Search the site

Twelve Basics for Living and Growing as a Christian
YWAM Discipleship by Dana Bratton
Legacy and Minstry Adventures of Dana Bratton
Peffect Storm: A Christian's Struggle with Depression
New Testament Expository Sermons vol. 1 Matthew 1-14
New Testament Expository Sermons vol. 2 Matthew 15-28
New Testament Expository Sermons vol. 3 Mark
New Testament Expository Sermons vol. 4 Luke 1-13
New Testament Expository Sermons vol 5 Luke 14-24
New Testament Expository Sermons vol. 6 John
Living Boldly: Acknowledging and Overcoming Fear
 

God's Word for Today
Bratton's Testimonies

October 13, 2011

 
 

My name is Cindy Bratton, I am originally from California in the United States of America. 

ชื่อของฉันคือซินดี้ Bratton, ฉันมาจากแคลิฟอร์เนียในสหรัฐอเมริกา

There, I was a science teacher.  I enjoy science and love to see my students learn.

มีฉันครูวิทยาศาสตร์ได้ ฉันเพลิดเพลินกับวิทยาศาสตร์และชอบที่จะเห็นนักเรียนของฉันได้เรียนรู้

My husband and I moved to Thailand more than five years ago where we serve here as missionaries. 


สามีของฉันและฉันย้ายไปอยู่ที่ประเทศไทยนานกว่าห้าปีที่ผ่านมาที่เราให้บริการที่นี่เป็นมิชชันนารี

We have three grown children and three grandchildren.  

เรามีลูกสามคนเติบโตขึ้นและสามลูกหลาน

I want to tell you about Jesus Christ the Son of God and what He means to me. 

ฉันต้องการที่จะบอกคุณเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระเจ้าและสิ่งที่พระองค์ทรงหมายถึงฉัน

From the time I was born I attended the church that my father was raised in, and that his parents helped start. 

จากเวลาที่ฉันเกิดฉันเข้าร่วมประชุมคริสตจักรที่พ่อของฉันถูกยกขึ้นในและที่พ่อแม่ของเขาช่วยเปิด

Just because I was born into a Christian family didn’t make me a Christian.

เพียงเพราะฉันเกิดมาในครอบครัวคริสเตียนไม่ได้ทำให้ฉันเป็นคริสเตียน

At the age of eleven, I realized I needed something more than family, friends, and school. 

เมื่ออายุสิบเอ็ดฉันตระหนักฉันต้องการสิ่งที่มากกว่าครอบครัวเพื่อนและโรงเรียน

While at a week long summer camp in the mountains I came to understand how very much God loves me and wants me to be with Him in Heaven forever. 

ในขณะที่ค่ายฤดูร้อนสัปดาห์ยาวในภูเขาที่ฉันมาเข้าใจวิธีการมากพระเจ้ารักฉันมากและจะบอกให้ฉันได้อยู่กับพระองค์ในสวรรค์ตลอดกาล

But my sin, the things I did, said and thought, that displeased God, were going to keep me from Heaven.

แต่ความบาปของฉันสิ่งที่ฉันได้กล่าวว่าและคิดว่าที่ไม่พอใจพระเจ้าก็จะให้ฉันมาจากสวรรค์

Heaven is where God is, where there is no suffering, no sickness, no sorrow. 

สวรรค์เป็นที่ที่พระเจ้าทรงเป็นพระซึ่งมีความทุกข์ทรมานไม่มีความเจ็บป่วยไม่มีความเศร้าโศกไม่มี

The pastor at the camp explained that Jesus paid the price for my sin so that I could be with God forever in Heaven after I die. 

อาจารย์ที่ค่ายที่อธิบายว่าพระเยซูทรงจ่ายราคาสำหรับการบาปของฉันเพื่อที่ฉันอาจจะอยู่กับพระเจ้าในสวรรค์ตลอดไปหลังจากที่ฉันตาย

Jesus paid for my sin, by dying on the cross for me and coming alive again from the dead. 

พระเยซูทรงชำระบาปของฉันโดยการตายบนไม้กางเขนสำหรับฉันและมามีชีวิตอีกครั้งจากความตาย

On July 5, 1969 I chose to receive the price Jesus paid as a free gift and became a child of God. 

