Search the site

Twelve Basics for Living and Growing as a Christian
YWAM Discipleship by Dana Bratton
Legacy and Minstry Adventures of Dana Bratton
Peffect Storm: A Christian's Struggle with Depression
New Testament Expository Sermons vol. 1 Matthew 1-14
New Testament Expository Sermons vol. 2 Matthew 15-28
New Testament Expository Sermons vol. 3 Mark
New Testament Expository Sermons vol. 4 Luke 1-13
New Testament Expository Sermons vol 5 Luke 14-24
New Testament Expository Sermons vol. 6 John
Living Boldly: Acknowledging and Overcoming Fear
 

God's Word for Today
Deuteronomy 25

July 16, 2011

 
 

Deuteronomy chapter 25

เฉลยธรรมบัญญัติ บทที่ 25

1“ถ้าสองคนเป็นความกันถึงโรงศาล   เมื่อผู้พิพากษาพิจารณาความของเขาทั้งสองแล้ว   และประกาศความบริสุทธิ์ของฝ่ายถูก   และกล่าวโทษฝ่ายผิด

2ถ้าผู้ผิดสมควรถูกโบยก็ให้ผู้พิพากษาให้เขานอนลง   แล้วกำหนดให้โบยต่อหน้ามากน้อยตามความผิดของผู้นั้น

3ให้โบยเขาสี่สิบทีก็ได้   แต่อย่าให้เกินนั้นไปเลย   เกรงว่าถ้าโบยเขาเกินนั้น   พี่น้องของท่านก็เป็นที่ดูถูกของท่าน  

    The tradition of allowing only a maximum of 40 stripes continued into the New Testament times.    Usually they would stop at 39 to make sure they didn’t exceed the limit. 

ประเพณีที่จะอนุญาตให้เฉพาะสูงสุด 40 ขนตาอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่พันธสัญญาใหม่ โดยปกติแล้วพวกเขาก็จะหยุดที่ 39 เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาไม่เกินวงเงิน

2 Corinthians 2โครินธ์ 11:24 พวกยูเดียเฆี่ยนข้าพเจ้าห้าครั้งๆละสามสิบเก้าที

Corporal punishment is often used with children throughout the world and in some countries is still used on adults too. 

การลงโทษมักใช้กับเด็กทั่วโลกและในบางประเทศยังคงใช้ในผู้ใหญ่เกินไป

I believe that this kind of punishment should be used by parents on their children, but in moderation. 

ผมเชื่อว่าจะมีการลงโทษนี้ควรจะถูกใช้โดยผู้ปกครองที่บุตรหลานของตน แต่ในการกลั่นกรอง

Proverbs สุภาษิต 13:24 บุคคลที่สงวนไม้เรียวก็เกลียดบุตรชายของตน   แต่ผู้ที่รักเขาพยายามตีสอนเขา   

Wikipedia says corporal punishment involves the deliberate infliction of pain as retribution for an offence, or for the purpose of disciplining or reforming a wrongdoer, or to deter attitudes or behavior deemed by society or authorities as unacceptable.

วิกิพีเดียกล่าวว่าเกี่ยวข้องกับการลงโทษการลงโทษโดยเจตนาของอาการปวดเป็นลงโทษสำหรับความผิดหรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิรูปการฝึกหัดหรือกระทำผิดหรือเพื่อยับยั้งทัศนคติหรือพฤติกรรมถือว่าสังคมหรือผู้มีอำนาจเป็นที่ยอมรับไม่ได้

The usually this involves striking the offender with an implement, whether in judicial, domestic, or educational settings.

กับผู้กระทำผิดปกตินี้เกี่ยวข้องกับการดำเนินการที่โดดเด่นไม่ว่าจะเป็นในการตั้งค่าของศาลภายในประเทศหรือการศึกษา

Corporal punishment in school is still legal in some parts of the world, including 20 of the States of the USA, but has been outlawed in other places, including Canada, Kenya, Japan, South Africa, New Zealand, and nearly all of Europe.

การลงโทษในโรงเรียนยังคงมีกฎหมายในบางส่วนของโลกรวมทั้ง 20 ของรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกา แต่ได้รับการผิดกฎหมายในสถานที่อื่น ๆ รวมทั้งแคนาดา, เคนยา, ญี่ปุ่น, แอฟริกาใต้, นิวซีแลนด์และเกือบทั้งหมดของยุโรป

Judicial corporal punishment has disappeared from the western world but remains in force in many parts of Africa and Asia.

ตุลาการลงโทษได้หายไปจากโลกตะวันตก แต่ยังคงใช้บังคับอยู่ในหลายส่วนของแอฟริกาและเอเชีย

4“อย่าเอาตะกร้อครอบปากวัวเมื่อมันกำลังนวดข้าว อยู่

The basic idea is that while an ox was pulling the grinding wheel it should be free to eat some of the grain it was grinding or if applied in general to people you need to keep the workforce happy.

แนวคิดพื้นฐานก็คือในขณะที่วัวถูกดึงล้อบดมันควรจะเป็นอิสระที่จะกินบางส่วนของเมล็ดข้าวมันบด หรือถ้านำไปใช้ทั่วไปกับคนที่คุณต้องการให้พนักงานมีความสุข
No-one wants to be overworked and underpaid/underfed, that's not good business sense and it's not social justice. If it's wrong for oxen then it is certainly wrong for people.
ไม่มีผู้ใดต้องการที่จะทำงานหนักเกินไปและค่าจ้างต่ำกว่า / underfed, ที่ไม่รู้สึกทางธุรกิจที่ดีและจะไม่เป็นธรรมในสังคม ถ้ามันไม่ถูกต้องสำหรับวัวแล้วก็ไม่ถูกต้องสำหรับคนอย่างแน่นอน

I Timothy 5:17-18 connects this with the original verse in Deuteronomy 25:4, and relates it to paying the pastor a salary.

1 ทิโมธี 5:17-18 เชื่อมต่อนี้กับข้อเดิมในเฉลยธรรมบัญญัติ 25:4, และเกี่ยวข้องไปยังเจ้าอาวาสจ่ายเงินเดือน
17จงถือว่าผู้ปกครองที่ปกครองดีนั้นสมควรได้รับเกียรติสองเท่า   โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ปกครองที่เทศนาและสั่งสอน

18เพราะพระคัมภีร์กล่าวว่า   อย่าเอาตะกร้อครอบปากวัว  เมื่อมันกำลังนวดข้าวอยู่   และคนงานสมควรจะได้รับค่าจ้างของตน

I Corinthians 1โครินธ์ 9:7-10: 7ใครบ้างที่เป็นทหารไปในการศึกสงคราม   และต้องกินเสบียงของตัวเอง   หรือใครบ้างที่ทำสวนปลูกต้นองุ่น   และมิได้กินผลองุ่นในสวนนั้น   หรือใครบ้างที่เลี้ยงสัตว์   และมิได้กินน้ำนมของฝูงสัตว์นั้น  

For more see www.wdbydana.com/sermon.html

 
 
 
Home  | Bibles Calvary Chapel at the Bridge Children Links |  Christian LinksDaily Devotions  ESL EFL Textbooks | Greece and Rome | Hospital Visitation | Just for Kids | Medical   Ministry Trips | Missionary Newsletter | Our Family | Salvation | Sermon Notes  | Thai Bible  Thai Flash CardsThai Language Course | Thailand Churches | Thailand Ministry | Web Design 

web design by Dana

top