Search the site

Twelve Basics for Living and Growing as a Christian
YWAM Discipleship by Dana Bratton
Legacy and Minstry Adventures of Dana Bratton
Peffect Storm: A Christian's Struggle with Depression
New Testament Expository Sermons vol. 1 Matthew 1-14
New Testament Expository Sermons vol. 2 Matthew 15-28
New Testament Expository Sermons vol. 3 Mark
New Testament Expository Sermons vol. 4 Luke 1-13
New Testament Expository Sermons vol 5 Luke 14-24
New Testament Expository Sermons vol. 6 John
Living Boldly: Acknowledging and Overcoming Fear
 
 
 

Thursday, February 16, 2017

 

responsibilities of deacons in the church

ความรับผิดชอบของมัคนายกในโบสถ์


What are the responsibilities of deacons in the church? How are deacons to be the servant-leaders of the church?

อะไรคือความรับผิดชอบของมัคนายกในโบสถ์  มัคนายกจะเป็นผู้นำด้านบริการคริสตจักรได้อย่างไร


Question: "What are the responsibilities of deacons in the church?"
คำถาม: "อะไรคือความรับผิดชอบของมัคนายกในโบสถ์"

Answer:  In the New Testament, the word usually translated "serve" is the Greek word diakoneo, which literally means "through the dirt."

คำตอบ: ในพันธสัญญาใหม่มักจะแปลคำว่า " รับใช้" เป็น diakoneo คำภาษากรีกซึ่งตามตัวอักษรหมายถึง "ผ่านสิ่งสกปรก."

It refers to an attendant, a waiter, or one who ministers to another.

มันหมายถึงผู้ดูแล   บริกร หรือคนหนึ่งที่ทำพันธกิจรับใช้ผู้อื่น

From this word we get the English word deacon.

จากคำนี้ เราได้รับคำภาษาอังกฤษว่า มัคนายก

We first see the word deacon used in reference to helpers in the church in the book of Acts.

ครั้งแรกเราเห็นการใช้คำว่า มัคนายก ในการอ้างอิงถึงผู้ช่วยเหลือในคริสตจักรในพระธรรมกิจการ

Acts กิจการ 6:2 2And the twelve summoned the full number of the disciples and said, “It is not right that we should give up preaching the word of God to serve tables.

2ฝ่ายอัครทูตทั้งสิบสองคนจึงเรียกบรรดาศิษย์ให้ประชุมกัน   แล้วกล่าวว่า   “ซึ่งเราจะละเลยพระวจนะของพระเจ้า   มัวไปแจกอาหารก็หาควรไม่


The men who were feeding the flock by preaching and teaching realized that it wasn’t right for them to leave those activities to wait tables, so they found some other men who were willing to serve and had them minister to the church’s physical needs while they ministered to the spiritual needs.

ผู้คนที่กำลังให้อาหารฝูงแกะโดยการเทศนาและสั่งสอน   ตระหนักว่ามันไม่เหมาะสมสำหรับพวกเขาที่จะทิ้งหน้าที่กิจกรรมเหล่านั้นเพื่อรอรับใช้ตามโต๊ะอาหาร   ดังนั้นพวกเขาหาคนอื่น ๆ ที่มีความเต็มใจที่จะรับใช้  และให้พวกเขาทำพันธกิจรับใช้ตามความต้องการฝ่ายกายของสมาชิกคริสตจักร  ในขณะที่พวกเขาทำการสั่งสอนให้อาหารฝ่ายจิตวิญญาณ

It was a better use of resources and a better use of everyone’s gifts.

มันเป็นการใช้ทรัพยากรได้ดีกว่า   และการใช้ของประทานของทุกคนได้ดีกว่า

It also got more people involved in serving and helping one another.
นอกจากนี้ยังมีผู้คนมากมายที่เกี่ยวข้องในการรับใช้และช่วยเหลือกันและกัน
Today, for the biblical church, these roles are essentially the same.

วันนี้ สำหรับคริสตจักรตามพระคัมภีร์  บทบาทเหล่านี้ก็สำคัญเช่นเดียวกัน

Elders and pastors are to preach the word and deacons are to take care of everything else.

ผู้ปกครองและศิษยาภิบาลต้องสั่งสอนพระคำและมัคนายกจะดูแลงานอื่นทุกอย่าง

2 Timothy 2 ทิโมธี 4:2 2preach the word; be ready in season and out of season; reprove, rebuke, and exhort, with complete patience and teaching.

