Search the site

Twelve Basics for Living and Growing as a Christian
YWAM Discipleship by Dana Bratton
Legacy and Minstry Adventures of Dana Bratton
Peffect Storm: A Christian's Struggle with Depression
New Testament Expository Sermons vol. 1 Matthew 1-14
New Testament Expository Sermons vol. 2 Matthew 15-28
New Testament Expository Sermons vol. 3 Mark
New Testament Expository Sermons vol. 4 Luke 1-13
New Testament Expository Sermons vol 5 Luke 14-24
New Testament Expository Sermons vol. 6 John
Living Boldly: Acknowledging and Overcoming Fear
 

God's Word for Today
Deuteronomy 31

July 27, 2011

 
 

Joshua, been depending upon Moses for a long time. He's was his assistant.

โยชูวาได้รับการขึ้นอยู่กับโมเสสมาเป็นเวลานาน เขาเป็นผู้ช่วยของเขา

Now it is time for Joshua to take over the leadership.   Joshua might be fearful of such a great responsibility. 

ขณะนี้เป็นเวลาสำหรับโยชูวาจะใช้เวลามากกว่าการเป็นผู้นำ โยชูวาอาจจะกลัวเช่นความรับผิดชอบที่ดี

He had seen and heard the people complain, he had seen the many problems that Moses had to deal with. 

เขาได้เห็นและได้ยินคนที่บ่นเขาได้เห็นปัญหาหลายอย่างที่โมเสสมีการจัดการกับ

He had seen how close Moses was with God, how he spent so much time in prayer.

เขาได้เห็นวิธีการปิดโมเสสกับพระเจ้าวิธีที่เขาใช้เวลามากในการอธิษฐาน

But Moses said,

แต่โมเสสกล่าวว่า

8ผู้ที่ไปข้างหน้าคือพระเจ้า   พระองค์ทรงสถิตอยู่ด้วย   พระองค์จะไม่ทรงปล่อยท่านให้ล้มเหลว   หรือทอดทิ้งท่านเสีย   อย่ากลัวและอย่าขยาดเลย”

This is not for Joshua only, but we too can be and should be courageous, bold for God, in doing whatever God has called us to do.

นี้ไม่ได้สำหรับโยชูวาเพียง แต่เราก็สามารถและควรจะกล้าหาญ, ตัวหนาสำหรับพระเจ้าในการทำสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงเรียกให้เราทำ

1 Thessalonians 1 เธสะโลนิกา 5:24 24พระองค์ผู้ทรงเรียกท่านนั้นสัตย์ซื่อ   และพระองค์จะทรงทำให้สำเร็จ   

9โมเสสได้เขียนกฎหมายนี้   และมอบให้แก่ปุโรหิตบุตรหลานของเลวีผู้ซึ่งหามหีบ พันธสัญญา ของพระเจ้าและแก่พวกผู้ใหญ่ทั้งปวงของคนอิสราเอล

10และโมเสสบัญชาเขาว่า   “เมื่อครบทุกๆเจ็ดปี   ตามเวลากำหนดปีปลดปล่อย ณ เทศกาลอยู่เพิง

Every seven years when they came to Jerusalem, they were to get out this law of Moses and read it for all the people,   this same text that we have been studying about three months. 

ทุกเจ็ดปีเมื่อพวกเขามาถึงกรุงเยรูซาเล็มที่พวกเขาได้รับการออกกฎของโมเสสนี้และอ่านมันสำหรับทุกคนที่นี้ข้อความเดียวกับที่เราได้รับการศึกษาเกี่ยวกับสามเดือน

11เมื่อคนอิสราเอลประชุมพร้อมกันต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน   ณ สถานที่ซึ่งพระองค์ทรงเลือกไว้นั้น   ท่านทั้งหลายจงอ่านกฎหมายนี้ให้คนอิสราเอลทั้งปวงฟัง

12จงเรียกประชาชนให้มาประชุมกันทั้งชาย  หญิง และเด็ก   ทั้งคนต่างด้าวในเมืองของท่านเพื่อให้เขาได้ยินและเรียนรู้ ที่จะยำเกรงพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน   และให้ระวังที่จะกระทำตามถ้อยคำทั้งสิ้นของธรรมบัญญัตินี้

13และเพื่อบุตรหลานทั้งหลายของเขาผู้ยังไม่ทราบจะได้ยิน   และเรียนรู้ที่จะยำเกรงพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน   ตราบเท่าเวลาซึ่งท่านอยู่ในแผ่นดิน   ซึ่งท่านกำลังจะยกข้ามแม่น้ำจอร์แดนไปยึดครองนั้น”

    Many years later after Israel became a nation living in the Promised Land, they were attacked by various enemies. 

หลายปีต่อมาหลังจากที่อิสราเอลได้กลายเป็นประเทศที่อาศัยอยู่ในดินแดนพันธสัญญาที่พวกเขาถูกทำร้ายโดยศัตรูต่างๆ

They were taken captive by the Babylonians but eventually many of the people returned to Israel. 

พวกเขาถูกนำตัวจำเลยโดยชาวบาบิโลน แต่ในที่สุดหลายคนกลับไปยังอิสราเอล

When Ezra returned from captivity and they gathered the people back into the land that they found the law.

เมื่อเอสรากลับมาจากการเป็นเชลยและพวกเขารวบรวมผู้คนกลับเข้ามาในที่ดินที่พวกเขาพบว่ากฎหมาย

They opened it and began to read it and the people stood from morning till evening as the law of God was read.

พวกเขาเปิดมันและเริ่มที่จะอ่านมันและผู้คนที่ยืนอยู่ตั้งแต่เช้าจรดเย็นตอนเย็นตามกฎหมายของพระเจ้าได้อ่าน

They covered their heads and began to weep as they realized how much they had failed God.

พวกเขาครอบคลุมหัวของพวกเขาและเริ่มที่จะร้องไห้ตามที่พวกเขาตระหนักว่าพวกเขาได้ล้มเหลวพระเจ้า

They realized from the law of God that their failure was the thing that caused them to be delivered into Babylon.

พวกเขาได้รับจากกฎหมายของพระเจ้าที่ความล้มเหลวของพวกเขาคือสิ่งที่ทำให้พวกเขาถูกส่งไปยังบาบิโลน

They read the law in the time of Ezra and they gave the explanation.

พวกเขาอ่านกฎหมายในช่วงเวลาของเอสราและพวกเขาให้คำอธิบาย

Now at this time with Moses, he tells them they were to hear the Law, they were to learn the Law, they were to honor God, and they were to obey His Laws. 

ขณะนี้เวลากับโมเสสนี้เขาบอกพวกเขาพวกเขาจะได้ยินเสียงกฏหมายที่พวกเขาจะเรียนรู้กฏหมายที่พวกเขาเพื่อเป็นเกียรติแก่พระเจ้าและพวกเขาจะปฏิบัติตามกฎหมายของพระองค์

Psalm เพลงสดุดี 119:11

11ข้าพระองค์ได้สะสมพระดำรัสของ พระองค์ไว้ในใจของข้าพระองค์  

เพื่อข้าพระองค์จะไม่ทำบาปต่อพระองค์  

For more see www.wdbydana.com/sermon.html

 
 
 
Home  | Bibles Calvary Chapel at the Bridge Children Links |  Christian LinksDaily Devotions  ESL EFL Textbooks | Greece and Rome | Hospital Visitation | Just for Kids | Medical   Ministry Trips | Missionary Newsletter | Our Family | Salvation | Sermon Notes  | Thai Bible  Thai Flash CardsThai Language Course | Thailand Churches | Thailand Ministry | Web Design 

web design by Dana

top