Search the site

Acts 4 part 2 The Fellowship and Sharing of the Believers

กิจการ4 ส่วนที่ 2 ทุนการศึกษาและการแบ่งปันผู้เชื่อกับคนตาบอด

 

Last time we spoke about Peter and John, who had been disciples of Jesus, were brave in speaking to the Jewish religious leaders. 

ครั้งสุดท้ายที่เราพูดเกี่ยวกับ เปโตรและยอห์นผู้ซึ่งเคยเป็นสาวกของพระเยซูถูกกล้าหาญในการพูดถึงผู้นำทางศาสนาของชาวยิว

This same Peter, wrote two books or letters, that are in the Bible today.  I wanted to start our lesson today by reading three verses from his writing.

เดียวกันนี้ปีเตอร์ เขียนหนังสือสองหรือตัวอักษรที่มีในพระคัมภีร์ในวันนี้ ผมต้องการที่จะเริ่มต้นโปรแกรมของเราวันนี้โดยการอ่านสามโองการจากการเขียนของเขา

 

I Peter 3:14-16 (ESV)

14But even if you should suffer for righteousness' sake, you will be blessed. Have no fear of them, nor be troubled,

1 เปโตร3:14-16

 14แต่ถ้าพวกท่านต้องทนทุกข์ เพราะทำสิ่งถูกต้อง พวกท่านก็เป็นสุข อย่ากลัวการข่มขู่ของพวกเขา และอย่าวิตกไปเลย

15but in your hearts regard Christ the Lord as holy, always being prepared to make a defense to anyone who asks you for a reason for the hope that is in you;

15แต่ในใจของพวกท่าน จงเคารพนับถือพระคริสต์ว่าเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า จงเตรียมพร้อมเสมอ ที่จะอธิบายกับทุกคนที่ขอทราบเหตุผลเกี่ยวกับความหวังของพวกท่าน

16yet do it with gentleness and respect, having a good conscience, so that, when you are slandered, those who revile your good behavior in Christ may be put to shame.

16แต่จงตอบด้วยความสุภาพอ่อนโยนและด้วยความนับถือ จงมีมโนธรรมที่บริสุทธิ์ เพื่อเมื่อพวกท่านถูกใส่ร้าย คนที่กล่าวร้ายความประพฤติดีของพวกท่านในพระคริสต์จะต้องอับอาย

 

As we continue today in studying Acts chapter 4, we see the first Christians were committed to fellowship with other Christian believers. 

ที่เรายังคงเรียนในวันนี้ในกิจการบทที่ 4 เราจะเห็นคริสตชนแรกมีความมุ่งมั่นที่จะคบหากับผู้เชื่อคริสเตียนอื่น ๆ

They shared their difficult experiences with others who cared for them and would pray for them.

พวกเขาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ยากของพวกเขากับผู้อื่นที่ดูแลพวกเขาและจะอธิษฐานสำหรับพวกเขา

Acts 4:23 (NASB) When they had been released, they went to their own companions and reported all that the chief priests and the elders had said to them. กิจการ4:23 เมื่อได้รับการปล่อยตัวแล้วท่านทั้งสองจึงไปหาพวกพ้อง เล่าเรื่องทั้งหมดที่พวกหัวหน้าปุโรหิตและพวกผู้ใหญ่พูดกับพวกท่าน

The first Christians recognized how powerful God is, that He rules the world, that He created the world and everything in it, and they were thankful to Him.   

คริสเตียนแรกได้รับการยอมรับวิธีที่มีประสิทธิภาพคือพระเจ้าที่พระองค์กฎระเบียบโลกที่พระองค์ทรงสร้างโลกและทุกอย่างในนั้นและพวกเขารู้สึกขอบคุณไปยังพระองค์

They knew that many people had opposed God but that God had kept His promise and sent Jesus to save people. 

