2013

God's Word for Today Colossians 2

June 9, 2013

 
 

8See to it that no one takes you captive by philosophy and empty deceit, according to human tradition, according to the elemental spirits of the world, and not according to Christ.

8จงระวังให้ดี   อย่าให้ผู้ใดทำให้ท่านตกเป็นเหยื่อด้วยหลักปรัชญา   และด้วยคำล่อลวงอันเหลวไหลตามตำนานของมนุษย์   ตามวิญญาณต่างๆแห่งสากลจักรวาล   ไม่ใช่ตามพระคริสต์

9For in him the whole fullness of deity dwells bodily,

9เพราะว่าในพระองค์นั้น   สภาพของพระเจ้าดำรงอยู่อย่างบริบูรณ์

10and you have been filled in him, who is the head of all rule and authority.

10และท่านได้บรรลุถึงความครบบริบูรณ์ในพระองค์   ผู้เป็นศีรษะแห่งปวงเทพผู้ครองและศักดิเทพ

11In him also you were circumcised with a circumcision made without hands, by putting off the body of the flesh, by the circumcision of Christ,

11ในพระองค์นั้น   ท่านได้รับพิธีเข้าสุหนัตที่มือมนุษย์มิได้กระทำ   โดยที่ท่านได้สละกายเนื้อหนังเสียในการเข้าสุหนัตแห่งพระคริสต์

12having been buried with him in baptism, in which you were also raised with him through faith in the powerful working of God, who raised him from the dead.

12และได้ถูกฝังไว้กับพระองค์ในพิธีบัพติศมาแล้ว   และในพิธีนั้นท่านได้ฟื้นขึ้นมาจากตายกับพระองค์ด้วย   โดยเชื่อในการกระทำของพระเจ้าผู้ได้ทรงชุบพระองค์ให้เป็นขึ้นมา

13And you, who were dead in your trespasses and the uncircumcision of your flesh, God made alive together with him, having forgiven us all our trespasses,

13และท่านที่ตายแล้วด้วยการละเมิดทั้งหลายของท่าน   และด้วยเหตุที่เนื้อหนังของท่านมิได้เข้าสุหนัต   พระองค์ได้ทรงให้ท่านมีชีวิตร่วมกับพระองค์   และทรงโปรดยกโทษการละเมิดทั้งหลายของท่าน

14by canceling the record of debt that stood against us with its legal demands. This he set aside, nailing it to the cross.

14พระองค์ทรงฉีกกรมธรรม์ซึ่งได้ผูกมัดเราด้วยบัญญัติต่างๆ   ซึ่งขัดขวางเรา   และได้ทรงหยิบเอาไปเสียให้พ้นโดยทรงตรึงไว้ที่กางเขน

Now Paul ties together these two rituals that both symbolize much the same thing. To the Jew, the ritual was circumcision, which was to be the symbol of be set apart for God and in relationship with Him.   To the Christian, baptism signifies the same thing, the new life after the Spirit, the old life after the flesh, dominated by the flesh is dead. It's buried, and now I'm going to live a new life after the Spirit. To the Jew it was circumcision; to the Christian it was baptism. So, the truth applies to both; it is not the physical rite that does it, it is what has happened in my heart and in reality in my life. So, being dead in your sins, the uncircumcision of your flesh, He has made you alive together with Him, having forgiven you all trespasses. This is similar to Ephesians เอเฟซัส 2:1-2 1And you were dead in the trespasses and sins

1ท่านตายแล้วโดยการละเมิด  และการบาป

2in which you once walked, following the course of this world, following the prince of the power of the air, the spirit that is now at work in the sons of disobedience—

2ครั้งเมื่อก่อนท่านเคยประพฤติในการบาปนั้นตามวิถีของโลก   ตามเจ้าแห่งย่านอากาศ   คือวิญญาณที่ครอบครองอยู่ในคนทั้งหลายที่ไม่เชื่อฟัง

Romans โรม  6:1-4 1What shall we say then? Are we to continue in sin that grace may abound?

1ถ้าเช่นนั้นแล้วเราจะว่าอย่างไร   ควรเราจะอยู่ในบาปต่อไป   เพื่อให้พระคุณมีมากยิ่งขึ้นหรือ

2By no means! How can we who died to sin still live in it?

2อย่าให้เป็นอย่างนั้นเลย   พวกเราที่ตายต่อบาปแล้วจะมีชีวิตในบาปต่อไปอย่างไรได้

3Do you not know that all of us who have been baptized into Christ Jesus were baptized into his death?

3ท่านไม่รู้หรือว่า   เราทั้งหลายที่ได้รับบัพติศมาเข้าในพระเยซูคริสต์   ก็ได้รับบัพติศมานั้นเข้าในความตายของพระองค์

4We were buried therefore with him by baptism into death, in order that, just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, we too might walk in newness of life.

4เหตุฉะนั้น   เราจึงถูกฝังไว้กับพระองค์แล้ว   โดยการรับบัพติศมาเข้าส่วนในการตายนั้น   เพื่อว่าเมื่อพระคริสต์ได้ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากความตายโดยเดชพระสิริของพระบิดาแล้ว   เราก็จะได้ดำเนินตามชีวิตใหม่ด้วยเหมือนกัน  

Now we read in verse 10 that Jesus is the head of all rule and authority, and Paul returns to that subject in verse 15.

15He disarmed the rulers and authorities and put them to open shame, by triumphing over them in him.

15พระองค์ทรงปลดเทพผู้ครองและศักดิเทพเสีย   พระองค์ได้ทรงประจานเขา   และชนะเขาโดยกางเขนนั้น

Jesus has authority over all the powers. This refers to authority over spirits and angels and there is some ranking among them.  In the beginning, when God created the universe and first created angelic beings, they were in different ranks and orders. There were the cherubim, there were the seraphim, there were the principalities and powers and authorities and dominions, the various rankings of spirit beings. When Satan, who was one of the highest ranking of spirit beings in God's creation, rebelled against God, the book of Revelation tells us that a third of the angels joined in his rebellion. This means that God created them as free moral beings, even as He created us as free moral agents, making our own choices. So principalities and powers can refer to the fallen angels, or it can refer to those that are still in obedience unto God. Regardless, Jesus has authority over them all. Naturally, those that are still obedient to God in that ranking, He rules over them, but also those that have rebelled against Him are still under His authority.

    Some in the church of Colossae were Judaizers, that is they wanted Christians to keep all the Laws of Moses, to be Jews as well as Christian.  These people were critical or judgmental against those who weren’t Jews.

For more see www.wdbydana.com/sermon.html