Search the site

Twelve Basics for Living and Growing as a Christian
YWAM Discipleship by Dana Bratton
Legacy and Minstry Adventures of Dana Bratton
Peffect Storm: A Christian's Struggle with Depression
New Testament Expository Sermons vol. 1 Matthew 1-14
New Testament Expository Sermons vol. 2 Matthew 15-28
New Testament Expository Sermons vol. 3 Mark
New Testament Expository Sermons vol. 4 Luke 1-13
New Testament Expository Sermons vol 5 Luke 14-24
New Testament Expository Sermons vol. 6 John
Living Boldly: Acknowledging and Overcoming Fear
 
 
 

Thursday, January 26, 2017

 

There was a water problem. 

มีปัญหาเรื่องน้ำ

In fact, three water problems.

ในความเป็นจริง  มีปัญหาเรื่องน้ำสามอย่าง

The first water problem, in the previous verses, was that there was too much water when they were coming through the Red Sea. 

ปัญหาน้ำเรื่องแรก   ในข้อพระคัมภีร์ก่อนหน้านี้    ก็คือการที่มีน้ำมากมหาศาลเมื่อพวกเขากำลังเดินทางข้ามผ่านทะเลแดง

Then the second when they were coming through the desert there was no water. 

จากนั้นปัญหาที่สองคือ  เมื่อพวกเขากำลังเดินทางผ่านทะเลทรายก็ไม่มีน้ำ

They went from too much to not enough. 

พวกเขาได้เดินทาง   จากมีน้ำมากมายไปจนถึงมีน้ำไม่เพียงพอ

Finally, they got water, but it was bitter.  

ในที่สุด พวกเขาก็มีน้ำ แต่น้ำนั้นก็ขม

So, they’ve got three water problems. 

ดังนั้น พวกเขาได้มีปัญหาเรื่องน้ำสามอย่าง

From this incident and Moses’ reaction, we can learn how to deal with disappointment.

จากเหตุการณ์นี้และปฏิกิริยาของโมเสส   เราสามารถเรียนรู้วิธีจัดการกับความผิดหวัง

Moses teaches us that great successes in Christian life are often followed by failure.  

โมเสสสอนเราว่าความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตคริสเตียนมักตามมาด้วยความล้มเหลวเสมอ

They went into the desert of Shur and for three days they traveled in the desert without finding water. 

พวกเขาเดินทางเข้าไปในทะเลทรายชูร์     และเป็นเวลาสามวันที่พวกเขาเดินทางในทะเลทรายโดยไม่พบน้ำ

When they came to Marah they could not drink its water because it was bitter. 

เมื่อพวกเขามาถึงมาราห์   พวกเขาไม่สามารถดื่มน้ำได้เพราะมันมีรสขม

“Marah” means “bitter”. 

"มาราห์" หมายความว่า "ขม"

This is no small problem. 

นี้ไม่ใช่ปัญหาเล็กนะ

He’s got two or three million thirsty people, one million thirsty animals. 

โมเสสมีประชาชนสองหรือสามล้านคนที่กระหายน้ำ  สัตว์หนึ่งล้านตัวที่กระหายน้ำ

He’s got a major problem.   

ท่านก็พบกับปัญหาใหญ่

It says here that it was only three days earlier that they had the Red Sea victory. 

ตรงนี้บอกว่า   เพียงสามวันก่อนหน้านี้เท่านั้นที่พวกเขาได้รับชัยชนะที่ทะเลแดง

In the very first part of this chapter, they’re singing a song of praise and give thanking God and their victory. 

ในตอนแรกของบทนี้   พวกเขากำลังร้องเพลงสรรเสริญ  ขอบคุณพระเจ้าและชัยชนะของพวกเขา

Then they were having a great time. 

จากนั้นพวกเขากำลังสนุกสนานกัน


Great success!  But great successes are often followed by failure. 

ความสำเร็จที่สุดยอดเลย! แต่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่มักตามมาด้วยความล้มเหลวเสมอ

They had the victory at the Red Sea and three days later they’ve got a problem.

