Search the site

Twelve Basics for Living and Growing as a Christian
YWAM Discipleship by Dana Bratton
Legacy and Minstry Adventures of Dana Bratton
Peffect Storm: A Christian's Struggle with Depression
New Testament Expository Sermons vol. 1 Matthew 1-14
New Testament Expository Sermons vol. 2 Matthew 15-28
New Testament Expository Sermons vol. 3 Mark
New Testament Expository Sermons vol. 4 Luke 1-13
New Testament Expository Sermons vol 5 Luke 14-24
New Testament Expository Sermons vol. 6 John
Living Boldly: Acknowledging and Overcoming Fear
 

God's Word for Today
Deuteronomy 24

July 13, 2011

 
 

Deuteronomy chapter 24 deals primarily with marriage and divorce.

เฉลยธรรมบัญญัติบทที่ 24 ข้อที่เกี่ยวเนื่องกับการแต่งงานและการหย่าร้าง

1“เมื่อชายคนใดมีภรรยาแต่งงานอยู่กินด้วยกันกับนาง   และสามีไม่ชอบภรรยาคนนั้น เพราะมาทราบว่านางมีสิ่งน่าอาย   และเขาทำหนังสือหย่าใส่มือให้นาง   แล้วไล่ออกจากเรือนไป something So this reason for divorce was some kind of uncleanness. 

ดังนั้นสาเหตุของการหย่าร้างนี้เป็นประเภทของโสโครกบาง

Something that he disliked, and was disagreeable to him, and which made their continuance together in the marriage state very uncomfortable; which led him to be very ill-natured, severe, and cruel to her in which case a divorce was permitted.

สิ่งที่เขาไม่ชอบและเป็นที่น่ารำคาญเขาและที่ทำให้ความต่อเนื่องของพวกเขากันในสถานะการแต่งงานอึดอัดมากที่จะทำให้เขามีอารมณ์ไม่ดีมาก, อย่างรุนแรงและโหดร้ายไปซึ่งในกรณีการหย่าร้างของเธอได้รับอนุญาต

This was both for the badness of the man's heart, and in favor of the woman that she would not be mistreated by a husband who was then finding fault in her. 

นี้ทั้งความชั่วร้ายของหัวใจของมนุษย์และในความโปรดปรานของผู้หญิงว่าเธอจะไม่ได้รับการทารุณโดยสามีที่ถูกแล้วการหาข้อผิดพลาดในเธอ

This word "uncleanness" does not refer to adultery or fornication because that issue was already dealt with in the law, forbidden, and was punishable with death, when it could be proven.

นี้คำว่า"โสโครก"ไม่ได้อ้างถึงการผิดประเวณีหรือการผิดประเวณีเพราะปัญหาที่ได้กระทำไว้กับในกฎหมายที่ต้องห้ามและได้รับโทษถึงตายเมื่อมันอาจจะพิสูจน์

So uncleanness could refer to her character, that rather than having a good godly character, she was angry, bitter, complaining, and gossiping.   Not showing a love for God and for His people.

ดังนั้นโสโครกสามารถอ้างอิงได้ในตัวอักษรที่แทนที่จะมีอักขระพระเจ้าดีเธอโกรธ, ขม, บ่นของเธอและนินทา ไม่แสดงความรักของพระเจ้าและเพื่อประชาชนของพระองค์

Jesus said that it is not what goes into a person that defiles them, that is what we eat, but what comes out from us in our speech. 

พระเยซูตรัสว่ามันไม่ใช่สิ่งที่จะเข้าสู่คนที่ ทำให้สกปรก พวกเขาว่าเป็นสิ่งที่เรากิน แต่สิ่งที่ออกมาจากเราในคำพูดของเรา

But likely this refers to a physical uncleanness, from not taking a bath, and improper hygiene.  Not taking care of her body and smelling bad. 