เมื่อ 5 กรกฎาคม 1969 ฉันเลือกที่จะได้รับราคาของพระเยซูจ่ายเป็นของขวัญฟรีและกลายเป็นบุตรของพระเจ้าแล้ว

My sins were forgiven and I will be with Him in Heaven forever. 

บาปของฉันถูกอภัยและฉันจะร่วมกับพระองค์ในสวรรค์ตลอดกาล

Now my life has more meaning.  I love telling others how they too can receive God’s gift of forgiveness and know that they too will then be with Him forever in Heaven.

ตอนนี้ชีวิตของฉันมีความหมายมากขึ้น ฉันรักบอกคนอื่นว่าพวกเขาก็สามารถได้รับของขวัญของพระเจ้าอภัยและรู้ว่าพวกเขาเกินไปแล้วจะอยู่กับพระองค์ในสวรรค์ตลอดกาล

First, you must realize that God loves you very much and wants you to be with Him. 

ขั้นแรกคุณต้องตระหนักว่าพระเจ้าทรงรักคุณมากและต้องการให้คุณจะอยู่กับพระองค์

The Bible พระคัมภีร์ – Jeremiah เยเรมีย์ 31:3 the LORD appeared to him from far away.  I have loved you with an everlasting love; therefore I have continued my faithfulness to you.

3พระเจ้าทรงปรากฏแก่เขาจากที่ไกล ตรัสว่า   'ข้าพเจ้าได้รักเจ้าด้วยความรักนิรันดร์  

  เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงมีความรักมั่นคงต่อเจ้าสืบไป  

But everyone has sinned, done wrong things, said wrong things, and thought wrong things, those sins keeps us from God. 

แต่ทุกคนได้ทำบาปทำสิ่งผิดปกติกล่าวว่าสิ่งที่ผิดและคิดว่าสิ่งที่ผิดบาปเหล่านั้นทำให้เรามาจากพระเจ้า

The Bible พระคัมภีร์ – Romans โรม 3:23 23for all have sinned and fall short of the glory of God,

23เพราะว่าทุกคนทำบาป   และเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้า

The Bible พระคัมภีร์ – Romans โรม 6:23 23For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord.

23เพราะว่าค่าจ้างของความบาปคือความตาย   แต่ของประทานจากพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา

And the good news is that God sent His perfect Son, Jesus, to pay the price for your sins and mine. 

และข่าวดีก็คือว่าพระเจ้าทรงส่งพระบุตรที่สมบูรณ์แบบของพระองค์ พระเยซู การชำระราคาสำหรับบาปของคุณและของฉัน

The Bible พระคัมภีร์ – I Corinthians โครินธ์ 15:3-4 3For I delivered to you as of first importance what I also received: that Christ died for our sins in accordance with the Scriptures,

3เรื่องซึ่งข้าพเจ้ารับไว้นั้น   ข้าพเจ้าได้ประกาศแก่ท่านทั้งหลาย   เป็นเรื่องสำคัญที่สุดคือว่าพระคริสต์ได้ทรงวายพระชนม์   เพราะบาปของเราทั้งหลาย   ตามที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์

4that He was buried, that He was raised on the third day in accordance with the Scriptures,

4และทรงถูกฝังไว้   แล้ววันที่สามพระองค์ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาใหม่   ตามที่มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์นั้น

The Bible พระคัมภีร์ – John ยอห์น 14:6 6Jesus said to him, “I am the way, and the truth, and the life. No one comes to the Father except through me.

6พระเยซูตรัสกับเขาว่า   “ข้าพเจ้าเป็นทางนั้น   เป็นความจริงและเป็นชีวิต   ไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางข้าพเจ้า

All you must do is believe on the Lord Jesus, admit you’re a sinner, and agree with God that Jesus paid the price for your sin. 

สิ่งที่คุณต้องทำเพียงอย่างเดียวคือเชื่อในองค์พระเยซูยอมรับคุณคนบาปและตกลงกับพระเจ้าว่าพระเยซูทรงจ่ายราคาสำหรับการบาปของคุณ

The Bible พระคัมภีร์ – Acts กิจการ 16:31 31And they said, “Believe in the Lord Jesus, and you will be saved, you and your household.”

