Search the site

Acts 4  Persecution of the Church Begins

กิจการ4การกลั่นแกล้งของศาสนจักรเริ่มต้นขึ้น

 

Last time we spoke about the healing of the lame beggar man. 

ครั้งสุดท้ายที่เราพูดเกี่ยวกับ การเยียวยาของคนขอทานง่อย

Acts chapter 4 tells us about the Christians being persecuted for their faith.  Peter and John were speaking to the people, and the temple authorities arrived to arrest them.

กิจการบทที่ 4 บอกเราเกี่ยวกับคริสเตียนที่ถูกข่มเหงความเชื่อของตน   เปโตรและยอห์นพูดกับประชาชนและเจ้าหน้าที่ของพระวิหารมาถึงการจับกุมพวกเขา

The authorities were greatly disturbed with the apostles for several reasons.

หน่วยงานที่ถูกรบกวนอย่างมากกับพวกอัครสาวกได้จากหลายสาเหตุ

First, they were annoyed that they were teaching the people. They had no reputation as being teachers, no credentials, no training as rabbis, yet had gathered a huge crowd and seemed to be stirring up trouble.

ครั้งแรกที่พวกเขารำคาญที่พวกเขาเป็นคนที่การเรียนการสอน    พวกเขามีชื่อเสียงเป็นครูถูก  ข้อมูลประจำตัวที่​ม่มีการฝึกอบรมเป็นแรบไบไม่มียังได้รวบรวมฝูงชนขนาดใหญ่และดูเหมือนจะเป็นปัญหาในการปลุกใจขึ้น

Also they were from Galilee; people disliked those who came from that area.  

นอกจากนี้พวกเขามาจากแคว้นกาลิลี   คนไม่ชอบบรรดาผู้ที่มาจากพื้นที่ที่

These leaders were offended that uneducated Galileans, in no way connected with the priestly office, and unauthorized by them, should set themselves up as religious teachers, especially in the temple.

ผู้นำเหล่านี้ได้ถูกรุกรานชาวกาลิลีที่ได้รับการศึกษาในทางที่เชื่อมต่อกับสำนักงานพระและไม่ได้รับอนุญาตโดยพวกเขาไม่ควรจะตั้งตัวเองขึ้นเป็นครูศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพระวิหาร

But the thing that upset them most was Peter and John’s preaching that Jesus had been resurrected from the dead.

แต่สิ่งที่พวกเขาอารมณ์เสียที่สุดคือพระธรรมเทศนาปีเตอร์และจอห์นที่ว่าพระเยซูได้รับการฟื้นคืนชีพจากความตาย

The Jewish leaders had executed Jesus as a blasphemer, and now His disciples were telling everyone that Jesus is alive, the resurrected Messiah

ผู้นำชาวยิวได้ดำเนินการพระเยซูเป็นผู้ดูหมิ่นศาสนาและตอนนี้พวกสาวกของพระองค์ได้บอกทุกคนว่าพระเยซูยังมีชีวิตอยู่ที่การฟื้นคืนชีวิตพระคริสต์

The Sadducees didn’t believe in any resurrection or after life. .[1]

พวกสะดูสีไม่เชื่อในการฟื้นคืนพระชนม์ใด ๆ หรือหลังวันที่ชีวิต

The authorities laid hands on them, and put them in jail until the next day. By now several hours had passed since Peter and John entered the temple, and it was already evening.

หน่วยงานที่วางมือบนพวกเขาและนำพวกเขาอยู่ในคุกจนกว่าจะถึงวันถัดไป โดยขณะนี้มีหลายชั่วโมงผ่านไปตั้งแต่ปีเตอร์และจอห์นเข้าวัดและมันก็เย็นแล้ว

Peter and John were detained in jail overnight for trial the next day before the same religious leaders that had judged Jesus their Lord.

ปีเตอร์และจอห์นถูกคุมขังอยู่ในคุกในชั่วข้ามคืนสำหรับการทดลองใช้ในวันถัดไปก่อนที่ผู้นำทางศาสนาเดียวกันกับที่มีการตัดสินพระเยซูพระเจ้าของพวกเขา

Imprisoning the apostles, didn’t take away from the effect of their preaching. Many of those who had heard the message believed; and the number of the men came to be about five thousand.

จำคุกอัครสาวกที่ไม่ได้ใช้ออกไปจากผลกระทบของการเทศน์ของพวกเขา หลายของบรรดาผู้ที่เคยได้ยินข้อความที่เชื่อว่า; และจำนวนของคนที่มาจะเกี่ยวกับห้าพัน

Repeatedly through the centuries, persecution has led to the expansion of the number of Christians.

