Search the site

Twelve Basics for Living and Growing as a Christian
YWAM Discipleship by Dana Bratton
Legacy and Minstry Adventures of Dana Bratton
Peffect Storm: A Christian's Struggle with Depression
New Testament Expository Sermons vol. 1 Matthew 1-14
New Testament Expository Sermons vol. 2 Matthew 15-28
New Testament Expository Sermons vol. 3 Mark
New Testament Expository Sermons vol. 4 Luke 1-13
New Testament Expository Sermons vol 5 Luke 14-24
New Testament Expository Sermons vol. 6 John
Living Boldly: Acknowledging and Overcoming Fear
 

God's Word for Today
Deuteronomy 29

July 23, 2011

 
 

The people of Israel saw great wonders from God in their coming out from Egypt.

คนอิสราเอลเห็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ดีจากพระเจ้าในของพวกเขาออกมาจากอียิปต์

If they didn’t see it themselves, they heard about it many times from their parents.

ถ้าไม่เห็นมันเองพวกเขาได้ยินเกี่ยวกับมันหลายครั้งจากผู้ปกครอง

4แต่จนกระทั่งวันนี้พระเจ้ามิได้ประทานจิตใจที่เข้าใจ   ตาที่มองเห็นได้   และหูที่ยินได้ให้แก่ท่าน

They saw the plagues, they saw the death of the firstborn, they saw the Red Sea parted, they saw the Egyptian armies destroyed, they saw victories won by prayer, they ate the manna, they drank the miraculously provided water, and they saw many other miracles.

พวกเขาได้เห็นภัยพิบัติที่พวกเขาเห็นการตายของบุตรหัวปีที่พวกเขาเห็นทะเลแดงแยกพวกเขาเห็นกองทัพอียิปต์ถูกทำลายพวกเขาได้เห็นชัยชนะที่ได้รับรางวัลโดยการสวดอ้อนวอนพวกเขากินมานาที่พวกเขาดื่มน้ำให้ได้อย่างปาฏิหาริย์และพวกเขาได้เห็นหลาย ปาฏิหาริย์อื่น ๆ

Yet the Lord had not given them a heart to truly understand or believe. 

แต่พระเจ้าไม่ได้ให้พวกเขาหัวใจอย่างแท้จริงเข้าใจหรือเชื่อว่า

The miracles in and of themselves could not accomplish anything in the hearts of the people. 

ปาฏิหาริย์ในและของตัวเองไม่สามารถบรรลุสิ่งในหัวใจของคนที่

If God did not send His Spirit to change their hearts, then the greatest miracle would not make a difference.

  ถ้าพระเจ้าไม่ได้ส่งพระวิญญาณของพระองค์ที่จะเปลี่ยนหัวใจของพวกเขาแล้วความมหัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจะไม่สร้างความแตกต่าง

Some people today think the greatest help to evangelism would be to see more miracles.

บางคนวันนี้คิดว่าช่วยให้มากที่สุดเพื่อการเผยแพร่ศาสนาจะเห็น เรื่องอัศจรรย์ เพิ่มเติม

Who would not believe with such displays of spiritual power?

ใครจะไม่เชื่อกับการแสดงดังกล่าวของพลังงานทางจิตวิญญาณ?

But seeing great wonders accomplishes nothing apart from a supernatural work of God in someone's heart.

แต่เห็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ดีสำเร็จไม่มีอะไรนอกเหนือจากการทำงานเหนือธรรมชาติของพระเจ้าในหัวใจของใครบางคน

Luke ลูกา 16:19-31 19“ยังมีเศรษฐีคนหนึ่งนุ่งห่มผ้าสีม่วงและผ้าป่านเนื้อดี   รับประทานอาหารอย่างประณีตทุกวันๆ

20และมีคนขอทานคนหนึ่งชื่อลาซารัส   เป็นแผลทั้งตัว   นอนอยู่ที่ประตูรั้วบ้านของเศรษฐี

