God's Word for Today Numbers 8

February 27, 2011

 
 

This is like an ordaining for the ministry, in doing so there is often a laying on of hands. Like in the New Testament they would lay hands upon those that were going to minister.

นี้ เป็นเหมือนการบวชของกระทรวงฯ ในการทำเช่นนี้มักจะวางบนมือ เช่นในพันธสัญญา ใหม่ที่จะวางบนมือของผู้ที่ได้ไปที่รัฐมนตรี

Acts กิจการ13:2-3

2เมื่อคนเหล่านั้นกำลังนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าและถืออดอาหาร   พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ตรัสสั่งว่า   “จงตั้งบารนาบัสกับเซาโลไว้สำหรับการซึ่งเราเรียกให้เขาทำนั้น”

3เมื่อถืออดอาหารอธิษฐาน   และวางมือบนบารนาบัสกับเซาโลแล้ว   เขาก็ใช้ท่านไป

And so the tribe of Levi was to be brought before the tabernacle and then the congregation of Israel gathered around them and laid their hands on them. These men were to minister to them in spiritual things.

และเพื่อให้ชาวไทยของลีวายส์ได้ที่ต้องนำก่อนพลับพลาแล้วการชุมนุมของอิสราเอลกันมาล้อมพวกเขาและวางมือบนพวกเขา คนเหล่านี้มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกับพวกเขาในสิ่งที่จิตวิญญาณ