พวกเขารู้ว่าหลาย ๆ คนนอกคอกของพระเจ้า แต่พระเจ้าที่ได้เก็บสัญญาของพระองค์และส่งพระเยซูเพื่อบันทึกคน

The believers prayed for boldness

ผู้ที่เชื่อถืออธิษฐานขอความกล้าหาญ

Acts 4:24-31 (NASB)

24 And when they heard this, they lifted their voices to God with one accord and said, "O Lord, it is You who MADE THE HEAVEN AND THE EARTH AND THE SEA, AND ALL THAT IS IN THEM, [a quote of Exodus 20:11 and Psalm 146:6]

กิจการ4:24-31
24เมื่อเขาทั้งหลายฟังแล้วก็ร่วมใจกันเปล่งเสียงทูลพระเจ้าว่า “ข้าแต่องค์เจ้านาย พระองค์ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก ทะเลและสรรพสิ่งที่มีอยู่ในที่เหล่านั้น [ใบเสนอราคาของอพยพ20:11 และเพลงสดุดี 146:6]

25 who by the Holy Spirit, through the mouth of our father David Your servant, said, 'WHY DID THE GENTILES RAGE, AND THE PEOPLES DEVISE FUTILE THINGS? [a quote of Psalm 2:1]
25พระองค์ตรัสไว้โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ด้วยปากของดาวิดบรรพบุรุษของเรา ผู้รับใช้ของพระองค์ ว่า ‘ทำไมคนต่างชาติจึงหยิ่งยโส และชนชาติทั้งหลายปองร้ายกันแต่ไม่เป็นผล [ใบเสนอราคาของเพลงสดุดี 2:1]

26 'THE KINGS OF THE EARTH TOOK THEIR STAND, AND THE RULERS WERE GATHERED TOGETHER AGAINST THE LORD AND AGAINST HIS CHRIST.' [a quote of Psalm 2:2]
26 บรรดากษัตริย์แห่งแผ่นดินโลกตั้งตัวขึ้น และนักปกครองชุมนุมกัน ต่อสู้พระเจ้าและผู้รับการเจิมตั้ง ของพระองค์’  [ใบเสนอราคาของเพลงสดุดี 2:2]

27 "For truly in this city there were gathered together against Your holy servant Jesus, whom You anointed, both Herod and Pontius Pilate, along with the Gentiles and the peoples of Israel,
27ความจริงในเมืองนี้ ทั้งเฮโรด และปอนทิอัสปีลาตกับพวกต่างชาติและชนชาติอิสราเอล ร่วมชุมนุมกันต่อสู้พระเยซูผู้รับใช้บริสุทธิ์ของพระองค์ซึ่งทรงเจิมไว้แล้ว

28 to do whatever Your hand and Your purpose predestined to occur.

28พวกเขาทำสิ่งสารพัดตามที่พระหัตถ์และพระดำริของพระองค์ทรงกำหนดไว้ล่วงหน้า

29 "And now, Lord, take note of their threats, and grant that Your bond-servants may speak Your word with all confidence,

29บัดนี้ พระองค์เจ้าข้า ขอทอดพระเนตรการข่มขู่ของพวกเขา และทรงให้บรรดาผู้รับใช้ของพระองค์กล่าวถ้อยคำของพระองค์ด้วยใจกล้า

30 while You extend Your hand to heal, and signs and wonders take place through the name of Your holy servant Jesus."
30ในเวลาที่พระองค์ยื่นพระหัตถ์ของพระองค์ออกรักษาโรค และโปรดให้หมายสำคัญกับการอัศจรรย์เกิดขึ้น โดยพระนามของพระเยซูผู้รับใช้บริสุทธิ์ของพระองค์”

31 And when they had prayed, the place where they had gathered together was shaken, and they were all filled with the Holy Spirit and began to speak the word of God with boldness.

31เมื่อเขาทั้งหลายอธิษฐานแล้ว ที่ซึ่งพวกเขาประชุมอยู่นั้นก็หวั่นไหว แล้วพวกเขาเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และกล่าวพระวจนะของพระเจ้าด้วยใจกล้าหาญ

 

Peter and John returned not in a state of fear but they were thankful that they had the opportunity to share with the Sanhedrin.  

ปีเตอร์และยอห์นกลับไม่อยู่ในสถานะของความหวาดกลัว แต่พวกเขาก็ขอบคุณที่พวกเขามีโอกาสที่จะร่วมกับ แซนเฮด'ริน

They had preached to the Sanhedrin and had the privilege of suffering for the Lord.