แต่แนวโน้มที่นี้หมายถึงโสโครกทางกายภาพจากการไม่ได้อาบน้ำและสุขอนามัยที่ไม่เหมาะสม ไม่มีเวลาดูแลร่างกายและกลิ่นไม่ดีของเธอ

Not a problem for most Thai people.  But in many people in other parts of the world don’t bathe very often, some seldom brush their teeth, and many don’t wear deodorant.  Some seldom change their clothing. 

ไม่ใช่ปัญหาสำหรับคนไทยมากที่สุด แต่ในหลาย ๆ คนในส่วนอื่น ๆ ของโลกไม่ต้องอาบน้ำบ่อยมากบางคนแทบจะไม่แปรงฟันของพวกเขาและหลายคนไม่สวมระงับกลิ่นกาย บางคนแทบจะไม่เปลี่ยนเสื้อผ้าของพวกเขา

Jesus was challenged on this very issue. And really the challenge was "what constitutes uncleanness?" They came to Jesus one day with a trap question, and it was a definite trap question.

พระเยซูถูกท้าทายในเรื่องนี้มาก และจริงๆความท้าทายก็คือ"สิ่งที่ก่อโสโครก?" พวกเขามาถึงพระเยซูหนึ่งวันกับคำถามกับดัก, และมันเป็นคำถามดักแน่นอน

They said to Jesus, "Can a man put away his wife for any cause?"

พวกเขากล่าวว่าพระเยซู"มนุษย์สามารถนำไปภรรยาของเขาเพื่อก่อให้เกิดอะไรไหม?

Jesus said, "If a man puts away his wife and marries another except it be for fornication, he causes her to commit adultery and whoso marries her commits adultery."

พระเยซูตรัสว่า"ถ้าคนออกไปทำให้ภรรยาของเขาและแต่งงานกับอื่นนอกจากจะเป็นสำหรับการผิดผีเขาทำให้เธอไปมีชู้และแต่งงานกับผู้ใดเธอผิดประเวณี.

That's just what they were hoping He would answer. So they came right back to Him, and said, "How is it then that Moses said let him give her a writing of a bill of divorcement"?

นั่นเป็นเพียงสิ่งที่พวกเขาหวังว่าเขาจะตอบ ดังนั้นพวกเขามาขวากลับไปยังพระองค์และกล่าวว่า"เป็นไงแล้วที่มูซาได้กล่าวให้เขาให้เธอเขียนของใบเรียกเก็บเงินของ การหย่าร้าง"?

They figured they had trapped Him. We've got you now because it is acknowledged that God gave the law to Moses. No challenge: no question about that. It was a well-established fact that the law came by God to Moses.

พวกเขาคิดที่พวกเขาติดพระองค์ เราได้มีคุณในขณะนี้เพราะมันเป็นที่ยอมรับว่าพระเจ้าประทานกฎหมายแก่มูซา ไม่มีความท้าทาย : คำถามเกี่ยวกับว่าไม่มี มันเป็นความจริงอย่างดีที่กฎหมายจัดตั้งขึ้นมาโดยพระเจ้ามูซา

But Jesus went on to say, "In the beginning it was not so."

แต่พระเยซูก็ยังพูดว่า"ในตอนแรกมันไม่ได้ดังนั้น."

Jesus now goes back to God's perfect initial plan for family relationships or husband and wife relationships.

พระเยซูตอนนี้ไปกลับไปเริ่มต้นแผนการของพระเจ้าที่สมบูรณ์แบบสำหรับความสัมพันธ์ในครอบครัวและความสัมพันธ์หรือสามีภรรยา

For more see www.wdbydana.com/sermon.html

 
 
 
Home  | Bibles Calvary Chapel at the Bridge Children Links |  Christian LinksDaily Devotions  ESL EFL Textbooks | Greece and Rome | Hospital Visitation | Just for Kids | Medical   Ministry Trips | Missionary Newsletter | Our Family | Salvation | Sermon Notes  | Thai Bible  Thai Flash CardsThai Language Course | Thailand Churches | Thailand Ministry | Web Design 

web design by Dana

top