2013

God's Word for Today Philippians 4

June 2, 2013

 
 

Philippians ฟีลิปปี 4 Rejoice you name is written in Heaven

Last time in chapter three, we learned, we rejoice because whether we had a great life, or a difficult one, we belong to Christ and are saved by His grace.  Paul and all believers have three reasons to rejoice.

Three reasons to rejoice

  1. We have been justified (verse 9).

  2. We have been sanctified (verse 10).

  3. We will be glorified (verse 11).

Philippians ฟีลิปปี 3:20-21 20But our citizenship is in heaven, and from it we await a Savior, the Lord Jesus Christ,

20แต่บ้านเมืองของเรานั้นอยู่ที่สวรรค์   เรารอคอยผู้ช่วยให้รอด   ซึ่งจะเสด็จมาจากสวรรค์คือพระเยซูคริสตเจ้า

21who will transform our lowly body to be like his glorious body, by the power that enables him even to subject all things to himself.

21พระองค์จะทรงเปลี่ยนแปลงกายอันต่ำต้อยของเราให้เหมือนพระกายอันทรงพระสิริของพระองค์   ด้วยฤทธานุภาพซึ่งทำให้พระองค์ปราบสิ่งสารพัดลงใต้อำนาจของพระองค์

Philippians ฟีลิปปี 4:1

1Therefore, my brothers, whom I love and long for, my joy and crown, stand firm thus in the Lord, my beloved.

1เหตุฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายของข้าพเจ้า   ผู้เป็นที่รัก   เป็นที่ปรารถนา   เป็นที่ยินดี   และเป็นมงกุฎของข้าพเจ้า   พวกที่รักของข้าพเจ้า   จงยึดมั่นในองค์พระผู้เป็นเจ้าเถิด  

Next Paul gives some personal instructions to individuals in the church.

2I entreat Euodia and I entreat Syntyche to agree in the Lord.

2ข้าพเจ้าขอเตือนนางยูโอเดีย   และขอเตือนนางสินทิเค   ให้มีจิตใจปรองดองกันในองค์พระผู้เป็นเจ้า


3Yes, I ask you also, true companion, help these women, who have labored side by side with me in the gospel together with Clement and the rest of my fellow workers, whose names are in the book of life.

3ข้าพเจ้าขอร้องท่านผู้เป็นเพื่อนร่วมแอกแท้ๆของข้าพเจ้า   ให้ท่านช่วยผู้หญิงเหล่านั้น   เพราะว่าเขาได้ทำงานเพื่อข่าวประเสริฐเคียงข้างกับข้าพเจ้าและเคลเมนท์   รวมทั้งคนอื่นที่เป็นเพื่อนร่วมงานของข้าพเจ้า   ซึ่งชื่อของเขาเหล่านั้นมีอยู่ในหนังสือชีวิตแล้ว  

     When Paul went to Philippi, he first shared the gospel by the river where a group of ladies had gathered together for prayer. Among them, Lydia, you remember, the seller of purple. And having shared with the women, the following week they told their friends, and a big crowd of people gathered to hear Paul share the gospel of Jesus Christ. Many of the women believed and were saved and baptized, and so the work of God really began with women, and they had a very important part in the ministry in the church in Philippi. And so, "Help those women who labored with me in the gospel, with Clement also, my fellow laborers, whose names are in the Book of Life."  Aren’t you glad that your name is written in the book of life?    When you trusted Jesus as your Lord and Savior, your name was written down in the Lamb’s book of life.  Luke ลูกา 10: 17-20 17The seventy-two returned with joy, saying, “Lord, even the demons are subject to us in your name!”

17ฝ่ายสาวกเจ็ดสิบคนนั้นกลับมาด้วยความปรีดีทูลว่า   “พระองค์เจ้าข้า   ถึงผีทั้งหลายก็ได้อยู่ใต้บังคับของพวกข้าพระองค์โดยพระนามของพระองค์”

18And he said to them, “I saw Satan fall like lightning from heaven.

18พระองค์ตรัสกับเขาทั้งหลายว่า   “เราได้เห็นซาตาน   ตกจากฟ้าเหมือนฟ้าแลบ

19Behold, I have given you authority to tread on serpents and scorpions, and over all the power of the enemy, and nothing shall hurt you.

19ดูเถิด   เราได้ให้พวกท่านมีอำนาจเหยียบงูร้ายและแมงป่อง      และมีอำนาจใหญ่ยิ่งกว่ากำลังศัตรู   ไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะทำอันตรายแก่ท่านได้เลย

20Nevertheless, do not rejoice in this, that the spirits are subject to you, but rejoice that your names are written in heaven.”

20แต่ว่าอย่าเปรมปรีดิ์ในสิ่งนี้   คือที่พวกผีอยู่ใต้บังคับของพวกท่าน   แต่จงเปรมปรีดิ์   เพราะชื่อของท่านจดไว้ในสวรรค์”

There is nothing more important than having your name written in heaven. God has a book of life. It is exciting to know that my name is there in His Book of Life.

