Search the site

Twelve Basics for Living and Growing as a Christian
YWAM Discipleship by Dana Bratton
Legacy and Minstry Adventures of Dana Bratton
Peffect Storm: A Christian's Struggle with Depression
New Testament Expository Sermons vol. 1 Matthew 1-14
New Testament Expository Sermons vol. 2 Matthew 15-28
New Testament Expository Sermons vol. 3 Mark
New Testament Expository Sermons vol. 4 Luke 1-13
New Testament Expository Sermons vol 5 Luke 14-24
New Testament Expository Sermons vol. 6 John
Living Boldly: Acknowledging and Overcoming Fear
 

God's Word for Today Luke 2

 
 

One of the best places to read in the Bible about Christmas is in Luke 2, the birth of Jesus

หนึ่งในสถานที่ที่ดีที่สุดในการอ่านในพระคัมภีร์เกี่ยวกับคริสมาสต์อยู่ในลูกา 2, เกิดของพระเยซู

I.  Birth of Jesus at Bethlehem in A Stable verses 1-7

I. การเกิดของพระเยซูที่เบ ธ เลเฮในคอกข้อ 1-7

1 อยู่มาคราวนั้น   มีรับสั่งจากมหาจักรพรรดิซีซาร์   ออกัสตัส   ให้จดทะเบียนสำมะโนครัวทั่วทั้งแผ่นดิน

2นี่เป็นครั้งแรกที่ได้จดทะเบียนสำมะโนครัว   เมื่อคีรินิอัสเป็นเจ้าเมืองซีเรีย

3คนทั้งปวงต่างคนต่างได้ไปขึ้นทะเบียนยังเมืองของตน

4ฝ่ายโยเซฟก็ขึ้นไปจากเมืองนาซาเร็ธ   แคว้นกาลิลีถึงเมืองของดาวิดชื่อเบธเลเฮมแคว้นยูเดียด้วย   เพราะว่าเขาเป็นวงศ์วานและเชื้อสายของดาวิด

5เขาได้ไปกับมารีย์ที่เขาได้หมั้นไว้แล้ว   เพื่อจะขึ้นทะเบียน   และนางมีครรภ์

6เมื่อเขาทั้งสองยังอยู่ที่นั่น   ก็ถึงเวลาที่มารีย์จะประสูติบุตร

7นางจึงประสูติบุตรชายหัวปี   เอาผ้าอ้อมพันและวางไว้ในรางหญ้า   เพราะว่าไม่มีที่ว่างให้เขาในโรงแรม

It was the plan of God that Jesus would be born in Bethlehem long before Caesar Augustus made his law that everyone must come to their hometown to register for the taxes.  

ก็เป็นแผนการของพระเจ้าที่พระเยซูจะเกิดในเบ ธ เลเฮ นานก่อนที่ซีซ่าร์ ออกัส'ทัส ทำกฎหมายของเขาที่ทุกคนต้องมาบ้านเกิดของพวกเขาในการลงทะเบียนสำหรับภาษี

Micah มีคาห์ 5:2  โอ  เบธเลเฮม  เอฟราธาห์  แต่เจ้า    ผู้เป็นหน่วยเล็กในบรรดาตระกูลของยูดาห์   จากเจ้าจะมีผู้หนึ่งออกมาเพื่อเรา   เป็นผู้ที่จะปกครองในอิสราเอล   ดั้งเดิมของท่านมาจากสมัยเก่า   จากสมัยโบราณกาล  

The difficult three-day journey from Nazareth to Bethlehem may have taken longer because of Mary’s condition.

การเดินทางสามวันยากจากนาซาเร็ ธ ไปยังเบ ธ เลเฮได้เคยถ่ายไว้อีกต่อไปเนื่องจากสภาวะของ

แมรี

Some people who study the Bible are critical of the innkeeper because he did not give Mary a nice place to give birth to her Baby, but the Bible does not speak against the innkeeper, only that there was no room in the inn.

บางคนที่ศึกษาพระคัมภีร์มีความสำคัญของเจ้าของโรงแรมเพราะเขาไม่ได้ให้แมรี่เป็นสถานที่ที่ดีที่จะให้กำเนิดทารกของเธอ แต่พระคัมภีร์ไม่ได้พูดกับเจ้าของโรงแรมเพียงว่ามีห้องพักในโรงแรมไม่มี

The inn was probably a two-story building where the lower level was for animals.

โรงแรมน่าจะเป็นอาคารสองชั้นซึ่งเป็นระดับที่ต่ำกว่าสัตว์

Some people have suggested the stable area where Jesus was born may have been a cave. 

บางคนได้แนะนำพื้นที่มั่นคงที่พระเยซูเกิดอาจได้รับการถ้ำ

The manger was the animals feeding trough.  Amazing isn’t it to consider that the most important person ever born, the King of Kings and Lord of Lords was not born into a nice hospital or a great palace but in a stable. 

