Search the site

Twelve Basics for Living and Growing as a Christian
YWAM Discipleship by Dana Bratton
Legacy and Minstry Adventures of Dana Bratton
Peffect Storm: A Christian's Struggle with Depression
New Testament Expository Sermons vol. 1 Matthew 1-14
New Testament Expository Sermons vol. 2 Matthew 15-28
New Testament Expository Sermons vol. 3 Mark
New Testament Expository Sermons vol. 4 Luke 1-13
New Testament Expository Sermons vol 5 Luke 14-24
New Testament Expository Sermons vol. 6 John
Living Boldly: Acknowledging and Overcoming Fear
 
 
 

Thursday, February 2, 2017

 

Great Tribulation

มหากลียุค

What is the Great Tribulation? Is the Great Tribulation the last 3.5 years of the end times Tribulation?

มหากลียุคคืออะไร   มหากลียุคคือ 3.5 ปีสุดท้ายของความทุกข์ยากลำบากครั้งใหญ่ในวาระสุดท้ายหรือ


Question: "What is the Great Tribulation?"
คำถาม: “มหากลียุคคืออะไร”


Answer: The Tribulation is a future time period when the Lord will accomplish at least two aspects of His plan: 1) He will complete His discipline of the nation Israel

คำตอบ : ความทุกข์ยากลำบากครั้งใหญ่เป็นระยะเวลาในอนาคต     เมื่อพระเจ้าจะทรงกระทำแผนการของพระองค์อย่างน้อยสองด้านให้สำเร็จ :1) พระองค์จะทรงลงวินัยชนชาติอิสราเอลให้เสร็จสิ้น

Daniel ดาเนียล 9:24 24“Seventy weeks are decreed about your people and your holy city, to finish the transgression, to put an end to sin, and to atone for iniquity, to bring in everlasting righteousness, to seal both vision and prophet, and to anoint a most holy place.

24“มีเจ็ดสิบสัปตะแห่งปีกำหนดไว้สำหรับชนชาติของ ท่านและนครบริสุทธิ์ของท่าน   เพื่อให้เสร็จสิ้นการทรยศ ให้บาปจบสิ้น และให้ลบมลทิน   เพื่อนำความชอบธรรมนิรันดร์เข้ามา   เพื่อประทับตราทั้งนิมิตและคำของผู้เผยพระวจนะไว้   และเพื่อจะเจิมสถานศักดิ์สิทธิ์ที่สุด

2) He will judge the unbelieving, godless inhabitants of the earth (Revelation 6 - 18).

2) พระองค์จะทรงพิพากษาคนที่ไม่เชื่อ   ผู้ที่อาศัยในโลกนี้ที่ไม่นับถือพระเจ้า (วิวรณ์ 6-18)

The length of the Tribulation is seven years.

ระยะเวลาของความทุกข์ยากลำบากครั้งใหญ่เป็นเวลาเจ็ดปี

This is determined by an understanding of the seventy weeks of Daniel.

ระยะเวลานี้ถูกกำหนดโดยความเข้าใจเรื่องเจ็ดสิบสัปดาห์ในพระธรรมดาเนียล

Daniel ดาเนียล 9:25-27 25Know therefore and understand that from the going out of the word to restore and build Jerusalem to the coming of an anointed one, a prince, there shall be seven weeks. Then for sixty-two weeks it shall be built again with squares and moat, but in a troubled time.

25เพราะฉะนั้นจงทราบและเข้าใจว่า   นับตั้งแต่การที่ถ้อยคำนั้นออกไป   ให้สร้างกรุงเยรูซาเล็มขึ้นใหม่จน ถึงสมัยผู้ถูกเจิมไว้   ผู้เป็นประมุขก็เป็นเวลาเจ็ดสัปตะ   และเยรูซาเล็มจะถูกสร้างขึ้นพร้อมด้วยลานเมืองและคู เป็นเวลาหกสิบสองสัปตะแต่ในยุคลำบาก

26And after the sixty-two weeks, an anointed one shall be cut off and shall have nothing. And the people of the prince who is to come shall destroy the city and the sanctuary. Its end shall come with a flood, and to the end there shall be war. Desolations are decreed.