21และเขาใคร่จะกินเศษอาหารที่ตกจากโต๊ะของเศรษฐีนั้น   แม้สุนัขก็มาเลียแผลของเขา

22อยู่มาคนขอทานนั้นตาย   และเหล่าทูตสวรรค์ได้นำเขาไปไว้ที่อกของอับราฮัม   ฝ่ายเศรษฐีนั้นก็ตายด้วย   และเขาก็ฝังไว้

23แล้วเมื่ออยู่ในแดนมรณาเป็นทุกข์ทรมานยิ่งนัก   เศรษฐีนั้นจึงแหงนดูเห็นอับราฮัมอยู่แต่ไกล   และลาซารัสอยู่ที่อกของท่าน

24เศรษฐีจึงร้องว่า   'อับราฮัมบิดาเจ้าข้า   ขอเอ็นดูข้าพเจ้าเถิด   ขอใช้ลาซารัสมา   เพื่อจะเอาปลายนิ้วจุ่มน้ำมาแตะลิ้นของข้าพเจ้าให้เย็น   ด้วยว่าข้าพเจ้าตรำทุกข์ทรมานอยู่ในเปลวไฟนี้'

25แต่อับราฮัมตอบว่า   'ลูกเอ๋ย   เจ้าจงระลึกว่าเมื่อเจ้ายังมีชีวิตอยู่   เจ้าได้ของดีสำหรับตัว   และลาซารัสได้ของเลว   แต่เดี๋ยวนี้เขาได้รับความเล้าโลม   แต่เจ้าได้รับความแสนระทม

26นอกจากนั้น   ระหว่างพวกเรากับพวกเจ้ามีเหวใหญ่ตั้งขวางอยู่   เพื่อว่าถ้าผู้ใดปรารถนาจะข้ามไปจากที่นี่ถึงเจ้าก็ไม่ได้   หรือถ้าจะข้ามจากที่นั่นมาถึงเราก็ไม่ได้'

27เศรษฐีนั้นจึงว่า   'บิดาเจ้าข้าถ้าอย่างนั้นขอท่านใช้ลาซารัสไปยังบ้านบิดาของข้าพเจ้า

28เพราะว่าข้าพเจ้ามีพี่น้องห้าคน   ให้ลาซารัสเป็นพยานแก่เขา   เพื่อมิให้เขามาถึงที่ทรมานนี้'

29แต่อับราฮัมตอบเขาว่า   'เขามีโมเสสและพวกผู้เผยพระวจนะนั้นแล้ว   ให้เขาฟังคนเหล่านั้นเถิด'

30เศรษฐีนั้นจึงว่า   'มิได้   อับราฮัมบิดาเจ้าข้า   แต่ถ้าคนหนึ่งจากหมู่คนตายไปหาเขา   เขาคงจะกลับใจเสียใหม่'

31อับราฮัมจึงตอบเขาว่า   'ถ้าเขาไม่ฟังโมเสสและพวกผู้เผยพระวจนะ   แม้คนหนึ่งจะเป็นขึ้นมาจากความตาย   เขาก็จะยังไม่เชื่อ' ”

Ezekiel เอเสเคียล12:2 2“บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย  เจ้าอาศัยอยู่ท่ามกลางพงศ์พันธุ์ที่มักกบฏ   ผู้มีตาเพื่อดูแต่ดูไม่เห็น  ผู้มีหูเพื่อฟัง   แต่ฟังไม่ได้ยิน   เพราะเขาทั้งหลายเป็นพงศ์พันธุ์ที่มักกบฏ

Matthew มัทธิว 13:9-11  

9ใครมีหูจงฟังเถิด”

10 ฝ่ายพวกสาวกจึงมาทูลพระองค์ว่า   “เหตุไฉนพระองค์ตรัสกับเขาเป็นคำอุปมา”

11พระองค์ตรัสตอบเขาว่า   “ข้อความลับลึกแห่งแผ่นดินสวรรค์   ทรงโปรดให้ท่านทั้งหลายรู้ได้   แต่คนเหล่านั้น   ไม่โปรดให้รู้

