Search the site

Acts 2-part 2 Peter Preaching, Thousands Saved, and the Church is Unified

กิจการบทที่ 2 ส่วนที่2เปโตรพระธรรมเทศนาหลายพันคนที่บันทึกไว้และคริสตจักรเป็นปึกแผ่น

 

     Last time we spoke about the Holy Spirit coming on the Day of Pentecost, 50 days after Jesus arose from the grave.  

ครั้งสุดท้ายที่เราพูดเกี่ยวกับ พระวิญญาณบริสุทธิ์มาในวันเพ็นเทคอสที่ 50 วันหลังจากที่พระเยซูเกิดขึ้นจากหลุมฝังศพ

Today in Acts 2 one of Jesus’ disciples, Peter is preaching, and thousands of people become Christians.

วันนี้ในกิจการ 2 สาวกหนึ่งคนของพระเยซูปีเตอร์เป็นพระธรรมเทศนาและหลายพันคนกลายเป็นคริสเตียน

This led to 3,000 people being saved and the beginning of the Church.

นี้นำไปสู่ ​​3,000 คนถูกบันทึกไว้และจุดเริ่มต้นของพระศาสนจักร

The book of Acts records several early sermons.  Today many pastors preach on different topics, and sometimes use very little of the Bible. 

หนังสือของกิจการที่บันทึกพระธรรมเทศนาหลายต้น พระจำนวนมากในวันประกาศในหัวข้อที่แตกต่างกันและบางครั้งใช้น้อยมากในพระคัมภีร์

We can see from the patterns of sermons in Acts that the Gospel message and reference to scriptures are essential parts of Christian preaching.

เราสามารถดูจากรูปแบบของพระธรรมเทศนาในกิจการที่ข้อความพระวรสารและการอ้างอิงถึงพระคัมภีร์เป็นส่วนสำคัญของคริสเตียนพระธรรมเทศนา

Preaching has always been central to the work of the church’s mission.  We must remember though as we look at this sermon that this early church was 100 percent Jews. made up of Israelites.

พระธรรมเทศนาที่ได้รับเสมอกลางในการทำงานของคริสตจักรพันธกิจของ เราต้องจำไว้ว่าเป็นเรามองไปที่คำเทศนานี้ว่าต้นคริสตจักร 100 ชาวยิว เปอร์เซ็นต์ สร้างขึ้นจากอิสราเอล

The church began in Jerusalem, then moved out to Judea, then Samaria, and then to the uttermost parts of the earth.

คริสตจักรที่จะเริ่มต้นในกรุงเยรูซาเล็มแล้วย้ายออกไปยังแคว้นยูเดียนั้นสะมาเรียและจากนั้นไปยังส่วนยิ่งยวดของแผ่นดิน

 

Peter's Sermon at Pentecost

คำเทศนาของปีเตอร์ในวันเพ็นเทคอสต์

Defense and explanation

การป้องกันและคำอธิบาย

Acts 2:14-21 (NASB)

14 But Peter, taking his stand with the eleven, raised his voice and declared to them: "Men of Judea and all you who live in Jerusalem, let this be known to you and give heed to my words.

   กิจการ 2: 14-21

14แต่เปโตรได้ยืนขึ้นพร้อมกับอัครทูตสิบเอ็ดคน และกล่าวกับเขาทั้งหลายด้วยเสียงดังว่า “พี่น้องชาวยิวกับทุกท่านที่อยู่ในกรุงเยรูซาเล็ม จงทราบเรื่องนี้และฟังถ้อยคำของข้าพเจ้า

 15 "For these men are not drunk, as you suppose, for it is only the third hour of the day;

15คนเหล่านี้ไม่ได้เมาเหล้าองุ่นเหมือนอย่างที่ท่านทั้งหลายคิด เพราะว่าเพิ่งจะเก้าโมงเช้าเท่านั้น

 16 but this is what was spoken of through the prophet Joel:
16แต่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตามคำที่โยเอลผู้เผยพระวจนะกล่าวไว้ว่า

17 'AND IT SHALL BE IN THE LAST DAYS,' God says, 'THAT I WILL POUR FORTH OF MY SPIRIT ON ALL MANKIND; AND YOUR SONS AND YOUR DAUGHTERS SHALL PROPHESY, AND YOUR YOUNG MEN SHALL SEE VISIONS, AND YOUR OLD MEN SHALL DREAM DREAMS;
17‘พระเจ้าตรัสว่า ในวาระสุดท้ายเราจะเทพระวิญญาณของเราบนมนุษย์ทั้งหมด

บุตรา บุตรีของท่านทั้งหลายจะเผยพระวจนะบรรดาคนหนุ่มของท่านจะเห็นนิมิต

และบรรดาคนแก่ของท่านทั้งหลายจะฝันเห็น

18 EVEN ON MY BONDSLAVES, BOTH MEN AND WOMEN, I WILL IN THOSE DAYS POUR FORTH OF MY SPIRIT And they shall prophesy.

 18 แน่ทีเดียวเวลานั้น เราจะเทพระวิญญาณของเรา

บนทาสทาสีของเราและเขาทั้งหลายจะเผยพระวจนะ

19 'AND I WILL GRANT WONDERS IN THE SKY ABOVE AND SIGNS ON THE EARTH BELOW, BLOOD, AND FIRE, AND VAPOR OF SMOKE.