พวกเขาประสบชัยชนะที่ทะเลแดง    และสามวันต่อมาพวกเขาได้พบกับปัญหา


Great successes in the Christian life are often followed by failures. 

ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตคริสเตียนมักตามมาด้วยความล้มเหลวเสมอ

The Red Sea experiences are often followed by the Marah experiences. 

บ่อยครั้งประสบการณ์ที่ทะเลแดงมักตามมาด้วยประสบการณ์ที่มาราห์เสมอ

After every mountaintop comes a valley. 

หลังจากผ่านเทือกเขาทุกแห่งมาจนถึงที่หุบเขา

It’s at that time we start to get discouraged. 

มันเป็นเวลานั้นที่เราเริ่มจะท้อแท้แล้ว

What is the Marah in your life? 

มาราห์ในชีวิตของคุณคืออะไร

It is anything that is bitter, uncomfortable, disappointing to you, upsetting to you. 

มันเป็นอะไรที่ขมขื่น   น่าอึดอัด   ทำให้คุณผิดหวัง  ทำให้คุณอารมณ์เสีย

Typically, there are three sources of disappointment that we find in the Christian life:

โดยทั่วไป มีที่มาของความผิดหวังสามด้านที่เราพบในชีวิตคริสเตียน:
      1) Disappointment with things. 

ความผิดหวังในสิ่งของต่างๆ

There are very few things in life that are as great as they appear to be on television. 

มีสิ่งของสองสามอย่างในชีวิตที่สำคัญเท่ากับที่มันปรากฏให้เห็นบนจอโทรทัศน์

You may buy something you seen an advertisement for, but then when you go to use it, is not nearly as good as it seemed in the advertisement. 

คุณอาจจะซื้อบางสิ่งที่คุณเห็นจากโฆษณา  แต่แล้วเมื่อคุณไปใช้มัน  มันไม่ได้เกือบจะดีเท่าที่ดูเหมือนจะเป็นตามโฆษณา

Things we buy break, don’t fit, wear out.  You are disappointed.  Things disappoint us.

สิ่งต่างๆ ที่เราซื้อแตกหัก  ไม่พอดี   ชำรุด   คุณจะผิดหวัง   สิ่งต่างๆทำให้เราผิดหวัง

2) Events disappoint us.  Things turn out wrong.  Events let us down. 

2)  เหตุการณ์ต่างๆ ทำให้เราผิดหวัง  หลายสิ่งกลายเป็นผิดพลาดไป  เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้เราผิดหวัง

Movies, a football game, an election, maybe a special event you’ve planned,  very few people come or the program doesn’t work like you expected it to. 

ภาพยนตร์  เกมฟุตบอล  การเลือกตั้ง อาจจะเป็นเหตุการณ์พิเศษที่คุณได้วางแผนไว้  คนน้อยมากที่มาในงาน  หรือรายการไม่ได้ผลออกมาเหมือนที่คุณคาดคิด

Our circumstances are sometimes bad – we are in an accident, we run out of gas, we run out of money.

สถานการณ์ของเราบางครั้งแย่ – เราเกิดอุบัติเหตุ    เราขาดน้ำมัน   เราขาดเงิน

But the greatest source of disappointment is people.  People let us down. 

3) แต่ที่มาแห่งความผิดหวังมากที่สุดคือคน   คนให้เราผิดหวัง

They betray us, criticize.  They’re disloyal.  They don’t fulfill a promise. 

พวกเขาหักหลังเรา  วิพากษ์วิจารณ์  พวกเขาไม่ซื่อตรง  พวกเขาไม่ทำตามสัญญาให้สำเร็จ

It’s the most common type of disappointment. 

มันเป็นความผิดหวังธรรมดาที่พบมากที่สุด

When you’ve tried hard to help somebody and they’re ungrateful, that’s the most difficult kind of disappointment. 

เมื่อคุณได้พยายามอย่างหนักที่จะช่วยใครบางคน   และพวกเขาเนรคุณ  นั่นเป็นความผิดหวังแบบที่แย่ที่สุด

They say, “What have you done for me today?”  What’s worse is when they criticize you for the effort you made.

