God's Word for Today Exodus 38 - 40 & Greg's Testimony

 
 

My name is Greg Houghton, I am from the USA.

ชื่อของผมคือ Greg ฮาวท์ตัน, ผมมาจากสหรัฐอเมริกา

I have come to realize that I have a story to tell. 

ผมได้มารู้ว่าผมมีเรื่องราวจะบอก

God created us all in His image and He spoke this world in existence.  God created the world. 

พระเจ้าสร้างเราทุกคนในภาพของเขาและเขาพูดในโลกนี้มีอยู่ พระเจ้าทรงสร้างโลก

With the same breath, God spoke life into us and tells us that we can have the same Holy Spirit living inside of us that hovered over the waters of the deep in the beginning of creation. 

กับ ลมหายใจเดียวกันที่พระเจ้าได้ตรัสแล้วชีวิตลงในเราและบอกเราว่าเราสามารถมี เดียวกันพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ภายในของเราว่า hovered กว่าน้ำของลึกในจุดเริ่มต้นของการสร้าง

Christians have the power to speak, we have the power to share truth and the power to create using our words, God’s Words that are in us. 

คนคริสเตียนมีอำนาจที่จะพูดเรายังมีอำนาจในการแบ่งปันความจริงและอำนาจในการสร้างการใช้คำของเรา, คำของพระเจ้าที่อยู่ในเรา

So after much thought and struggle with God about sharing more of who I am, I am now proud to share with others what God has done for me, for He is faithful and just and full of love and compassion.

ดัง นั้นหลังจากที่ผมคิดว่ามากและการต่อสู้กับพระเจ้าเกี่ยวกับการใช้งานร่วมกัน มากกว่าที่ผมตอนนี้ผมภูมิใจที่ได้ร่วมกับผู้อื่นได้ทำในสิ่งที่พระเจ้า สำหรับผมแล้วพระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมเพียงและเต็มไปด้วยความรักและ ความเมตตา

I was born in a family of 3 boys, I am the youngest. 

ผมเกิดมาในครอบครัวของ 3 ชายผมที่อายุน้อยที่สุด

My brothers and I are about 3 years apart in age and can’t be much more different than one another, one is a doctor and studies medicine, another was in the military and I, myself am a missionary.

พี่ น้องของผมและผมกำลังจะห่างกัน 3 ปีในยุคและไม่สามารถอื่น ๆ อีกมากมายที่แตกต่างกว่าคนอื่นหนึ่งเป็นแพทย์และการแพทย์การศึกษาอื่นอยู่ใน ทางทหารและผม, ตัวเอง น. มิชชันนารี

It wasn’t until the last 4 or 5 years that I realized how important my family is to me and how much I truly love them and would do anything for them, thus the reason for sharing just a little bit about my brothers. 

มัน ไม่ได้จนกว่าล่าสุด 4 หรือ 5 ปีที่ผมตระหนักถึงความสำคัญของครอบครัวของผมก็คือผมและวิธีมากผมรักพวกเขา อย่างแท้จริงและจะทำอะไรให้พวกเขาจึงสาเหตุของการแบ่งปันเพียงเล็กน้อย เกี่ยวกับพี่น้องของผม

My parents have brought us up in our upbringing going to church and we all are strong followers of the Lord Jesus Christ. 

พ่อแม่ของผมได้นำเราในการศึกษาของเราจะไปคริสตจักรและพวกเราทุกคนเป็นผู้ติดตามที่แข็งแกร่งขององค์พระเยซูคริสต์

God has so blessed me with parents who have encouraged me and supported me in all aspects of my life whether that was sports or school or work or things that I thought I would just try for fun, to them I accredit a lot to being the person I am now. 

พระ เจ้าทรงอวยพรให้ผมกับพ่อแม่ที่มีสนับสนุนให้ผมและผมได้รับการสนับสนุนใน ทุกด้านของชีวิตของผมไม่ว่าจะเป็นกีฬาหรือโรงเรียนหรือที่ทำงานหรือสิ่งที่ ผมคิดว่าผมจะพยายามเพื่อความสนุกกับพวกเขาผมแต่งตั้งให้เป็นทูตมากจะเป็น บุคคลที่ ตอนนี้ผม

For notes on the Bible portion see www.wdbydana.com/sermon.html  and look for Exodus 38-40

 

February 6, 2011