ซ้ำผ่านศตวรรษที่กดขี่ข่มเหงได้นำไปสู่​​การขยายตัวของจำนวนของคริสเตียน

 This section in Acts chapter 4 records the first Christians response to persecution. 

ส่วนในกิจการนี้บทที่ 4 บันทึกการตอบสนองที่คริสตชนคนแรกที่ถูกข่มเหง

The first Christians were respectful to government authorities, they were filled with the Holy Spirit, they were eager to tell others about Jesus, they were obedient to God at all costs, they had fellowship with other believers, they were thankful, and they wanted to be bolder for God.

คริสเตียนเป็นครั้งแรกที่จะเคารพหน่วยงานภาครัฐ  พวกเขาเต็มไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์พวกเขากระตือรือร้นที่จะบอกคนอื่น ๆ เกี่ยวกับพระเยซู  พวกเขาเชื่อฟังพระเจ้าที่ค่าใช้จ่ายทั้งหมดท  พวกเขามีความสัมพันธ์กับความเชื่ออื่น ๆ   พวกเขารู้สึกขอบคุณและ  พวกเขาต้องการที่จะ จะมีมากขึ้นตัวหนาสำหรับพระเจ้า

 

Acts 4:1-7 (NASB)

1 As they were speaking to the people, the priests and the captain of the temple guard and the Sadducees came up to them,
กิจการ4:1-7

1ขณะที่เปโตรกับยอห์นยังกล่าวกับคนทั้งปวงอยู่ ปุโรหิตทั้งหลายกับหัวหน้ารักษาพระวิหารและพวกสะดูสีก็มาหา

2 being greatly disturbed because they were teaching the people and proclaiming in Jesus the resurrection from the dead.
2ด้วยความขัดเคืองใจยิ่งที่ท่านทั้งสองสั่งสอนและประกาศกับคนทั้งหลาย ถึงเรื่องการเป็นขึ้นจากความตายโดยอ้างการคืนพระชนม์ของพระเยซู

3 And they laid hands on them and put them in jail until the next day, for it was already evening.
3พวกเขาจึงจับท่านทั้งสองขังคุกจนถึงวันรุ่งขึ้นเพราะว่าเย็นแล้ว

4 But many of those who had heard the message believed; and the number of the men came to be about five thousand.
4แต่คนจำนวนมากที่ฟังคำสอนนั้นก็เชื่อ จำนวนผู้ชายจึงเพิ่มขึ้นจนนับได้ประมาณห้าพันคน

5 On the next day, their rulers and elders and scribes were gathered together in Jerusalem;
5ครั้นรุ่งขึ้นพวกผู้ครอบครองกับพวกผู้ใหญ่ และพวกธรรมาจารย์มาประชุมกันในกรุงเยรูซาเล็ม

6 and Annas the high priest was there, and Caiaphas and John and Alexander, and all who were of high-priestly descent.
6ทั้งอันนาสมหาปุโรหิตและคายาฟาส รวมทั้งยอห์นและอเล็กซานเดอร์กับคนอื่นๆ ที่เป็นญาติของมหาปุโรหิตด้วย

7 When they had placed them in the center, they began to inquire, "By what power, or in what name, have you done this?"

7เมื่อพวกเขาให้เปโตรและยอห์นยืนอยู่ท่ามกลางพวกเขาแล้ว จึงถามว่า “เจ้าทั้งสองทำการนี้โดยฤทธิ์เดชหรือโดยนามของใคร

 

Before their arrest, in total about five thousand people were saved.

ก่อนการจับกุมของตนในการรวมประมาณห้าพันคนที่ถูกบันทึกไว้

Peter and John offered no resistance during their arrest, nor did they resist when they were on trial before the Sanhedrin.

ปีเตอร์และยอห์นที่นำเสนอความต้านทานในช่วงที่ไม่มีการจับกุมของพวกเขาหรือพวกเขาต่อต้านเมื่อพวกเขาในการทดลองก่อนที่จะ แซนเฮด'ริน

Christians believe in respecting the government authorities.   

คริสเตียนเชื่อในการเคารพในอำนาจของรัฐบาล

 

1 Peter 2:13–21 (ESV)

13Be subject for the Lord's sake to every human institution, whether it be to the emperor as supreme,

1 เปโตร2:13-21

13 พวกท่านจงยอมเชื่อฟังผู้มีสิทธิอำนาจ เพราะเห็นแก่องค์พระผู้เป็นเจ้า ไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นจักรพรรดิผู้มีอำนาจ

14or to governors as sent by him to punish those who do evil and to praise those who do good.

14หรือจะเป็นบรรดาผู้ว่าราชการเมืองที่จักรพรรดิส่งไปให้ลงโทษผู้ทำชั่วและยกย่องผู้ทำดี

15For this is the will of God, that by doing good you should put to silence the ignorance of foolish people.

