Search the site

Twelve Basics for Living and Growing as a Christian
YWAM Discipleship by Dana Bratton
Legacy and Minstry Adventures of Dana Bratton
Peffect Storm: A Christian's Struggle with Depression
New Testament Expository Sermons vol. 1 Matthew 1-14
New Testament Expository Sermons vol. 2 Matthew 15-28
New Testament Expository Sermons vol. 3 Mark
New Testament Expository Sermons vol. 4 Luke 1-13
New Testament Expository Sermons vol 5 Luke 14-24
New Testament Expository Sermons vol. 6 John
Living Boldly: Acknowledging and Overcoming Fear
 

God's Word for Today
John 6

August 28, 2011

 
 

Amazing 5000 people ate from two fish and fives loaves that were miraculously multiplied by Jesus, and there were 12 baskets of left-overs.

ที่น่าตื่นตาตื่นใจ 5000 คนจากทั้งสองกินปลาและห้าก้อนที่ถูกคูณอย่างปาฏิหาริย์โดยพระเยซูและมีกระเช้าจาก 12 เหลือ

When we give what little we have like the boy did, Jesus can use it and multiply it. 

เมื่อเราให้สิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่เรามีเหมือนเด็กที่ไม่, พระเยซูสามารถใช้งานได้และคูณ

Jesus had compassion on this large crowd that traveled far and hadn’t eaten all day, so He fed them.

พระเยซูทรงสงสารฝูงใหญ่นี้ที่เดินทางไกลและไม่ได้รับประทานทุกวันเพื่อให้เขากินพวกเขา

14เมื่อคนทั้งหลายได้เห็นหมายสำคัญซึ่งพระองค์ได้ทรงกระทำ   เขาก็พูดกันว่า   “แท้จริงท่านผู้นี้เป็นผู้เผยพระวจนะนั้นที่ทรงกำหนดให้มาในโลก”  

They are referring to Moses prophecy in

พวกเขาจะหมายถึงโมเสสคำทำนายใน

Deuteronomy พระราชบัญญัติ 16:15 15“พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะโปรด ให้ผู้เผยพระวจนะอย่างข้าพเจ้านี้เกิดขึ้น ในหมู่พวกท่านจากพี่น้องของท่าน   ท่านทั้งหลายจงเชื่อฟังเขา

After God used Peter to heal the crippled man at the Temple in the book of Acts, Peter preached a sermon, where Peter also makes reference to the Prophet Moses spoke of. 

หลังจากที่พระเจ้าปีเตอร์ที่ใช้ในการรักษาคนง่อยที่วัดในหนังสือของกิจการที่เปโตรเทศนาเทศน์ที่ปีเตอร์ยังทำให้การอ้างอิงถึงพระศาสดามูซาพูดของ

Acts กิจการ 3:16-24

16โดยความเชื่อในพระนามของพระองค์   พระนามนั้นจึงได้กระทำให้คนนี้ซึ่งท่านทั้งหลายเห็นและรู้จักมีกำลังขึ้น   คือความเชื่อซึ่งเป็นไปโดยพระองค์   ได้กระทำให้คนนี้หายเป็นปกติต่อหน้าท่านทั้งหลาย  

17“พี่น้องทั้งหลาย   ข้าพเจ้าทราบว่าท่านทั้งหลายได้ทำการนั้น   เพราะไม่รู้เรื่องราวอะไร   ทั้งคณะผู้ครอบครองของท่านก็ทำเหมือนกันด้วย

18แต่ว่าเหตุการณ์เหล่านั้น   ซึ่งพระเจ้าได้ทรงประกาศไว้ล่วงหน้าโดยปากของผู้เผยพระวจนะทั้งหลาย   ว่าพระคริสต์ของพระองค์ต้องทนทุกข์ทรมาน   พระองค์จึงทรงให้สำเร็จตามนั้น

19เหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงหันกลับและตั้งใจใหม่   เพื่อพระเจ้าจะทรงลบล้างความผิดบาปของท่านเสีย   เพื่อวาระพักผ่อนหย่อนใจจะได้มาจากพระพักตร์พระเจ้า

20และเพื่อพระองค์จะได้ทรงใช้พระคริสต์ซึ่งกำหนดไว้แล้วนั้นมาเพื่อท่านทั้งหลาย   คือพระเยซู

21พระองค์นั้นสวรรค์จะต้องรับไว้จนถึงวาระเมื่อสิ่งสารพัดจะตั้งขึ้นใหม่   ตามซึ่งพระเจ้าได้ตรัสไว้โดยปากบรรดาผู้เผยพระวจนะบริสุทธิ์ของพระองค์ตั้งแต่กาลโบราณมา

22โมเสสได้กล่าวไว้ว่า   'พระเจ้าของท่านทั้งหลายจะทรงโปรดประทานผู้เผยพระวจนะคนหนึ่ง   เหมือนอย่างเราให้แก่ท่านจากจำพวกพี่น้องของท่าน   ท่านทั้งหลายจงเชื่อฟังผู้นั้นในสิ่งสารพัดซึ่งพระองค์จะได้ตรัสแก่ท่าน

There was the prophecy in verse 22.