19 เราจะสำแดงการอัศจรรย์ในอากาศเบื้องบนและ หมายสำคัญที่แผ่นดิน เบื้องล่าง

เป็นเลือด ไฟ และไอควัน

 20 'THE SUN WILL BE TURNED INTO DARKNESS AND THE MOON INTO BLOOD, BEFORE THE GREAT AND GLORIOUS DAY OF THE LORD SHALL COME.

20 ดวงอาทิตย์จะมืดไปและดวงจันทร์จะกลับเป็นเลือดก่อนถึงวันยิ่งใหญ่และสง่างามของพระเจ้า

 21 'AND IT SHALL BE THAT EVERYONE WHO CALLS ON THE NAME OF THE LORD WILL BE SAVED.' [a quote of Joel 2:28-32]

21 และจะเป็นเช่นนี้คือ ทุกคนที่ร้องขอในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะได้รับความรอด’

 

Peter was led by the Holy Spirit to relate the prophecy in Joel with what they all were seeing and hearing in the coming of the Holy Spirit, the tongues, of fire, the speaking in tongues. 

ปีเตอร์ที่นำโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะเกี่ยวข้องกับคำทำนายในโจเอลกับสิ่งที่พวกเขาทุกคนเห็นและได้ยินในการเสด็จมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ลิ้น ไฟไหม้ การพูดในที่ลิ้น

Peter said, “This is that same Holy Spirit that Joel wrote about. He is here!” Such an announcement would seem incredible to the Jews, because they thought God’s Spirit was given only to a few select people. 

ปีเตอร์กล่าวว่า"นี่คือการที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเดียวกันกับที่เขียนเกี่ยวกับโจเอล เขาเป็นที่นี่!"ประกาศดังกล่าวจะดูเหมือนเหลือเชื่อที่ชาวยิวเพราะพวกเขาคิดว่าพระวิญญาณของพระเจ้าได้รับเท่านั้นที่จะเป็นคนเลือกน้อย

In the Old Testament the Holy Spirit appeared to come and go.  Sometimes a person was filled the Spirit and then at other times they weren’t. 

ในพระคัมภีร์เดิมของพระวิญญาณบริสุทธิ์ปรากฏมาและไป บางครั้งคนที่เต็มไปด้วยพระวิญญาณและจากนั้นในเวลาอื่น ๆ พวกเขาไม่ได้

King Saul was filled with the Spirit when he first became king, later he was instead troubled by an evil spirit.

กษัตริย์ซาอูลก็เต็มไปด้วยพระวิญญาณเมื่อเขาแรกกลายเป็นกษัตริย์, ต่อมาเขาก็เป็นทุกข์แทนด้วยจิตวิญญาณชั่วร้าย

Joel has not been completely fulfilled to this day because the Day of the Lord will begin with the Great Tribulation period.

โจเอลไม่ได้รับการเติมเต็มอย่างสมบูรณ์เพื่อวันนี้เพราะวันของพระเจ้าจะเริ่มต้นด้วยความยากลำบากในช่วงเวลาที่ดีที่สุด

During the Tribulation when the sun will be dark and the moon turned the color of blood. 

ในระหว่างความยากลำบากเมื่อดวงอาทิตย์จะมืดและดวงจันทร์หันสีของเลือด

This prophecy of Joel is not Peter’s main point.  It is the resurrection of the Lord Jesus Christ. 

นี้พยากรณ์ของโจเอลไม่ได้เป็นจุดหลักของปีเตอร์ มันเป็นฟื้นคืนพระชนม์ขององค์พระเยซูคริสต์

The prophecy of Joel is similar to that of Isaiah.

คำพยากรณ์ของโจเอลคล้ายกับของอิสยาห์

           

Isaiah 44:3 (ESV) For I will pour water on the thirsty land, ​​​​​​​and streams on the dry ground; ​​​​​​​I will pour my Spirit upon your offspring, ​​​​​​​and my blessing on your descendants. ​​​

           อิสยาห์44:3 เพราะเราจะเทน้ำลงบนแผ่นดินที่กระหาย

และลำธารลงบนพื้นดินแห้ง

เราจะเทวิญญาณของเราบนเชื้อสายของเจ้า

และเทพรของเราบนลูกหลานของเจ้า

Isaiah 59:21 (ESV) “And as for me, this is my covenant with them,” says the LORD: “My Spirit that is upon you, and my words that I have put in your mouth, shall not depart out of your mouth, or out of the mouth of your offspring, or out of the mouth of your children's offspring,” says the LORD, “from this time forth and forevermore.”

