came up to him and dragged him away and brought him before the Council.

12เขาทั้งหลายยุยงประชาชนและพวกผู้ใหญ่กับพวกธรรมาจารย์ให้เกิดความวุ่นวาย แล้วเข้ามาจับสเทเฟนนำไปยังสภายิว

13 They put forward false witnesses who said, "This man incessantly speaks against this holy place and the Law;

13ให้พวกสักขีพยานเท็จมาให้การว่า “คนนี้พูดหมิ่นประมาทสถานบริสุทธิ์และธรรมบัญญัติไม่หยุดเลย

14for we have heard him say that this Nazarene, Jesus, will destroy this place and alter the customs which Moses handed down to us.

14เพราะเราได้ยินเขาว่าพระเยซูชาวนาซาเร็ธจะทำลายสถานที่นี้ และจะเปลี่ยนธรรมเนียมที่โมเสสให้ไว้แก่เรา”

15And fixing their gaze on him, all who were sitting in the Council saw his face like the face of an angel.

15พวกสมาชิกสภาต่างจ้องดูสเทเฟน เห็นหน้าของท่านเหมือนหน้าทูตสวรรค์

 

Stephen did not limit his ministry to the serving of tables; he also shared the good news of the Gospel and even did miracles.    

สตีเฟนไม่ได้ จำกัด กระทรวงของเขาที่จะให้บริการของตารางนั้นเขายังร่วมกันข่าวที่ดีของพระวรสารและยังไม่อัศจรรย์

Up to this point, it was the Apostles who performed the miracles, but now God gave this power to Stephen also.

ถึงจุดนี้มันเป็นอัครสาวกผู้ดำเนินการอัศจรรย์ แต่ตอนนี้ที่พระเจ้ามอบให้อำนาจนี้กับสตีเฟ่นยัง

This was part of His plan to use Stephen to witness to the leaders of Israel.

นี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนการของพระองค์ที่จะใช้สตีเฟนที่จะเป็นพยานให้กับผู้นำของอิสราเอล

Stephen’s powerful testimony was God giving the Jews a last great opportunity to believe in Jesus. 

พระเจ้าทรงเป็นพยานที่มีประสิทธิภาพให้สตีเฟ่นชาวยิวเป็นโอกาสที่ดีสุดท้ายที่จะเชื่อในพระเยซู

Then the message would go out to the Samaritans and then to the Gentiles.[6].

จากนั้นข้อความจะออกไปซามาเรียแล้วให้คนต่างชาติ

 

Jews from many nations lived in Jerusalem.  Some of them debated with him. 

ชาวยิวจากหลายประเทศที่อาศัยอยู่ในกรุงเยรูซาเล็ม บางส่วนของพวกเขาถกเถียงกันกับเขา

However, nobody could match or resist Stephen’s wisdom and power.

แต่ไม่มีใครสามารถจับคู่หรือต่อต้านภูมิปัญญาสตีเฟ่นและพลังงาน

They thought their only alternative was to destroy him.

พวกเขาคิดว่าทางเลือกเดียวของพวกเขาคือการทำลายเขา

The church faced the opposition of Jewish tradition for many years to come, from within its own ranks and from false teachers coming in from the outside.

คริสตจักรต้องเผชิญกับการคัดค้านของประเพณีของชาวยิวเป็นเวลาหลายปีที่จะมาจากภายในการจัดอันดับของตัวเองและจากครูที่เป็นเท็จมาจากภายนอก

 

Stephen was arrested while he was ministering, and they took him before the same council that had tried Jesus and the Apostles.

สตีเฟนถูกจับกุมในขณะที่เขาปฏิบัติและพวกเขาเอาเขาก่อนที่สภาเดียวกับที่ได้พยายามพระเยซูและอัครสาวก

It was not even necessary for Stephen to speak in order to give witness, for the very glow on his face told everybody that he was a servant of God.

มันไม่ได้จำเป็นยิ่งสำหรับสตีเฟนที่จะพูดเพื่อที่จะให้การเป็นพยานสำหรับการเรืองแสงมากบนใบหน้าของเขาบอกทุกคนว่าเขาเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า

Certainly, the members of the Sanhedrin would recall Moses’ shining face.  

แน่นอนว่าสมาชิกของ ศาลสูงสุด จะจำใบหน้าที่ส่องแสงของโมเสส

It was as though God was saying, “This man is not against Moses!  He is like Moses my faithful servant.”

