God's Word for Today
Deuteronomy 22

July 9, 2011

 
 

Deuteronomy chapter 22

เฉลยธรรมบัญญัติ บทที่ 22

It is so nice when you can go away and know that you next door neighbor will watch out for your children, your pets and your property. 

มันเป็นสิ่งที่ดีดังนั้นเมื่อคุณสามารถไปออกไปและทราบว่าคุณเพื่อนบ้านประตูถัดไปจะระวังเด็กสัตว์เลี้ยงของคุณและทรัพย์สินของคุณ

They were not to have a non caring attitude toward the neighbor, nor were they to pass by as if the neighbor's problem was none of their business. They were to extend their help to their neighbor.

พวกเขาไม่ได้ที่จะมีทัศนคติที่ไม่เอื้ออาทรต่อเพื่อนบ้านและไม่ได้พวกเขาจะผ่านไปเป็นว่าปัญหาของเพื่อนบ้านที่ไม่มีธุรกิจของพวกเขา มีเป้าหมายเพื่อให้ขยายความช่วยเหลือให้กับเพื่อนบ้านของพวกเขา

So here cross dressing, being a “lady boy” is clearly forbidden.

ดังนั้นที่นี่ข้ามการแต่งกายเป็น"ผู้หญิงคนหนุ่ม"เป็นที่ต้องห้ามอย่างชัดเจน

God created us male and female. God is saying here that a man ought to look like a man, and a woman ought to look like a woman.

พระเจ้าสร้างเราเพศชายและเพศหญิง พระเจ้าบอกว่าที่นี่คือผู้ชายคนนั้นควรจะมีลักษณะเหมือนผู้ชายและผู้หญิงควรจะมีลักษณะเหมือนผู้หญิง

6“ถ้าท่านเผอิญไปพบรังนกอยู่ตามทาง   บนต้นไม้หรือพื้นดิน   มีลูกนกหรือไข่และแม่นกกกอยู่บนลูกนกหรือไข่นั้น   ท่านอย่าเอาแม่นกกับลูกนกไป

7ท่านจงปล่อยแม่นกไปเสีย   แต่ลูกนกนั้นท่านจะเอาไปเป็นของท่านก็ได้   เพื่อท่านจะได้รับความจำเริญ  และท่านจะมีอายุยืนนาน  

     These verses teach us that mankind should be gentle and merciful to animals.

ข้อเหล่านี้สอนเราว่ามนุษย์ควรจะอ่อนโยนและเมตตาต่อสัตว์

It is a wonderful thing to see that God is concerned for birds.

มันเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมเพื่อดูว่าพระเจ้าเป็นกังวลสำหรับนก

Remember the Lord Jesus said that not even a single sparrow falls without the Father's knowledge

จำข้อมูลไว้องค์พระเยซูกล่าวว่าไม่ได้กระจอกเดียวอยู่โดยปราศจากความรู้ของพระบิดา

Matthew แมทธิว 10:29-31 29นกกระจาบสองตัวเขาขายบาทหนึ่งมิใช่หรือ   แต่ถ้าพระบิดาของท่านไม่ทรงเห็นชอบ   นกนั้นแม้สักตัวเดียวจะตกลงถึงดินก็ไม่ได้

30ถึงผมของท่านทั้งหลาย   ก็ทรงนับไว้แล้วทุกเส้น

31เหตุฉะนั้นอย่ากลัวเลย   ท่านทั้งหลายก็ประเสริฐกว่านกกระจาบหลายตัว

Next we have a concern for safety.

ต่อไปเรามีความกังวลด้านความปลอดภัย

8“เมื่อท่านก่อเรือนใหม่  จงก่อขอบขึ้นกันไว้ที่ดาดฟ้าหลังคา   เพื่อท่านจะมิได้นำโทษมาสู่เรือนนั้นเพราะมีคนพลัดตกลง มาจากหลังคาตาย  

Dr. J. Vernon McGee says, The roof of the house in that day in Israel served as the front porch, the patio, the deck, whatever you wish to call it.

ดร. เจ Vernon McGee กล่าวว่าหลังคาบ้านในวันในอิสราเอลที่ทำหน้าที่เป็นระเบียงด้านหน้าลาน, ดาดฟ้า, สิ่งที่คุณต้องการที่จะเรียกว่า

It was the place where the family went to sit in the cool of the evening. Now God says that the area is to be protected.

มันเป็นสถานที่ที่ครอบครัวไปนั่งในที่เย็นของเย็น ตอนนี้พระเจ้าบอกว่าพื้นที่ที่จะได้รับความคุ้มครอง

There was to be a railing around it so little children would not fall off and so that people would not step off the roof in the darkness.

คือควรมีรั้วรอบ ๆ เพื่อให้เด็กเล็ก ๆ จะไม่ตกออกและเพื่อให้ประชาชนจะไม่ก้าวขาออกจากหลังคาอยู่ในความมืด

Do you protect those who visit your home or yard? 

คุณจะปกป้องผู้ที่เข้าชมบ้านหรือลานของคุณหรือไม่

Do you protect your children from the things of this world?

คุณจะป้องกันบุตรหลานของคุณจากสิ่งในโลกนี้หรือไม่

Many parents let their children go out from the home and do not even know where the children are

ผู้ปกครองจำนวนมากปล่อยให้เด็กของพวกเขาออกไปจากบ้านและไม่ได้รู้ว่าที่เด็กมี  For more see www.wdbydana.com/sermon.html