26หลังจากหกสิบสองสัปตะแล้ว ท่านผู้หนึ่งที่ถูกเจิมไว้จะต้องถูกตัดออกและจะไม่มี อะไรสำหรับท่าน   และประชาชนของประมุขผู้หนึ่งที่จะมานั้น   จะทำลายกรุง และสถานศักดิ์สิทธิ์เสีย   ที่สุดปลายของมันจะมาถึงด้วยน้ำท่วม   จนกระทั่งที่สุดจะมีสงคราม   มีความวิบัติกำหนดไว้

27And he shall make a strong covenant with many for one week, and for half of the week he shall put an end to sacrifice and offering. And on the wing of abominations shall come one who makes desolate, until the decreed end is poured out on the desolator.”

27ท่านจะทำพันธสัญญาเข้มแข็งกับคนเป็นอัน มากอยู่หนึ่งสัปตะ   ท่านจะกระทำให้การถวายสัตวบูชา และเครื่องบูชาอื่นๆ   หยุดไปครึ่งสัปตะ   ผู้ที่จะกระทำให้เกิดความวิบัตินั้น   จะมาบนปีกของสิ่งน่าสะอิดสะเอียน   จนความอวสานที่ได้กำหนดไว้จะถูก เทลงเหนือผู้กระทำให้เกิดความวิบัตินั้น”

The Great Tribulation is the last half of the Tribulation period, three and one-half years in length.

มหากลียุคจะอยู่ในครึ่งหลังของวาระแห่งความทุกข์ยากลำบากครั้งใหญ่    กินเวลานานสามปีครึ่ง

It is distinguished from the Tribulation period because the Beast, or Antichrist, will be revealed, and the wrath of God will greatly intensify during this time.

มันผิดแผกแตกต่างไปจากช่วงเวลาแห่งความทุกข์ยากลำบากครั้งใหญ่   เพราะสัตว์ร้ายหรือปฏิปักษ์พระคริสต์จะถูกเปิดเผยออก    และพระพิโรธของพระเจ้าจะยิ่งทวีความรุนแรงมากในช่วงเวลานี้

Thus, it is important at this point to emphasize that the Tribulation and the Great Tribulation are not synonymous terms.

ดังนั้น  ประเด็นนี้จึงสำคัญที่จะเน้นย้ำว่า  คำว่าความทุกข์ยากลำบากครั้งใหญ่และมหากลียุคไม่ได้มีหมายความเหมือนกัน

Within eschatology (the study of future things), the Tribulation refers to the full seven-year period while the “Great Tribulation” refers to the second half of the Tribulation.
ภายในคำสอนศาสนาเรื่องเกี่ยวกับความตาย (การศึกษาเรื่องสิ่งต่างๆในอนาคต) ความทุกข์ยากลำบากครั้งใหญ่หมายถึงระยะเวลาเจ็ดปีเต็ม    ในขณะที่ "มหากลียุค" หมายถึงช่วงครึ่งหลังของความทุกข์ยากลำบากครั้งใหญ่นั้น
It is Christ Himself who used the phrase "Great Tribulation" with reference to the last half of the Tribulation.

พระคริสต์เองที่ทรงใช้วลี "มหากลียุค" พร้อมกับข้ออ้างอิงถึงครึ่งหลังของความทุกข์ยากลำบากครั้งใหญ่

Matthew มัทธิว 24:21 21For then there will be great tribulation, such as has not been from the beginning of the world until now, no, and never will be.

21ด้วยว่าในคราวนั้นจะเกิดความทุกข์ลำบากใหญ่ยิ่ง   อย่างที่ไม่เคยมีตั้งแต่เริ่มโลกมาจนถึงทุกวันนี้   และในเบื้องหน้าจะไม่มีต่อไปอีก

In this verse Jesus is referring to the event which describes the revealing of the abomination of desolation, the man also known as the Antichrist.

ข้อพระคัมภีร์นี้พระเยซูทรงหมายถึงเหตุการณ์   ซึ่งอธิบายการเปิดเผยของสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนที่ทำให้เกิดความวิบัติ   ตัวคนที่เรารู้จักว่าคือปฏิปักษ์พระคริสต์

Matthew มัทธิว 24:15 15“So when you see the abomination of desolation spoken of by the prophet Daniel, standing in the holy place (let the reader understand),

15“เหตุฉะนั้นเมื่อท่านทั้งหลายเห็นสิ่งอันน่าสะอิดสะเอียน   ซึ่งกระทำให้เกิดความวิบัติ ตามพระวจนะที่ตรัสโดยดาเนียลผู้เผยพระวจนะนั้นตั้งอยู่ ในสถานบริสุทธิ์ (ให้ผู้อ่านเข้าใจเอาเถิด)

Matthew มัทธิว 24:29-30 29“Immediately after the tribulation of those days the sun will be darkened, and the moon will not give its light, and the stars will fall from heaven, and the powers of the heavens will be shaken.