พวกเขาได้ประกาศที่จะ แซนเฮด'ริน และมีสิทธิ์ของความทุกข์ทรมานสำหรับพระเจ้า

The first Christians wanted to be bolder for God.  

คริสเตียนแรกต้องการที่จะโดดเด่นยิ่งขึ้นสำหรับพระเจ้า

They did not ask for protection or a place to hide but for even more courage to boldly speak God’s truth, the very thing they had been ordered not to do.

พวกเขาไม่ได้ถามสำหรับการป้องกันหรือสถานที่ที่ซ่อน แต่สำหรับความกล้าหาญมากขึ้นเพื่อกล้าพูดความจริงของพระเจ้าในสิ่งที่พวกเขาได้รับคำสั่งไม่ให้ทำ

They also requested that God continue to heal and perform signs and wonders through the name of His holy servant Jesus to confirm His Gospel.

พวกเขายังขอให้พระเจ้าจะยังคงรักษาและการดำเนินการและมหัศจรรย์สัญญาณผ่านชื่อของคนรับใช้องค์พระเยซูศักดิ์สิทธิ์เพื่อยืนยันพระวรสารของพระองค์

God’s answer was not a long time in coming. When they had prayed, the place where they had gathered together (perhaps the upper room) was shaken, and they were all filled with the Holy Spirit, and began to speak the word of God with boldness.

คำตอบของพระเจ้าไม่ได้เป็นเวลานานในการมา เมื่อพวกเขาได้อธิษฐานสถานที่ที่พวกเขาได้รวมตัวกัน (บางทีที่ห้องชั้นบน) ถูกเขย่าและพวกเขาเต็มไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และเริ่มที่จะพูดคำของพระเจ้าที่มีความกล้าหาญ

As on the Day of Pentecost, there was a evidence of the Holy Spirit’s presence, a shaking.[1]

ในฐานะที่เป็นในวันเพ็นเทคอสที่มีหลักฐานของการมีพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นที่สั่นสะเทือน

            Instead of compromising the Gospel, or keeping silent, the early believers became even bolder.

แทนการสูญเสียพระวรสารหรือการรักษาความเงียบที่ศรัทธาในช่วงต้นกลายเป็นโดดเด่นยิ่งขึ้น

The persecution also served to draw the Christian believers closer together to each other and to their Lord. 

การประหัตประหารยังทำหน้าที่ในการวาดศรัทธาคริสเตียนที่ใกล้ชิดร่วมกันเพื่อกันและกันและเพื่อพระเจ้าของพวกเขา

The first thing Peter and John did after being released was to go to their own companions.

สิ่งแรกที่ปีเตอร์และยอห์นไม่ได้หลังจากที่ถูกปล่อยออกมาเพื่อไปที่สหายของพวกเขาเอง

They reported all that the chief priests and the elders had said to them and received comfort and encouragement from the others.

พวกเขารายงานทั้งหมดที่พวกปุโรหิตใหญ่และพวกผู้ใหญ่ได้กล่าวแก่พวกเขาและได้รับความสะดวกสบายและให้กำลังใจจากคนอื่น ๆ

A benefit of persecution is that it results in greater unity. Persecuted believers naturally draw together for mutual support.

ประโยชน์ของการประหัตประหารคือว่าผลในความเป็นเอกภาพมากขึ้น ศรัทธาข่มเหงธรรมชาติวาดร่วมกันเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน          

The early Christians were united and shared everything with one another.

คริสเตียนต้นได้ปึกแผ่นและที่ใช้ร่วมกันทุกอย่างกับอีกคนหนึ่ง

 

They had everything in common

ทุกอย่างเป็นของส่วนกลาง

Acts 4:32-37 (NASB)

32 And the congregation of those who believed were of one heart and soul; and not one of them claimed that anything belonging to him was his own, but all things were common property to them.
กิจการ4:32-27

32คนทั้งหลายที่เชื่อนั้นเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และไม่มีใครอ้างว่าสิ่งของที่ตนมีอยู่นั้นเป็นของตนเอง แต่ทั้งหมดเป็นของส่วนกลาง