อิสยาห์59:21 พระยาห์เวห์ตรัสว่า “ส่วนเรา นี่เป็นพันธสัญญาของเรากับเขาทั้งหลาย คือวิญญาณของเราซึ่งอยู่เหนือเจ้า และคำของเราซึ่งเราใส่ไว้ในปากของเจ้า จะไม่พรากไปจากปากของเจ้า หรือจากปากของลูกหลานเจ้า หรือจากปากลูกหลานของลูกหลานเจ้า ตั้งแต่บัดนี้ไปจนกาลนิรันดร์” พระยาห์เวห์ตรัสดังนี้แหละ

 

The Life of Christ

ชีวิตของพระคริสต์

Acts 2:22 (NASB) "Men of Israel, listen to these words: Jesus the Nazarene, a man attested to you by God with miracles and wonders and signs which God performed through Him in your midst, just as you yourselves know—

กิจการ 2:22 “ท่านทั้งหลายผู้เป็นชนชาติอิสราเอล จงฟังเรื่องต่อไปนี้ คือพระเยซูชาวนาซาเร็ธผู้ที่พระเจ้าทรงรับรองต่อท่านทั้งหลาย โดยการอิทธิฤทธิ์ การอัศจรรย์และหมายสำคัญต่างๆ ที่พระเจ้าได้ทรงทำโดยพระองค์ท่ามกลางท่านทั้งหลาย ดังที่พวกท่านทราบอยู่แล้ว

 

Peter reminded the people of Israel of what they knew about Jesus and the miracles that He did.

ปีเตอร์เตือนคนของอิสราเอลจากสิ่งที่พวกเขารู้เกี่ยวกับพระเยซูและการอัศจรรย์ที่ว่าเขา

Peter’s audience knew that Jesus was a real Person from the town of Nazareth and that He had performed many signs and miracles.

ผู้ชมปีเตอร์รู้ว่าพระเยซูเป็นคนจริงจากเมืองนาซาเร็ ธ และว่าเขาได้ดำเนินการหลายสัญญาณและปาฏิหาริย์

Some of the things Jesus did were given as signs that He is who said He is. 

บางสิ่งที่พระเยซูทรงได้รับเป็นสัญญาณว่าพระองค์เป็นผู้ที่กล่าวว่าเขาเป็น

As Christians share the Good News today we tell of the life of Jesus.  He is the perfect son of God.  He never sinned. 

หุ้นคริสเตียนข่าวดีวันนี้เราบอกของชีวิตของพระเยซู เขาเป็นบุตรชายคนที่สมบูรณ์แบบของพระเจ้า พระเยซู ไม่เคยทำบาป

He did miracles in healing the sick, making the blind to see, the lame to walk, the deaf to hear, and even raising the dead.

พระเยซูทำให้ปาฏิหารย์ในการรักษาอาการป่วยที่คนตาบอดจะเห็นขาที่จะเดิน, คนหูหนวกได้ยินและแม้กระทั่งการเพิ่มคนตาย

Peter then explains in his preaching that Jesus was crucified.

ปีเตอร์แล้วได้อธิบายไว้ในพระธรรมเทศนาของเขาที่ว่าพระเยซูถูกตรึงกางเขน

As we share the Gospel today we tell of the life of Jesus.  We can tell others that He is the perfect son of God.  That He never sinned.  We can tell that He did miracles in healing the sick, making the blind to see, the lame to walk, the deaf to hear, and even raising the dead.

เมื่อเราแบ่งปันข่าวประเสริฐในวันนี้เราจะบอกถึงชีวิตของพระเยซู เราสามารถบอกคนอื่นว่าพระองค์ทรงเป็นพระบุตรที่สมบูรณ์แบบของพระเจ้า ว่าพระองค์ไม่เคยทำบาป เราสามารถบอกได้ว่าพระองค์ทรงทำปาฏิหาริย์ในการรักษาผู้ป่วยทำให้คนตาบอดมองเห็นคนเดินเท้าคนหูหนวกได้ยินและแม้กระทั่งยกคนตาย

 

The death and resurrection of Christ

การตายและการฟื้นคืนพระชนม์

Acts 2:23-24 (NASB)

23 this Man, delivered over by the predetermined plan and foreknowledge of God, you nailed to a cross by the hands of godless men and put Him to death.
กิจการ2:23-24

23พระเยซูองค์นี้ทรงถูกมอบไว้ตามที่พระเจ้าทรงดำริแน่นอนและทรงทราบล่วงหน้า และท่านทั้งหลายได้ประหารพระองค์ด้วยการตรึงพระองค์บนกางเขนโดยอาศัยน้ำมือของคนอธรรม

24 "But God raised Him up again, putting an end to the agony of death, since it was impossible for Him to be held in its power.

24แต่พระเจ้าทรงทำให้พระองค์คืนพระชนม์ ทรงให้พ้นจากความตายอันปวดร้าว เพราะว่าความตายจะครอบงำพระองค์ไว้ไม่ได้

 

Good preaching and good witnessing must include the fact that Jesus Christ died for our sins. 