15เพราะพระเจ้าทรงประสงค์จะให้พวกท่านระงับความโง่ของคนโฉดเขลาด้วยการทำดี

16Live as people who are free, not using your freedom as a cover-up for evil, but living as servants of God.

16จงดำเนินชีวิตอย่างคนมีเสรีภาพ แต่อย่าใช้เสรีภาพนั้นเป็นข้ออ้างเพื่อทำความชั่ว แต่จงดำเนินชีวิตอย่างผู้รับใช้ของพระเจ้า

17Honor everyone. Love the brotherhood. Fear God. Honor the emperor.

17จงให้เกียรติทุกคน จงรักพวกพี่น้อง จงยำเกรงพระเจ้า จงถวายเกียรติแด่จักรพรรดิ

18Servants, be subject to your masters with all respect, not only to the good and gentle but also to the unjust.

18พวกท่านที่เป็นคนใช้ จงยอมอยู่ใต้บังคับนายของพวกท่านด้วยความยำเกรงทุกอย่าง ไม่ใช่เฉพาะนายที่เป็นคนใจดีและเห็นอกเห็นใจเท่านั้น แต่ทั้งนายที่ร้ายด้วย

19For this is a gracious thing, when, mindful of God, one endures sorrows while suffering unjustly.

19เพราะว่าสิ่งนี้เป็นที่พอพระทัย ก็ต่อเมื่อคนหนึ่งคนใดด้วยเห็นแก่พระเจ้ายอมแบกรับความเจ็บปวดต่างๆ โดยทนทุกข์อย่างไร้ความเป็นธรรม

20For what credit is it if, when you sin and are beaten for it, you endure? But if when you do good and suffer for it you endure, this is a gracious thing in the sight of God.

20เพราะจะเป็นความดีความชอบอย่างไร ถ้าพวกท่านสู้ทนเมื่อถูกเฆี่ยนเพราะการทำชั่วนั้น? แต่ถ้าพวกท่านทำดีและต้องทนทุกข์ลำบาก สิ่งนี้ก็จะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้า

21For to this you have been called, because Christ also suffered for you, leaving you an example, so that you might follow in his steps.

21เพราะพระเจ้าทรงเรียกพวกท่านเพื่อจุดประสงค์นี้ เพราะว่าพระคริสต์ทรงทนทุกข์เพื่อพวกท่าน พระองค์ทรงวางแบบอย่างแก่พวกท่าน เพื่อท่านจะได้ดำเนินตามรอยพระบาทของพระองค์

 

They quietly submitted, knowing that God controlled their circumstances.

พวกเขาแสดงความคิดเห็นอย่างเงียบ ๆ รู้ว่าพระเจ้าของพวกเขาควบคุมสถานการณ์

Persecution gave them an opportunity to preach to the Sanhedrin, the Jewish religious leaders.

การประหัตประหารให้พวกเขามีโอกาสที่จะสั่งสอน แซนเฮด'ริน ที่ผู้นำทางศาสนาของชาวยิว

The Sanhedrin demanded to know by what power, or in what name the apostles had healed the lame man. A name represented authority.

แซนเฮด'ริน เรียกร้องที่จะรู้ว่าสิ่งที่มีอำนาจหรือในสิ่งที่ชื่ออัครสาวกที่มีหายคนที่อ่อนแอ ชื่อผู้แทนผู้มีอำนาจ

The name of Jesus is given to men of every age and nation, there is power in His name. 

พระนามของพระเยซูจะได้รับกับผู้ชายจากทุกอายุและชาติมีอำนาจในชื่อของพระองค์

Only Jesus can save people from the punishment they deserve for their sin. 

พระเยซูเท่านั้นที่สามารถบันทึกผู้คนจากการลงโทษที่พวกเขาสมควรสำหรับความบาปของพวกเขา

But when sin rules the heart, people shut their eyes, and close their hearts, fighting against the light; considering the Gospel as foolish.  

แต่เมื่อบาปกฎการเต้นของหัวใจที่คนปิดตาของพวกเขาและใกล้หัวใจของพวกเขาต่อสู้กับแสงพิจารณาพระกิตติคุณเป็นโง่เขลา

The question about authority given to Peter and John suggested they were rebels, since the Sanhedrin had not granted them authority to teach or to heal.  The question provided an opening for Peter to preach to them. [2]

คำถามเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ที่กำหนดให้ปีเตอร์และยอห์นที่แนะนำพวกเขาถูกกลุ่มกบฏตั้งแต่   แซนเฮด'ริน ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้พวกเขามีอำนาจในการสอนหรือการรักษา คำถามที่ให้ไว้เปิดสำหรับปีเตอร์ที่จะสั่งสอนให้พวกเขา

The Sanhedrin consisted of seventy-one members, the high priest was president.

