Saturday, August 31, 2013

 

Titus chapter 2 Be a good example

ทิตัส บทที่ 2 จงเป็นแบบอย่างที่ดี


Where do you get our sound doctrine from?  It must come from the Word of God, not peoples’ opinions. 

คุณได้รับหลักคำสอนที่ถูกต้องของเราจากที่ใด   คือต้องมาจากพระคำของพระเจ้าไม่ใช่จากความคิดเห็นของคน

2Older men are to be sober-minded, dignified, self-controlled, sound in faith, in love, and in steadfastness.

2พึงสอนชายที่สูงอายุให้รู้จักประมาณตนในการกินดื่ม   ให้เอาจริงเอาจัง   ให้มีสติสัมปชัญญะ   ให้มีความเชื่อ   ความรัก   และความอดทนตามสมควร

Here in Thailand we respect our elders, which is at it should be, but if you are elderly, in this case an older man, are you behaving in a way that merits that respect?   

ในประเทศไทยเราเคารพผู้อาวุโส   ซึ่งสมควรจะเป็นดังนั้น  แต่ถ้าคุณเป็นผู้สูงอายุ  ในกรณีนี้เป็นคนชรา   คุณกำลังประพฤติแบบที่สมควรเคารพไหม

Are you sober minded, dignified, self controlled, sound in faith, in love, steadfast?  Are you a good example to follow, for the younger men to pattern their lives after?

คุณมีจิตใจสุขุมไหม  สง่างามไหม  ควบคุมตนเอง ศรัทธาความจริง  ในความรักมั่นคงไหม  คุณเป็นแบบอย่างที่ดีที่ควรติดตามไหม  สำหรับคนวัยหนุ่มที่จะเอาแบบอย่างชีวิต

3Older women likewise are to be reverent in behavior, not slanderers or slaves to much wine. They are to teach what is good,

3ส่วนผู้หญิงที่สูงอายุก็เหมือนกัน   ให้เขามีความยำเกรงพระเจ้า   ให้เขาเป็นคนไม่ส่อเสียด   ไม่เป็นคนกินเหล้า   แต่ให้เป็นผู้สอนสิ่งที่ดีงาม

4and so train the young women to love their husbands and children,

4เพื่อเป็นการฝึกสอนผู้หญิงสาวให้รักสามีและบุตรของตน

5to be self-controlled, pure, working at home, kind, and submissive to their own husbands, that the word of God may not be reviled.

5ให้มีสติสัมปชัญญะ   เป็นคนบริสุทธิ์   เอาใจใส่ในบ้านเรือน   มีความเมตตาและเชื่อฟังสามีของตน   เช่นนี้จึงจะไม่มีผู้ใดลบหลู่พระวจนะของพระเจ้าได้

When David had committed his sin with Bathsheba, and Nathan was rebuking him for it he said, you have caused the enemies of the Lord to blaspheme, you give them a cause to blaspheme God.

เมื่อดาวิดได้กระทำผิดบาปร่วมกับนางบัธเชบา  และนาธานกำลังตำหนิพระองค์เรื่องนั้น  ท่านบอกว่าพระองค์ได้ทำให้ศัตรูของพระเจ้าดูหมิ่นเหยียดหยามพระเจ้า ท่านทรงก่อให้เกิดการดูหมิ่นพระนามพระเจ้า

We must be careful in our lives, the way we live, that by our actions we live a pure life so that the enemies of God will not have an occasion to blaspheme the name of Jesus on our account. God, help us that we don't do that.

เราต้องระมัดระวังในชีวิต  การดำเนินชีวิตของเรา    รักษาความประพฤติของเราให้บริสุทธิ์ เพื่อว่าศัตรูของพระเจ้าจะไม่มีโอกาสดูหมิ่นพระนามของพระเยซู  เพราะการกระทำของเรา   ข้าแต่พระเจ้า  ขอทรงโปรดช่วยที่เราจะไม่ทำอย่างนั้น

6Likewise, urge the younger men to be self-controlled.

6ส่วนผู้ชายหนุ่มก็เหมือนกัน   จงเตือนเขาให้ใช้สติสัมปชัญญะ

7Show yourself in all respects to be a model of good works, and in your teaching show integrity, dignity,

7ท่านจงประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างในการดีทุกสิ่ง   และในการสอนจงสุจริตและมีใจสูง

8and sound speech that cannot be condemned, so that an opponent may be put to shame, having nothing evil to say about us.

8และใช้คำพูดอันมีหลัก   ซึ่งไม่มีผู้ใดจะตำหนิได้   เพื่อฝ่ายปฏิปักษ์จะได้อาย   ไม่มีสิ่งใดจะติเราได้

So Titus, don't just tell them. You be the example. That's what he said to Timothy, remember, be an example unto the believers.

ดังนั้น ทิตัส อย่าเพียงแค่บอกพวกเขา คุณจงเป็นแบบอย่าง นั่นคือสิ่งที่เปาโลกล่าวแก่ทิโมธี โปรดจำไว้ว่า  จงเป็นแบบอย่างแก่บรรดาผู้เชื่อ

Paul, when he was talking to the elders of Ephesus on his last recorded visit in the book of Acts, as he met them on the beach at the shores of Miletus, Paul said to them, you know how that over the space of the three years I was with you night and day, showing you and teaching you.

เมื่อเปาโลกำลังพูดคุยกับพวกผู้ปกครองของเมืองเอเฟซัส ในการเยี่ยมเยียนครั้งสุดท้ายที่ท่านได้บันทึกในหนังสือกิจการ   เมื่อท่านได้พบกับพวกเขาบนชายฝั่งเมืองมิเลทุส  เปาโลกล่าวกับพวกเขาว่า  ท่านรู้ไหมว่าตลอดสามปีที่ผมอยู่กับพวกท่านทั้งคืนและวัน  แสดงให้พวกท่านเห็นและสั่งสอนพวกท่าน

He wasn't just teaching ideas, but he was actually demonstrating the lifestyle that he was encouraging them to live.  And so he is telling Titus now, Look Titus, let your life be the demonstration.

ท่านไม่เพียงแต่สอนความคิด แต่ท่านกำลังแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตที่ท่านหนุนใจให้คนอื่นดำเนินชีวิต และดังนั้น ท่านกำลังบอกทิตัสตอนนี้    ดูนะ ทิตัส จงให้ชีวิตของคุณเป็นแบบอย่างที่คนอื่นเห็นได้

Show them Jesus; live before them this kind of a life. Teach them that they should be sober-minded, but in all things showing yourself the pattern. You set the pattern for them, the pattern of good works.

สำแดงพระเยซูแก่พวกเขา  มีวิถีชีวิตแบบนี้ สอนพวกเขาว่าพวกเขาควรจะมีใจสุขุม  แต่ในทุกสิ่งจงสำแดงแบบอย่างด้วยตัวคุณเอง คุณสามารถเป็นแบบอย่างสำหรับพวกเขา   แบบอย่างการประพฤติที่ดี

for more see www.wdbydana.com/sermon.html

 

Titus 2