พวกเขากล่าวว่า "คุณได้ทำอะไรเพื่อผมบ้างทุกวันนี้"   สิ่งที่เลวร้ายก็คือเมื่อพวกเขาวิพากษ์วิจารณ์คุณสำหรับความพยายามที่คุณได้ทำ


Moses began to understand that great successes in life are often followed by failure. 

โมเสสเริ่มเข้าใจว่าความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตมักตามมาด้วยความล้มเหลวเสมอ

You’re going to have Marahs in your Christian life.

คุณกำลังจะมีมาราห์ในชีวิตคริสเตียนของคุณ


Why does God lead us to Marah? 

ทำไมพระเจ้าทรงนำเราไปพบมาราห์หรือ

God allows Marahs in our lives in order to test us. 

พระเจ้าทรงยอมให้มีมาราห์ในชีวิตของเรา  เพื่อที่จะทดสอบเรา

God had just brought them through the great experience of the Red Sea and immediately, three days later, they’re without water and they’re in a bitter experience. 

พระเจ้าเพิ่งได้ทรงนำพวกเขาผ่านประสบการณ์ครั้งใหญ่ที่ทะเลแดง   และทันทีทันใด สามวันต่อมาพวกเขาก็ไม่มีน้ำ   และพวกเขากำลังมีประสบการณ์ที่ขมขื่น

God allowed the Marah experience to check their reaction:  “Do they really trust Me?”

พระเจ้าทรงยอมให้ประสบการณ์มาราห์ตรวจสอบปฏิกิริยาของพวกเขา: "พวกเขาจริงๆ วางใจในเรารึเปล่า"


Notice it says that God allowed the Marah experience to test [prove] them. 

สังเกตคำที่กล่าวว่าพระเจ้าทรงยอมให้ประสบการณ์มาราห์ทดสอบ [พิสูจน์] พวกเขา

It doesn’t say that at all about the Red Sea experience but about the Marah experience. 

มันไม่ได้บอกถึงประสบการณ์ทะเลแดงเลย  แต่บอกถึงประสบการณ์มาราห์

Our character is not tested in the great spectacular successes.  Our character is tested in the daily irritations. 

ลักษณะนิสัยของเราไม่ได้ถูกทดสอบในความสำเร็จที่ดียอดเยี่ยม  ลักษณะนิสัยของเราถูกทดสอบในเรื่องที่ระคายเคืองใจประจำวัน

The difference between the Red Sea and Marah is that God’s character was revealed at the Red Sea, but man’s character was revealed at Marah.

ความแตกต่างระหว่างทะเลแดงและมาราห์คือว่า  พระลักษณะของพระเจ้าสำแดงออกที่ทะเลแดง  แต่ลักษณะนิสัยของมนุษย์สำแดงออกที่มาราห์

Disappointment says a lot about us. 

ความผิดหวังบอกหลายอย่างเกี่ยวกับตัวเรา

It tells us what’s inside of us, what our reactions are, what our motivations are. 

มันบอกเราถึงอะไรที่อยู่ภายในของเรา   ปฏิกิริยาของเราเป็นยังไง  อะไรเป็นแรงจูงใจของเรา


Israel’s response was to complain, grumble, and criticize their leader. 

การตอบสนองของอิสราเอลคือบ่นจู้จี้   และบ่นขัด ใจ วิพากษ์วิจารณ์ผู้นำของพวกเขา

They were immature.  Disappointments always reveal more about us than they do about the circumstance.

พวกเขายังไม่เป็นผู้ใหญ่พอ  ความผิดหวังมักเปิดเผยตัวเรามากมายยิ่งกว่าสิ่งที่พวกเขาทำลงไปในสถานการณ์นั้น


The greatest blessings from God and services done for others are often followed by forgetfulness.

พระพรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจากพระเจ้า  และงานรับใช้ที่ทำเพื่อคนอื่นๆ  มักจะตามมาด้วยการลืม

It’s amazing how quickly people forget what you’ve done for them, how you’ve given for them, how you’ve served them, how you’ve helped them. 

