Search the site

Twelve Basics for Living and Growing as a Christian
YWAM Discipleship by Dana Bratton
Legacy and Minstry Adventures of Dana Bratton
Peffect Storm: A Christian's Struggle with Depression
New Testament Expository Sermons vol. 1 Matthew 1-14
New Testament Expository Sermons vol. 2 Matthew 15-28
New Testament Expository Sermons vol. 3 Mark
New Testament Expository Sermons vol. 4 Luke 1-13
New Testament Expository Sermons vol 5 Luke 14-24
New Testament Expository Sermons vol. 6 John
Living Boldly: Acknowledging and Overcoming Fear
 
 
 

Thursday, February 23, 2017

 

prophets in the church today

ผู้เผยพระวจนะคริสตจักรทุกวันนี้

Are there prophets in the church today? Is God restoring the office of prophet? What is the role of a New Testament prophet?

มีผู้เผยพระวจนะในคริสตจักรทุกวันนี้หรือไม่   พระเจ้ากำลังทรงฟื้นฟูให้ผู้เผยพระวจนะทำงานรับใช้หรือไม่   บทบาทของผู้เผยพระวจนะในพันธสัญญาใหม่คืออะไร


Question: "Are there prophets in the church today?"
คำถาม: "มีผู้เผยพระวจนะในคริสตจักรทุกวันนี้หรือไม่"

Answer:  The gift of prophecy seems to have been a temporary gift given by Christ for establishing the church.

คำตอบ: ของประทานการเผยพระวจนะดูเหมือนว่าได้เป็นของประทานชั่วคราวที่พระคริสต์ทรงประทานให้เพื่อการก่อตั้งคริสตจักร

Prophets were foundational to the church

ผู้เผยพระวจนะทั้งหลายเป็นรากฐานของคริสตจักร

Ephesians เอเฟซัส 2:20 20built on the foundation of the apostles and prophets, Christ Jesus himself being the cornerstone,

20ท่านได้ถูกประดิษฐานขึ้น   บนรากแห่งพวกอัครทูตและพวกผู้เผยพระวจนะ   พระเยซูคริสต์ทรงเป็นศิลามุมเอก


The prophet proclaimed a message from the Lord to the early believers.

ผู้เผยพระวจนะประกาศข่าวสารจากพระเจ้าให้แก่บรรดาผู้เชื่อในยุคแรก

Sometimes a prophet’s message was revelatory (new revelation and truth from God), and sometimes a prophet’s message was predictive

บางครั้งข่าวสารของผู้เผยพระวจนะถูกเปิดเผยให้ทราบ (การทรงเปิดเผยใหม่และความจริงจากพระเจ้า) และบางครั้งข่าวสารของผู้เผยพระวจนะเป็นการทำนาย

Acts กิจการ 11:28 28And one of them named Agabus stood up and foretold by the Spirit that there would be a great famine over all the world (this took place in the days of Claudius).

28ฝ่ายผู้หนึ่งในจำนวนนั้นชื่ออากาบัส   ได้ลุกขึ้นกล่าวโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่า   จะบังเกิดการกันดารอาหารมากยิ่งทั่วแผ่นดินโลก   การกันดารอาหารนั้นได้บังเกิดขึ้นในรัชสมัยจักรพรรดิคลาวดิอัส

Acts กิจการ 21:10 10While we were staying for many days, a prophet named Agabus came down from Judea.

10ครั้นเราอยู่ที่นั่นหลายวันแล้ว   มีชายผู้ทำนายคนหนึ่งลงมาจากแคว้นยูเดียชื่ออากาบัส

The early Christians did not have the complete Bible, and some of them did not have access to any of the books of the New Testament.

คริสเตียนยุคแรกไม่ได้มีพระคัมภีร์ที่สมบูรณ์แบบ   และพวกเขาบางคนไม่ได้เข้าถึงพระธรรมฉบับใดของพันธสัญญาใหม่


The New Testament prophets “filled the gap” by proclaiming God’s message to the people who would not have access to it otherwise.

ผู้เผยพระวจนะพันธสัญญาใหม่ได้ "เติมช่องว่าง" โดยประกาศข่าวสารของพระเจ้าให้แก่ผู้คนที่ไม่สามารถเข้าถึงอย่างอื่นได้

The last book of the New Testament (Revelation) was not completed until late in the first century.