มีคำทำนายในข้อ 22 ที่ถูก

23ถ้าผู้หนึ่งผู้ใดไม่เชื่อฟังผู้เผยพระวจนะผู้นั้น   เขาจะต้องถูกตัดขาดให้พินาศไปจากชนชาติของพระเจ้า'

24และบรรดาผู้เผยพระวจนะ   ตั้งแต่ซามูเอลเป็นลำดับมาก็กล่าวเป็นเสียงเดียวกัน   พยากรณ์ถึงกาลครั้งนั้น

Stephen also talks about the prophecy of the Prophet by Moses.  Some have mistakenly thought the prophet Moses spoken of is Mohammed but He is Jesus, the promised Messiah. 

สตีเฟนยังพูดถึงเกี่ยวกับคำพยากรณ์ของพระศาสดาโดยโมเสส มีบางคนเข้าใจผิดคิดว่าผู้เผยพระวจนะพูดของโมเสสเป็นโมฮัมเหม็ แต่พระองค์ทรงเป็นพระเยซู, พระเจ้าสัญญา

Acts กิจการ 6:8-11

8ฝ่ายสเทเฟนประกอบด้วยพระคุณและฤทธิ์เดชจึงทำการมหัศจรรย์   และทำการเป็นนิมิตใหญ่ท่ามกลางประชากร

10คนเหล่านั้นสู้คำที่ท่านกล่าวอันประกอบด้วยสติปัญญา   และพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ได้

11เขาจึงลอบปลูกพยานเท็จว่า   “เราได้ยินคนนี้พูดหมิ่นประมาทโมเสสและพระเจ้า”

Stephen in his defense spoke of the history of Israel, going back to Abraham and to Moses leading up to Jesus. 

สตีเฟ่นในการป้องกันของเขาพูดในประวัติศาสตร์ของอิสราเอลที่จะกลับไปอับราฮัมและโมเสสที่นำไปสู่พระเยซู

Acts กิจการ 7:37, 52 37โมเสสคนนี้แหละได้กล่าวแก่ชนชาติอิสราเอลว่า   'พระเจ้าจะทรงประทานผู้เผยพระวจนะผู้หนึ่งให้เกิดมาเพื่อท่าน   จากพี่น้องของท่าน   เหมือนอย่างที่ให้ข้าพเจ้าเกิดมา' 

52มีใครบ้างในพวกผู้เผยพระวจนะซึ่งบรรพบุรุษของท่านมิได้ข่มเหง   และเขาได้ฆ่าบรรดาคนที่พยากรณ์ถึงการเสด็จขององค์ผู้ชอบธรรม   บัดนี้ท่านทั้งหลายได้อายัดพระองค์ไว้และฆ่าเสีย

    So the Jews had the prophecy from Moses of the Prophet who would come, their Messiah and now seeing Jesus had done this fantastic miracle of multiplying the fishes and loaves to feed 5000, they were saying correctly Jesus must be the Promised Prophet.  

ดังนั้นชาวยิวที่มีคำทำนายจากโมเสสของพระศาสดาที่จะมาอัของพวกเขาและตอนนี้เห็นพระเยซูทรงกระทำเช่นนี้มิราเคิลที่ยอดเยี่ยมของการคูณปลาและก้อนไปยังฟีด 5000 ที่พวกเขาบอกว่าพระเยซูอย่างถูกต้องจะต้องเป็นพระศาสดาได้ทรงสัญญาไว้

Connected with that thought was that the Messiah would come as their King and they would no longer be under the authority of the Roman government.

เชื่อมต่อกับความคิดที่ว่าคือการที่พระคริสต์จะมาเป็นกษัตริย์ของพวกเขาและพวกเขาไม่จะอยู่ภายใต้อำนาจของรัฐบาลโรมัน

15เมื่อพระเยซู   ทรงทราบว่าเขาทั้งหลายจะมาจับพระองค์ไปตั้งให้เป็นกษัตริย์   พระองค์ก็เสด็จไปที่ภูเขาอีกแต่ลำพัง

16 พอค่ำลงเหล่าสาวกของพระองค์ก็ได้ไปที่ทะเลสาบ

17แล้วลงเรือข้ามฟากไปยังคาเปอรนาอุม   มืดแล้ว   แต่พระเยซูก็ยังมิได้เสด็จไปถึงเขา

18ทะเลก็กำเริบขึ้นเพราะลมพัดกล้า

19เมื่อเขาทั้งหลายตีกรรเชียงไปได้ประมาณห้าหกกิโลเมตร   เขาก็เห็นพระเยซูเสด็จดำเนินมาบนทะเลใกล้เรือ   เขาต่างก็ตกใจกลัว

20แต่พระองค์ตรัสแก่เขาว่า   “นี่เราเองแหละ   อย่ากลัวเลย”

21ดังนั้นเขาจึงรับพระองค์ขึ้นเรือด้วยความยินดี   แล้วทันใดนั้นเรือก็ถึงฝั่งที่เขาจะไปนั้น

Matthew tells of the same event with some additional details. 

แมทธิวบอกว่าจากเหตุการณ์เดียวกันที่มีรายละเอียดบางอย่างเพิ่มเติม

For more see www.wdbydana.com/sermon.html

 
 
Home  | Bibles Calvary Chapel at the Bridge Children Links |  Christian LinksDaily Devotions  ESL EFL Textbooks | Greece and Rome | Hospital Visitation | Just for Kids | Medical   Ministry Trips | Missionary Newsletter | Our Family | Salvation | Sermon Notes  | Thai Bible  Thai Flash CardsThai Language Course | Thailand Churches | Thailand Ministry | Web Design 

web design by Dana

top