Search the site

Twelve Basics for Living and Growing as a Christian
YWAM Discipleship by Dana Bratton
Legacy and Minstry Adventures of Dana Bratton
Peffect Storm: A Christian's Struggle with Depression
New Testament Expository Sermons vol. 1 Matthew 1-14
New Testament Expository Sermons vol. 2 Matthew 15-28
New Testament Expository Sermons vol. 3 Mark
New Testament Expository Sermons vol. 4 Luke 1-13
New Testament Expository Sermons vol 5 Luke 14-24
New Testament Expository Sermons vol. 6 John
Living Boldly: Acknowledging and Overcoming Fear
 

God's Word for Today Old Testament Survey การสำรวจพันธสัญญาเดิม

May 12, 2012

 
 

Bible Survey and How to Use the Bible

สำรวจพระคัมภีร์และวิธีการใช้พระคัมภีร์

The Bible is the inspired and inerrant Word of God.  The Bible contains 66 books. 

พระคัมภีร์เป็นพระคำของพระเจ้าที่ได้รับการดลใจให้บันทึกโดยไม่มีข้อผิดพลาด พระคัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรม 66 เล่ม

There are two main divisions in the Bible, the Old Testament and the New Testament.  There are 39 books in the Old Testament and 27 books in the New Testament. 

พระคัมภีร์แบ่งออกเป็น 2 ภาคใหญ่ พระคัมภีร์เดิมและพระคัมภีร์ใหม่ หนังสือพันธสัญญาเดิมมีพระธรรม 39 เล่มและหนังสือพันธสัญญาใหม่มีพระธรรม 27 เล่ม

Testament means promise or covenant.  The Old Testament was the covenant primarily between God and Israel but begins with Creation. 

พันธสัญญาหมายถึงสัญญาผูกพันหรือข้อตกลง    พันธสัญญาเดิมคือพันธสัญญาสำคัญระหว่างพระเจ้าและชนอิสราเอล แต่เริ่มต้นด้วยการทรงเนรมิตสร้าง

The New Testament is the covenant between God and all mankind made through Jesus Christ. 

พันธสัญญาใหม่เป็นสัญญาผูกพันระหว่างพระเจ้าและมวลมนุษยชาติที่กระทำผ่านองค์พระเยซูคริสต์

The Bible was written by men over a period of about 1,600 years. 

พระคัมภีร์เป็นหนังสือที่เขียนโดยคนในช่วงเวลาประมาณ 1,600 ปี

The Bible could be compared to an Owner’s manual for mankind, similar to an owner’s manual for a new car. 

พระคัมภีร์อาจจะเทียบได้กับคู่มือเพื่อมนุษยชาติสำหรับผู้ใช้   คล้ายกับคู่มือรถคันใหม่สำหรับเจ้าของ

The Bible is God’s revelation of Himself to us. 

พระคัมภีร์คือการทรงเปิดเผยของพระเจ้าเองแก่เรา

Most Bibles have an index at the front which can help you find where the books are located.  It will be very helpful to you, to memorize the names of the books of the Bible in order so you can turn to that book quickly when you are studying together with other Christians. 

พระคัมภีร์ส่วนใหญ่มีดัชนีที่ด้านหน้าซึ่งสามารถช่วยให้คุณหาว่าหนังสือใดอยู่ตรงไหน   มันจะเป็นประโยชน์กับคุณในการจดจำชื่อของหนังสือในพระคัมภีร์   ในการสั่งซื้อเพื่อให้คุณสามารถเปิดไปที่หนังสือนั้นได้อย่างรวดเร็ว   เมื่อคุณกำลังเรียนร่วมกับคริสเตียนคนอื่น ๆ

Some Bibles only contain the New Testament.

พระคัมภีร์บางเล่มมีแต่หนังสือพันธสัญญาใหม่เท่านั้น

2 Timothy ทิโมธี 3:16-17 16 All Scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness,

16 พระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้า  และเป็นประโยชน์ในการสอน   การตักเตือนว่ากล่าว   การปรับปรุงแก้ไขคนให้ดี   และการอบรมในทางธรรม

17 that the man of God may be competent, equipped for every good work.

17 เพื่อคนของพระเจ้าจะพรักพร้อมที่จะกระทำการดีทุกอย่าง

Let’s take a look at the Old Testament. 

ให้เรามาดูเกี่ยวกับพระคัมภีร์เดิม

The Bible begins with the book of Genesis, a book of beginnings, which tells us of the creation of the world and all that are in it by God. 

พระคัมภีร์เริ่มต้นด้วยหนังสือปฐมกาล หนังสือเกี่ยวกับการเริ่มต้นซึ่งบอกเราเรื่องพระเจ้าทรงสร้างโลกและทุกสิ่งที่อยู่ในนั้น

How He created the world, the sun, the moon, the stars, the animals, and the first people, Adam and Eve. 

วิธีที่พระองค์ทรงสร้างโลก, ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ ดวงดาว สัตว์ต่าง ๆ และคนคู่แรกคืออาดัมและเอวา

Genesis tells of the fall of man, that is, how that sin entered the world. 

ปฐมกาลบอกเรื่องการล้มลงของมนุษย์  นั่นคือ วิธีที่บาปเข้ามาในโลก

God only had one rule that Adam and Eve had to obey.  He commanded that they not eat of the tree of the knowledge of good and evil in the Garden of Eden where they lived. 