33 And with great power the apostles were giving testimony to the resurrection of the Lord Jesus, and abundant grace was upon them all.
33และด้วยฤทธานุภาพอันยิ่งใหญ่บรรดาอัครทูตก็เป็นพยานถึงการคืนพระชนม์ของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้า และพระคุณอันยิ่งใหญ่อยู่กับพวกเขาทุกคน

34 For there was not a needy person among them, for all who were owners of land or houses would sell them and bring the proceeds of the sales
34เพราะว่าในพวกเขาไม่มีใครขัดสน ใครมีไร่นาบ้านเรือนก็ขายเสีย

35 and lay them at the apostles' feet, and they would be distributed to each as any had need.

35และนำเงินค่าของที่ขายได้นั้นมาวางไว้ที่เท้าของบรรดาอัครทูต พวกอัครทูตจึงแจกจ่ายให้ทุกคนตามความจำเป็น

36 Now Joseph, a Levite of Cyprian birth, who was also called Barnabas by the apostles (which translated means Son of Encouragement),
36โยเซฟผู้ที่บรรดาอัครทูตเรียกว่า บารนาบัส ซึ่งแปลว่าลูกแห่งการหนุนน้ำใจ เป็นเลวีชาวเกาะไซปรัส

37 and who owned a tract of land, sold it and brought the money and laid it at the apostles' feet.

37มีที่ดินก็ขายเสีย และนำเงินค่าที่ดินนั้นมาวางไว้ที่เท้าของพวกอัครทูต

 

One evidence of the unity of the church was the way they sacrificed and shared with one another.

หนึ่งหลักฐานของความเป็นเอกภาพของคริสตจักรที่ถูกวิธีที่พวกเขาเสียสละและใช้ร่วมกันกับคนอื่น

When the Holy Spirit of God is at work, giving is a blessing and not a burden.

เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าอยู่ที่ทำงานให้เป็นพระพรและไม่เป็นภาระ

What the believers did was purely voluntary and was motivated by love.

สิ่งที่บรรดาผู้ศรัทธาไม่ได้สมัครใจและถูกกระตุ้นโดยความรัก

 Many of the new Christian believers were visitors in Jerusalem, having come for the holidays and they had to depend on their Christian friends to help meet their daily needs.

หลายของบรรดาผู้ศรัทธาคริสเตียนใหม่จะถูกผู้เข้าชมในกรุงเยรูซาเล็มมีมาสำหรับวันหยุดและพวกเขาจะขึ้นอยู่กับเพื่อนคริสเตียนที่จะช่วยตอบสนองความต้องการในชีวิตประจำวันของพวกเขา

It was not that every believer sold all his goods and brought the money to the Apostles. It indicates that some of the members “from time to time” sold various pieces of property and donated to the church for whoever might have need.

คนเชื่อทุกคนไม่ได้ขายสินค้าของเขาทั้งหมดและนำเงินไปอัครสาวก มันแสดงให้เห็นว่าบางส่วนของสมาชิกที่"เวลา"ขายชิ้นส่วนต่างๆของสถานที่ให้บริการและบริจาคให้กับคริสตจักรสำหรับใครก็ตามที่อาจจำเป็นต้องมี

When the assembly had a need, the Spirit directed someone to sell something and meet the need. 

เมื่อการชุมนุมที่มีความต้องการเป็นผู้นำทางวิญญาณของผู้กำกับคนที่จะขายอะไรและตอบสนองความต้องการ

The first Christians sacrificial and loving generosity is something we should try to do also but is not a requirement.

คริสเตียนแรกและความเอื้ออาทรความรักเป็นสิ่งที่เราควรจะพยายามที่จะทำ แต่ยังไม่จำเป็นต้อง

The principles of Christian giving are outlined in the letters that Paul wrote, especially in 2 Corinthians

หลักการของการให้คริสเตียนจะถูกระบุในตัวอักษรที่เปาโลเขียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน 2 โครินธ์

 

2 Corinthians 8:13-14 (ESV) 2โครินธ์8:13-14

13 For I do not mean that others should be eased and you burdened, but that as a matter of fairness

13ข้าพเจ้าไม่ได้หมายความจะให้งานของคนอื่นเบาลง และของพวกท่านหนักขึ้น แต่เป็นเรื่องของความเสมอภาค

14 your abundance at the present time should supply their need, so that their abundance may supply your need, that there may be fairness.