แซนเฮด'ริน ประกอบด้วยสมาชิก 71 ที่มหาปุโรหิตเป็นประธาน

They were of three groups: the chief priests, or heads of the twenty-four priestly positions, the scribes, and the elders.[3]

พวกเขามีสามกลุ่ม : พวกปุโรหิตใหญ่หรือหัวของตำแหน่งพระยี่สิบสี่อาลักษณ์และผู้สูงอายุ

            The first Christians were filled with the Holy Spirit.

คริสเตียนเป็นครั้งแรกที่เต็มไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์

Peter wanted everyone to understand that the miracle of healing the crippled beggar had been done by God through the name, and power, of Jesus of Nazareth, the Messiah, whom they had crucified.  

ปีเตอร์ที่ต้องการให้ทุกคนเข้าใจว่ามหัศจรรย์ของการบำบัดขอทานพิการที่ได้รับการทำได้โดยพระเจ้าผ่านชื่อและอำนาจของพระเยซูแห่งนาซาเร็ ธ  อัลที่พวกเขาได้ถูกตรึงกางเขน 

Acts 4:8-9 (NASB)

8 Then Peter, filled with the Holy Spirit, said to them, "Rulers and elders of the people,

กิจการ4:8-9

8ขณะนั้นเปโตรเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์กล่าวกับพวกเขาว่า “นี่แน่ะ ท่านผู้ครอบครองพลเมืองและพวกผู้ใหญ่ทั้งหลาย
9 if we are on trial today for a benefit done to a sick man, as to how this man has been made well,

9ถ้าท่านทั้งหลายจะไต่สวนเราทั้งสองในวันนี้ถึงการดีที่ได้ทำกับคนป่วยนี้ และถามว่าเขาหายเป็นปกติได้อย่างไรแล้ว

 

The first Christians would look for opportunities to talk to people about Jesus, and so in this instance, Peter explains about the healing of the crippled man.

คริสเตียนก่อนจะมองหาโอกาสพูดคุยกับคนเกี่ยวกับพระเยซูและดังนั้นในกรณีนี้ปีเตอร์อธิบายเกี่ยวกับการรักษาของคนพิการที่

Acts 4:10 (NASB) let it be known to all of you and to all the people of Israel, that by the name of Jesus Christ the Nazarene, whom you crucified, whom God raised from the dead—by this name this man stands here before you in good health.
ก็ให้ท่านทั้งหลายกับบรรดาชนอิสราเอลทราบเถิดว่า โดยพระนามของพระเยซูคริสต์ชาวนาซาเร็ธที่พวกท่านตรึงไว้ที่กางเขน ผู้ซึ่งพระเจ้าทรงให้เป็นขึ้นจากตาย โดยพระองค์นั้นแหละชายคนนี้ที่ยืนอยู่ต่อหน้าพวกท่านจึงได้หายเป็นปกติ

Instead of being frightened into silence or compromise, Peter displayed great courage.  

แทนที่จะถูกผวาในความเงียบหรือการประนีประนอม  ปีเตอร์แสดงความกล้าหาญที่ยิ่งใหญ่

Respecting authority and giving submission is not cowardice.[4]

เคารพในอำนาจและให้ส่งไม่ได้เป็นความขี้ขลาด

 He began by questioning them about being put on trial for helping a sick man, it couldn’t be wrong to heal a lame man.

เขาเริ่มต้นด้วยการตั้งคำถามเกี่ยวกับพวกเขาจะถูกใส่ในการทดลองสำหรับการช่วยให้คนป่วยก็ไม่อาจจะผิดในการรักษาคนง่อย

Since they had demanded to know as to how this man has been made well, by what name (or authority) the apostles performed the miracle, Peter told them.

ตั้งแต่พวกเขาเรียกร้องที่จะรู้ว่าเป็นวิธีที่ชายคนนี้ได้รับการทำดีโดยสิ่งที่ชื่อ (หรือผู้มีอำนาจ) อัครสาวกที่ดำเนินการมหัศจรรย์, ปีเตอร์บอกพวกเขาว่า

Peter wanted them all to know that by the name of Jesus Christ, the One they crucified, but God raised from the dead, He is the One who healed the lame beggar. 

ปีเตอร์ต้องการให้พวกเขาทั้งหมดที่จะรู้ว่าโดยชื่อของพระเยซูคริสต์ถูกตรึงกางเขนหนึ่งที่พวกเขา แต่พระเจ้าทรงมาจากความตายเขาเป็นหนึ่งที่หายง่อยขอทาน

By pointing out that they executed Jesus but God raised Him up, Peter showed them to be enemies of God. 