พระเจ้าทรงให้มีกฎข้อเดียวที่อดัมและเอวาต้องเชื่อฟัง พระองค์ตรัสสั่งห้ามพวกเขาไม่ให้กินผลจากต้นไม้แห่งความรู้ดีและความรู้ชั่วในสวนแห่งเอเดนที่พวกเขาอาศัยอยู่

God warned them, “If you eat of the tree you will die.”

พระเจ้าทรงเตือนพวกเขาว่า "ถ้าเจ้ากินผลของต้นไม้  เจ้าจะตาย"

Satan, who was an angel who had rebelled against God, took the form of a talking snake.  He said to Eve, “You won’t die if you eat that fruit, God just doesn’t want you to be as wise as He is.”

ซาตาน  ผู้เป็นทูตสวรรค์ที่เคยกบฏต่อพระเจ้า  มาในรูปแบบของการงูที่พูดได้ มันพูดกับเอวาว่า "เจ้าจะไม่ตายหรอก ถ้าเจ้ากินผลไม้นั้น   พระเจ้าไม่ทรงต้องการให้เจ้าเป็นคนฉลาดอย่างที่พระองค์ทรงเป็น"

Eve said, “We’re not even supposed to touch it.”  But, she ate of the fruit of that tree because it looked so good to her, she was tempted and deceived. 

เอวากล่าวว่า "เราไม่ควรแม้กระทั่งจะสัมผัสมัน." แต่แล้ว เธอก็กินผลไม้จากต้นไม้นั้น  มันดูดีในสายตาเธอ   เธอถูกทดลองใจและถูกหลอกลวง

She then gave some to her husband and he ate also.  They did not die immediately physically, but they did die spiritually and were separated from God and God expelled them from the Garden and clothed them with animal skins. 

จากนั้นเธอก็ให้ยื่นผลนั้นให้สามีของเธอบ้างและเขากินมันด้วย พวกเขาไม่ได้ตายฝ่ายร่างกายทันที แต่พวกเขาตายฝ่ายจิตวิญญาณและถูกแยกออกจากพระเจ้า   และพระเจ้าทรงขับไล่พวกเขาออกจากสวนและให้พวกเขานุ่งผ้าที่ทำจากหนังสัตว์

Since that time all mankind inherits the sin nature of Adam and Eve. 

ตั้งแต่เวลานั้นมา มวลมนุษยชาติจึงสืบทอดธรรมชาติบาปของอาดัมและเอวา

The book of Genesis goes on to tell of the descendants of Adam and Eve.  The great flood where God destroyed the earth and only Noah and his family, and each kind of animal survived in an ark that God commanded Noah to build.                                                                                             หนังสือปฐมกาลยังคงบรรยายเรื่องลูกหลานของอาดัมและอีวา น้ำท่วมโลกครั้งใหญ่ที่พระเจ้าทำลายโลกและมีเพียงโนอาห์และครอบครัวของเขาและสัตว์แต่ละชนิดรอดชีวิตในเรือใหญ่ที่โนอาห์ได้รับคำสั่งจากพระเจ้าในการสร้างขึ้นมา

Later God chose a man named Abraham and commanded that he and his wife Sarah leave their country and go out to a new country God would show them. 

ต่อมาพระเจ้าได้ทรงเลือกบุรุษที่ชื่ออับราฮัม  และทรงสั่งให้เขาและภรรยาของเขาคือซาร่าห์  ให้ออกจากประเทศของพวกเขาและออกไปยังประเทศใหม่ที่พระเจ้าจะทรงแสดงแก่พวกเขา

God promised that they would have as many descendants as the sand of the sea and the stars in the sky. 

พระเจ้าทรงสัญญาว่าพวกเขาจะมีลูกหลานมากที่สุด   ประดุจเม็ดทรายที่ทะเลและดวงดาวในท้องฟ้า

They obeyed God and went, but for many years had no children and they were very old.  Sarah suggested Abraham take Hagar their Egyptian maid and have a child with her and Ishmael was born; the Arabs are descendants of Ishmael.  

พวกเขาเชื่อฟังพระเจ้าและได้ออกเดินทางไป แต่เป็นเวลาหลายปีพวกเขาไม่มีลูกและพวกเขาแก่ชรามาก ซาราห์นำเสนอให้อับราฮัมรับฮาการ์แม่บ้านชาวอียิปต์ของพวกเขาและมีลูกกับเธอ    และต่อมาอิสมาเอลเกิดมา ชนชาติอาหรับเป็นลูกหลานของอิสมาเอล

12 years later the promised son of Abraham and Sarah was born, his name was Isaac. 

12 ปีต่อมาบุตรชายตามพันธสัญญาที่มีต่ออับราฮัมและซาราห์ก็เกิดมา ชื่อของเขาคืออิสอัค

Isaac and his wife, Rebecca, gave birth to twins Jacob and Esau.  Jacob’s name was changed to Israel. 

อิสอัคและภรรยาของเขาขื่อนางรีเบคคา ให้กำเนิดฝาแฝดชื่อเอซาวและยาโคบ ชื่อของยาโคบได้เปลี่ยนไปเป็นชื่อใหม่คืออิสราเอล

For more see www.wdbydana.com/sermon.html

 
 
Home  | Bibles Calvary Chapel at the Bridge Children Links |  Christian LinksDaily Devotions  ESL EFL Textbooks | Greece and Rome | Hospital Visitation | Just for Kids | Medical   Ministry Trips | Missionary Newsletter | Our Family | Salvation | Sermon Notes  | Thai Bible  Thai Flash CardsThai Language Course | Thailand Churches | Thailand Ministry | Web Design 

web design by Dana

top