2ให้ประกาศพระวจนะ   ให้ขะมักเขม้นที่จะทำการทั้งในขณะที่มี โอกาสและไม่มีโอกาส   ให้ชักชวนด้วยเหตุผล   เตือนสติและตักเตือนให้อดทนอยู่เสมอ ในการสั่งสอน

A deacon’s responsibilities might include taking on administrative or organizational tasks, ushering, maintaining the building, or volunteering as church treasurer.

ความรับผิดชอบของมัคนายกอาจจะรวมถึงการบริหารหรืองานจัดการองค์กร  ทำหน้าที่ต้อนรับ การบำรุงรักษาอาคาร   หรืออาสาสมัครเป็นเหรัญญิกคริสตจักร

It depends on the needs of the church and the gifts of the available men.
มันขึ้นอยู่กับความต้องการของคริสตจักรและของประทานของคนที่สามารถรับใช้ได้

The responsibilities of a deacon are not clearly listed or outlined in Scripture; they are assumed to be everything that does not include the duties of an elder or pastor.

ความรับผิดชอบของมัคนายกไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจน  หรือวางเค้าโครงไว้ในพระคัมภีร์; ดูเหมือนพวกเขาจะเป็นทุกอย่างที่ไม่รวมถึงหน้าที่ของผู้สูงอายุหรือศิษยาภิบาล

But the qualifications for a deacon are clearly outlined in Scripture.

แต่คุณสมบัติสำหรับมัคนายกมีการระบุไว้อย่างชัดเจนในพระคัมภีร์

They are to be blameless, the husband of one wife, a good household manager, respectable, honest, not addicted to alcohol and not greedy.

พวกเขาจะต้องไม่ถูกตำหนิ  เป็นสามีของภรรยาคนเดียว  ดูแลงานบ้านในครัวเรือนได้ดี  มีเกียรติ   ซื่อสัตย์    ไม่เสพติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์   และไม่มีใจโลภมักได้

1 Timothy 1ทิโมธี 3:8-12  8Deacons likewise must be dignified, not double-tongued, not addicted to much wine, not greedy for dishonest gain.

8ฝ่ายมัคนายกนั้นก็เช่นเดียวกัน   คือต้องเป็นคนเอาการเอางาน   ไม่เป็นคนสองลิ้น   ไม่ดื่มสุรามึนเมา   ไม่เป็นคนโลภมักได้

9They must hold the mystery of the faith with a clear conscience.

9และเป็นคนยึดมั่นในข้อล้ำลึกแห่งความเชื่อ   ด้วยจิตสำนึกว่าตนชอบ

10And let them also be tested first; then let them serve as deacons if they prove themselves blameless.

10จงลองดูคนเหล่านี้เสียก่อนด้วย   และเมื่อเห็นว่าไม่มีข้อตำหนิแล้ว   จึงตั้งเขาไว้ในตำแหน่งมัคนายก

11Their wives likewise must be dignified, not slanderers, but sober-minded, faithful in all things.

11ฝ่ายพวกผู้หญิงก็เหมือนกัน   ต้องเป็นคนเอาการเอางาน   ไม่ใส่ร้ายผู้อื่น   เป็นคนรู้จักประมาณตน   และเป็นคนสัตย์ซื่อในประการทั้งปวง

12Let deacons each be the husband of one wife, managing their children and their own households well.

12มัคนายกนั้นต้องเป็นสามีของหญิงคนเดียว   และบังคับบัญชาบุตรของตน   และปกครองบ้านเรือนของตนได้ดี

According to the Word, the office of deacon is an honor and a blessing.

ตามพระวจนะของพระเจ้า    ภาระหน้าที่ของมัคนายกเป็นงานที่มีเกียรติและได้รับพระพร

1 Timothy 1ทิโมธี 3:13 13For those who serve well as deacons gain a good standing for themselves and also great confidence in the faith that is in Christ Jesus.

13เพราะว่าคนที่ทำหน้าที่มัคนายกได้ดีก็มีเกียรติ   และมีใจกล้าเป็นอันมากเพราะความ เชื่อซึ่งมีในพระเยซูคริสต์

www.gotquestions.org/Thai

Church Deacons

 
 
Home  | Bibles Calvary Chapel at the Bridge Children Links |  Christian LinksDaily Devotions  ESL EFL Textbooks | Greece and Rome | Hospital Visitation | Just for Kids | Medical   Ministry Trips | Missionary Newsletter | Our Family | Salvation | Sermon Notes  | Thai Bible  Thai Flash CardsThai Language Course | Thailand Churches | Thailand Ministry | Web Design 

web design by Dana

top