พระธรรมเล่มสุดท้ายของพันธสัญญาใหม่ (วิวรณ์) ยังไม่เสร็จสมบูรณ์จนกระทั่งในช่วงปลายศตวรรษแรก

So, the Lord sent prophets to proclaim God’s Word to His people.
ดังนั้นพระเจ้าทรงส่งผู้พยากรณ์ไปประกาศพระวจนะของพระเจ้า แก่ประชากรของพระองค์

Are there true prophets today? If the purpose of a prophet was to reveal truth from God, why would we need prophets today, since we have the completed revelation from God in the Bible?

มีผู้เผยพระวจนะแท้จริงทุกวันนี้หรือไม่  หากจุดประสงค์ของผู้เผยพระวจนะคือเปิดเผยความจริงจากพระเจ้า   ทำไมเราจำต้องการผู้เผยพระวจนะทุกวัน

นี้อีก  เพราะว่า  เราได้รับการเปิดเผยที่ครบถ้วนจากพระเจ้าในพระคัมภีร์แล้ว


If prophets were the “foundation” of the early church, are we still building the “foundation” today?

หากผู้เผยพระวจนะเป็น "รากฐาน" ของคริสตจักรยุคแรก   เรายังคงสร้าง "รากฐาน" ทุกวันนี้หรือไม่


Can God give someone a message to deliver to someone else? Absolutely! Does God reveal truth to someone in a supernatural way and enable that person to deliver that message to others? Absolutely!

พระเจ้าทรงสามารถให้ข่าวสารแก่คนเพื่อไปส่งมอบให้แก่คนอื่นหรือ แน่

นอน! พระเจ้าทรงเปิดเผยความจริงกับคนโดยวิธีที่เหนือธรรมชาติ  และทรงใช้งานคนนั้นในการส่งข่าวสารแก่คนอื่น ๆ  แน่นอนทีเดียว

But is this the biblical gift of prophecy? No.
แต่นี่เป็นของประทานการทำนายตามพระคัมภีร์หรือ   ไม่ใช่เลย

Whenever a person claims to be speaking for God (the essence of prophecy), the key is to compare what he or she says with what the Bible says.

เมื่อใดก็ตามที่คนเราอ้างว่าเขากำลังพูดเพื่อพระเจ้า (หัวใจของคำทำนาย)

หลักสำคัญคือการเปรียบเทียบสิ่งที่เขาหรือเธอพูดกับสิ่งที่พระคัมภีร์กล่าวไว้

If God were to speak through a person today, the message would be in complete agreement with what God has already said in the Bible.

ถ้าพระเจ้าต้องทรงตรัสผ่านบุคคลทุกวันนี้  ข่าวสารจะสอดคล้องสมบูรณ์แบบกับสิ่งที่พระเจ้าได้ตรัสไว้เรียบร้อยแล้วในพระคัมภีร์

God does not contradict Himself. 

พระเจ้าไม่ได้ทรงขัดแย้งกับพระองค์เอง

1 John 4:1 1Beloved, do not believe every spirit, but test the spirits to see whether they are from God, for many false prophets have gone out into the world.

1ท่านที่รักทั้งหลาย   อย่าเชื่อวิญญาณเสียทุกๆวิญญาณ   แต่จงพิสูจน์วิญญาณนั้นๆว่ามาจากพระเจ้าหรือไม่   เพราะว่ามีผู้พยากรณ์เท็จเป็นอันมากจาริกไปในโลก  

1 Thessalonians 1 เธซะโลนิกา 5:20-21 20Do not despise prophecies,

20อย่าประมาทคำเผยข้อลับลึก

21but test everything; hold fast what is good.

21จงพิสูจน์ทุกสิ่ง   สิ่งที่ดีนั้นจงยึดถือไว้ให้มั่น

So, whether is it a “word from the Lord” or a supposed prophecy, our response should be the same.

ดังนั้นไม่ว่าจะเป็น " พระคำจากพระเจ้า" หรือคำทำนายที่สมมุติว่าจริง  เราควรตอบสนองในแบบเดียวกัน

Compare what is said to what the Word of God says.

เปรียบเทียบสิ่งที่ได้กล่าว  กับสิ่งที่พระวจนะของพระเจ้าตรัสไว้

If it contradicts the Bible, throw it out.

ถ้ามันขัดแย้งกับพระคัมภีร์  จงโยนมันออกไป

If it agrees with the Bible, pray for wisdom and discernment as to how to apply the message.

ถ้ามันสอดคล้องกับพระคัมภีร์  จงอธิษฐานทูลขอสติปัญญาและความ

สามารถรู้ได้ชัดแจ้ง เกี่ยวกับวิธีประยุกต์ใช้ข่าวสารอย่างไร

2 Timothy 2 ทิโมธี 3:16-17 16All Scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness,

16พระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้า และ เป็นประโยชน์ในการสอน   การตักเตือนว่ากล่าว การปรับปรุงแก้ไขคนให้ดี   และการอบรมใน

ทางธรรม

17that the man of God may be competent, equipped for every good work.