29“แต่พอสิ้นความทุกข์ลำบากแห่งวันเหล่านั้นแล้ว   ดวงอาทิตย์จะมืดไป   และดวงจันทร์จะไม่ส่องแสง   ดวงดาวทั้งปวงจะตกจากฟ้า   และบรรดาสิ่งที่มีอำนาจในท้องฟ้าจะสะเทือนสะท้าน

30Then will appear in heaven the sign of the Son of Man, and then all the tribes of the earth will mourn, and they will see the Son of Man coming on the clouds of heaven with power and great glory.

30เมื่อนั้นนิมิตแห่งบุตรมนุษย์   จะปรากฏขึ้นในท้องฟ้า   มนุษย์ทุกชาติทั่วโลกจะตีอกร้องไห้ แล้วจะเห็น บุตรมนุษย์เสด็จมาบนเมฆในท้องฟ้า   ทรงฤทธานุภาพและพระสิริเป็นอันมาก

In this passage, Jesus defines the Great Tribulation as beginning with the revealing of the abomination of desolation and ending with Christ's second coming.
ในพระธรรมตอนนี้   พระเยซูทรงให้นิยามมหากลียุคว่า   เป็นจุดเริ่มต้นการเปิดเผยของสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนที่ทำให้เกิดความวิบัติ    และจบลงด้วยการเสด็จกลับมาของพระคริสต์

Daniel ดาเนียล 12:1 1“At that time shall arise Michael, the great prince who has charge of your people. And there shall be a time of trouble, such as never has been since there was a nation till that time. But at that time your people shall be delivered, everyone whose name shall be found written in the book.

1“ในครั้งนั้น มีคาเอลเจ้าผู้พิทักษ์ยิ่งใหญ่   ผู้คุ้มกันชนชาติของท่านจะลุกขึ้น   และจะมีเวลายากลำบากอย่างไม่เคยมีมา ตั้งแต่ครั้งมีประชาชาติจนถึงสมัย นั้น   แต่ในครั้งนั้นชนชาติของท่านจะรับการช่วยกู้   คือทุกคนที่มีชื่อบันทึกไว้ในหนังสือ

It seems that Jesus was quoting this verse when He spoke the words recorded in

มันดูเหมือนว่าพระเยซูทรงยกคำอ้างพระคัมภีร์ข้อนี้  เมื่อทรงตรัสถ้อยคำที่บันทึกไว้

Matthew มัทธิว 24:21 21For then there will be great tribulation, such as has not been from the beginning of the world until now, no, and never will be.

21ด้วยว่าในคราวนั้นจะเกิดความทุกข์ลำบากใหญ่ยิ่ง   อย่างที่ไม่เคยมีตั้งแต่เริ่มโลกมาจนถึงทุกวันนี้   และในเบื้องหน้าจะไม่มีต่อไปอีก


Also referring to the Great Tribulation

นอกจากนี้ยังหมายถึงมหากลียุค

Jeremiah เยเรมีย์ 30:7 7Alas! That day is so great there is none like it; it is a time of distress for Jacob; yet he shall be saved out of it.

7อนิจจาเอ๋ย วันนั้นใหญ่โตเหลือเกิน   ไม่มีวันใดเหมือน    เป็นเวลาทุกข์ใจของยาโคบ    แต่เขาก็ยังจะรอดวันนั้นไปได้  

The phrase “Jacob’s distress” refers to the nation of Israel, which will experience persecution and natural disasters such as have never before been seen.
วลีที่ว่า "ความทุกข์ของยาโคบ" หมายถึงชนชาติอิสราเอล   ซึ่งจะประสบกับการกดขี่ข่มเหงและภัยพิบัติธรรมชาติร้ายแรง    เช่นที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อน
Considering the information Christ gave us in Matthew 24:15-30, it is easy to conclude that the beginning of the Great Tribulation has much to do with the abomination of desolation, an action of the Antichrist.