มันเป็นเหมือนพระเจ้าว่า"ผู้ชายคนนี้ไม่ได้ต่อต้านมูซาเอ๋ย! เขาเป็นเหมือนโมเสสผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์ของพระเจ้า

 

Their treatment of Stephen is similar to the way the Jewish leaders treated Jesus.

รักษาของพวกเขาจากสตีเฟ่นจะคล้ายกับวิธีการที่ผู้นำชาวยิวได้รับการรักษาพระเยซู

First, they hired false witnesses to testify against him.

ครั้งแรกพวกเขาได้รับการว่าจ้างพยานเท็จเพื่อเป็นพยานยืนยันกับเขา

Then, they stirred up the people who accused him of attacking the Law of Moses and the temple.  Finally, after listening to his witness, they executed him. [7]

แล้วพวกเขาก็เข้าฝันบางคนที่กล่าวหาเขาโจมตีธรรมบัญญัติของโมเสสและวัด สุดท้ายหลังจากที่ฟังพยานของเขาที่พวกเขาดำเนินการเขา

We will talk more about Stephen’s message to the Jews and then his death next week. 

เราจะพูดคุยเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อความสตีเฟนที่ชาวยิวและแล้วการตายของเขาในสัปดาห์หน้า

Have you received Jesus as your Lord and Savior?  “Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved.” 

คุณได้รับพระเยซูเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและผู้ช่วยให้รอดของคุณ? เชื่อในองค์พระเยซูคริสต์และคุณจะถูกบันทึกไว้

 

This sermon is a part of a collection of sermons entitled New Testament Expository Sermons vol. 7 Acts copyright ©2018 by Dana Bratton available at Amazon.com in Kindle and paperback (English only).

คำสอนนี้เป็นตอนหนึ่งของชุดรวมคำสอนที่มีชื่อว่า  คำสอนเชิงอธิบายพันธสัญญาใหม่ ชุดที่ 7 พระธรรมกิจการ ลิขสิทธิ์© 2018 โดยนายเดนา แบรตตัน สามารถดูได้ที่ Amazon.com ในเครื่องอ่านหนังสืออีเล็คทรอนิกส์และหนังสือปกอ่อน (ภาษาอังกฤษ)

Scripture quotations are from the ESV® Bible (The Holy Bible, English Standard Version®, copyright ©2001 by Crossway, a publishing ministry of Good News Publishers. Used by permission. All rights reserved 

ข้อพระคัมภีร์คัดมาจากพระคัมภีร์ ESV® (พระคัมภีร์ฉบับมาตรฐานอังกฤษ®สงวนลิขสิทธิ์© 2001 โดย Crossway  พันธกิจการพิมพ์ของสำนักพิมพ์ข่าวประเสริฐ  โดยได้รับอนุญาต  ขอสงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด

Scripture quotations from the New American Standard Bible® (NASB), Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation Used by permission. www.Lockman.org

ข้อเสนอจากพระคัมภีร์ไบเบิลฉบับใหม่ (NASB) ลิขสิทธิ์ © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 โดย The Lockman Foundation
ใช้โดยได้รับอนุญาต
www.Lockman.org

Thai Scripture quotations are from The Holy Bible – Thai Standard Version 2011 Copyright © 2011 Thailand Bible Society

ข้อพระคัมภีร์ไทยคัดมาจากพระคัมภีร์  พระคริสตธรรมคัมภีร์ภาษาไทยฉบับมาตรฐาน 2011 สงวนลิขสิทธิ์© 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย[1] Warren Wiersbe, Bible Exposition Commentary – Be Dynamic (Acts 1-12), (Colorado Springs, CO: Victor, 2003), WORDsearch CROSS e-book, 429.

[2] ibid., 429.

[3] ibid.,

[4] ibid.

[5] ibid.,

[6] Ibid., 430.

[7] ibid.

 
Home  | Bibles Calvary Chapel at the Bridge Children Links |  Christian LinksDaily Devotions  ESL EFL Textbooks | Greece and Rome | Hospital Visitation | Just for Kids | Medical   Ministry Trips | Missionary Newsletter | Our Family | Salvation | Sermon Notes  | Thai Bible  Thai Flash CardsThai Language Course | Thailand Churches | Thailand Ministry | Web Design 

web design by Dana

top