พระธรรมเทศนาที่ดีและเป็นพยานที่ดีจะต้องมีความจริงที่ว่าพระเยซูคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อบาปของเรา

Jesus was willing to take our punishment for sin.

พระเยซูทรงยินดีที่จะใช้การลงโทษของเราสำหรับความบาป

Peter’s audience was guilty in the death of Jesus.  We are too, really, because it was because of our sin that Jesus had to die for us.

ผู้ชมที่ปีเตอร์เป็นผู้กระทำผิดในการตายของพระเยซู เราจะเกินไปจริงๆเพราะมันเป็นเพราะบาปของเราที่ว่าพระเยซูทรงตายเพื่อเรา

Next Peter tells the people that Jesus came alive from the dead.  Just like King David of Israel had written in the Psalms, the Hebrew song book centuries earlier.

ถัดไปปีเตอร์บอกคนที่พระเยซูมามีชีวิตจากความตาย เช่นเดียวกับกษัตริย์ดาวิดของอิสราเอลได้เขียนในพระธรรมสดุดี, ฮิบรูศตวรรษหนังสือเพลงก่อนหน้านี้

Acts 2:25-32 (NASB)

25 "For David says of Him, 'I SAW THE LORD ALWAYS IN MY PRESENCE; FOR HE IS AT MY RIGHT HAND, SO THAT I WILL NOT BE SHAKEN.

กิจการ2:25-32

25เพราะดาวิดกล่าวถึงพระองค์ว่า ‘ข้าพเจ้าเห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าตรงหน้าข้าพเจ้าเสมอเพราะพระองค์ประทับที่ขวามือของข้าพเจ้า เพื่อข้าพเจ้าจะไม่หวั่นไหว

 26'THEREFORE MY HEART WAS GLAD AND MY TONGUE EXULTED; MOREOVER MY FLESH ALSO WILL LIVE IN HOPE;
26 เพราะเหตุนี้ จิตใจของข้าพเจ้าจึงยินดี และลิ้นของข้าพเจ้าจึงเปรมปรีดิ์

ยิ่งกว่านั้นร่างกายของข้าพเจ้าจะอยู่ด้วยความหวัง

27 BECAUSE YOU WILL NOT ABANDON MY SOUL TO HADES, NOR ALLOW YOUR HOLY ONE TO UNDERGO DECAY.
27 เพราะพระองค์จะไม่ทรงละข้าพระองค์ไว้ในแดนคนตาย

ทั้งจะไม่ทรงให้องค์บริสุทธิ์ของพระองค์เปื่อยเน่าไป

28 'YOU HAVE MADE KNOWN TO ME THE WAYS OF LIFE; YOU WILL MAKE ME FULL OF GLADNESS WITH YOUR PRESENCE.' [a quote of

Psalm 16:8-11]

28 พระองค์จะทรงให้ข้าพระองค์รู้จักทางแห่งชีวิต

แล้วพระองค์จะทรงให้ข้าพระองค์มีความยินดีเต็มเปี่ยมด้วยการสถิตของพระองค์’

[ใบเสนอราคาของเพลงสดุดี 16:8-11]

29 "Brethren, I may confidently say to you regarding the patriarch David that he both died and was buried, and his tomb is with us to this day.

29“พี่น้องทั้งหลาย ข้าพเจ้ามีใจกล้าที่จะกล่าวกับท่านทั้งหลายถึงดาวิดบรรพบุรุษของเราว่า ท่านตายแล้วและถูกฝังไว้แล้ว และอุโมงค์ฝังศพของท่านยังอยู่กับเราจนถึงทุกวันนี้

30 "And so, because he was a prophet and knew that GOD HAD SWORN TO HIM WITH AN OATH TO SEAT one OF HIS DESCENDANTS ON HIS THRONE, [a quote of 2 Samuel 7:12 and Psalm 132:11]

30ท่านเป็นผู้เผยพระวจนะ และทราบว่าพระเจ้าตรัสสัญญาไว้กับท่านด้วย

พระปฏิญาณว่าพระองค์จะประทานผู้หนึ่งในวงศ์ตระกูลของท่านให้นั่งบนบัลลังก์ของท่าน  [ใบเสนอราคา2ซามูเอล7:12 และเพลงสดุดี 132:11]

 31 he looked ahead and spoke of the resurrection of the Christ, that HE WAS NEITHER ABANDONED TO HADES, NOR DID His flesh SUFFER DECAY. [a quote of Psalm 16:10]

31ท่านก็ล่วงรู้เหตุการณ์นี้ก่อน จึงกล่าวถึงการคืนพระชนม์ของพระคริสต์ว่า

‘พระเจ้าไม่ทรงละพระองค์ไว้ในแดนคนตาย   ทั้งพระกายของพระองค์ ก็ไม่ทรงเปื่อยเน่าไป’   [ใบเสนอราคาของเพลงสดุดี 16:10]

 32 "This Jesus God raised up again, to which we are all witnesses.