โดยชี้ให้เห็นว่าพวกเขาดำเนินการที่พระเยซูฟื้นคืนชีพขึ้นมา แต่พระเจ้าพระองค์ขึ้น, ปีเตอร์แสดงให้เห็นว่าพวกเขาจะเป็นศัตรูของพระเจ้า

As he had done on the day of Pentecost, Peter turned to the Old Testament Scriptures to build his defense and preaching.

ที่เขาทำในวันที่ เพน'ทิคอสทฺ ปีเตอร์หันไปพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมที่จะสร้างการป้องกันและพระธรรมเทศนาของเขา

 

Acts 4:11 (NASB) "He is the STONE WHICH WAS REJECTED by you, THE BUILDERS, but WHICH BECAME THE CHIEF CORNER stone. [a quote of Psalm 118:22]

พระองค์ทรงเป็นศิลา ที่พวกท่านผู้เป็นช่างก่อสร้างละทิ้ง

ซึ่งกลับกลายเป็นศิลามุมเอกแล้ว [ยกสดุดีเพลงสดุดี 118:22]

           

            Applying it to their rejection of Jesus Christ.    

            เขา นำไปใช้กับการปฏิเสธของพวกเขาของพระเยซูคริสต์

Peter was not leading the Jews away from God but preaching the very truth of the Old Testament as fulfilled in Jesus. They were the ones leading the people away from God.

ปีเตอร์ไม่ได้ถูกนำชาวยิวออกไปจากพระธรรมเทศนาพระเจ้า แต่ความจริงที่มากในพระคัมภีร์เดิมเป็นจริงในพระเยซู พวกเขาเป็นผู้นำคนที่อยู่ห่างจากพระเจ้า

Peter gave an invitation to the Sanhedrin to repent and receive Jesus Christ to be saved.

ปีเตอร์ให้คำเชิญไปยัง แซนเฮด'ริน ที่จะกลับใจและได้รับพระเยซูคริสต์จะถูกบันทึกไว้

He had already declared that the healing of the lame beggar had been done in Jesus’ name.

เขาได้ประกาศแล้วว่าการรักษาในการขอทานง่อยที่ได้ทำในชื่อของพระเยซู

Now he went further to proclaim that there is salvation in no one else; for there is no other name under heaven that has been given among men, by which we must be saved.

ตอนนี้เขาไปอีกเพื่อที่จะประกาศว่ามีความรอดในไม่มีใคร ในผู้อื่นความรอดไม่มีเลย   ด้วยว่านามอื่นซึ่งให้เราทั้งหลายรอดได้   ไม่ทรงโปรดให้มีในท่ามกลางมนุษย์ทั่วใต้ฟ้า”  

Jesus is the source of physical healing, and He is also the only source of spiritual healing.   Deliverance from sin comes only through Jesus Christ . [2]

พระเยซูทรงเป็นแหล่งที่มาของการบำบัดทางกายภาพและเขายังเป็นเพียงแหล่งของการบำบัดทางจิตวิญญาณ   การปลดปล่อยจากความบาปมาเฉพาะทางพระเยซูคริสต์

 

Acts 4:12 (NASB) And there is salvation in no one else; for there is no other name under heaven that has been given among men by which we must be saved." ในผู้อื่นความรอดไม่มีเลย เพราะว่านามอื่นซึ่งให้เราทั้งหลายรอดได้นั้น ไม่โปรดให้มีท่ามกลางมนุษย์ทั่วใต้ฟ้า”

John 14:6 (ESV) Jesus said to him, “I am the way, and the truth, and the life. No one comes to the Father except through me.

ยอห์น14:6 พระเยซูตรัสกับเขาว่า “เราเป็นทางนั้น เป็นความจริง และเป็นชีวิต ไม่มีใครมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเรา

There are many religions in the world today, but really only two religious paths: the broad way of works salvation leading to destruction, and the narrow way of faith in the only Savior leading to eternal life.

มีหลายศาสนาในโลกนี้มี แต่จริงๆเพียงสองเส้นทางศาสนา : วิธีที่ช่วยให้รอดในวงกว้างของการทำงานที่นำไปสู่การทำลายล้างและวิธีที่แคบของความเชื่อในผู้ช่วยให้รอดเท่านั้นที่นำไปสู่ชีวิตนิรันดร์

Religious people are on either one road or the other. Sadly, the Sanhedrin and all who followed them were on the broad road to hell.

คนทางศาสนาที่อยู่บนถนนอย่างใดอย่างหนึ่งหรืออื่น ๆ น่าเศร้าที่ แซนเฮด'ริน และทุกคนที่ตามพวกเขาอยู่บนท้องถนนกว้างไปยังนรก

            Peter’s message failed to soften the hardened hearts of the Sanhedrin. But they could not help being impressed with the confidence of Peter and John.