เมื่อพิจารณาจากข้อมูลที่พระคริสต์ทรงสอนเราในพระธรรมมัทธิว 24: 15-30 มันก็ง่ายที่จะสรุปว่าจุดเริ่มต้นของมหากลียุคมีหลายอย่างที่ต้องทำกับสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนที่ก่อให้เกิดความวิบัติ    นั่นคือการกระทำของปฏิปักษ์พระคริสต์

In Daniel 9:26-27, we find that this man will make a "covenant" (a peace pact) with the world for seven years (one “week”; again, see the article on the Tribulation).

ในพระธรรมดาเนียล 9: 26-27 เราพบว่าคนๆ นี้จะทำให้ "พันธสัญญา" (สัญญาสันติภาพ) กับโลกเป็นเวลาเจ็ดปี (หนึ่ง "สัปดาห์"; ดูบทความในเรื่องความทุกข์ยากลำบากครั้งใหญ่อีกครั้ง)


Halfway through the seven-year period—"in the middle of the week"—we are told this man will break the covenant he made, stopping sacrifice and grain offering, which specifically refers to his actions in the rebuilt temple of the future. 

ตลอดครึ่งทางของระยะเวลาเจ็ดปี-- "ในช่วงกลางสัปดาห์" เราถูกสอนว่าคนๆ นี้จะทำลายพันธสัญญาที่เขาได้ทำ     หยุดการถวายสักการบูชาและการถวายเครื่องธัญบูชา ซึ่งหมายถึงเฉพาะการกระทำของเขาในพระวิหารที่สร้างขึ้นมาใหม่ในอนาคต

Revelation วิวรณ์ 13:1-10 1And I saw a beast rising out of the sea, with ten horns and seven heads, with ten diadems on its horns and blasphemous names on its heads.

1และข้าพเจ้าได้เห็นสัตว์ร้ายตัวหนึ่งขึ้นมาจากทะเล   มันมีเจ็ดหัวและสิบเขา   ที่เขาทั้งสิบนั้นมีมงกุฎสิบอัน   และมีชื่อที่เป็นคำหมิ่นประมาทพระเจ้า จารึกไว้ที่หัวของมัน

2And the beast that I saw was like a leopard; its feet were like a bear's, and its mouth was like a lion's mouth. And to it the dragon gave his power and his throne and great authority.

2สัตว์ร้ายที่ข้าพเจ้าได้เห็นนั้น   ตัวเหมือนเสือดาว   และตีนเหมือนตีนหมี   และปากเหมือนปากสิงห์ และพญานาคได้ให้ฤทธิ์อำนาจอันยิ่งใหญ่ และที่นั่งของมันแก่สัตว์ร้ายนั้น

3One of its heads seemed to have a mortal wound, but its mortal wound was healed, and the whole earth marveled as they followed the beast. _

3หัวๆ หนึ่งของมันดูเหมือนถูกฟันปางตาย   แต่แผลที่ถูกฟันนั้นรักษาหายแล้ว   คนทั้งโลกติดตามสัตว์ร้ายนั้นไปด้วยความอัศจรรย์ใจ

4And they worshiped the dragon, for he had given his authority to the beast, and they worshiped the beast, saying, “Who is like the beast, and who can fight against it?”

4เขาทั้งหลายได้บูชาพญานาคเพราะพญานาคได้ให้อำนาจแก่สัตว์ร้ายนั้น   เขาได้บูชาสัตว์ร้ายนั้น   กล่าวว่า “ใครจะเปรียบปานสัตว์นี้ได้   และใครสามารถจะสู้รบกับสัตว์นี้ได้”  

5And the beast was given a mouth uttering haughty and blasphemous words, and it was allowed to exercise authority for forty-two months.

5สัตว์ร้ายนั้นมีปากที่พูดคำจาบจ้วงและหมิ่นประมาทพระเจ้า   และทรงยอมให้มันใช้อำนาจกระทำอย่างนั้นตลอดสี่สิบสองเดือน

6It opened its mouth to utter blasphemies against God, blaspheming his name and his dwelling, that is, those who dwell in heaven.