32พระเยซูองค์นี้พระเจ้าได้ทรงให้คืนพระชนม์แล้วซึ่งเราทุกคนคือสักขีพยานของเรื่องนี้

           

Peter is quoting from Psalm 16 showing that King David had written in the Psalms about Jesus Christ. 

จากคำพูดของปีเตอร์สดุดี 16 แสดงให้เห็นว่ากษัตริย์ดาวิดได้เขียนในพระธรรมสดุดีเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์

Then he goes on to say, that many in that day are witnesses to the fact the Jesus is alive from the dead, and that the Lord Jesus has been exalted, lifted up, to the highest position at the right hand of God the Father and that Jesus has poured out the Holy Spirit, and they are seeing the result.

แล้วเขาไปในการพูดที่หลายคนในวันนั้นเป็นพยานความจริงที่พระเยซูยังมีชีวิตอยู่มาจากความตายและที่องค์พระเยซูได้รับการยกย่องยกขึ้นไปที่ตำแหน่งสูงสุดที่มือข้างขวาของพระเจ้าพระบิดาและ ที่ว่าพระเยซูได้เทออกของพระวิญญาณบริสุทธิ์และพวกเขาจะเห็นผล

 

Exaltation of Christ

ความชื่นชมยินดีของพระคริสต์

Acts 2:33-36 (NASB)

33 "Therefore having been exalted to the right hand of God, and having received from the Father the promise of the Holy Spirit, He has poured forth this which you both see and hear.

กิจการ 2:33-36

33เพราะฉะนั้นเมื่อทรงเชิดชูพระองค์ขึ้นอยู่ที่พระหัตถ์เบื้องขวาของพระเจ้าแล้ว และเมื่อพระองค์ทรงรับพระวิญญาณบริสุทธิ์จากพระบิดาตามพระสัญญาแล้ว พระองค์ทรงเทลงมาดังที่ท่านทั้งหลายได้ยินและได้เห็น

 34 "For it was not David who ascended into heaven, but he himself says: 'THE LORD SAID TO MY LORD, "SIT AT MY RIGHT HAND,

 34เพราะว่าดาวิดไม่ได้ขึ้นไปยังสวรรค์แต่ท่านกล่าวว่า ‘พระเจ้าตรัสกับองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าว่าจงนั่งที่ขวามือของเรา

35 UNTIL I MAKE YOUR ENEMIES A FOOTSTOOL FOR YOUR FEET."'

[a quote of Psalm 110:1]

35 จนกว่าเราจะทำให้ศัตรูของท่านเป็นที่รองเท้าของท่าน’  [ใบเสนอราคาของเพลงสดุดี 110:1]

36 "Therefore let all the house of Israel know for certain that God has made Him both Lord and Christ—this Jesus whom you crucified."

36เพราะฉะนั้น ให้พงศ์พันธุ์อิสราเอลทั้งหมดทราบแน่นอนว่า พระเจ้าทรงแต่งตั้งพระเยซูที่ท่านทั้งหลายตรึงไว้บนกางเขนนั้น ให้เป็นทั้งองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระคริสต์”

 

Peter is showing them that Jesus is now at the right hand of God.   Jesus is there praying for us. 

ปีเตอร์เป็นพวกเขาแสดงว่าพระเยซูคือตอนนี้ที่มือด้านขวาของพระเจ้า พระเยซูจะมีอธิษฐานเผื่อเรา

Jesus is there interceding for us.  We have an advocate, an attorney presenting our case with God the Father, He is the Lord Jesus who is seated on the Father’s right hand., in a position of authority and honor. 

พระเยซูกำลังอธิษฐานขอเพื่อเรา เรามีผู้สนับสนุนทนายความที่นำเสนอกรณีของเรากับพระผู้เป็นเจ้าพระบิดาพระองค์ทรงเป็นพระเยซูคริสต์ผู้ทรงสถิตอยู่ในพระหัตถ์ขวาของพระบิดาในฐานะผู้มีอำนาจและผู้มีเกียรติ

Christians have an attorney presenting our case with God the Father, He is the Lord Jesus who is seated on the Father’s right hand, in a position of authority and honor. 

คริสเตียนมีทนายความนำเสนอกรณีของเรากับพระเจ้าพระบิดาพระองค์คือองค์พระเยซูที่จะนั่งอยู่ทางขวามือของพระบิดา ในตำแหน่งของผู้มีอำนาจในเกียรติและศักดิ์ศรี

 

The Response – Three Thousand Were Saved.

การตอบสนองต่อพระธรรมเทศนาของปีเตอร์คือสามพันถูกบันทึกไว้

Acts 2:37-41 (NASB)

37 Now when they heard this, they were pierced to the heart, and said to Peter and the rest of the apostles, "Brethren, what shall we do?"