รางหญ้าเป็นอาหารสัตว์รางน้ำ อเมซิ่ง มันจะไม่พิจารณาว่าคนที่สำคัญที่สุดเกิดรอด, พระของแผ่นดินและพระเจ้าของพระเจ้าไม่ได้เกิดในโรงพยาบาลดีหรือพระราชวังที่ดี แต่ในคอก

Philippians ฟีลิปปี 2:6-7 6ผู้ทรงสภาพของพระเจ้า   แต่มิได้ทรงถือว่าการเท่าเทียมกับพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่จะต้องยึดถือ

7แต่ได้กลับทรงสละ   และทรงรับสภาพทาส   ทรงถือกำเนิดเป็นมนุษย์

2 Corinthiansโครินธ์ 8:9 เพราะท่านทั้งหลายรู้จักพระคุณของพระเยซูคริสตเจ้าของเราแล้วว่า   แม้พระองค์มั่งคั่ง   พระองค์ก็ยังทรงยอมเป็นคนยากจน   เพราะเห็นแก่ท่านทั้งหลาย   เพื่อท่านทั้งหลายจะได้เป็นคนมั่งมี   เนื่องจากความยากจนของพระองค์

This king signed a tax bill that the whole world of that day be taxed.

กษัตริย์องค์นี้ลงนามในใบเรียกเก็บเงินภาษีที่โลกทั้งโลกของวันนั้นต้องถูกหักภาษี

He needed money to raise an army to control his large empire and to live in luxury himself. 

เขาต้องการเงินเพื่อยกกองทัพขนาดใหญ่ในการควบคุมอาณาจักรของเขาและจะอยู่ในความหรูหราตัวเอง

Joseph and Mary came out of Nazareth in Galilee and went into Judea to Bethlehem, the city of King David.

ยูซุฟและมัรยัมมาจากนาซาเร็ ธ ในแคว้นกาลิลีและเข้าไปใน จูเดีย เพื่อเบ ธ เลเฮ, เมืองดาวิด

Joseph did this because he was of the family line of David.

โจเซฟทำอย่างนี้เพราะเขาเป็นของสายการครอบครัวของดาวิด

Why did Mary have to go to Bethlehem? She also was of the family line of David.

ทำไมแมรี่ ต้องไปเบ ธ เลเฮ? นอกจากนี้เธอยังเป็นของสายการครอบครัวของดาวิด

The tax of Caesar Augustus tax caused Mary and Joseph, poor people, living in Nazareth, to journey to Bethlehem to enroll for the census.

ภาษีของภาษีซีซาร์ ออกัส'ทัส เกิดโจเซฟแมรี่และคนยากจนที่อาศัยอยู่ในเมืองนาซาเร็ ธ เพื่อเดินทางไปยังตำบลเบ ธ ลิเอ็มในการลงทะเบียนสำหรับการสำมะโน

Mary was carrying in her womb the Son of God!  Everything that happened was arranged by God.  

แมรี่ เป็นราคาตามบัญชีในครรภ์ของเธอเป็นพระบุตรของพระเจ้า ทุกอย่างที่เกิดขึ้นได้จัดขึ้นโดยพระเจ้า

Caesar might have said, "I do not care about babies or their mothers; I am only interested in taxes, armies, money and luxury."

ซีซาร์อาจมีกล่าวว่า"ฉันไม่สนใจเกี่ยวกับเด็กทารกหรือมารดาของพวกเขามีความสนใจเฉพาะในภาษี, ไพร่พล, เงินและความหรูหรา."

But God used the Caesar to bring about His plan for the baby Jesus to be born in Bethlehem as God had promised.

แต่พระเจ้าทรงใช้ซีซาร์ เพื่อนำมาเกี่ยวกับการวางแผนการพระเยซูทารกที่ได้เกิดในเบ ธ เลเฮ เป็นพระเจ้าของพระองค์ได้มีสัญญา

Dr. Luke gets right down to the little human details in this passage. He is says Mary put baby clothes and diapers on the Son of God!

หมอ ลูได้รับสิทธิลงไปที่รายละเอียดของมนุษย์เพียงเล็กน้อยในทางนี้ เขากล่าวว่ามัรยัมใส่เสื้อผ้าและผ้าอ้อมเด็กในพระบุตรของพระเจ้า

How human He was like us, but yet the perfect Son of God.

For more see www.wdbydana.com/sermon.html

December 25, 2011

 
 
Home  | Bibles Calvary Chapel at the Bridge Children Links |  Christian LinksDaily Devotions  ESL EFL Textbooks | Greece and Rome | Hospital Visitation | Just for Kids | Medical   Ministry Trips | Missionary Newsletter | Our Family | Salvation | Sermon Notes  | Thai Bible  Thai Flash CardsThai Language Course | Thailand Churches | Thailand Ministry | Web Design 

web design by Dana

top