6มันกล่าวคำหมิ่นประมาทต่อพระเจ้า   ต่อพระนามของพระองค์   ต่อสถานที่สถิตของพระองค์   และต่อผู้ที่อยู่ในสวรรค์

7Also it was allowed to make war on the saints and to conquer them. And authority was given it over every tribe and people and language and nation,

7 ทรงยอมให้มันทำสงครามกับธรรมิกชนและชนะเขา   ทรงประทานให้มันมีอำนาจเหนือชนทุกเผ่า ทุกชาติ ทุกภาษา และทุกประชาชาติ

8and all who dwell on earth will worship it, everyone whose name has not been written before the foundation of the world in the book of life of the Lamb that was slain.

8และคนที่อยู่ในแผ่นดินโลกจะบูชาสัตว์ร้ายนั้น   เว้นแต่คนทั้งปวงที่มีชื่อจดไว้ในหนังสือแห่งชีวิตของพระเมษโปดกผู้ทรงถูกปลงพระชนม์   ซึ่งบันทึกไว้ตั้งแต่แรกทรงสร้างโลก

9If anyone has an ear, let him hear: _

9ใครมีหูก็ให้ฟังเอาเถิด  

10If anyone is to be taken captive, to captivity he goes; if anyone is to be slain with the sword, with the sword must he be slain.  Here is a call for the endurance and faith of the saints.

10ผู้ใดที่กำหนดไว้ให้ไปเป็นเชลย   ผู้นั้นก็จะต้องไปเป็นเชลย    ผู้ใดฆ่าเขาด้วยดาบ   ผู้นั้นก็ต้องถูกฆ่าด้วยดาบ   นี่แหละคือความอดทนและความเชื่อ ที่พวกธรรมิกชนจะต้องมี  

This gives even more detail concerning the Beast's actions, and just as important, it also verifies the length of time he will be in power. 

สิ่งนี้ช่วยให้รายละเอียดมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับการกระทำของสัตว์ร้าย  และดังที่มันสำคัญ  มันยังสามารถพิสูจน์ยืนยันระยะเวลาที่มันจะอยู่ในอำนาจ

Revelation 13:5 says he will be in power for 42 months, which is three and one-half years, the length of the Great Tribulation.
วิวรณ์ 13: 5 เขาบอกว่าเขาจะอยู่ในอำนาจเป็นเวลา 42 เดือนซึ่งเป็นสามและครึ่งหนึ่งปีที่ผ่านมาความยาวของความทุกข์ยากลำบากยิ่งใหญ่
Revelation offers us the most information about the Great Tribulation.

พระธรรมวิวรณ์ได้ให้เราทราบเรื่องราวเกี่ยวกับมหากลียุคมากที่สุด

From Revelation 13 when the Beast is revealed until Christ returns in Revelation 19, we are given a picture of God's wrath on the earth because of unbelief and rebellion (Revelation 16-18).

จากพระธรรมวิวรณ์บทที่ 13 เมื่อสัตว์ร้ายถูกเปิดเผยจนกระทั่งพระคริสต์เสด็จกลับมาในพระธรรมวิวรณ์บทที่ 19    เราได้เห็นภาพพระพิโรธของพระเจ้าที่มีต่อโลกนี้  เพราะพวกเขาไม่เชื่อและขัดขืนต่อต้านพระองค์ (วิวรณ์ 16-18)

It is also a picture of how God disciplines and at the same time protects His people Israel.

นอกจากนี้ยังเป็นภาพของวิธีที่พระเจ้าทรงลงวินัย   และทรงปกป้องชนชาติอิสราเอล / ประชากรของพระองค์ในเวลาเดียวกัน

Revelation วิวรณ์ 14:1-5 1Then I looked, and behold, on Mount Zion stood the Lamb, and with him 144,000 who had his name and his Father's name written on their foreheads.

1ข้าพเจ้าได้แลเห็น   และ   ดูเถิด   พระเมษโปดกทรงยืนอยู่ที่ภูเขาศิโยน   และผู้ที่อยู่กับพระองค์มีจำนวนแสนสี่หมื่นสี่พันคน   ซึ่งเป็นผู้ที่มีพระนามของพระองค์   และพระนามของพระบิดาของพระองค์เขียนไว้ที่หน้าผากของเขา

2And I heard a voice from heaven like the roar of many waters and like the sound of loud thunder. The voice I heard was like the sound of harpists playing on their harps,

2และข้าพเจ้าได้ยินเสียงดังจากสวรรค์   ดุจเสียงน้ำมากหลาย   และดุจเสียงฟ้าร้องสนั่น   เสียงที่ข้าพเจ้าได้ยินนั้น   เหมือนเสียงพวกดีดพิณกำลังเล่นพิณอยู่

3and they were singing a new song before the throne and before the four living creatures and before the elders. No one could learn that song except the 144,000 who had been redeemed from the earth.