ข้อความของปีเตอร์ล้มเหลวในการชุบแข็งนุ่มหัวใจของ Sanhedrin แต่พวกเขาไม่สามารถช่วยได้ประทับใจกับความเชื่อมั่นของเปโตรและยอห์น

They were amazed that uneducated and untrained men could argue so effectively from the Scriptures.

พวกเขาประหลาดใจที่ผู้ชายได้รับการศึกษาและการฝึกฝนเพื่อให้สามารถยืนยันได้อย่างมีประสิทธิภาพจากพระคัมภีร์

The first Christians were obedient to God at all costs

คริสเตียนเป็นครั้งแรกเชื่อฟังพระเจ้าที่ค่าใช้จ่ายทั้งหมด

 

Acts 4:13-22 (NASB)

13 Now as they observed the confidence of Peter and John and understood that they were uneducated and untrained men, they were amazed, and began to recognize them as having been with Jesus.
กิจการ4:13-22

13เมื่อพวกเขาเห็นความกล้าหาญของเปโตรกับยอห์น และรู้ว่าท่านทั้งสองขาดการศึกษาและเป็นคนสามัญ ก็อัศจรรย์ใจ แล้วจำได้ว่าคนทั้งสองเคยอยู่กับพระเยซู

14 And seeing the man who had been healed standing with them, they had nothing to say in reply.
14ยิ่งพวกเขาเห็นคนนั้นที่หายโรคยืนอยู่กับเปโตรและยอห์น พวกเขาก็ไม่มีอะไรคัดค้านได้

15 But when they had ordered them to leave the Council, they began to confer with one another,
15เมื่อสั่งให้เปโตรกับยอห์นออกไปจากที่ประชุมแล้ว พวกเขาจึงปรึกษากัน

16 saying, "What shall we do with these men? For the fact that a noteworthy miracle has taken place through them is apparent to all who live in Jerusalem, and we cannot deny it.
16ว่า “เราจะทำอย่างไรกับสองคนนี้? เพราะเขาทั้งสองทำหมายสำคัญพิเศษซึ่งทุกคนที่อยู่ในกรุงเยรูซาเล็มก็รู้และเราก็ปฏิเสธไม่ได้

17 "But so that it will not spread any further among the people, let us warn them to speak no longer to any man in this name."
17แต่ให้เราขู่เข็ญไม่ให้เขาทั้งสองพูดชื่อนั้นกับใครอีก เพื่อเรื่องนี้จะไม่เลื่องลือแพร่หลายไปท่ามกลางประชาชน”

18 And when they had summoned them, they commanded them not to speak or teach at all in the name of Jesus.
18พวกเขาจึงเรียกเปโตรและยอห์นมา แล้วสั่งไม่ให้พูดหรือสอนออกพระนามของพระเยซูอีก

19 But Peter and John answered and said to them, "Whether it is right in the sight of God to give heed to you rather than to God, you be the judge;
19แต่เปโตรกับยอห์นกล่าวตอบพวกเขาว่า “เฉพาะพระพักตร์พระเจ้าเราควรเชื่อฟังพวกท่านหรือควรเชื่อฟังพระเจ้า ขอพวกท่านพิจารณาดู

20 for we cannot stop speaking about what we have seen and heard."
20เพราะเราไม่สามารถหยุดพูดในสิ่งที่ได้เห็นและได้ยิน”

21 When they had threatened them further, they let them go (finding no basis on which to punish them) on account of the people, because they were all glorifying God for what had happened;
21เมื่อข่มขู่เขาทั้งสองอีก ก็ปล่อยตัวไป พวกเขาหาเหตุลงโทษท่านทั้งสองไม่ได้เพราะกลัวประชาชน เนื่องจากทุกคนสรรเสริญพระเจ้าเพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้น

22 for the man was more than forty years old on whom this miracle of healing had been performed.

22เพราะว่าคนที่หายโรคโดยหมายสำคัญนั้นมีอายุกว่าสี่สิบปีแล้ว

 

The Sanhedrin had to admit that a miracle had taken place, and could not for fear of the people punish Peter and John, so they let them go.

แซนเฮด'รินมีการยอมรับว่ามหัศจรรย์ได้ยึดสถานที่และอาจไม่ได้สำหรับความกลัวของผู้คนที่ลงโทษและจอห์นปีเตอร์เพื่อให้พวกเขาให้พวกเขาไป

Peter and John had broken no laws and had defended themselves from the Old Testament Scriptures.

เปโตรและยอห์นได้หักไม่มีกฎหมายและมีการปกป้องตัวเองจากพระคัมภีร์พันธสัญญาเก่า

The Sanhedrin had executed Jesus for claiming to be the Messiah. His followers were now going everywhere repeating those claims.

