Search the site

Twelve Basics for Living and Growing as a Christian
YWAM Discipleship by Dana Bratton
Legacy and Minstry Adventures of Dana Bratton
Peffect Storm: A Christian's Struggle with Depression
New Testament Expository Sermons vol. 1 Matthew 1-14
New Testament Expository Sermons vol. 2 Matthew 15-28
New Testament Expository Sermons vol. 3 Mark
New Testament Expository Sermons vol. 4 Luke 1-13
New Testament Expository Sermons vol 5 Luke 14-24
New Testament Expository Sermons vol. 6 John
Living Boldly: Acknowledging and Overcoming Fear
 

God's Word for Today New believers lesson 2

April 18, 2012

 
 

ผู้เชื่อใหม่บทเรียน 2

CONFESSING CHRIST

สารภาพต่อพระคริสต์

Confessing Christ before men publicly confirms a personal relationship to the Lord.  We are required to confess Christ before men.

สารภาพต่อพระคริสต์ต่อหน้าสาธารณชนยืนยันความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระเจ้า  เราควรจะสารภาพต่อพระคริสต์ต่อหน้าคนอื่น

Matthew มัทธิว 10:32     So everyone who acknowledges me before men, I also will acknowledge before my Father who is in heaven,

“เหตุดังนั้นทุกคนที่จะรับเราต่อหน้ามนุษย์   เราจะรับผู้นั้นต่อพระพักตร์พระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์

Confession means to admit sin, or to agree with a fact.  When you are saved from your sins, you admit you have sinned and you agree in your heart that Jesus Christ died to save you from your sin.

การสารภาพบาปหมายถึงยอมรับว่าตนเองบาปหรือเห็นด้วยกับความจริง เมื่อคุณรอดจากความผิดบาปแล้ว  คุณได้ยอมรับว่าคุณได้กระทำบาป  และคุณยอมรับว่าพระเยซูคริสต์ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อให้คุณรอดจากความบาป

The book of Romans teaches us that we must believe with our heart and confess with our mouth the Lord Jesus Christ.

โรมสอนว่า  เราจะต้องเชื่อในใจของเราและสารภาพด้วยปากของเราต่อองค์พระเยซูคริสต์

Romans โรม10:9-13 9     because, if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved.

9 คือว่าถ้าท่านจะรับด้วยปากของท่านว่า   พระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า   และเชื่อในจิตใจว่า   พระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ให้เป็นขึ้นมาจากความตาย   ท่านจะรอด

10 For with the heart one believes and is justified, and with the mouth one confesses and is saved.

10 ด้วยว่า   ความเชื่อด้วยใจก็นำไปสู่ความชอบธรรม   และการยอมรับสัจจะของพระเจ้าด้วยปากก็นำไปสู่ความรอด

11 For the Scripture says, “Everyone who believes in Him will not be put to shame.”

11 เพราะมีข้อพระคัมภีร์ว่า   ผู้หนึ่งผู้ใดที่เชื่อในพระองค์จะไม่ได้รับความอับอาย

12 For there is no distinction between Jew and Greek; the same Lord is Lord of all, bestowing his riches on all who call on him.

12 เพราะว่าพวกยิวและพวกต่างชาตินั้น   ไม่ทรงถือว่าต่างกัน   ด้วยว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์เดียว   ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของคนทั้งปวง   และทรงโปรดอย่างบริบูรณ์แก่คนทั้งปวงที่ทูลขอต่อพระองค์

13 For “everyone who calls on the name of the Lord will be saved.”

13 เพราะว่า   ผู้ที่ร้องออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะรอด  

In the book of Acts an Ethiopian confessed that he believed in Jesus and he wanted to be baptized.  Those who confessed Christ in the Bible were baptized.

ในกิจการ ชาวเอธิโอเปียสารภาพว่าเขาเชื่อในพระเยซูและเขาต้องการที่จะรับบัพติสมา บรรดาผู้ที่สารภาพบาปต่อพระคริสต์ในพระคัมภีร์ได้รับบัพติสมา

Acts กิจการ  8:30-39 30 So Philip ran to him and heard him reading Isaiah the prophet and asked, “Do you understand what you are reading?”