3คนเหล่านั้นร้องเพลงบทใหม่   หน้าพระที่นั่งหน้าสัตว์ทั้งสี่นั้นและหน้าพวกผู้อาวุโส   ไม่มีใครสามารถร้องเพลงบทนั้นได้   นอกจากคนแสนสี่หมื่นสี่พันคนนั้น   ที่ได้ทรงไถ่ไว้แล้วจากแผ่นดินโลก

4It is these who have not defiled themselves with women, for they are virgins. It is these who follow the Lamb wherever he goes. These have been redeemed from mankind as first fruits for God and the Lamb, _

4คนเหล่านี้เป็นคนที่มิได้มีมลทินกับผู้หญิง   เพราะว่าเขาเป็นพวกพรหมจารี   พระเมษโปดกเสด็จไปที่ใด   คนเหล่านี้ก็ตามเสด็จไปด้วย   พวกเขาเป็นผู้ที่ทรงไถ่จากมวลมนุษย์   เพื่อเป็นผลแรกถวายแด่พระเจ้าและแด่พระเมษโปดก

5and in their mouth no lie was found, for they are blameless.

5ปากเขาไม่กล่าวคำมุสาเลย   เพราะเขาไม่ด่างพร้อยเลย


Until He keeps His promise to Israel by establishing an earthly kingdom

จนกระทั่งพระองค์ทรงรักษาพระสัญญากับอิสราเอลโดยการสร้างราชอาณาจักรในโลก

Revelation วิวรณ์ 20:4-6 4Then I saw thrones, and seated on them were those to whom the authority to judge was committed. Also I saw the souls of those who had been beheaded for the testimony of Jesus and for the word of God, and who had not worshiped the beast or its image and had not received its mark on their foreheads or their hands. They came to life and reigned with Christ for a thousand years.

4ข้าพเจ้าได้เห็นบัลลังก์หลายบัลลังก์   และผู้ที่นั่งบนบัลลังก์นั้น   เป็นผู้ที่จะพิพากษา   และข้าพเจ้ายังได้เห็นดวงวิญญาณของคนทั้งปวงที่ถูกตัดศีรษะ   เพราะเป็นพยานของพระเยซูและเพราะพระวจนะของพระเจ้า   และผู้ที่ไม่ได้บูชาสัตว์ร้ายนั้นหรือรูปของมัน และไม่ได้ติดเครื่องหมายของมัน ไว้ที่หน้าผากหรือที่มือของเขา   คนเหล่านั้นกลับมีชีวิตขึ้นมาใหม่   และได้ครอบครองร่วมกับพระคริสต์เป็นเวลาพันปี

5The rest of the dead did not come to life until the thousand years were ended. This is the first resurrection.

5นอกจากคนเหล่านี้คนอื่นๆ   ที่ตายแล้วไม่ได้กลับมีชีวิตอีกจนกว่าจะครบกำหนดพันปี   นี่แหละคือการฟื้นจากความตายครั้งแรก

6Blessed and holy is the one who shares in the first resurrection! Over such the second death has no power, but they will be priests of God and of Christ, and they will reign with him for a thousand years.

6ผู้ใดที่ได้มีส่วนในการฟื้นจากความตายครั้งแรกก็เป็นสุขและบริสุทธิ์   ความตายครั้งที่สองจะไม่มีอำนาจเหนือคนเหล่านั้น   แต่เขาจะเป็นปุโรหิตของพระเจ้าและของพระคริสต์   และจะครอบครองร่วมกับพระองค์เป็นเวลาพันปี  

www.gotquestions.org/Thai

Exodus 17b and Great Tribulation

 
 
Home  | Bibles Calvary Chapel at the Bridge Children Links |  Christian LinksDaily Devotions  ESL EFL Textbooks | Greece and Rome | Hospital Visitation | Just for Kids | Medical   Ministry Trips | Missionary Newsletter | Our Family | Salvation | Sermon Notes  | Thai Bible  Thai Flash CardsThai Language Course | Thailand Churches | Thailand Ministry | Web Design 

web design by Dana

top