We read in Revelation วิวรณ์ 20 of the great white throne judgment of God

Verses 11-12

11Then I saw a great white throne and him who was seated on it. From his presence earth and sky fled away, and no place was found for them.

11ข้าพเจ้าได้เห็นพระที่นั่งใหญ่สีขาวและเห็นท่านผู้ประทับบนพระที่นั่งนั้น   เมื่อพระองค์ทรงปรากฏแผ่นดินโลกและท้องฟ้าก็หายไป   และไม่มีที่อยู่สำหรับแผ่นดินโลกและท้องฟ้าเลย

12And I saw the dead, great and small, standing before the throne, and books were opened. Then another book was opened, which is the book of life. And the dead were judged by what was written in the books, according to what they had done.

12ข้าพเจ้าได้เห็นบรรดาผู้ที่ตายแล้ว   ทั้งผู้ใหญ่และผู้น้อยยืนอยู่หน้าพระที่นั่งนั้น   และหนังสือต่างๆก็เปิดออก   หนังสืออีกเล่มหนึ่งก็เปิดออกด้วย   คือหนังสือชีวิต   และผู้ที่ตายไปแล้วทั้งหมด   ก็ถูกพิพากษาตามข้อความที่จารึกไว้ในหนังสือเหล่านั้น   และตามที่เขาได้กระทำ

    If your name is there that is something to be very happy about and Paul says:

4Rejoice in the Lord always; again I will say, Rejoice.

4จงชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกเวลา   ข้าพเจ้าขอย้ำอีกครั้งว่า   จงชื่นชมยินดีเถิด

5Let your reasonableness be known to everyone. The Lord is at hand;

5จงให้จิตใจที่อ่อนสุภาพของท่านประจักษ์แก่คนทั้งปวง   องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่ใกล้แล้ว

6do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made known to God.

6อย่าทุกข์ร้อนในสิ่งใดๆเลย   แต่จงทูลเรื่องความปรารถนาของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้า   ด้วยการอธิษฐาน   การวิงวอน   กับการขอบพระคุณ

7And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus.

7แล้วสันติสุขแห่งพระเจ้าซึ่งเกินความเข้าใจ   จะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านไว้ในพระเยซูคริสต์

    Many people are prone to worry.  Wondering what if this happens, what if that happens, or what if it doesn’t happen?   We had the warning of possible sea swells as the monsoon brings floods to many parts of Thailand.   We can take some safety measures and sometimes prepare, but not worry.  The answer for worry is prayer. And once I pray about the concerns I have, I need to just trust God to take care of them. I need to know that once I commit them to God, they are in His hands and He will work them out for His glory. Now, it may not be for my pleasure, it may not be like I want it to be, but I thank God I'm not in control, He is. Luke ลูกา 10:38-42 speaks of Martha who was anxious about many things and Mary her sister who just wanted to spend time with Jesus. 

38Now as they went on their way, Jesus entered a village. And a woman named Martha welcomed him into her house.

38เมื่อพระองค์กับเหล่าสาวกกำลังเดินทางไป   พระองค์จึงทรงเข้าไปในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง   มีผู้หญิงคนหนึ่ง   ชื่อมารธาต้อนรับพระองค์ไว้ในเรือนของเธอ

39And she had a sister called Mary, who sat at the Lord's feet and listened to his teaching.

39มารธามีน้องสาวชื่อมารีย์   และมารีย์ก็นั่งใกล้พระบาทพระเยซูฟังถ้อยคำของพระองค์ด้วย

40But Martha was distracted with much serving. And she went up to him and said, “Lord, do you not care that my sister has left me to serve alone? Tell her then to help me.”

40แต่มารธายุ่งในการปรนนิบัติมาก   จึงมาทูลพระองค์ว่า   “พระองค์เจ้าข้า   พระองค์ไม่สนพระทัยหรือซึ่งน้องสาวของข้าพระองค์ปล่อยให้ข้าพระองค์ทำการปรนนิบัติแต่คนเดียว   ขอพระองค์สั่งเขาให้มาช่วยข้าพระองค์”

41But the Lord answered her, “Martha, Martha, you are anxious and troubled about many things,

41แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสตอบเธอว่า   “มารธา   มารธาเอ๋ย   เธอกระวนกระวายและร้อนใจด้วยหลายสิ่งนัก

42but one thing is necessary. Mary has chosen the good portion, which will not be taken away from her.”

42สิ่งซึ่งต้องการนั้นมีแต่สิ่งเดียว   มารีย์ได้เลือกเอาส่วนดีนั้น   ใครจะชิงเอาไปจากเธอไม่ได้” 

It's not going to be easy, but the Lord is going to be there. And the Lord will give you strength, and the Lord will help you. So, the worries you have, pray about them, give them over to the Lord.  1 Peter เปโตร 5:7 casting all your anxieties on him, because he cares for you.

7จงละความกระวนกระวายของท่านไว้กับพระองค์   เพราะว่าพระองค์ทรงห่วงใยท่านทั้งหลาย

For more see www.wdbydana.com/sermon.html