17เพื่อคนของพระเจ้าจะพรักพร้อมที่จะกระทำการดีทุกอย่าง

James ยากอบ 1:5 5If any of you lacks wisdom, let him ask God, who gives generously to all without reproach, and it will be given him.

5ถ้าผู้ใดในพวกท่านขาดสติปัญญา   ก็ให้ผู้นั้นทูลขอจากพระเจ้า   ผู้ทรงโปรดประทานให้แก่คนทั้งปวงด้วยพระกรุณาและมิได้ทรงตำหนิ แล้วผู้นั้นก็จะได้

รับสิ่งที่ทูลขอ


unbiblical baptism

บัพติสมาที่ไม่เป็นตามแบบพระคัมภีร์


I was baptized unbiblically. Do I need to be rebaptized? If a person was baptized by sprinkling or pouring, does that person need to be rebaptized by immersion?

ผมไม่ได้รับบัพติสมาตามแบบพระคัมภีร์    ผมจำเป็นต้องได้รับบัพติสมาใหม่อีกครั้งไหม

ถ้าคนได้รับบัพติสมาโดยการพรมน้ำ หรือรดน้ำ  คนนั้นจำเป็นต้องรับบัพติสมาใหม่อีกครั้งโดยการดำลงน้ำไหม


Question: "I was baptized unbiblically. Do I need to be rebaptized?"
คำถาม: "ผมไม่ได้รับบัพติสมาตามแบบพระคัมภีร์   ผมจำเป็นต้องได้รับบัพติสมาใหม่อีกครั้งไหม "

Answer:  The Bible is very clear about baptism.

คำตอบ: พระคัมภีร์สอนชัดเจนมากเกี่ยวกับบัพติสมา

There are two points we all need to understand.

มีประเด็นสองอย่างที่เราทุกคนต้องเข้าใจ

(1) Baptism is to take place after a person has received Jesus Christ as Savior, trusting in Him alone for salvation.

(1) คนหนึ่งต้องรับบัพติสมาหลังจากได้ต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดไว้วางใจในพระองค์เพียงอย่างเดียวเพื่อรับความรอด

(2) Baptism is to be by immersion.

(2) บัพติศมาต้องกระทำโดยการจุ่มลงในน้ำ

The word baptize literally means "to immerse / submerge in water."

คำว่า รับบัพติสมา มีความหมายตามอักษรว่า "จุ่มลง / ดำลงมิดในน้ำ"

Baptism by immersion is the only method of baptism that adequately illustrates what baptism symbolizes—believers dying, being buried with Christ, and being raised to newness of life

บัพติสมาโดยการจุ่มน้ำเป็นวิธีเดียวของบัพติศมา  ที่แสดงให้เห็นถึงสัญลักษณ์ของบัพติศมาพอสมควร-----ตัวผู้เชื่อกำลังจะตาย ถูกฝังไว้กับพระคริสต์และถูกยกขึ้นเพื่อมีชีวิตใหม่

Romans โรม 6:3-4 3Do you not know that all of us who have been baptized into Christ Jesus were baptized into his death?

3ท่านไม่รู้หรือว่า เราทั้งหลายที่ได้รับบัพติศมาเข้าในพระเยซูคริสต์   ก็ได้รับบัพติศมานั้นเข้าในความตายของพระ

องค์

4We were buried therefore with him by baptism into death, in order that, just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, we too might walk in newness of life.

4เหตุฉะนั้น   เราจึงถูกฝังไว้กับพระองค์แล้ว   โดยการรับบัพติศมาเข้าส่วนในการตายนั้น   เพื่อว่าเมื่อพระคริสต์ได้ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากความตายโดยเดชพระสิริของพระบิดาแล้ว   ราก็จะได้ดำเนินตามชีวิตใหม่ด้วยเหมือน

กัน   


With those two key points in mind, what about those who were baptized unbiblically?

โดยมีประเด็นสำคัญสองอย่างในใจ    แล้วผู้ที่ไม่ได้รับบัพติสมาตามแบบพระคัมภีร์เป็นอย่างไร

For the sake of clarity, let's divide them into two categories as well.

เพื่อหาความชัดเจน ให้เราแบ่งพวกเขาออกเป็นสองประเภทด้วยกัน

First, those who were baptized before they became Christians.

ประเภทแรก  บรรดาผู้ที่ได้รับบัพติศมาก่อนที่กลายเป็น

คริสเตียน

Common examples of this include those who were baptized as infants and those who were baptized later in life but did not truly know Jesus as Savior when they were baptized.