แซนเฮด'รินได้ดำเนินการสำหรับพระเยซูที่อ้างว่าเป็นอัล ลูกศิษย์ของเขาได้ตอนนี้ไปทำซ้ำได้ทุกที่เรียกร้องเหล่านั้น

The Sanhedrin felt they needed to take action in order that this teaching may not spread any further among the people.

แซนเฮด'รินรู้สึกว่าพวกเขาจำเป็นที่จะดำเนินการในลำดับที่การเรียนการสอนนี้ไม่อาจแพร่กระจายเพิ่มเติมใด ๆ ในหมู่ประชาชน

They wanted to stop the truth that they had executed their Messiah. So, they decided to try to scare the apostles into silence by warning them to speak no more to any man in this name, they commanded them not to speak or teach at all in the name of Jesus.

พวกเขาต้องการที่จะหยุดความจริงที่ว่าพวกเขามีการดำเนินการของพวกเขาอัล ดังนั้นพวกเขาจึงตัดสินใจที่จะลองที่จะฝ่ออัครสาวกในความเงียบโดยการเตือนให้พวกเขาพูดมากขึ้นไม่ให้คนในชื่อนี้ ๆ พวกเขาได้รับคำสั่งไม่ให้พูดหรือสอนที่ทั้งหมดในพระนามของพระเยซู

 So, the early believers had to be commanded to be quiet, while many believers today need to be encouraged to speak. [5]

ดังนั้นบรรดาผู้ศรัทธาต้นจะต้องถูกบัญชาให้เป็นคนที่เงียบสงบในขณะที่บรรดาผู้ศรัทธาจำนวนมากในปัจจุบันจำเป็นที่จะต้องได้รับการส่งเสริมที่จะพูด

This was an important crossroads in the history of the church. Had the apostles given in to the Sanhedrin’s demand, perhaps we wouldn’t know about Jesus today.  

นี้เป็นทางแยกที่สำคัญในประวัติศาสตร์ของคริสตจักร มีอัครสาวกที่กำหนดในความต้องการของแซนเฮดในวันนี้'รินบางทีเราจะไม่ทราบเกี่ยวกับพระเยซู

These disciples were willing to obey God at all costs, even if it would cost their lives.

สาวกเหล่านี้ก็ยินดีที่จะเชื่อฟังพระเจ้าที่ค่าใช้จ่ายทั้งหมดแม้ว่ามันจะมีค่าใช้จ่ายชีวิตของพวกเขา

Peter and John did not hesitate but immediately answered that they would refuse to obey the Sanhedrin’s command.

ปีเตอร์และจอห์นไม่ลังเล แต่ตอบได้ทันทีว่าพวกเขาจะปฏิเสธที่จะเชื่อฟังคำสั่งของแซนเฮด'ริน

This is a clear biblical principle that believers are to obey their government.

นี้เป็นหลักการในพระคัมภีร์ไบเบิลอย่างชัดเจนว่าเป็นผู้ศรัทธาที่จะเชื่อฟังรัฐบาลของพวกเขา

The reaction of Peter and John, however, shows the limits of that obedience.

 เกิดจากปฏิกิริยาของปีเตอร์และจอห์น แต่แสดงให้เห็นถึงข้อ จำกัด ของการเชื่อฟังคำสั่งที่

They would gladly obey if they could do so without disobeying God.

พวกเขายินดีจะเชื่อฟังถ้าพวกเขาสามารถทำได้โดยไม่ต้องเชื่อฟังพระเจ้า

Although Peter and John refused to obey the Sanhedrin, they still treated them with respect.

แม้ว่าปีเตอร์และจอห์นปฏิเสธที่จะเชื่อฟังแซนเฮด'รินพวกเขายังคงได้รับการรักษาพวกเขาด้วยความเคารพ

They did not argue with them, nor pretend to submit and then go and disobey.

พวกเขาไม่ได้โต้แย้งพวกเขาด้วยหรือหลอกให้ส่งและจากนั้นไปและไม่เชื่อฟัง

Instead, they carefully and respectfully explained that they could not stop speaking. [6]

แต่พวกเขาอย่างระมัดระวังและสุภาพอธิบายว่าพวกเขาไม่สามารถหยุดพูด

The leaders feared the reaction of the people, all of whom were glorifying God for what had happened; for the man was more than forty years old on whom this miracle of healing had been performed.

ผู้นำกลัวปฏิกิริยาของคนที่ทุกคนพระสิริทั้งสิ้นพระเจ้าสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นสำหรับคนที่ถูกกว่าสี่สิบปีเก่ากับผู้ที่มหัศจรรย์ในการรักษาโรคนี้ได้รับการดำเนินการ

He had the birth defect for all forty of those years, and everyone knew him because he sat at the site of the temple daily.