 กิจการ 2:37-41

37เมื่อคนทั้งหลายได้ยินแล้วก็รู้สึกแปลบปลาบใจ จึงกล่าวกับเปโตรและอัครทูตคนอื่นๆ ว่า “พี่น้องเอ๋ย เราจะทำอย่างไรดี

38 Peter said to them, "Repent, and each of you be baptized in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins; and you will receive the gift of the Holy Spirit.
38เปโตรจึงกล่าวกับเขาทั้งหลายว่า “จงกลับใจใหม่และรับบัพติศมาในพระนามของพระเยซูคริสต์ให้หมดทุกคน เพื่อพระเจ้าจะทรงยกความผิดบาปของท่านทั้งหลาย แล้วพวกท่านจะได้รับของประทานคือพระวิญญาณบริสุทธิ์

39 "For the promise is for you and your children and for all who are far off, as many as the Lord our God will call to Himself."

39เพราะว่าพระสัญญานั้นตกแก่ท่านทั้งหลายกับลูกหลานของพวกท่านด้วย และแก่ทุกคนที่อยู่ไกล คือทุกคนที่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของเราทรงเรียกให้มาเฝ้า”

40 And with many other words he solemnly testified and kept on exhorting them, saying, "Be saved from this perverse generation!"

40เปโตรจึงกล่าวอีกหลายเรื่องเป็นพยานและเตือนสติพวกเขาว่า “จงเอาตัวรอดจากชาติพันธุ์ที่คดโกงนี้เถิด”

 41 So then, those who had received his word were baptized; and that day there were added about three thousand souls.

41คนทั้งหลายที่รับถ้อยคำของเปโตรก็รับบัพติศมา ในวันนั้นมีคนเข้าเป็นสาวกประมาณสามพันคน

41คนทั้งหลายที่รับคำของเปโตรก็รับบัพติศมา   ในวันนั้นมีคนเข้าเป็นสาวกประมาณสามพันคน

42เขาทั้งหลายอุทิศตัวเพื่อฟังคำสอนของบรรดาอัครทูตและร่วมสามัคคีธรรม รวมทั้งหักขนมปังและอธิษฐาน

 

"What must I do to be saved?"  The most important question anyone can ask.

"ผมต้องทำอะไรจะถูกบันทึกไว้?" ทุกคำถามที่สำคัญที่สุดสามารถขอ

Peter told them to repent, believe and be baptized; in that way they would be identifying themselves with Jesus as the Christ.  3,000 responded by faith that day.  Praise the Lord, 3,000 people were saved. 

ปีเตอร์บอกพวกเขากลับใจเชื่อและรับบัพติศ; ในทางที่พวกเขาจะมีการระบุตัวเองกับพระเยซูเป็นพระคริสต์ 3000 ตอบสนองโดยความเชื่อในวันนั้น สรรเสริญพระเจ้าที่บันทึกไว้ 3,000 คน

Today in large evangelism meetings we see thousands being saved.  My wife Cindy and I did short evangelistic mission trips to Nairobi Kenya, and Campos Brazil and in both places, we saw thousands come to faith in Christ.

วันนี้ประกาศในการประชุมขนาดใหญ่ที่เราเห็นนับพันถูกบันทึกไว้ ซินดี้ภรรยาของฉันและฉันไม่ได้เดินทางไปปฏิบัติภารกิจในระยะสั้น  ความพยายามทำให้คนบาปมานับถือคริสต์  ไนโรบีเคนยาและ แคม'โพ บราซิลและในสถานที่ทั้งสองที่เราได้เห็นหลายพันคนมาเชื่อในพระคริสต์

The International Commission came to help us in Thailand too,

คณะกรรมาธิการระหว่างประเทศมาช่วยเราในประเทศไทยมากเกินไป

But whether there are thousands at a time, or only one.  The important thing is that we share the Gospel and allow the Spirit of God to bring people to Him.

แต่ไม่ว่าจะมีหลายพันที่เวลาหรือเพียงหนึ่ง สิ่งที่สำคัญคือการที่เราแบ่งปันพระกิตติคุณและอนุญาตให้มีเสากระโดงเรือขวางของพระเจ้าที่จะนำคนไปสู่พระองค์

 

The fellowship of the believers

การสามัคคีธรรมของผู้เชื่อ

Acts 2:42-47 (NASB)

42 They were continually devoting themselves to the apostles' teaching and to fellowship, to the breaking of bread and to prayer.

กิจการ2:42-47

42เขาทั้งหลายอุทิศตัวเพื่อฟังคำสอนของบรรดาอัครทูตและร่วมสามัคคีธรรม รวมทั้งหักขนมปังและอธิษฐาน

 43 Everyone kept feeling a sense of awe; and many wonders and signs were taking place through the apostles.
43เขาทั้งหลายมีความเกรงกลัวด้วยกันทุกคน และพวกอัครทูตทำการอัศจรรย์ และหมายสำคัญมากมาย

44 And all those who had believed were together and had all things in common;

44คนทั้งหมดที่เชื่อถือก็อยู่รวมกัน และนำทุกสิ่งมารวมเป็นของกลาง

45 and they began selling their property and possessions and were sharing them with all, as anyone might have need.
45และพวกเขาขายที่ดินและทรัพย์สิ่งของมาแบ่งให้แก่กันตามความจำเป็น

46 Day by day continuing with one mind in the temple, and breaking bread from house to house, they were taking their meals together with gladness and sincerity of heart,

 46ทุกๆ วัน พวกเขาอุทิศตัวอยู่ด้วยกันในพระวิหารและหักขนมปังตามบ้านของพวกเขา รับประทานอาหารร่วมกันด้วยความชื่นชมยินดีและจริงใจ

47 praising God and having favor with all the people. And the Lord was adding to their number day by day those who were being saved.

