God's Word for Today
John 18

October 5, 2011

 
 

What do you think caused Jesus to be in such agony while He prayed?  

คุณคิดอย่างไรกับพระเยซูที่เกิดจากการที่จะอยู่ในความทุกข์ทรมานเช่นในขณะที่เขาอธิษฐาน?

Jesus knew that He was going to soon die on the cross. 

พระเยซูทรงทราบว่าเขาจะไปเร็ว ๆ นี้ตายบนไม้กางเขน

He knew beforehand that He would be falsely accused and arrested.  He would be mocked and beaten almost to death. 

เขารู้ก่อนว่าเขาจะกล่าวหาว่าและจับกุม เขาจะเย้ยหยันและตีแทบเป็นแทบตาย

Then Jesus would be nailed to the cross, huge nails piercing His hands and His feet.  But I think what really caused Jesus anguish, was knowing that all of sin of all of the world’s people would come on Him. 

จากนั้นพระเยซูจะถูกตอกไปข้าม, เล็บขนาดใหญ่เจาะมือและเท้าของพระองค์ แต่ผมคิดว่าสิ่งที่เป็นจริงที่เกิดจากความเจ็บปวดของพระเยซูคือรู้ว่าทั้งหมดของความผิดบาปของทุกคนในโลกที่จะมาในพระองค์

2 Corinthians โครินธ์ 5:21 21เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงกระทำพระองค์ผู้ทรงไม่มีบาปให้บาป   เพราะเห็นแก่เรา   เพื่อเราจะได้เป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าทางพระองค์

John ยอห์น18:2-32ยูดาสผู้ที่จะอายัดพระองค์ก็รู้จักสวนนั้นด้วย   เพราะว่าพระเยซูกับเหล่าสาวกเคยมาพบกันที่นั่นบ่อยๆ

3ยูดาสก็พาพวกทหารกับเจ้าหน้าที่   มาจากพวกปุโรหิตและพวกฟาริสีถือโคมถือไต้   และเครื่องอาวุธไปที่นั่นด้วย

Luke  ลูกา  22:47-49 47 พระองค์ตรัสยังไม่ทันขาดคำ   นี่แน่ะ   มีคนเป็นอันมาก   และผู้ที่ชื่อว่ายูดาสเป็นคนหนึ่งในสาวกสิบสองคนนั้นนำหน้าเขามา   ยูดาสเข้ามาใกล้พระเยซูเพื่อจุบพระองค์

48แต่พระเยซูตรัสถามเขาว่า   “ยูดาส   ท่านจะมอบบุตรมนุษย์ด้วยการจุบหรือ”

49เมื่อคนทั้งปวงที่อยู่รอบพระองค์เห็นว่าจะเกิดเหตุอะไรต่อไป   เขาจึงทูลถามพระองค์ว่า   “พระองค์เจ้าข้า   ให้เราเอาดาบฟันเขาหรือ”

Jesus was not afraid.  Jesus did not want His disciples to fight to defend Him. 

พระเยซูไม่ได้กลัว พระเยซูไม่ต้องการให้สาวกของพระองค์ที่จะต่อสู้เพื่อปกป้องพระองค์

Jesus knew that this was the way He would soon die on the cross so that whoever would believe in Him, could have their sins forgiven and have eternal life.

พระเยซูทรงทราบว่านี่คือวิธีที่เขาเร็ว ๆ นี้จะต้องตายบนไม้กางเขนเพื่อให้ใครก็ตามที่จะเชื่อในพระองค์จะได้รับการอภัยบาปของพวกเขาและมีชีวิตนิรันดร์

4พระเยซูทรงทราบทุกสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับพระองค์   พระองค์จึงเสด็จออกไปถามเขาว่า   “ท่านทั้งหลายมาหาใคร”

5เขาทูลตอบพระองค์ว่า   “มาหาเยซูชาวนาซาเร็ธ”   พระเยซูตรัสกับเขาว่า   “ข้าพเจ้าคือผู้นั้นแหละ”   ยูดาสผู้อายัดพระองค์ก็ยืนอยู่กับคนเหล่านั้น

6เมื่อพระองค์ตรัสกับเขาทั้งหลายว่า   “ข้าพระองค์คือผู้นั้นแหละ”   เขาทั้งหลายได้ถอยหลังและล้มลงที่ดิน

I love that verse.  When Jesus said, I am, they fell down powerless. 

ผมรักข้อที่ เมื่อพระเยซูตรัสว่า“ข้าพเจ้าคือผู้นั้นแหละ”   พวกเขาจะก้มลงอำนาจ

Jesus was not only saying I am the one you are looking for to arrest, but identifying Himself as God, using the name God used for Himself in Exodus. 

พระเยซูไม่ได้เพียง แต่บอกว่าข้าพเจ้าเป็นหนึ่งในคุณกำลังมองหาเพื่อจับกุม แต่ระบุว่าตัวเองเป็นพระเจ้าพระเจ้าใช้ชื่อที่ใช้สำหรับตัวเองในอพยพ

Exodus อพยพ 3:14 14พระเจ้าจึงตรัสกับโมเสสว่า   “ข้าพระองค์เป็นผู้ซึ่งข้าพระองค์เป็น” แล้วพระองค์ตรัสว่า “ไปบอกชนชาติอิสราเอลว่า   'พระองค์ผู้ทรงพระนามว่าข้าพระองค์เป็น   ทรงใช้ข้าพเจ้ามาหาท่านทั้งหลาย' ”

John ยอห์น 8:58 58พระเยซูตรัสกับเขาว่า   “ข้าพระองค์บอกความจริงว่า   ข้าพระองค์เป็นดำรงอยู่ก่อนอับราฮัมเกิด”

Revelation วิวรณ์ 1:7-8 7ดูเถิด  พระองค์จะเสด็จมาพร้อมกับหมู่เมฆ   และนัยน์ตาทุกดวง   และคนเหล่านั้นที่ได้แทงพระองค์จะเห็นพระองค์   และมนุษย์ทุกชาติทั่วโลกจะร่ำไห้เพราะพระองค์   จะเป็นไปอย่างนั้น   อาเมน  

8  พระเจ้าตรัสว่า   ข้าพระองค์เป็นอัลฟา และโอเมกา ข้าพระองค์ผู้ทรงอยู่เดี๋ยวนี้ข้าพระองค์ผู้ได้ทรงเป็นอยู่ในกาลก่อนข้าพระองค์ผู้จะเสด็จมานั้น   และผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุด”


For more see www.wdbydana.com/sermon.html