30 ฟีลิปจึงวิ่งเข้าไปใกล้   และได้ยินท่านอ่านหนังสืออิสยาห์ผู้เผยพระวจนะ   จึงถามว่า   “ซึ่งท่านอ่านนั้นท่านเข้าใจหรือ”

31 And he said, “How can I, unless someone guides me?” And he invited Philip to come up and sit with him.

31 ขันทีจึงตอบว่า   “ถ้าไม่มีใครอธิบายให้   ที่ไหนจะเข้าใจได้”   ท่านจึงเชิญฟีลิปขึ้นนั่งรถกับท่าน

32 Now the passage of the Scripture that he was reading was this:

“Like a sheep he was led to the slaughter and like a lamb before its shearer is silent,

so he opens not his mouth.

32 พระคัมภีร์ตอนที่ท่านอ่านอยู่นั้น   คือข้อเหล่านี้     เขาได้นำท่านเหมือนอย่างนำแกะไปฆ่า   และเหมือนลูกแกะนิ่งอยู่ต่อหน้าผู้ตัดขนของมันฉันใด   ท่านไม่ปริปากของท่านเลยฉันนั้น  

33 In his humiliation justice was denied him.  Who can describe his generation?

For his life is taken away from the earth.”

33 ในคราวที่ท่านถูกเหยียดลงนั้น   ท่านไม่ได้รับความยุติธรรมเสียเลย   ใครจะเล่าถึงเชื้อสายของท่านได้   เพราะว่าชีวิตของท่านต้องถูกตัดเสียจากแผ่นดินโลกแล้ว  

34 And the eunuch said to Philip, “About whom, I ask you, does the prophet say this, about himself or about someone else?”

34 ขันทีจึงถามฟีลิปว่า   “ผู้เผยพระวจนะได้กล่าวอย่างนั้นเล็งถึงผู้ใด   เล็งถึงตัวท่านเอง   หรือเล็งถึงผู้อื่น   บอกข้าพเจ้าเถิด”

35 Then Philip opened his mouth, and beginning with this Scripture he told him the good news about Jesus.

35 ฝ่ายฟีลิปจึงเริ่มเล่าจับต้นกล่าวตามพระคัมภีร์ข้อนั้น   ชี้แจงถึงข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซู

36 And as they were going along the road they came to some water, and the eunuch said, “See, here is water! What prevents me from being baptized?”

36 ครั้นกำลังเดินทางไปก็มาถึงที่มีน้ำแห่งหนึ่ง   ขันทีจึงบอกว่า   “นี่แน่ะ   มีน้ำ   มีอะไรขัดข้องไม่ให้ข้าพเจ้ารับบัพติศมา”

37 And Philip said, If you believe with all your heart, you may. And he answered and said, I believe that Jesus Christ is the Son of God

37 และฟีลิปจึงตอบว่า   “ถ้าท่านเต็มใจเชื่อท่านก็รับได้”   และขันทีจึงตอบว่า   “ข้าพเจ้าเชื่อว่า   พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า”

38 And he commanded the chariot to stop, and they both went down into the water, Philip and the eunuch, and he baptized him.

38 แล้วท่านจึงสั่งให้หยุดรถ   และคนทั้งสองลงไปในน้ำทั้งฟีลิปกับขันที   ฟีลิปก็ให้ท่านรับบัพติศมา

39 And when they came up out of the water, the Spirit of the Lord carried Philip away, and the eunuch saw him no more, and went on his way rejoicing.

39 เมื่อท่านทั้งสองขึ้นจากน้ำแล้ว   พระวิญญาณบริสุทธิ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงรับฟีลิปไปเสีย   และขันทีนั้นไม่ได้เห็นท่านอีก   จึงเดินทางต่อไปด้วยความพอใจ


For more see www.wdbydana.com/sermon.html

 
 
Home  | Bibles Calvary Chapel at the Bridge Children Links |  Christian LinksDaily Devotions  ESL EFL Textbooks | Greece and Rome | Hospital Visitation | Just for Kids | Medical   Ministry Trips | Missionary Newsletter | Our Family | Salvation | Sermon Notes  | Thai Bible  Thai Flash CardsThai Language Course | Thailand Churches | Thailand Ministry | Web Design 

web design by Dana

top