14คือที่พวกท่านมีอยู่อย่างเหลือล้นในเวลานี้ ก็เพื่อช่วยเขาทั้งหลายที่ขัดสน และในยามที่เขาทั้งหลายมีอย่างเหลือล้น เขาก็จะได้ช่วยพวกท่านเมื่อขัดสน ซึ่งจะทำให้มีความเสมอภาคกัน

2 Corinthians 9:6-15 (ESV)

6 The point is this: whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows bountifully will also reap bountifully.

2 โครินธ์ 9:6-15

6นี่แหละคนที่หว่านเพียงเล็กน้อยก็จะเก็บเกี่ยวได้เพียงเล็กน้อย คนที่หว่านมากก็จะเก็บเกี่ยวได้มาก

:7 Each one must give as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver.

7แต่ละคนจงให้ตามที่เขาคิดหมายไว้ในใจ ไม่ใช่ให้ด้วยความเสียดาย ไม่ใช่ให้ด้วยความจำใจ เพราะว่าพระเจ้าทรงรักคนที่ให้ด้วยใจยินดี

8 And God is able to make all grace abound to you, so that having all sufficiency in all things at all times, you may abound in every good work.

8และพระเจ้าสามารถประทานพรทุกอย่างแก่ท่านทั้งหลายอย่างเหลือล้น เพื่อว่าเมื่อมีทุกอย่างเพียงพออยู่เสมอ ท่านยังจะมีเหลือล้นสำหรับการดีทุกอย่างด้วย

9 As it is written, ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​“He has distributed freely, he has given to the poor; ​​​​​​​his righteousness endures forever.” ​​[a quote of Psalm 112:9]

9ตามที่เขียนไว้ว่า “เขาแจกจ่าย เขาให้แก่บรรดาคนยากจน   ความชอบธรรมของเขาดำรงอยู่เป็นนิตย์” [ใบเสนอราคาของเพลงสดุดี 112:9]

10 He who supplies seed to the sower and bread for food will supply and multiply your seed for sowing and increase the harvest of your righteousness.

10และพระองค์ผู้ประทานเมล็ดพืชแก่คนที่หว่าน และอาหารแก่คนที่กิน ก็จะประทานเมล็ดพืชแก่พวกท่าน และจะทรงเพิ่มพูนเมล็ดพืชของท่าน ทั้งจะทรงให้การเก็บเกี่ยวแห่งความชอบธรรมของท่านเจริญขึ้น

11 You will be enriched in every way to be generous in every way, which through us will produce thanksgiving to God.

11โดยทรงให้ท่านทั้งหลายมั่งคั่งขึ้นในทุกสิ่ง เพื่อบริจาคด้วยใจกว้างขวางอยู่เสมอ และจะทำให้เกิดการขอบพระคุณพระเจ้าผ่านเรา

12 For the ministry of this service is not only supplying the needs of the saints but is also overflowing in many thanksgivings to God.

12เพราะการปรนนิบัติในงานรับใช้นี้ ไม่เพียงเป็นการจัดหาให้กับธรรมิกชนที่ขัดสนเท่านั้น แต่ยังทำให้มีการขอบพระคุณพระเจ้าอย่างมากมายเหลือล้นด้วย

13 By their approval of this service, they will glorify God because of your submission flowing from your confession of the gospel of Christ, and the generosity of your contribution for them and for all others,

13โดยผลของการปรนนิบัตินี้ พวกเขาจะสรรเสริญพระเจ้าในเรื่องที่ท่านทั้งหลายยอมเชื่อฟังสมกับที่กล่าวยอมรับข่าวประเสริฐของพระคริสต์ และในเรื่องที่ท่านแบ่งปันกับพวกเขาและทุกคนด้วยใจกว้างขวาง

14 while they long for you and pray for you, because of the surpassing grace of God upon you.