ตัวอย่างทั่วไปของเรื่องนี้รวมบรรดาผู้ที่ได้รับบัพติศมาเป็นเด็กทารกและบรรดาผู้ที่ได้รับบัพติศมาภายหลังในชีวิต  แต่ไม่ได้รู้อย่างแท้จริงว่าพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดเมื่อพวกเขาได้รับบัพติศมา

In these instances, yes, such a person definitely needs to be rebaptized.

ในกรณีเหล่านี้ ใช่แน่นอน คนเช่นนี้จะต้องรับบัพติศมาใหม่อีกครั้ง

Again, the Bible reveals that baptism is post-salvation.

อีกครั้งพระคัมภีร์เผยให้เห็นว่าเป็นบัพติศมาหลังได้รับความรอด

The symbolism of baptism is lost if a person has not truly experienced salvation by faith in Jesus Christ.
สัญลักษณ์ของบัพติศมาจะหายไป ถ้าคนนั้นไม่ได้รับความรอดแท้จริงโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์
Second, those who were baptized after faith in Christ, but with a method other than immersion.

ประเภทที่สอง บรรดาผู้ที่ได้รับบัพติศมาหลังจากที่รับเชื่อในพระคริสต์  แต่ด้วยวิธีการอื่นที่ไม่ใช่การจุ่มลงในน้ำ

This issue is a little more difficult.

ปัญหานี้เป็นเรื่องยากขึ้นเล็กน้อย

It could be argued that such a person did not truly receive baptism.

มันอาจจะมีคนแย้งว่า  บุคคลดังกล่าวไม่ได้รับบัพติสมาจริง

If the method was sprinkling or pouring, it does not fit the basic definition of baptize, “to immerse.”

หากเป็นวิธีการพรมน้ำหรือเทรดน้ำ   มันไม่เหมาะสมกับความหมายพื้นฐานของบัพติสมา "จุ่มลงในน้ำ".


However, the Bible nowhere specifically addresses a case of someone having been “baptized” but not immersed.

อย่างไรก็ตาม ไม่มีพิเศษที่ไหนในพระคัมภีร์ที่กล่าวถึงบางคนที่ได้รับ "บัพติสมา" แต่ไม่ได้จุ่มลงในน้ำ

The issue, then, should be settled on an individual basis.

แล้วปัญหาควรจะอยู่บนพื้นฐานของแต่ละบุคคล

A believer who has been baptized unbiblically should ask the Lord for wisdom

ผู้เชื่อที่ไม่ได้รับบัพติสมาตามแบบพระคัมภีร์ ควรทูลขอสติปัญญาจากพระเจ้า

James ยากอบ 1:5 5If any of you lacks wisdom, let him ask God, who gives generously to all without reproach, and it will be given him.

5ถ้าผู้ใดในพวกท่านขาดสติปัญญา   ก็ให้ผู้นั้นทูลขอจากพระเจ้า   ผู้ทรงโปรดประทานให้แก่คนทั้งปวงด้วยพระกรุณาและมิได้ทรงตำหนิ   แล้วผู้นั้นก็จะได้รับสิ่งที่ทูลขอ

If the believer's conscience is unsure, it would be best to be rebaptized biblically to put the conscience at ease.

หากผู้เชื่อไม่แน่ใจในสามัญสำนึกของตน  มันจะดีที่สุดที่จะรับบัพติสมาตามแบบพระคัมภีร์อีกครั้งเพื่อผ่อนคลายความรู้สึกรับผิดชอบชั่วดี

Romans โรม 14:23 23But whoever has doubts is condemned if he eats, because the eating is not from faith. For whatever does not proceed from faith is sin.

23แต่ผู้ที่มีความสงสัยอยู่นั้นถ้าเขากินก็มีความผิด   เพราะเขามิได้กินตามที่ตนเชื่อ   ทั้งนี้เพราะการกระทำใดๆ   ที่มิได้เกิดจากความเชื่อมั่นก็เป็นบาปทั้งสิ้น

www.gotquestions.org/Thai

Prophets Today and Unbiblical Baptism

 
 
Home  | Bibles Calvary Chapel at the Bridge Children Links |  Christian LinksDaily Devotions  ESL EFL Textbooks | Greece and Rome | Hospital Visitation | Just for Kids | Medical   Ministry Trips | Missionary Newsletter | Our Family | Salvation | Sermon Notes  | Thai Bible  Thai Flash CardsThai Language Course | Thailand Churches | Thailand Ministry | Web Design 

web design by Dana

top