47ทั้งสรรเสริญพระเจ้าและได้รับความชื่นชอบจากทุกคน องค์พระผู้เป็นเจ้าก็โปรดให้คนทั้งหลายที่กำลังจะรอด เพิ่มจำนวนเข้ามามากยิ่งขึ้นทุกๆ วัน

 

The fellowship experienced by the first church was amazing.  As they reached out to meet the needs of their fellow members.  The churches in recent years have often neglected the physical needs of their members and the government has taken up much of the social work via heavy taxation that the churches could have done by giving and sharing.

การคบหาสมาคมที่คริสตจักรครั้งแรกประสบความมหัศจรรย์ ขณะที่พวกเขาเอื้อมมือออกไปเพื่อตอบสนองความต้องการของเพื่อนสมาชิกของพวกเขา คริสตจักรในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาได้ละเลยความต้องการทางกายภาพของสมาชิกส่วนใหญ่และรัฐบาลได้ดำเนินงานทางสังคมผ่านทางภาษีหนักที่โบสถ์สามารถทำได้โดยการให้และแบ่งปัน

 

Peter charged his listeners with rejecting and executing their Messiah, the very One whom God had made both Lord and Christ. they were overcome by grief and remorse.  There were several reasons for their anguish.

เปโตรได้ฟังผู้ฟังด้วยการปฏิเสธและดำเนินการพระผู้มาโปรดของพระองค์ซึ่งเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงสร้างทั้งพระเจ้าและพระคริสต์ พวกเขาเอาชนะด้วยความเศร้าโศกและสำนึกผิด มีสาเหตุหลายประการที่ทำให้ความเจ็บปวดของพวกเขา ก่อนอื่น

First, they realized they had executed their Messiah. The One they had longed for, for centuries.

พวกเขาตระหนักว่าพวกเขาได้ประหารชีวิตพระเมสสิยาห์ของพวกเขา สิ่งที่พวกเขาปรารถนามานานหลายศตวรรษ

Instead of welcoming Him, however, they rejected Him and handed Him over to their bitter and hated enemies, the Romans, for execution. [1]

แทนที่จะต้อนรับพระองค์ แต่พวกเขาปฏิเสธพระองค์และมอบพระองค์แก่ศัตรูที่ขมและเกลียดชังชาวโรมันเพื่อประหารชีวิต

Second, they themselves had done it. It would have been bad enough to learn that Messiah had been killed. But to realize they were the ones who did it, was very troubling to them. They could not imagine a greater sin than killing their Messiah.

ประการที่สองพวกเขาเองได้ทำมัน การได้เรียนรู้ว่าพระเมสสิยาห์ถูกสังหารแล้ว แต่ตระหนักว่าพวกเขาเป็นคนที่ทำมันเป็นเรื่องหนักใจกับพวกเขา พวกเขาไม่สามารถจินตนาการถึงบาปใหญ่กว่าการฆ่าอัล

A third cause for their anguish was fear of Messiah’s wrath. Peter had announced to them in no uncertain terms that the same Jesus they had crucified was now alive. [2]

สาเหตุที่สามสำหรับความขุ่นเคืองของพวกเขาคือความกลัวพระพิโรธของพระเมสสิยาห์ เปโตรได้บอกกับพวกเขาในแง่ไม่แน่ใจว่าพระเยซูเดียวกันที่พวกเขาได้ตรึงไว้ได้ตอนนี้ชีวิต

 

They probably thought, “what is He going to do to us?”

พวกเขาอาจคิดว่า "เขาจะทำอะไรกับเรา?"

Peter now answers their question, “what should we do?” with the only correct answer: repent. Repentance is for forgiveness. Baptism follows that forgiveness.

เปโตรตอบคำถามของพวกเขาแล้วว่า "เราควรทำอย่างไร?" ด้วยคำตอบที่ถูกต้องเท่านั้น: กลับใจ การกลับใจเป็นการให้อภัย การรับบัพติศมาดังกล่าวเป็นการให้อภัย

 

The marvelous gift of the Holy Spirit was not merely for those in Peter’s audience that day.

ของขวัญอันยิ่งใหญ่ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ใช่เฉพาะสำหรับผู้ชมของเปโตรในวันนั้นเท่านั้น

The promise of the Holy Spirit, Peter informs them, is for you and your children, and for all who are far off. They and their children, the nation of Israel, would receive the Spirit, as the Old Testament promised. They would share that blessing, however, with those who are far off—the Gentiles, [3] [that’s you and me.]