Mark มาระโก 4:9-12 9แล้วพระองค์ตรัสแก่เขาว่า   “ใครมีหู   จงฟังเถิด”

10 เมื่อฝูงคนไปแล้ว คนที่อยู่รอบพระองค์พร้อมกับสาวกสิบสองคน   ได้ทูลถามพระองค์ถึงคำอุปมานั้น

11พระองค์จึงตรัสแก่เขาว่า   “ข้อความลับลึกแห่งแผ่นดินของพระเจ้า   ทรงโปรดให้ท่านทั้งหลายรู้ได้   แต่ฝ่ายคนนอกนั้นบรรดาข้อความเหล่านี้จะแจ้งให้เป็นคำอุปมาทุกอย่าง

12 เพื่อว่าเขาจะดูแล้วดูเล่า   แต่มองไม่เห็น   และฟังแล้วฟังเล่า   แต่ไม่เข้าใจ   เกลือกว่าเขาจะหันกลับมาหาพระเจ้า   และรับการอภัย”

John ยอห์น16:12-14 12“เรายังมีอีกหลายสิ่งที่จะบอกแก่ท่านทั้งหลาย   แต่เดี๋ยวนี้ท่านยังรับไว้ไม่ได้

13เมื่อพระวิญญาณแห่งความจริงจะเสด็จมาแล้ว   พระองค์จะนำท่านทั้งหลายไปสู่ความจริงทั้งมวล   เพราะพระองค์จะไม่ตรัสโดยพลการ   แต่พระองค์จะตรัสสิ่งที่พระองค์ทรงได้ยิน   และพระองค์จะทรงแจ้งให้ท่านทั้งหลายรู้ถึงสิ่งเหล่านั้นที่จะเกิดขึ้น

14พระองค์จะทรงให้เราได้รับเกียรติ   เพราะว่าพระองค์จะทรงเอาสิ่งที่เป็นของเรามาสำแดงแก่ท่านทั้งหลาย

5เราได้นำเจ้าอยู่ในถิ่นทุรกันดารสี่สิบปี   เสื้อผ้าของเจ้ามิได้ขาดวิ่นไปจากเจ้า   และรองเท้ามิได้ขาดหลุดไปจากเท้าของเจ้า

6เจ้าทั้งหลายมิได้รับประทานขนมปัง   เจ้ามิได้ดื่มเหล้าองุ่นหรือสุรา   เพื่อเจ้าจะได้รู้ว่าเราเป็นพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า

Certainly there were remarkable miracles in the wilderness.

แน่นอนมีปาฏิหาริย์ที่น่าทึ่งในถิ่นทุรกันดารได้

Clothes and sandals do not last 40 years of hard marching in the wilderness apart from a miracle.

เสื้อผ้าและรองเท้าแตะไม่ได้สุดท้าย 40 ปีของการเดินขบวนอย่างหนักในถิ่นทุรกันดารห่างจากมิราเคิล

The wilderness does not provide enough food and water to meet the needs of some two million people without a miracle provision from God.

ป่าไม่ได้ให้อาหารเพียงพอและน้ำเพื่อตอบสนองความต้องการของบางสองล้านคนโดยไม่ต้องให้ปาฏิหาริย์จากพระเจ้า

A nation of slaves for 400 years does not conquer existing nations with soldiers and take their land apart from a miracle.

ประเทศชาติของปวงบ่าวสำหรับ 400 ปีไม่ได้พิชิตประเทศที่มีอยู่กับทหารและนำที่ดินของตนนอกเหนือจากมหัศจรรย์

For more see www.wdbydana.com/sermon.html

 
 
 
Home  | Bibles Calvary Chapel at the Bridge Children Links |  Christian LinksDaily Devotions  ESL EFL Textbooks | Greece and Rome | Hospital Visitation | Just for Kids | Medical   Ministry Trips | Missionary Newsletter | Our Family | Salvation | Sermon Notes  | Thai Bible  Thai Flash CardsThai Language Course | Thailand Churches | Thailand Ministry | Web Design 

web design by Dana

top