14และเขาก็จะวิงวอนขอเพื่อท่านทั้งหลายและคิดถึงท่าน เพราะเหตุพระคุณของพระเจ้าที่อยู่ในท่านอย่างมากมาย

15 Thanks be to God for his inexpressible gift!

15ขอขอบพระคุณพระเจ้า เพราะของประทานที่เกินความคาดคิดซึ่งพระองค์ประทานนั้น

 

The Bible records numerous accounts of people tithing to God.

พระคัมภีร์บันทึกบัญชีหลายสิบคนที่พระเจ้า

God is the creator of everything that exists. He owns everything and we are simply stewards of what we have been entrusted with.

พระเจ้าเป็นผู้สร้างทุกอย่างที่มีอยู่ เขาเป็นเจ้าของทุกอย่างและเราจะเป็นเพียงเสนาบดีของสิ่งที่เราได้รับมอบหมายด้วย

The tithing principle is this; God gives unto us, we give back to Him one-tenth of all that He has blessed us with. 

หลักการนี้เป็นจำนวนเล็กน้อย; พระเจ้าประทานให้แก่เราเราจะให้กลับไปหาพระองค์หนึ่งในสิบของทุกสิ่งที่เขามีความสุขกับเรา

 

Malachi 3:8 (ESV) Will man rob God? Yet you are robbing me. But you say, ‘How have we robbed you?’ In your tithes and contributions.

 มาลาคี 3:8 มนุษย์จะฉ้อโกงพระเจ้าหรือ? ที่จริงเจ้าทั้งหลายได้ฉ้อโกงเรา แต่เจ้ากล่าวว่า ‘พวกเราฉ้อโกงพระเจ้าอย่างไรก็ฉ้อโกงในเรื่องทศางค์และเครื่องบูชานั่นซี

 

Tithing as an act of worship is as old as Abraham, who gave tithes to a priest living at that time.

สิบเป็นหน้าที่ของการเคารพบูชาเป็นเช่นเดิมเป็นอับราฮัมผู้ให้จำนวนเล็กน้อยกับการใช้ชีวิตเป็นพระสงฆ์ในเวลานั้น

In bringing the tithes and offerings, the people were supporting the ministry of the temple, and they were also giving thanks to God for His provision for their needs.

ในการนำจำนวนเล็กน้อยและการนำเสนอคนที่ถูกสนับสนุนพันธกิจของวัดและพวกเขายังให้ขอบคุณพระเจ้าสำหรับการจัดหาของพระองค์สำหรับความต้องการของตน

Since God made and owns everything, He doesn’t need anything that we can bring Him But when we obey His Word and bring our gifts as an act of worship with grateful hearts, this pleases Him. [2]

 นับตั้งแต่พระเจ้าทรงสร้างและเป็นเจ้าของทุกอย่างเขาไม่จำเป็นต้องอะไรที่เราสามารถนำเขา แต่เมื่อเราเชื่อฟังพระวจนะของพระองค์และนำของขวัญของเราเป็นหน้าที่ของการเคารพบูชาด้วยใจกตัญญูนี้พระองค์ประสงค์

 

1 Corinthians 16:2 (ESV) suggests proportionate giving

On the first day of every week, each of you is to put something aside and store it up, as he may prosper, so that there will be no collecting when I come.

1 โครินธ์ 16:2 แนะนำให้ตามสัดส่วน

ทุกวันต้นสัปดาห์ให้พวกท่านแต่ละคนแยกเงินออกและสะสมไว้ตามรายได้ เพื่อจะไม่ต้องเก็บเรี่ยไรเมื่อข้าพเจ้ามาถึง

 

Many Christians feel that if believers under the Law brought their tithes, how could Christians under the New Testament begin with anything less? 

คริสเตียนหลายคนรู้สึกว่าถ้าศรัทธาภายใต้กฎหมายที่นำ tithes ของพวกเขาภายใต้วิธีการที่คริสเตียนในพันธสัญญาใหม่อาจเริ่มต้นด้วยอะไรที่น้อยลงหรือไม่

Some say, “I can’t afford to tithe to support the ministry of the church,” and yet I have seen the Lord supply my needs over and over again. 