พระสัญญาของพระวิญญาณบริสุทธิ์เปโตรแจ้งให้พวกเขารู้ว่าสำหรับคุณและลูก ๆ ของคุณและสำหรับทุกคนที่ห่างไกล พวกเขาและบุตรหลานของประเทศอิสราเอลจะได้รับพระวิญญาณเช่นเดียวกับพันธสัญญาเดิมสัญญาไว้ พวกเขาจะแบ่งปันพรนี้กับผู้ที่ห่างไกลจากคนต่างชาติ [นั่นคือคุณและฉัน]

 

Peter’s description of those who would receive the Spirit as those that the Lord will call to Himself.  Salvation is the work of God, He draws us to Himself.  God chooses us and draws us to Him and we choose to believe Him and accept Him or reject Him.  

คำอธิบายของเปโตรต่อผู้ที่รับพระวิญญาณเป็นคนที่พระเจ้าจะเรียกตัวเอง ความรอดคือการกระทำของพระเจ้าพระองค์ทรงดึงเราให้เข้ามาหาพระองค์เอง พระเจ้าทรงเลือกเราและดึงเราให้มาหาพระองค์และเราเลือกที่จะเชื่อพระองค์และยอมรับพระองค์หรือปฏิเสธพระองค์

Have you received Jesus as your Lord and Savior?  Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved.  Have you repented of your sin?  How about baptism, have you been baptized after trusting Jesus Christ as your Lord and Savior, been baptized in water?

คุณได้รับพระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดของคุณหรือไม่? เชื่อในพระเยซูคริสต์และคุณจะรอด คุณกลับใจจากบาปของคุณหรือไม่? ท่านรับบัพติศมาอย่างไรหลังจากเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดของท่านรับบัพติศมาในน้ำ?

The Holy Spirit baptized you with the Spirit at salvation.  Water baptism pictures that and gives testimony to people that you have believed.  That you have died to your old sins and are now raised up to walk in new life in Christ. 

พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ให้บัพติศมาแก่ท่านด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ในความรอด ภาพการล้างบาปด้วยน้ำและให้คำเบิกความแก่ผู้คนที่คุณเชื่อ เพื่อท่านจะได้สิ้นพระชนม์เพื่อบาปเก่าของท่านและได้รับการยกขึ้นเพื่อดำเนินในชีวิตใหม่ในพระคริสต์

 

This sermon is a part of a collection of sermons entitled New Testament Expository Sermons vol. 7 Acts copyright ©2018 by Dana Bratton available at Amazon.com in Kindle and paperback (English only).

คำสอนนี้เป็นตอนหนึ่งของชุดรวมคำสอนที่มีชื่อว่า  คำสอนเชิงอธิบายพันธสัญญาใหม่ ชุดที่ 7 พระธรรมกิจการ ลิขสิทธิ์© 2018 โดยนายเดนา แบรตตัน สามารถดูได้ที่ Amazon.com ในเครื่องอ่านหนังสืออีเล็คทรอนิกส์และหนังสือปกอ่อน (ภาษาอังกฤษ)

Scripture quotations are from the ESV® Bible (The Holy Bible, English Standard Version®, copyright ©2001 by Crossway, a publishing ministry of Good News Publishers. Used by permission. All rights reserved 

ข้อพระคัมภีร์คัดมาจากพระคัมภีร์ ESV® (พระคัมภีร์ฉบับมาตรฐานอังกฤษ®สงวนลิขสิทธิ์© 2001 โดย Crossway  พันธกิจการพิมพ์ของสำนักพิมพ์ข่าวประเสริฐ  โดยได้รับอนุญาต  ขอสงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด

Scripture quotations from the New American Standard Bible® (NASB), Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation Used by permission. www.Lockman.org

ข้อเสนอจากพระคัมภีร์ไบเบิลฉบับใหม่ (NASB) ลิขสิทธิ์ © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 โดย The Lockman Foundation
ใช้โดยได้รับอนุญาต
www.Lockman.org

Thai Scripture quotations are from The Holy Bible – Thai Standard Version 2011 Copyright © 2011 Thailand Bible Society

ข้อพระคัมภีร์ไทยคัดมาจากพระคัมภีร์  พระคริสตธรรมคัมภีร์ภาษาไทยฉบับมาตรฐาน 2011 สงวนลิขสิทธิ์© 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย[2] MacArthur, MacArthur New Testament Commentary – Acts 1-12, 71.

[3] MacArthur, MacArthur New Testament Commentary-Acts 1-12, 75.

 
Home  | Bibles Calvary Chapel at the Bridge Children Links |  Christian LinksDaily Devotions  ESL EFL Textbooks | Greece and Rome | Hospital Visitation | Just for Kids | Medical   Ministry Trips | Missionary Newsletter | Our Family | Salvation | Sermon Notes  | Thai Bible  Thai Flash CardsThai Language Course | Thailand Churches | Thailand Ministry | Web Design 

web design by Dana

top