มันน่าฉงนใจ  ช่างรวดเร็วจริงที่คนลืมสิ่งที่คุณได้ทำเพื่อพวกเขา   วิธีที่คุณได้ให้แก่พวกเขา    วิธีที่คุณได้รับใช้พวกเขา    วิธีที่คุณได้ช่วยเหลือพวกเขา

It is human nature that we tend to think what matters is “What have you done for me lately?” 

มันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่เรามีแนวโน้มจะคิดว่าสิ่งที่สำคัญคือ " เร็วๆ นี้คุณทำอะไรเพื่อผมบ้าง"

Children forget what their parents have done for them. 

เด็กๆ ลืมสิ่งที่พ่อแม่ของพวกเขาได้ทำเพื่อพวกเขา

Bosses forget what their employees have done for them. 

เจ้านายทั้งหลายลืมสิ่งที่พนักงานของพวกเขาได้ทำเพื่อพวกเขา

Spouses take each other for granted. 

คู่สมรสทั้งหลายไม่ตระหนักถึงคุณค่าของกันและกัน

Church members take their pastors for granted.  It’s a fact of life. 

สมาชิกคริสตจักรไม่ตระหนักถึงความสำคัญของศิษยาภิบาลของพวกเขา  นั่นเป็นความจริงแห่งชีวิต

Service is often followed by forgetfulness.

การรับใช้มักจะตามมาด้วยการหลงลืมเสมอ


What do you do when you’re being forgotten? 

คุณจะทำอย่างไรเมื่อคุณกำลังถูกลืมไป

What do you do when you’ve given all you’ve got yet people take you for granted? 

คุณจะทำยังไงเมื่อคุณได้มอบทุกอย่างที่คุณได้รับ    ให้แก่คนที่ไม่ตระหนักถึงคุณค่านั้น

Moses gives us an example of three things not to do and two things to do.

โมเสสได้ให้ตัวอย่างแก่เราสามสิ่งที่ห้ามทำและสองสิ่งที่ต้องทำ

What not to do when you’re disappointed:  Don’t retaliate.  Don’t get revenge.

สิ่งที่ห้ามทำเมื่อคุณผิดหวัง:  อย่าตอบโต้  อย่าทำการแก้แค้น

When people don’t appreciate you, when they’ve disappointed you, let you down, don’t strike back. 

 เมื่อคนไม่ได้ชื่นชมคุณ    เมื่อพวกเขาผิดหวังในตัวคุณ   ขอให้ปล่อยวาง อย่าตอบโต้กลับ

The typical reaction of most of us, if we were in the place of Moses, would be “You guys can forget it! 

ปฏิกิริยาปกติของพวกเราส่วนมาก  ถ้าเราอยู่ในสถานที่ซึ่งโมเสสอยู่นั้น   จะเป็น "พวกเจ้าสามารถลืมมันไปเลย!

I led you through the Red Sea, I led you to freedom, you’re out of Egypt. 

ข้าได้นำพาพวกเจ้าผ่านทะเลแดง   ข้าได้นำพาพวกเจ้าไปสู่อิสรภาพ   พวกเจ้าออกไปจากแผ่นดินอียิปต์ได้

If that’s the way you’re going to treat me, forget it!

ถ้านั่นคือวิธีที่พวกเจ้ากำลังจะปฏิบัติกับข้า  ลืมเสียเถิด

Good luck finding your way back to Egypt.  I’m going on to the Promised Land.

ขอให้โชคดีหาทางกลับไปยังอียิปต์ได้  ข้ากำลังจะไปยังดินแดนแห่งพระสัญญา


 

Exodus 15b

 
 
Home  | Bibles Calvary Chapel at the Bridge Children Links |  Christian LinksDaily Devotions  ESL EFL Textbooks | Greece and Rome | Hospital Visitation | Just for Kids | Medical   Ministry Trips | Missionary Newsletter | Our Family | Salvation | Sermon Notes  | Thai Bible  Thai Flash CardsThai Language Course | Thailand Churches | Thailand Ministry | Web Design 

web design by Dana

top