บางคนบอกว่าฉันไม่สามารถที่จะจำนวนเล็กน้อยเพื่อสนับสนุนพันธกิจของคริสตจักรและยังฉันได้เห็นพระเจ้าอุปทานความต้องการของฉันซ้ำแล้วซ้ำอีก

If you honor God and give to His work, He will supply your needs.  If you try to keep all your money to yourself you won’t have enough. 

ถ้าคุณเกียรติพระเจ้าและมอบให้กับงานของเขาจะเป็นผู้จัดหาความต้องการของคุณ หากคุณพยายามที่จะเก็บเงินทั้งหมดของคุณให้กับตัวเองคุณจะไม่ต้องเพียงพอ  

Joseph, nicknamed “Barnabas” (son of encouragement), is introduced here in Acts because he was a generous giver and illustrated the very thing Dr. Luke was describing.

โจเซฟชื่อเล่นว่า"บารนาบัส"(ลูกชายของการให้กำลังใจ) เป็นที่รู้จักที่นี่ในกิจการเพราะเขาเป็นคนที่มอบให้ใจกว้างและแสดงสิ่งดีที่ ดร ลูกาถูกอธิบาย

Have you received Jesus as your Lord and Savior?  “Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved.”  Have you repented of your sin? 

ที่คุณได้รับพระเยซูเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและผู้ช่วยให้รอดของคุณ? เชื่อในองค์พระเยซูคริสต์และคุณจะถูกบันทึกไว้ คุณมีกลับใจจากความบาปของคุณ?

  

This sermon is a part of a collection of sermons entitled New Testament Expository Sermons vol. 7 Acts copyright ©2018 by Dana Bratton available at Amazon.com in Kindle and paperback (English only).

คำสอนนี้เป็นตอนหนึ่งของชุดรวมคำสอนที่มีชื่อว่า  คำสอนเชิงอธิบายพันธสัญญาใหม่ ชุดที่ 7 พระธรรมกิจการ ลิขสิทธิ์© 2018 โดยนายเดนา แบรตตัน สามารถดูได้ที่ Amazon.com ในเครื่องอ่านหนังสืออีเล็คทรอนิกส์และหนังสือปกอ่อน (ภาษาอังกฤษ)

Scripture quotations are from the ESV® Bible (The Holy Bible, English Standard Version®, copyright ©2001 by Crossway, a publishing ministry of Good News Publishers. Used by permission. All rights reserved 

ข้อพระคัมภีร์คัดมาจากพระคัมภีร์ ESV® (พระคัมภีร์ฉบับมาตรฐานอังกฤษ®สงวนลิขสิทธิ์© 2001 โดย Crossway  พันธกิจการพิมพ์ของสำนักพิมพ์ข่าวประเสริฐ  โดยได้รับอนุญาต  ขอสงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด

Scripture quotations from the New American Standard Bible® (NASB), Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation Used by permission. www.Lockman.org

ข้อเสนอจากพระคัมภีร์ไบเบิลฉบับใหม่ (NASB) ลิขสิทธิ์ © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 โดย The Lockman Foundation
ใช้โดยได้รับอนุญาต
www.Lockman.org

Thai Scripture quotations are from The Holy Bible – Thai Standard Version 2011 Copyright © 2011 Thailand Bible Society

ข้อพระคัมภีร์ไทยคัดมาจากพระคัมภีร์  พระคริสตธรรมคัมภีร์ภาษาไทยฉบับมาตรฐาน 2011 สงวนลิขสิทธิ์© 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย[1] John MacArthur, MacArthur New Testament Commentary – Acts 1-12, (Chicago: Moody Press, 1994), WORDsearch CROSS e-book, 141.

[2] Warren Wiersbe, Bible Exposition Commentary – Be Amazed (Malachi), (Colorado Springs, CO: Victor, 2003), WORDsearch CROSS e-book, 486.

 
Home  | Bibles Calvary Chapel at the Bridge Children Links |  Christian LinksDaily Devotions  ESL EFL Textbooks | Greece and Rome | Hospital Visitation | Just for Kids | Medical   Ministry Trips | Missionary Newsletter | Our Family | Salvation | Sermon Notes  | Thai Bible  Thai Flash CardsThai Language Course | Thailand Churches | Thailand Ministry | Web Design 

web design by Dana

top