เขามีข้อบกพร่องที่เกิดสำหรับทุกสี่ของปีนั้นและทุกคนรู้จักเขาเพราะเขานั่งที่เว็บไซต์ของวัดในแต่ละวัน

In the midst of persecution, Peter and John remained obedient to God. Like them, no bribes or threats should cause us to be unfaithful to our Lord.

ในท่ามกลางการประหัตประหาร ปีเตอร์และจอห์นยังคงเชื่อฟังพระเจ้า ชอบพวกเขาไม่มีสินบนหรืภัยคุกคามที่จะทำให้เราจะซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าของเรา

    We have all sinned and deserve God's judgment. God, the Father, sent His only Son to satisfy that judgment for those who believe in Him.

   เราทุกคนทำบาปและสมควรได้รับการพิพากษาของพระเจ้า พระเจ้าพ่อส่งลูกชายคนเดียวของเขาเพื่อตอบสนองการพิพากษาสำหรับผู้ที่เชื่อในพระองค์

Jesus, the creator and eternal Son of God, who lived a sinless life, loves us so much that He died for our sins, taking the punishment that we deserve, He was buried, and rose from the dead according to the Bible.

พระเยซูผู้สร้างและบุตรนิรันดร์ของพระเจ้าที่อาศัยชีวิตบาปรักเรามากที่เขาเสียชีวิตเพื่อความบาปของเรา การลงโทษที่เราสมควรได้รับ เขาถูกฝัง และดอกกุหลาบจากความตายตามพระคัมภีร์

If you truly believe and trust in your heart, receiving Jesus alone as your Savior, yielding to Jesus as Lord, you will be saved from judgment and spend eternity with God in heaven.

ถ้าคุณเชื่ออย่างแท้จริงและเชื่อมั่นในหัวใจของคุณได้รับพระเยซูเพียงอย่างเดียวเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของคุณให้พระเยซูเป็นพระเจ้าคุณจะได้รับการบันทึกจากการพิพากษาและใช้ชีวิตนิรันดร์กับพระเจ้าในสวรรค์

This sermon is a part of a collection of sermons entitled New Testament Expository Sermons vol. 7 Acts copyright ©2018 by Dana Bratton available at Amazon.com in Kindle and paperback (English only).

คำสอนนี้เป็นตอนหนึ่งของชุดรวมคำสอนที่มีชื่อว่า  คำสอนเชิงอธิบายพันธสัญญาใหม่ ชุดที่ 7 พระธรรมกิจการ ลิขสิทธิ์© 2018 โดยนายเดนา แบรตตัน สามารถดูได้ที่ Amazon.com ในเครื่องอ่านหนังสืออีเล็คทรอนิกส์และหนังสือปกอ่อน (ภาษาอังกฤษ)

Scripture quotations are from the ESV® Bible (The Holy Bible, English Standard Version®, copyright ©2001 by Crossway, a publishing ministry of Good News Publishers. Used by permission. All rights reserved 

ข้อพระคัมภีร์คัดมาจากพระคัมภีร์ ESV® (พระคัมภีร์ฉบับมาตรฐานอังกฤษ®สงวนลิขสิทธิ์© 2001 โดย Crossway  พันธกิจการพิมพ์ของสำนักพิมพ์ข่าวประเสริฐ  โดยได้รับอนุญาต  ขอสงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด

Scripture quotations from the New American Standard Bible® (NASB), Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation Used by permission. www.Lockman.org

ข้อเสนอจากพระคัมภีร์ไบเบิลฉบับใหม่ (NASB) ลิขสิทธิ์ © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 โดย The Lockman Foundation
ใช้โดยได้รับอนุญาต
www.Lockman.org

Thai Scripture quotations are from The Holy Bible – Thai Standard Version 2011 Copyright © 2011 Thailand Bible Society

ข้อพระคัมภีร์ไทยคัดมาจากพระคัมภีร์  พระคริสตธรรมคัมภีร์ภาษาไทยฉบับมาตรฐาน 2011 สงวนลิขสิทธิ์© 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย[1] John MacArthur, MacArthur New Testament Commentary – Acts 1-12, (Chicago: Moody Press, 1994), WORDsearch CROSS e-book, 129.

[2] ibid., 133.

[3] Ibid., 132.

[4] ibid. 134.

[5] ibid., 138.

[6] ibid., 138.

 
Home  | Bibles Calvary Chapel at the Bridge Children Links |  Christian LinksDaily Devotions  ESL EFL Textbooks | Greece and Rome | Hospital Visitation | Just for Kids | Medical   Ministry Trips | Missionary Newsletter | Our Family | Salvation | Sermon Notes  | Thai Bible  Thai Flash CardsThai Language Course | Thailand Churches | Thailand Ministry | Web Design 

web design by Dana

top