31เปาโลกับสิลาสจึงกล่าวว่า   “จงเชื่อและวางใจในพระเยซูเจ้า   และท่านจะรอดได้ทั้งครอบครัวของท่านด้วย”

You too will be a child of God.  The Bible     พระคัมภีร์ – John ยอห์น 1:12 12But to all who did receive him, who believed in his name, he gave the right to become children of God,

12แต่ส่วนบรรดาผู้ที่ต้อนรับพระองค์   ผู้ที่เชื่อในพระนามของพระองค์   พระองค์ก็ทรงประทานสิทธิให้เป็นบุตรของพระเจ้า

Now I will read the story again with translation

ตอนนี้ฉันจะอ่านเรื่องราวอีกครั้งกับการแปล

My name is Dana Bratton. 

ผมชื่อ Dana Bratton

I am originally from the USA but now my wife and I live in Phuket, Thailand. 

ผมมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา แต่ตอนนี้ผมและภรรยาอาศัยอยู่ในภูเก็ต ประเทศไทย

My wife and I have three grown children and three grandchildren.  

ผมและภรรยามีลูกสามคนเติบโตขึ้นและสามลูกหลาน

Some people think that all Americans are Christians, this is not true. 

บางคนคิดว่าชาวอเมริกันทุกคนมีคริสตชนนี้ไม่เป็นความจริง

There are many faiths in America.   I believed in God since I was a child.  I thought Someone must have made the world and all it’s creatures. 

มีหลายศาสนาในอเมริกา ผมเชื่อในพระเจ้าตั้งแต่ผมเป็นเด็ก ฉันคิดว่าต้องมีใครบางคนทำให้โลกและสิ่งมีชีวิตที่โลก

But I was not a Christian. 

แต่ผมไม่ได้เป็นคริสเตียน

A person must choose to follow Jesus, it’s not where we are born that makes us a Christian, a Buddhist, or a Moslem.  

บุคคลที่ต้องเลือกที่จะติดตามพระเยซูก็ไม่ได้ที่เราจะเกิดมาที่ทำให้เราเป็นคริสเตียน พุทธหรือมุสลิม

Before I trusted Jesus as my Lord and Savior I was a religious person.  I was raised as a Christian Scientist, but that religion is not really Christian or science.

ก่อนที่ผมคนพระเยซูเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและผู้ช่วยให้รอดของฉันฉันเป็นคนที่ทางศาสนาคือ ผมถูกยกขึ้นเป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นคริสเตียน แต่ศาสนาที่ไม่ได้จริงๆคริสเตียนหรือวิทยาศาสตร์

I was taught that sin and sickness were not real.  But sin is real, sin is the bad things that people think, say, or do.  

ผมถูกสอนว่าบาปและความเจ็บป่วยไม่ได้จริง แต่ความบาปคือความจริงบาปเป็นสิ่งเลวร้ายที่ผู้คนคิดว่าพูดหรือทำ

Between the ages of 16 and 18, I followed my friends rather than any faith or religion, and became involved in drugs and alcohol, as a rebellious teenager.

ระหว่างวัยของ 16 และ 18 ผมทำตามเพื่อน ๆ ของฉันมากกว่าความเชื่อหรือศาสนาและกลายเป็นที่เกี่ยวข้องในยาเสพติดและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นวัยรุ่นดื้อรั้น

Just before I turned age 18, my Dad asked me to leave home because of stealing and drinking alcohol. 

เพียงแค่ก่อนที่ผมหันอายุ 18 ปีพ่อของฉันถามฉันจะออกจากบ้านเพราะการขโมยและการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

My grandparents managed a camp in the mountains for Christians.  Christians would come there for a weekend or for a week to study, to relax, and to worship God.  

ปู่ย่าตายายของผมการจัดการค่ายในภูเขาสำหรับคริสเตียน คริสตชนจะมามีการหยุดสุดสัปดาห์หรือสำหรับสัปดาห์เพื่อการศึกษาเพื่อผ่อนคลายและเพื่อนมัสการพระเจ้า

I went to work and live with them.  

ผมไปทำงานและอาศัยอยู่กับพวกเขา

There were daily Bible studies for the employees and sometimes I also attended the meetings of the guest church campers staying with us that week.  

มีการศึกษาพระคัมภีร์ประจำวันสำหรับพนักงานและบางครั้งผมยังเข้าร่วมการประชุมของคริสตจักรของผู้เข้าพักแคมป์ที่อยู่กับเราในสัปดาห์ที่

The Bible comes from God and tells us what is true.  The religion I had before was not true.

พระคัมภีร์มาจากพระเจ้าและสิ่งที่บอกเราเป็นจริง ศาสนาที่ฉันได้ก่อนที่จะได้ไม่เป็นความจริง

I discovered that there is one of two places a person goes to when they die. 

ผมค้นพบว่ามีความเป็นหนึ่งในสองสถานที่ที่มีคนไปเมื่อพวกเขาตาย

A person goes to Hell where there is eternal suffering, or a person goes to Heaven to be with God, to a great house He has prepared where the street is gold, where there is no suffering.

บุคคลที่จะไปถึงนรกที่มีความทุกข์ทรมานนิรันดร์หรือบุคคลจะไปถึงสวรรค์จะอยู่กับพระเจ้าเพื่อให้เป็นบ้านที่ดีพระองค์ทรงเตรียมที่ถนนที่เป็นทองคำที่ไม่มีความทุกข์ทรมาน

I discovered that Jesus is the only way to Heaven.

ผมค้นพบว่าพระเยซูเป็นทางเดียวที่ไปสวรรค์

John ยอห์น 14:6 6Jesus said to him, “I am the way, and the truth, and the life. No one comes to the Father except through me.

6พระเยซูตรัสกับเขาว่า   “ข้าพเจ้าเป็นทางนั้น   เป็นความจริงและเป็นชีวิต   ไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางข้าพเจ้า

I learned that I am a sinner, I knew I had done wrong things. 

ผมได้เรียนรู้ว่าฉันคนบาปผมรู้ว่าผมได้ทำสิ่งที่ผิด

Romans โรม 3:23 23for all have sinned and fall short of the glory of God,

23เพราะว่าทุกคนทำบาป   และเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้า

Romans โรม 6:23 23For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord.

23เพราะว่าค่าจ้างของความบาปคือความตาย   แต่ของประทานจากพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา

I understood I wasn’t going to Heaven the way I was.  I was sorry about my sin.  

ผมเข้าใจผมไม่ได้ไปสวรรค์วิธีการที่ฉันเป็น ผมขออภัยเกี่ยวกับบาปของข้าพเจ้า

I heard that I could believe in Jesus, God’s Son who died on the cross for me and came alive again.   Then I would have forgiveness and eternal life. 

ผมได้ยินมาว่าฉันจะเชื่อในพระเยซูบุตรของพระเจ้าที่ทรงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนสำหรับฉันและมามีชีวิตอีกครั้ง แล้วฉันจะได้รับการอภัยโทษและชีวิตนิรันดร์

Romans โรม 10:9 9because, if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved.

9คือว่าถ้าท่านจะรับด้วยปากของท่านว่า   พระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า   และเชื่อในจิตใจว่า   พระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ให้เป็นขึ้นมาจากความตาย   ท่านจะรอด

My life changed, I became a completely different person. 

ชีวิตของผมเปลี่ยนแปลงผมกลายเป็นคนที่แตกต่างกันอย่างสมบูรณ์

I also met my future wife at the camp, and we were married a year later in 1975.

  ผมได้พบกับภรรยาในอนาคตของ ผมที่ค่ายและเราได้แต่งงานในปีต่อมาในปี 1975

About eight years later I felt God calling me to be a pastor.  I have worked with children in Child Evangelism Fellowship and was a hospital chaplain 16 years.  I have been a pastor and missionary in Thailand for five years.  

เกี่ยวกับแปดปีต่อมาผมรู้สึกว่าพระเจ้าเรียกให้ผมเป็นเจ้าอาวาส    ผมได้ทำงานกับเด็กในการคบหาเด็กและการประกาศเป็นพระคริสต์ในโรงพยาบาลเป็นเวลา 16 ปีที่ผ่านมา    ผมได้รับอาจารย์และมิชชันนารีในประเทศไทยเป็นเวลาห้าปี


 
 
 
Home  | Bibles Calvary Chapel at the Bridge Children Links |  Christian LinksDaily Devotions  ESL EFL Textbooks | Greece and Rome | Hospital Visitation | Just for Kids | Medical   Ministry Trips | Missionary Newsletter | Our Family | Salvation | Sermon Notes  | Thai Bible  Thai Flash CardsThai Language Course | Thailand Churches | Thailand Ministry | Web Design 

web design by Dana

top